DCLP

sign in

o.minor.B2 = HGV O.Minor B. 2 = Trismegistos 74991DDbDP transcription: o.minor.B2 [xml]

AD101 Thebes

κυνη(γίδων) Χά(ρακος) δ (ἔτους) Τ̣ρ̣α̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ το̣ῦ κυρ̣ί̣ο̣υ
Τῦβι κβ Ἑριοφμόις Σε̣νοσί(ριος)
ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) δέκ̣α   ̣  ̣  ̣  ̣
Κα̣μ̣ῆ̣(τις) σ̣(εσ)η(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.