DCLP

sign in

cpr.7.20 = HGV CPR 7 20 = Trismegistos 15835DDbDP transcription: cpr.7.20 [xml]

IVspc Hermoupolis Magna

λ τῇ κοι(νῇ(?)) ἡμῶν βουλῇ, μέγ(ιστε) ἡγ(εμών), μέλει παντὸς προυργ(ιαίτερον) τὸ εὐσυνείδ(ητον) κ(αὶ) τὸ συνγνώμην̣   ̣  ̣θυ̣ν̣ειν βουλ̣η̣θ(ῆναι)
τοῖς ἀσθενέσι π(αρὰ) εὐπορίαν̣, πολὺ̣ δ̣ὲ μ̣ᾶλλον τοῖς κ(αὶ) κατὰ σῶμα κ̣(αὶ) ἡλικί̣α̣ν· ὧν τυγχάνει εἷς̣ ὢν Ἑρμί(ας) Σαραπί(ωνος),
ὃν ἡ σὴ μεγ(αλειότης) πρου̣  ̣α̣⟦  ̣⟧( ) μὲν ⟦  ̣⟧ ἔξων, ἐπεὶ τετύχηκε̣ ἀ̣πορίαν προβαλλόμενος ἀξιῶν ἀνε̣θ̣ῆ̣(ναι) ⟦τῆς συν  ̣  ̣  ̣  ̣⟧τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐπέστειλέν τε ⟦ε  ̣⟧ τῷ το̣ῦ νομοῦ ἡμῶν στρ(ατηγῷ) Πολυ(  ), ὥστε ἐξετάζειν μὲν̣ π(ερὶ) ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣( ) ε̣ι̣σ̣τ̣ε̣⟧ \αὐτοῦ/ ἀκριβέστερον ἀν̣ε̣υ̣  ̣κ̣ε̣ι̣ν  ̣  ̣
5ἐπὶ τω̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀνδ(  ) ⟦κ(αὶ) φ⟧· ἀλλʼ ἐπεὶ κ(αὶ) ἡ κοι(νὴ) ἡμ(ῶν) βουλ(ὴ) συνιόντων ἡμ(ῶν) α[ -ca.?- ]   ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣ν̣ σύνολο̣ν̣ ⟦παρʼ α̣ὐ̣τ̣[οῦ -ca.?- ]⟧
[  ̣  ̣]  ̣θ̣(  ) \πρ(οσ)ῆλθεν̣ ὁ̣ πρ̣εσβύτ(ερος)/ κ(αὶ) συνγ̣ι̣νώσκειν ἐ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣κεν τῷ̣ \  ̣  ̣  ̣  ̣/   ̣  ̣  ̣  ̣ τηνικαῦτα κοινῇ ψήφῳ   ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ι̣ε̣ι̣  ̣[ -ca.?- ]ευ  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣
⟦  ̣⟧ π(αρα)συνχωρήσῃς ἡμῖν ⟦ειν̣τ̣  ̣  ̣των⟧ ⟦εἴς τε τὴν τ(  ) δ̣  ̣(  )   ̣ο̣μ̣ε̣ν̣(  ) κατακ(  ) τ(  ) δ̣⟧ [ -ca.?- ] \  ̣  ̣  ̣  ̣χω(  ) (αὐτ )/   ̣  ̣  ̣  ̣⟦τ̣ῆ̣ς̣ συντελ(είας)⟧
ἀντεισάγειν ἱκανὸν ἀντισχεῖν πρ(ὸς) ἅπαντα τὰ πρ(ὸς) (αὐτὸν) ζητ(ήματα). vac. ?
κ̣(αὶ) ἐ̣ν̣δ̣είξαντος τά̣ τε ὑπὸ τ(  ) σ̣  ̣  ̣αν̣δ(  ) κ̣  ̣  ̣ε̣(  ) \πολυδε  ̣  ̣  ̣  ̣τος̣/ κ(αὶ) ἃ ὑπὸ τοῦ στρ(ατηγοῦ) [  ̣  ̣]  ̣  ̣χθη Traces
10τῆς σῆς π(ερὶ(?)) πάντα προνοί(ας), δι(ασημότατε) ἡ̣γ̣(εμών), ἤρτηται κ(αὶ) ἡ τῶ̣ν̣ ταμιακ̣(ῶν) γενῶν ἀρ[ -ca.?- ]ω̣ν̣ λ̣ε̣ι̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐπιμ̣ε̣λ̣(ητῶν(?)) τῶν ἡμε(τέρων) εἰς ἅπαντα ταῦτα χειρο̣τ̣ο̣νουμένων σ̣ωτηρία· [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τῶν μοδί(ων(?)) ὑπάρχει α̣ τὴν (αὐτὴν) μ̣ὲ̣ν̣ εἰδ(έαν)(*) ἀπέχειν̣ τοῦ μεγέθ(ους), οὐ τὸν (αὐτὸν) δὲ τ̣[ -ca.?- ]των τῶν μ̣ε̣τ̣ρ̣ο̣υ̣μ̣(ένων)
π̣ο̣λ̣υ̣χ̣ω̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ \ς ἐκ τούτω̣ν̣/ δ̣ι̣α̣φ̣ο̣ρ̣ᾶ̣ς̣ ⟦  ̣  ̣  ̣⟧ ἄ̣λ̣λης ο̣ὔ̣σ̣η̣ς̣ τῆς μ̣ε̣τ̣ρήσ(εως) αὐτῆς κ(αὶ) τῆς κατακενώσεως τ̣ῶ̣ν̣
μέτρω̣ν̣, ἐν μὲν τοῖς πολυχώροις βραδύτερον κατειόντων(*) τῶν γενῶν, ἐν δ̣ὲ τοῖς τριχώροις ἰσχυούσης
15τ(ῆς) κατα̣κ̣ε̣ν̣ώ̣σ̣(εως)· \τότε/ ἑνὸς ⟦ὄ̣ν̣τ̣ο̣ς̣⟧ δοκοῦντος εἶναι μέτρου τῇ δὲ διαφορᾷ δ  ̣  ̣  ̣τ̣ον̣των ς̣[ -ca.?- ]
λειτουργ(ίας) ὑγιῶς πράττοντας ἐνδεῖν κ(αὶ) δοκεῖν ὀφλεῖν παρακομίζοντας τὸ πλῆρες. δι(ὰ) τοῦτο
κοινῇ γνώμῃ ἐψηφίσμεθα πρ(οσ)πεσεῖν σοῦ τῇ μεγ(αλειότῃ) κ(αὶ) δεῖσθ(αι) δοῖον θάτ(ερον) ὑπάρχειν ἡμῖν, ἐπεὶ τά μέ̣[τρα]
κατὰ τῶν πόλ(εων) τῶν ἡμ(ετέρων) πολύχωρα τυγχάνει τοῦ χαλκοῦ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν σκεπάζοντος τὸ μόδ(ιον) ε̣ἰς  ̣  ̣[ -ca.?- ]
βραχυτάτας ἔχοντος, τὰ δὲ ⟦τ(ῆς) Θηβαί(*)δος   ̣⟧ τῶν ἄλλων πόλ(εων) [τρ]ί̣[χ]ω̣ρ̣α τυνχάνειν, ἔνθα κ(αὶ) ἡ παράδ(οσις) τ̣ῶ̣ν̣
20γεν(ῶν) γ̣ί̣νεται, ἢ τ  ̣ (αὐτ ) τε̣ι̣(  ) \ὑπάρχειν/ κ(αὶ) τ̣ὰ̣ π̣α̣ρ̣ʼ ἡμῖν μέτρα τ̣υνχά̣ν̣ειν κ̣(αὶ) τ̣ι̣  ̣ω̣  ̣α̣  ̣  ̣τ̣ου  ̣  ̣  ̣(  )   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] Traces ca. 20 characters κ̣α̣κ̣ Traces ca. 12 characters π̣ο̣λ̣ύ̣χωρα ἵ(*)να \μὴ Traces ca. 14 characters/ ὁ ἡμέ(τερος)   ̣[ -ca.?- ]
  ̣ τ̣ῇ̣ τῶν μ̣έ̣τ̣ρ̣(ων) κατ̣α̣κ̣(ενώσει) διαφορὰ κα  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
κ(αὶ) ἐνδεῆ κατὰ τοιαῦτα π̣(αρὰ) τὴ̣ν̣ δόξαν Traces ca. 17 characters τ̣ὰ̣ς̣ λ̣ειτουρ̣γί(ας) ἔ̣χειν̣ κ̣[ -ca.?- ]
κ(αὶ) τοῦ δοκεῖν κακουργώτερον πρ(οσ)ενηνέ̣χ̣(θαι) τ̣ῇ̣ λειτουρ̣γ̣(ίᾳ) τῆς ὑποε̣  ̣  ̣(  ) ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ [ -ca.?- ]
25ην̣τιναπ  ̣λ̣ειν Traces
  ̣α̣χ̣(  ) καθολικω(  ) δι(α)α  ̣  ̣ορ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸ̣ δίκα̣ι̣ον Traces ca. 9 characters \/ vac. ?
ἡ θεία τύχη τῶν ἀθα(νάτων) ⟦και⟧ Αὐτοκ(ρατόρων) τε κ(αὶ) Καισά(ρων) ἀεὶ δωρουμέν̣η̣   ̣  ̣  ̣ ἑ̣α̣υ̣τῆς ἀνθρώ(ποις) κ(αὶ) τα̣ῦτα̣ ἀν̣θ̣(ρώποις)
δεδώρηται, τὰς οὐσίας ἁπάσας τῶν τότε ἀποφάσει ὑποπεσόντ(ων) κ(αὶ) τὰς κτ̣ήσ(εις) αὔ̣ξ̣ησ̣ε̣ι̣ν(*) συν̣θ̣ε̣μ̣έ̣ν̣η̣[ -ca.?- ]
πρ(ὸς) αὔξησιν τῶν πόλ(εων) κ(αὶ) εὐδαιμονίαν μείζονα, ὡς μὴ μό̣νον π(ερι)γενέσθ(αι) τῷ καθʼ ἕνα τῶν δι(α)φερόντων τοῖς ὀνο̣[μ(ασθεῖσιν)]
30ἀλλὰ κ(αὶ) ⟦τὴν⟧ \τὰς/ πόλ(εις) τῶν λειτουργησόντων εὐπορεῖν κ(αὶ) το̣ύ̣των εὐδαιμόνων υπε̣ρ̣χ̣ ἔστι νῦν συντέλειαν
ετ̣ο̣υτων ἄρουρ(  ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces

Apparatus


^ 12. l. ἰδ(έαν)
^ 14. l. κατιόντων
^ 19. θηβαϊδοσ papyrus
^ 21. ϊνα papyrus
^ 28. l. αὔξησιν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.