DCLP

sign in

o.minor.B1 = HGV O.Minor B. 1 = Trismegistos 74990DDbDP transcription: o.minor.B1 [xml]

AD57 Thebes

διέγ̣ρ(αψε) Πικῶς Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας)
γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα βαλ(ανευτικοῦ) (δραχμὴν) α (ὀβολὸν) α 𐅵 (γίνονται) (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸς) α 𐅵
καὶ το̣ύ̣τ̣ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). (ἔτους) γ Νέρων̣ο̣ς̣
Κλαυ̣δ̣ί̣ο̣υ Καίσ̣α̣ρος Σε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γε̣ρμα̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ
5Α̣ὐ̣τ̣ο̣κράτ̣ο̣ρος μη(νὸς) Γερμ(ανικείου) κη. Βάσ̣σ̣ο̣(ς) σ̣(εσ)η(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.