DCLP

sign in

cpr.1.30-Fr1 = HGV P.Lips. 1 22 = Trismegistos 22339 = chr.mitt.290DDbDP transcription: cpr.1.30-Fr1 [xml]

AD184 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.290] MChr335

(CPR 1,30,Fr 1 reprinted in SB 16,12398 )
Fr2
[  ̣  ̣  ̣ ὑπ]έρ τε χρυσοῦ κοσμαίων(*) καὶ ἱματίων   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ σφραγῖδι τοῦ Ἀρσινοΐτου γί(νεται) χρ(υσοῦ) ζυγ[ῷ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣τες των  ̣  ̣  ̣  ̣ερ εξ οπ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ](*)[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣μαυραν μίαν   ̣  ̣  ̣  ̣ τουνομα(*) εχ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5καὶ Μέγας ὁ λαμπρό(τατος) ἐντεῦθεν ἤδη ἡμῖν ὑπὲρ μὲν ἀρραβῶνος χ[ρυσοῦ]
νομίσματα δέκα τέσσαρα ῥυπαρὰ γί(νονται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) ιδ ῥ(υπαρὰ) μό(να) κέρδ[ος -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ τῆς κόρης   ̣  ̣  ̣ ὑπὲρ δωρυφ[ίου -ca.?- ](*)
  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣ι(  ) φ(  ) ι  ̣  ̣  ̣
κέρδος ἐσόμενα Χριστοδότῇ τῇ σὺν θεῷ ἐσομένῃ(*) αὐτο[ῦ]
10συμβίῳ ἔτι μὴν ὁμολογεῖ προσενεγκεῖν καὶ τὸ ἰ(*)σόπροικο[ν]
τῶν προσενεχθέντων παρὰ τῆς αὐτῆς μητρὸς Καλῆς νομ[(ισμάτων(?))]
ἑκατὸν ἐν πράγμασιν. τούτων τοίνυν δοξάντω[ν -ca.?- ]
καὶ ἑκατέρῳ μέρει συναρεσθέντων ἐπὶ τὸ παρὸν ἦλθον γα[μικὸν]
καὶ πρωικῷον(*) συνάλλαγμα, διʼ οὗ ὁμολογεῖ ὁ μὲν προρηθεὶς
15λαμπρό(τατος) Μέγας ἔχειν τὴν αὐτὴν θυγατέρα πάρθενον
τῆς αὐτῆς Καλῆς ἰ(*)δίαν καὶ νομίμην γυναῖκα κ[αὶ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣εια κατὰ τὰς δυνάμεις καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
εἰς αὐτὴν διαπράξασθαι, ἀλλὰ πάντα τὰ πρέποντα ἐλευθέραις
γυναῖξιν παρὰ ἀνδράσι σεμνοῖς ἐνδείξασθαι εἰς αὐτὴν
20πρὸς τῷ καὶ αὐτὴν ἀγαπᾶν καὶ θάλπειν καὶ θεραπεύειν αὐτὸν
Μέγαν τὸν λαμπρότατον αὐτῆς σὺν θεῷ ἐσόμενον σύμβ[ιον],
ὑπακούειν δὲ αὐτῷ καθὰ τῷ νόμῳ καὶ τῇ ἀκολουθίᾳ συμβαίνει(*)
οἱ δὲ ὡς εἰκὸς συμβησόμενοι κάσοι διαβεβαιωθήσονται
πρὸς τὰ δοκοῦντα τοῖς καλῶς καὶ εὐσεβῶς κεινομένοις(*)
25νόμοις, καὶ ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα οὕτως δώσωσιν(*)
ποιήσωσιν πληρώσωσιν φυλάξωσιν πέρατι παραδώσωσι[ν]
ἐπωμόσατο ἑκάτερον μέρος τὴν ἄχραντον καὶ ὁμοού[σιον]
τρίαδα. κύρια τὰ παρόντα γαμικὰ καὶ προικῷα συμβόλαια δισσὰ
ὁμοτύπως γραφέντα ὑποθέμενοι ἀλλήλοις ἐπὶ βεβαιώσει
30αὐτῶν πάντα αὑτῶν τὰ ἄλλα ὑπάρχοντα καὶ ὑπαξοντα τά τε ν[ῦν]
καὶ μετὰ ταῦτα ἐσόμενα ἰ(*)δικῶς καὶ γενικῶς ἐνεχύρου
λόγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης καὶ ἐπὶ(*) τούτοι[ς]
καὶ ἐφʼ ἅπασιν τοῖς προγεγραμμένοις ἐπερωτηθεις(*)
ἑκάτερον μέρος ὡμολόγησεν καὶ ἀπέλυσεν. ἀμφότερα
35τὰ μέρη [ὁ λαμπρό(τατος)] νοτάριος   ̣  ̣φ  ̣  ̣  ̣
καὶ νύμφιος υἱ(*)ὸς μηνᾶ τοῦ λαμπρο(τάτου) ἀπὸ τῆς Ἰουστινιαν[οῦ]
πόλεως τῆς κατὰ Ἀλεξ(ανδρείαν) ὁ προγεγραμμένος ὁμολογῶ
θεοῦ προνοία ἀσπάσασθαι τὸ πρὸς σὲ χριστοδότην
τὴν σὺν θεῷ ἐσομένην μου νύμφην νόμιμον συνοικέσιο[ν]
40καὶ στοιχῶν πᾶσιν ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ καὶ ἀπέλυσα ((unintelligible)) Κάλη
μήτηρ Χριστοδότης σὺν θ(εῷ) ἐσωμένης(*) νύμφησς Μεγάλου τοῦ
λαμπρο(τάτου) ἡ προγεγραμμένη στοιχοῦσα τῇ ἀνωτέρῳ
εἰρημένῃ
προικεὶ(*) τῶν νομισμάτων ἑκατὸν ἀρσατικο͂ν(*) ὑπέρ τε ἱματίων
45καὶ κοσμεων(*) ὡς πρόκειται. ἐγὼ Νεῖλος σὺν θ(εῷ) δημόσιος τα[β(ουλάριος)](*)
ταύτης τῆς Ἡρακλεοπολιτῶν ἀξιωθεὶς ἔγρα[ψα ὑπὲρ αὐτῆς]
ἀγραμμάτου οὔσης ((unintelligible)) Θεωνᾶς σὺν θ(εῷ) διοικ(ήτης) υἱὸς τοῦ τῆς μακαρίας
μνήμης Παμοῦν ἀφʼ Ἡρακλ(έους) πόλ(εως) μαρτυρῶ τοῖς αὐτοῖς γαμικοῖς
συμβολαίοις αἰτηθεὶς παρὰ τῶν θεμένων ὡς πρόκειται ((unintelligible))
50 ((unintelligible)) Πέτρος ἐνοικ(ιολόγος) υἱὸς τοῦ μακαρίου [κ]υριακοῦ γενομ(ένου) πρε(σβυτέρου) ἀφʼ Ἡρακλείους πόλεως μ[αρ]τυρῶ
τηδε τ η της(*) γαμικ(οῖς) συμβολαίοις [ἀκ]ούσας παρὰ τῶν θεμένων ὡς πρόκειται ((unintelligible))
((unintelligible)) Παῦλος σὺν θ(εῷ) ῥιπάριος τοῦ εὐαγοῦ[ς](*) οίκου υἱὸς τοῦ μακαρίου Ἀνοῦπ ἀφʼ ρα(κλέους) πόλεως
μαρτυρῶ τοῖσδε τοῖς γαμικ[οῖ]ς συμβολέοις(*) ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης ὡς πρόκειται ((unintelligible))
χμγ
55[ ((unintelligible)) diemu][  ̣  ̣  ̣esemiot]he ((unintelligible))

Apparatus


^ Fr2.1. l. κοσμα<ρ>ίων
^ Fr2.3. οπ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- -ca.?- ]corr. ex ⟦ω⟧π  ̣  ̣  ̣
^ Fr2.4. l. τὸ ὄνομα
^ Fr2.7. cf. BL 1.117 : δωρυφ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr2.9. BL 8.97 : γενομένῃ prev. ed.
^ Fr2.10. ϊσοπροικο[ν] papyrus
^ Fr2.14. l. προικῷον
^ Fr2.16. ϊδιαν papyrus
^ Fr2.22. cf. BL 1.117 : συμβαίνει[ν] prev. ed.
^ Fr2.24. l. κειμένοις
^ Fr2.25. BL 8.97 : δώσωσι κ[αὶ] prev. ed.
^ Fr2.31. ϊδικωσ papyrus
^ Fr2.32. BL 8.97 : ἐν prev. ed.
^ Fr2.33. l. ἐπερωτηθὲν
^ Fr2.36. υϊοσ papyrus
^ Fr2.41. l. ἐσομένης, BL 8.97 : γενομένης prev. ed.
^ Fr2.44. l. προικὶ
^ Fr2.44. l. ἀρσατικῶν
^ Fr2.45. l. κοσμα<ρ>ίων
^ Fr2.45. BL 8.97 : γα  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ Fr2.51. l. τοῖσδε τοῖς
^ Fr2.52. BL 8.97 : ἐνάτου prev. ed.
^ Fr2.53. l. συμβολαίοις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.mitt.277 [xml]

AD388 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: p.lips.1.22] PLips22

[ὑπατείας τοῦ δεσ]πότ(ο)υ ἡμῶν Θεοδοσ[ί]ου τοῦ αἰων[ί]ου
[Αὐγούστου τὸ] β κ[αὶ Φ]λ(αυίου) Κοινηγίου τοῦ λαμπροτάτ(ο)υ.
[Φλαυίῳ Ἰσ]ιδώ[ρ]ῳ ἀπὸ β(ενε)φ(ικιαρίων) τάξεως ἡγεμον[ί]ας Θ[ηβαίδ]ος
[παρὰ Αὐρηλίο]υ(*) Βήκιος Ἁτρῆτος ἀπὸ Ἑρμοῦ πόλεως
5[τῆς λα]μπροτάτης καταμένοντος ἐν τῇ κώμῃ Τ̣ι̣μ̣ώνθει
[τ]οῦ Ἑρμου̣πολε[ίτο]υ νομοῦ χαίρειν. βούλομαι ἑκουσίως
καὶ αὐθαιρέτως μισθώσασθαι παρὰ σοῦ πρὸς μόν-
[ον] ἐνιαυτὸν ἕνα <ἀπὸ> καρπῶν τῆς εὐτυχοῦς τρίτης νέας ἰνδι-
κτίωνος τὰς ὑπαρχούσας σου ἀρούρας ὅσαι ἐὰν ὦσι
10ἐκ [λ]ιβ[ὸς] το[ῦ] Τώμεως(*) π̣ο̣τ̣α̣μ̣ο̣ῦ̣ γεωργίου καλουμένου
Π̣κ̣ο̣λ̣[  ̣  ̣]ενω[  ̣  ̣]  ̣τα εἰ(*) σπορὰν καὶ κατάθεσιν σίτου
καὶ ἀν̣[α]π̣α̣υ̣μ̣ατικῶν γενῶν κατὰ τὸ ἥμισυ, ἀντ̣ὶ δὲ τῶ̣ν
φό̣ρ̣ω̣[ν] πα̣[ρ]εξωσω(*) σοι τὴν ἡμίσειαν πάντων τῶν
ἐκβ[ησ]ομένων καρπῶν καὶ ἀχύρων, ἐμοῦ ἐπι-
15[γ]ινώ[σ]κοντος τά τε σπέρματα καὶ τὰ παντο̣ῖα ἀναλώ-
ματα ἀπὸ κατασπορᾶς μεχρεις(*) συνκομιτῆς(*) καὶ αὐτῆς,
φόρου τοῦ πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένου   ̣[  ̣  ̣]  ̣ ξυλικοῦ
ὀργάνου σίτου ἀ[ρ]ταβῶν ὀκτὼ ὡς δῆθεν αἰρομένων
ἀπὸ τῆς ἐμῆς μερίδος σίτου ἀρ[τ]άβας ὀκτ̣ώ̣ ,
20ἐφʼ ᾧ ἐμὲ ἐπὶ τῇ <ἐν> ἀναπαύσι(*) μερίδει(*) σπίριν(*) ἐν χορτά̣σ-
μασι   ̣  ̣  ̣β̣  ̣  ̣φ̣  ̣ους ἀρούρας ἑξειν(*) σοι μὲν τῷ
γεούχῳ ἀρούρας δύο , ἐμοὶ δὲ τῷ γεωργῷ ἀρούρας τέσσαρας
παρασχομένου μοῦ σοι τῷ γεούχῳ ὑπὲρ λόγου φόρου ἐκ τῆ̣ς̣
π[ρο]κ(ειμένης) [ἡ]μ̣ισ̣ί̣ας(*) τ̣ούτων   ̣  ̣  ̣ο̣ μου ἀρουρῶν σίτου ἀρτάβας ὀκτώ ,
25[τ]ῶν δημοσ[ίων πα]ντ[ο]ίων τελ[εσμάτ]ων ὄντω[ν πρ]ὸς σὲ
τὸν γεοῦχον. ἡ μίσθωσις κυρία καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμ(ο)λ(όγησα). Φαῶφι δ.
[Αὐρήλ]ιος(*) Βῆκις Ἁ[τρῆ]τ[ο]ς ὁ προκ(είμενος) μεμίσθωμαι ὡς πρόκ(ειται).
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι[ος] Π̣λ̣(ο)υτίω̣ν̣ Ἀπίωνος ἀξ[ι]ωθεὶς ἔγραψ[α] ὑπὲρ α(ὐτοῦ)
[γρά]μ̣ματα μὴ εἰδ(ότος).

Apparatus


^ 4. cf. BL 8.170 : [Φλαυίο]υ prev. ed.
^ 10. cf. BL 1.205 : ἐν [Λ]ιβ[υ]τη [Σ]τωμεωσ prev. ed.
^ 11. l. εἰ<ς>
^ 13. l. παρέξω
^ 16. l. μέχρι
^ 16. l. συνκομιδῆς
^ 20. l. ἀναπαύσει
^ 20. l. μερίδι
^ 20. l. σπείρειν
^ 21. l. ἕξ ὧν
^ 24. l. ἡμισείας
^ 27. cf. BL 8.170 : [Φλαύ]ιοσ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lips.1.22 [xml]

AD382 Hermoupolis Magna
[Reprinted in: chr.mitt.277] MChr 277

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.