DCLP

sign in

cpr.10.107a = HGV CPR 10 107 a = Trismegistos 20860 = p.rain.cent.88DDbDP transcription: cpr.10.107a [xml]

AD396 Herakleopolite
[Reprinted from: p.rain.cent.88] PRainCent88

rrp
[με]τ̣ὰ̣ τὴν ὑ(*)πατείαν Φλ(αουίων) Ὀλυμβρίου
[κα]ὶ Προβίνου τῶν λαμπροτάτων Μεσορὴ α
Α̣ὐ̣ρ̣η̣λ̣ιος(*) Πουναβ Φρόντωνος
μ̣η̣(τρὸς) Θαήσιος καὶ Ψά̣ι(*)ς ἀδελφὸς
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
r
[Ἡρα]κ̣λε[οπολ]ίτου μετʼ ἐ̣γ̣γ̣υητοῦ τῆς
ἐκτείσεως(*) το̣ῦ δηλουμένου χρέους
Αὐρη̣λ̣ί̣ο̣υ̣ Παπνου̣θίου Ἰ(*)σιδώρου
μη(τρὸς) Θ̣ε̣ω̣νί̣λ̣λ̣α̣ς̣ κατοι̣κων(*) ἐ̣ν τῇ αὐτ̣ῇ Θὲρ
10Αὐρηλίῳ Νε̣μ̣[εσι]ανο[ς](*) [ -ca.?- ]
γ̣ε̣ο̣υ̣χ̣ο̣ῦ̣ν̣τ̣ι̣   ̣  ̣[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
ὁ̣μ̣ο̣λο̣γ̣οῦ̣μ̣ε̣ν̣ [ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
τέ̣σ̣[σαρ]ες (γίνονται) λ̣α̣χ(ανοσπέρμου) (ἀρτάβαι) δ μ̣έτρῳ [ἐ]λαιουρ̣γ̣ικῷ̣,
15τον(*) δ̣ὲ̣ λάχανο̣ν ἐ̣πά̣ν[α]γ̣κες ἀ̣ποδώσ̣ο̣μέ̣[ν]
σοι ἐ̣φʼ ἁλῷ τῆς εὐτ[υ]χούσης̣ ι̣α   ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣
ὅνπερ τὴν συμπεφωνημ̣έ̣νην τι̣μ̣[ὴν]
πᾶσαν̣ αὐτόθι ἅμ̣α̣ τῇδ̣ε τῇ συ̣ναλλαγῇ ἀπε̣σ̣-
χηκαίν̣ε̣(*) καὶ εἰρη̣θμῆσθαι(*) παρὰ σοῦ ἐκ πλή-
20ρο̣υ̣ς̣ ἀνυπερθέ̣τως̣ τῆς πράξεώς σοι οὔσης
ἔκ τ̣ε̣ ἡμῶν ἢ τοῦ ἑνι(*) ἢ ἐκ τῶν ὑ(*)παρχόν-
των ἡμῶν πά̣ντων παντοίων παντὸς
εἴδου̣ς̣ πρ̣άσσοντι καθάπερ ἐκ δίκης. ἡ συν-
αλλα̣γ̣ὴ κυρία καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὁμ(ολογήσαμεν)(*). Αὐρηλιοις(*) Πουναβ
25Φρ̣ό̣ν̣τωνος καὶ Ψάι(*)ς ἀδελφὸς οἱ προκί-
με̣ν̣ο̣ι συνηλλαγην(*)τὰς τοῦ λαχανουσπέρ-
μο̣υ̣(*) ἀ̣ρ̣τάβας τέσσαρες (γίνονται) λαχ(ανοσπέρμου) (ἀρτάβαι) δ καὶ ἀποδώ̣-
σομέ̣ν̣ σοι πλήρη̣ς̣ ὡς̣ πρόκ(ειται). Αὐρήλιος
Παπνουθιου(*) Ἰ̣σιδώ̣ρου μετ̣εγ̣(  ) τὴν ἀπό-
30δωσιν̣ τοῦ λαχάνου ὡς πρόκ̣ι̣ται. Αὐρήλιος
Ἀχιλλὺς Νεμεσιαν̣ο̣ῦ̣ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ
ἀγραμμάτ̣ο̣υ̣ ὄ̣ν̣τ̣ο̣ς̣.
v
[ -ca.?- σ]υ̣ν̣  ̣  ̣  ̣ Πουν̣α̣β̣ Φ̣ρ̣ό̣ντ̣ων̣(ος) κ̣αὶ Ψάι(*)ς ἀδελφὸς μετʼ ἐγ(γυητοῦ) Παπνουθίου Traces ια

Apparatus


^ rrp.1. ϋπατειαν papyrus
^ rrp.3. l. Αὐρήλιοι
^ rrp.4. ά̣ϊσ papyrus
^ r.7. l. ἐκτίσεως
^ r.8. ϊσιδωρου papyrus
^ r.9. l. κατοικοῦντος
^ r.10. l. Νεμεσιανῷ
^ r.15. l. τὸ
^ r.15. ἐ̣πά̣ν[α]γ̣’κες papyrus
^ r.18-19. l. ἀπεσ|χηκέναι
^ r.19. l. ἠριθμῆσθαι
^ r.21. l. ἑνὸς
^ r.21. ϋπαρχον papyrus
^ r.24. l. ὡμ(ολογήσαμεν)
^ r.24. l. Αὐρήλιοι
^ r.25. ψαϊσ papyrus
^ r.26. l. συνηλλαγήμεθα
^ r.26-27. l. λαχανοσπέρ|μου
^ r.29. l. Παπνούθιος
^ v.33. ψαϊσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.