DCLP

sign in

cpr.1.188 = HGV CPR 1 188 = Trismegistos 9836DDbDP transcription: cpr.1.188 [xml]

AD105/6 Arsinoite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ] Ἐπὶφ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ ἐν αν[ -ca.?- ]ιε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κλήρου [κα]τοικικοῦ ἀρ[ουρ -ca.?- ]χον τοῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σν[  ̣  ̣]ντ[ -ca.?- ]σπ[  ̣  ̣]ρο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ωρυ[  ̣  ̣  ̣]εγβολη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρεισ[  ̣  ̣]δευτερ[ -ca.?- ]ων [  ̣  ̣]εχ[  ̣  ̣  ̣]ηρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π[  ̣  ̣  ̣ διῶρυξ] διʼ [ἧς πο]τίζ[εται, βορρᾶ καὶ] ἀπη[λι]ώτ[ου δι]ῶρυ[ξ] εἰς ἣ[ν ἐκχε]ῖται σ[  ̣  ̣  ̣]ος δὲ π[αρα]χωρη-
[ -ca.?- ] παρὰ τῆς κατʼ αὐτοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]ουν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η δημ[οσία   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ
[ -ca.?- τ]ου ἔτους Τραιανοῦ Καίσαρο[ς τ]οῦ κυρί[ου] χωρὶς τῶν π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου συν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]νδομ[ενεία   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ συν
[ -ca.?- ]υν[  ̣  ̣  ̣]τας εἰς τὸν Μάρκον Λογγῖνον Λόγγον διὰ τοῦ κατοικικοῦ λογιστηρίου [τ]ῆς μετεπιγραφῆς καὶ παραχω[ρήσεως]
10[ -ca.?- ]χα[ς κ]υρίας [εἶ]ναι καὶ ἐνθέσμου[ς] καθότι καί εἰσιν καὶ ἀπέχειν τὴν παροῦσαν παρὰ τοῦ Μάρκου
[Λογγίνου Λόγγου τὸ παρ]αχωρητικὸν ἀργυρικὸν κεφάλαιον πᾶν ἐκ πλήρους δραχμὰς χειλίας(*) ἀφʼ ὧν κατὰ μὲν τὴν τοῦ απ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] δραχμὰς πεντακοσίας τῇ ἐν[εστ]ώ[σ]ῃ ἡμέρᾳ διὰ τῆς Ἡρακλείδου τοῦ Ἡρακλείδου κεκοσμητευκότος
[τραπέζης -ca.?- ]τηνη[  ̣  ̣  ̣]ην καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τῶι Μάρκ[ωι] Λογγίνωι Λόγγῳ καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τὰ παρακεχωρημένα καθὼς πρό[κειται]
[ -ca.?- ἀνεν]εχύραστα καὶ ἀνεπιδά[νε]ιστα καὶ καθαρὰ ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων καὶ ἐπιγραφῶν πασῶν
15[ -ca.?- ] ἐπιβολῆς κώ[μ]ης καὶ [κατα]κ[ρι]μάτων πάντων καὶ π[αντ]ὸς εἴδους ἀπὸ τῶν ἔνπρ[ο]σθεν χρόν[ων]
[μέχρι τοῦ ἐνεστῶτος] δε[κά]του ἔτους Αὐτοκράτορ[ος Καίσαρ]ος Νέρουα Τραιανοῦ [Σεβ]αστοῦ Γερμανικικοῦ(*) Δακικοῦ διὰ τοῦ
[ -ca.?- ] ἀπό τε ἰδιω[τι]κῶν [καὶ πάσης] ἐνπο[ι]ήσ[εω]ς ἐπὶ τὸν ἅ[παντ]α χρόνον καὶ μηδένα ἐν
[ -ca.?- μηδὲ τὸν Μάρ]κον Λογγεῖνον Λ[όγγ]ον μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτοῦ κυριεύ[ον]τας αὐτῶν τ[ῶ]ν παρακεχω[ρημένων]
[ -ca.?- κ]αὶ ἐκχ[έον]τας καθὼς πρόκειτ[αι ὡς ἐν τ]οῖς ἐπάνωθεν καὶ μ[ετὰ] τοῦ νό[μου εἴ]θιστο καὶ τὰ ἐξ α[ὐτῶ]ν
20[ -ca.?- ] καὶ μεσιτεύ[οντα]ς καὶ ἑ[τέ]ροις παραχωροῦντας καὶ διοικοῦντας περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῶνται καὶ πρὸς τὰ προκεί[μενα]
[ -ca.?- μηδʼ ἐγκα]λεῖν μηδὲ ἀμφισβητήσειν μηδὲ ἐπελεύσασθαι τρόπωι μηδενὶ ἢ χωρὶς τοῦ τὰ προκείμενα μένιν(*) κύρια ἔτι(*)
[καὶ ἐκτίσειν αὐτὴν τ]ῶι(*) Λογγείνωι Λόγγωι ὅ τ̣[ε εἴληφ(?)]εν(?)(*) παρʼ αὐτοῦ παραχωρητικὸν κεφάλαιον διπλοῦν καὶ τὰ τεληι(*) καὶ ἀνηλώματα
[καὶ ἐπιτ(ίμου) ἀργ(υρίου) δρ(αχμὰς)   ̣  ̣  ̣  ̣ κοσ]ίας(*) καὶ ἐς τὸ δημ[όσιον τὰς ἴσ]ας καὶ μηδὲν ἧσσον μὴ ἐλαττουμένης τῆς Ἰσαροῦτος ὑπέρ τε τῆς ἐξακολουθού[σης]
[τῶι Μάρωνι βεβαιώσεως ὧν(?)](*) πέπρακ[εν αὐτ]ῆι(*) ὁ αὐτὸς Μάρων κατὰ συνχώρησιν τελειωθεῖσα[ν] δι[ὰ τοῦ ἐν] Ἀλεξανδρείᾳ
25[καταλογείου(*) ][ -ca.?- ο]ὐδὲ ὑπὲρ [ἧ]ς ὄφε[ιλει αὐτ]ῇ [ὁ α]ὐτὸς Μάρων φερνῆς [κατὰ] συνγραφὴν γαμικὴν καὶ μένιν(*) κυρίαν
[ -ca.?- παραχωρού]σῃ αἱ τ[ο]ῦ Μάρωνος θυγατέρες εὐ[δ]οκεῖ[ν τῇ]δε [τῇ] παραχωρήσει καὶ πρὸς τὰ προκείμενα
[ -ca.?- καὶ ἐνόχους] εἶναι [τοῖ]ς ἴ(*)σοις ἐπιτείμοις(*) καὶ [β]λάβεσι χωρὶς τοῦ καὶ τὰ προγεγραμμένα μ[ένειν] κύρια. ὑπογραφεῖς
[ὑπὲρ μὲν Ἰσαροῦτος -ca.?- ὁ δεῖνα ὡς ἐτῶν] μ  ̣  ̣  ̣ οὐλ[ὴ μ]ετώ[π]ῳ μέσωι, [τ]οῦ δὲ Λογγείνου Ἀλέξανδρος Σαμβᾶ ὡς ἐτῶν [  ̣  ̣  ̣κον]τα δύο οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) δεξιῷ
(hand 2) [ -ca.?- μετὰ κυρ]ίου ἐμοῦ [τοῦ] ἀνδρὸς Μάρωνος Θεω[ -ca.?- ὁμολογῶ -ca.?- ]
30[ -ca.?- ] μετεπιγραφὴν [- ca.9 -] καὶ ἀ[πέσ]χον τω(*) παραχωρητ[ικὸν -ca.?- ]
[ -ca.?- κλήρου κ]ατο[ι]κικοῦ ἀρ[ούρας] τρεῖς ἢ [ὅσα]ι ἐὰν ὦσι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δου[ -ca.?- περ]ιέχε[ι   ̣  ̣  ̣]περ πρ[ο]δεδηλωμεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μετα[ -ca.?- ] ἐνεσ[τῶ]τος ἔτους [  ̣  ̣  ̣]δεξι[  ̣  ̣  ̣] μακρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναι κα[ι -ca.?- ] παρ[αχ]ωρητι[κὸν] κεφ[άλαιον] ἀργυ[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 11. l. χιλίας
^ 16. l. Γερμανικοῦ
^ 21. l. μένειν
^ 21. BL 1.120 : ἐπὶ prev. ed.
^ 22. BL 1.120 : [ -ca.?- τ]ῶι prev. ed.
^ 22. BL 8.99 : π[αρείληφ]εν prev. ed.
^ 22. l. τέλη
^ 23. BL 1.120 : [ -ca.?- μεθʼ ἡμιολ]ίασ prev. ed.
^ 24. BL 1.120 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 24. BL 1.120 : [  ̣  ̣  ̣]τι prev. ed.
^ 25. BL 1.121 : prev. ed.
^ 25. l. μένειν
^ 27. ϊσοισ papyrus
^ 27. l. ἐπιτίμοις
^ 30. l. τὸ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.