DCLP

sign in

o.bodl.2.1511 = HGV O.Bodl. 2 1511 = Trismegistos 72194DDbDP transcription: o.bodl.2.1511 [xml]

AD182 Thebes

μ̣έ̣(τρημα) θ̣η̣σ̣(αυροῦ) κω̣(μῶν) κβ (ἔτους)
Κ̣ο̣μ̣μ̣ό̣δ̣ο̣υ̣ Ἀ̣ν̣τ̣ω̣(νίνου) Καίσαρ̣ο̣ς το̣ῦ κυρ̣ί̣ο̣υ̣
Ἐπε̣ὶ̣φ ιϛ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ὀνό(ματος) Μάρκο(υ)
Πολλίο(υ) Λουκ(ανοῦ) τοῦ καὶ
5Ὡριγένο(υς) διὰ γ(εωργοῦ) Π̣ε̣τ̣ε̣χώ(νσιος)
Π̣ο̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣θο̣υ (πυροῦ ἀρτάβαι) τέσσαρας̣(*)
(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) δ. Ἀμ(ώνιος) σ(εσ)η(μείωμαι).

Apparatus


^ 6. l. τέσσαρες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.