DCLP

sign in

o.trim.1.11 = HGV O.Trim. 1 11 = Trismegistos 131059DDbDP transcription: o.trim.1.11 [xml]

side concave
τῷ γεωργ(ῷ)
εἰς σπεῖσαι κερ(άμιον) α
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νη̣ς χό(ας) ϛ εἰς κερ(άμια) β
μέρους κερ(άμια) μ
5  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ε̣ρ̣(άμια) μ̣γ
Traces
Traces
Ψάιτι Traces
Traces δ
10  ̣  ̣  ̣ κερ(άμια) ρκθ
ἔγραψά σοι τὸ ε  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἵνα
σὺ λ̣αλῆσαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτῷ
ἐπὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τε̣ Traces μέρος
side convex
λό̣γ̣(ος) ἀ̣ν̣α̣λ̣ω̣μ̣άτ(ων)
δαπάνη̣ χό(ας) λ ε̣ἰ̣ς̣ κ̣ε̣ρ̣(άμια) [ι]
μ Traces
γά̣ρο̣υ Traces
5ἁμαξη̣λ̣(άτῃ) Traces
Ψάιτ̣[ι] Traces
Traces

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.