DCLP

sign in

o.bodl.2.1445 = HGV O.Bodl. 2 1445 = Trismegistos 72128DDbDP transcription: o.bodl.2.1445 [xml]

AD160 Thebes

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) κω(μῶν) γε̣ν̣ή(ματος) κγ (ἔτους)
Ἀν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Καίσα̣ρ̣ο̣ς̣ το̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ λ
ὑπ(ὲρ) Ν(ότου) ἀ(πὸ) Ψ̣άι̣το(ς) Φατ̣ρ̣ήο(υς) διὰ γεω̣(ργοῦ)
Ὀννώ(φριος) Π̣α̣μώ(νθου) (πυροῦ ἀρτάβαι) τρεῖς (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) γ
5καὶ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ὀνό(ματος) Ὀννώ̣(φριος) Π̣α̣μώ̣ν̣θο(υ)
(πυροῦ ἀρτάβαι) δύο (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) β. Α  ̣(  ) σ(εσ)η(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.