DCLP

sign in

o.bodl.2.1406 = HGV O.Bodl. 2 1406 = Trismegistos 72088DDbDP transcription: o.bodl.2.1406 [xml]

AD150 Thebes

μ(έτρημα) θη(σαυροῦ) μη(τροπόλεως) γε̣ν̣ή(ματος) ιγ (ἔτους) Ἀντωνίνου Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
Παῦ(νι) ιδ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ἀ(πὸ) Λολοῦτο(ς) Πε̣τ̣ε̣χε̣σ̣π(οχράτου)
διὰ Πετ̣εχε̣σ̣π(οχράτου) υἱο(ῦ) (πυροῦ ἀρτάβαι) γ ιβ´. Πα̣(  ) σ(εσ)η(μείωμαι) (πυροῦ ἀρτάβας) γ [ιβ´].

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.