DCLP

sign in

o.minor.D1 = HGV O.Minor D. 1 = Trismegistos 74996DDbDP transcription: o.minor.D1 [xml]

106/105BC Hermonthis

(ἔτους) ιβ̣ τ̣ο̣ῦ κα̣ὶ̣ θ̣ (ἔτους)   ̣  ̣  ̣  ̣ κθ τέ(τακται)
ἐπὶ τὴν ἐν Ἑρμ(ώνθει) τρά(πεζαν)   ̣  ̣  ̣ θ (ἔτους)
Πλάτων̣   ̣  ̣θωευ  ̣ ἑ̣π̣τ̣α̣-
κόσία̣ς̣ ο (γίνονται) ψ   ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.