DCLP

sign in

o.bodl.2.830 = HGV O.Bodl. 2 830 = Trismegistos 71519DDbDP transcription: o.bodl.2.830 [xml]

AD113 Thebes

Ἰμούθη(ς) καὶ μέτοχ(οι) Ἁρποχ(ρᾶτι) Πολλίου.
ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) σκ̣ο̣π(έλων) καὶ ἄ̣(λλων) Χά(ρακος) ιζ (ἔτους) ῥυ̣π̣(αρὰς) (δραχμὰς) τρεῖς
κέρ̣μ(ατος) (ὀβολοὺς) ε (γίνονται) ῥυ̣π̣(αραὶ) (δραχμαὶ) γ κέ̣ρμ(ατος) (ὀβολοὶ) ε. (ἔτους) ιζ Τρα̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Ἁθὺρ λ. Α̣(  ) σ̣(εσ)η̣(μείωμαι).
5ἄλ(λους) Χοί(ακ) κα ὀ̣ν̣ό̣(ματος) τ̣ο̣ῦ̣ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) π̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ὀβολ(οὺς) δέκ̣α̣ ἑπ̣τ̣ὰ (γίνονται) ὀβ(ολοὶ) ιζ.   ̣( ) σ̣(εσ)η̣(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.