DCLP

sign in

o.bodl.2.2087 = HGV O.Bodl. 2 2087 = Trismegistos 72760DDbDP transcription: o.bodl.2.2087 [xml]

AD303 Thebes

ἐσχήκαμεν παρὰ   ̣ηρ  ̣  ̣η  ̣  ̣
περ  ̣  ̣  ̣(  ) ὑπ(ὲρ) (ἔτους) ιθ ((s-etous)) καὶ (ἔτους) ιη̣ ((s-etous))
καὶ (ἔτους) ια ((s-etous)) κρέ(ως) λί(τρας) δέκα τ̣ρ̣ῖς(*)
διὰ τῶν ἀποδεκ̣τ̣ῶ̣ν̣ π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣
5Μεσορὴ ἐπα̣γ̣(ομένων) α. Αὐρή̣(λιος) Ἀ̣μ̣μών̣ιος̣
Πανίσκου σεσημίωμαι(*).

Apparatus


^ 3. l. τρεῖς
^ 6. l. σεσημείωμαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.