DCLP

sign in

o.bodl.2.1252 = HGV O.Bodl. 2 1252 = Trismegistos 71935DDbDP transcription: o.bodl.2.1252 [xml]

AD125 Thebes

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) κω(μῶν)
γενή(ματος) θ (ἔτους) Ἁδριανοῦ
τοῦ κυρίου Με̣σ̣ο̣ρ̣ὴ ι   ̣  ̣  ̣γ  ̣  ̣
Πικῶ̣τ̣ο̣ς καὶ Πικ(ῶς) ἀ̣δ̣(ελφὸς)
5(πυροῦ ἀρτάβης) ἥμ̣ι̣σ̣υ δωδ̣έ̣κ(ατον) (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵 ιβ´.
Γ̣α̣(  ) σ(εσημείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.