DCLP

sign in

o.bodl.2.1466 = HGV O.Bodl. 2 1466 = Trismegistos 72149DDbDP transcription: o.bodl.2.1466 [xml]

AD165 Thebes

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) μ̣[η(τροπόλεως) γενή(ματος) ε] (ἔτους)
Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρο̣υ̣ τ̣ῶ̣ν
κ̣υ̣ρί̣ω̣ν̣ Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Θὼ̣θ̣ θ τοῦ
ϛ (ἔτους) ὑπ(ὲρ) Νό(του) ὀνό(ματος) Σενπετεχνο(ύμιος)
5Πε̣τ̣ε̣χν̣ο̣(ύμιος) πυ̣ρ̣ο̣ῦ̣ [τ]έταρτ[ο(ν)]
(γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) δ´.   ̣  ̣  ̣( ) σ̣(εσ)η̣(μείωμαι) [(πυροῦ ἀρτάβης)] δ´.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.