DCLP

sign in

cpr.7.18 = HGV CPR 7 18 = Trismegistos 15831DDbDP transcription: cpr.7.18 [xml]

cAD379 Hermoupolis Magna

Α̣ὐρήλ(ιοι) Ἀκ̣[άμ]μων Πασο̣ῦ̣τ̣ος
κ̣αὶ Σόις Παμ̣ο̣ύ̣νιος κ̣α̣ὶ̣ Σαραπάμμων
Πεκύσιος κ̣α̣ὶ̣ Π̣α̣ῆσεις̣ Πάμμω̣νος
καὶ̣ Τιμόθε̣ο̣ς̣ Σ̣ι̣λβανοῦ οἱ πάντες δη-
5μ̣[όσι]ο̣ι κ̣ώ̣μη̣ς̣ Μαγδώλων Μειρὴ
Αὐ̣ρ̣(ηλίῳ) Ν̣ε̣[αρ]χι̣δ̣ης(*) Νεαρχίδ̣ο̣υ̣(*) ἄ̣ρ̣ξ̣(αντι)
β̣ου̣λευ̣[τῇ] Ἑ̣ρ̣μ̣ο̣ῦ πόλεως τῆ̣ς̣ λ̣α̣μ̣προ-
τ̣ά̣τ̣η̣ς̣ χα̣ί̣ρειν· ὁμολογοῦμεν
π̣α̣ρ̣ε̣ι̣λ̣η̣φ̣ένα̣ι̣ καὶ πεπληρῶ̣σ̣θ̣α̣ι̣
10πα̣ρ̣ὰ̣ σ̣ο̣ῦ̣ \τ̣ὸν φόρον/ ὑπὲρ διανομῆς Μαγδώλων
Β̣[ο]υ̣κ̣ό̣λων σίτ̣ο̣υ̣ ἀρταβῶ̣ν ὠκτώ(*)
(γίνονται) (ἀρτάβαι) η· ἡ ἀποχὴ κυρία καὶ ἐ̣π̣ερ-
ω̣τ̣η̣θ̣(έντες) ὁμολογοῦ(μεν)· Φαῶφι κε η ἰ̣ν̣δ̣ι̣κ̣(τίονος)·
ο̣ἱ̣ π̣ρ̣οκ(είμενοι) πεπληρωμ̣ε̣ν̣(*) παρὰ Ν̣ε̣α̣ρ̣-
15χ̣ί̣δ̣ο̣υ̣ τ̣ὸ̣ν̣ π̣ρ̣ο̣κ(είμενον) φό̣ρ̣ο̣ν̣ ὡ̣ς̣ π̣ρόκ(ειται)·
Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) Σ̣α̣ρ̣α̣π̣άμμων κωμογραμματεὺ̣ς̣
ἔγ̣ρ̣α̣ψ̣α̣ ὑπὲρ̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ γ̣ράμματα μ̣ὴ̣ ε̣ἰ̣δό-
τ̣ω̣ν̣.

Apparatus


^ 6. l. Νεαρχίδῃ
^ 6. corr. ex νεαρχιδ̣η̣ς̣
^ 11. l. ὀκτώ
^ 14. l. πεπληρώμεθα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.