DCLP

sign in

o.heid.6 = HGV O.Heid. 6 = Trismegistos 80269DDbDP transcription: o.heid.6 [xml]

II sac ?

Πρωτογέν̣η̣ς̣
Παμμέ̣ν̣ε̣ι Ψεν̣μ̣
χ̣α̣ίρ̣ειν. ἔχω̣   ̣  ̣ π   ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
πυροῦ ἀρτάβας ὀ̣γ̣δ̣ο̣ή̣κ̣ο̣ν̣τα,
5(γίνονται(?)) (ἀρτάβαι(?)) π. (ἔτους) ε̣ Π  ̣  ̣(  ) ε.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.