DCLP

sign in

bgu.4.1049 = HGV BGU 4 1049 = Trismegistos 9447DDbDP transcription: bgu.4.1049 [xml]

IVspc Arsinoite

ἐπὶ ὑπάτων τῶν δεσπ[οτῶν] Κ̣[ωνσταντίου τὸ γ] κα[ὶ] Κώσταν(*) τὸ β Ἀγούσ̣τ̣[ων](*) [- ca.9 -] ἐν Πτολεμαίδι Εὐ[εργέτιδι τοῦ Ἀρσινοίτ]ου νομοῦ. ὁμο[λογεῖ Αὐρηλία Ἡσύχι]ο̣ν̣ θ̣υ̣γ̣ά̣τ̣[ηρ Ἀγάθου]
ἀπὸ β(ενε)φ(ικιαρίων) γεουχοῦσα ἐν τα̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ με]τὰ κυρίου ἐπιγραφομένου τοῦ [συν]όντος αὐτῇ ἀνδρὸς Αὐρ[η]λίου Ἀθα[νασίου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νίνου βουλευτοῦ τῆ[ς λαμπροτάτη]ς Ἀλεξαν[δρείας τοῖς]
Αὐρλίοις(*) Ἀσόει καὶ Φιλα[δέλ]φῳ [ἀμ]φ[οτ]έρο[ις]   ̣  ̣  ̣λ̣ονίου καὶ Παῦλο(*) Νεμεσίῳ καὶ Ὂλ [  ̣  ̣]ι̣σίου τοῖς τέρσαρσιν(*) ἀπὸ κώμ[ης Φι]λ[αδε]λφίας δευ(τέρου) {β} πάγου το[ῦ Ἀρσινοίτου] ν̣ομοῦ πε[πρακέναι]
τὴν ὁμολογοῦσαν Ἡσύ[χ]ιον [  ̣]ε  ̣  ̣  ̣  ̣ωσα  ̣ αὐ̣τ̣ῇ τοῦ ἀνδρὸς Ἀθανασίου τοῖς αὐ[τοῖς] Ἀσόει καὶ Φιλαδέλφῳ καὶ Παύ[λῳ καὶ Ὂλ] καθὼς δηδήλωτε(*) [  ̣ κ]α[τὰ τήνδε τὴν] ὁμολογίαν [ἀπὸ τοῦ νῦν]
5ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν αὐτῇ καὶ ἐλθοντῶν(*) εἰς αὐτὴν ὥς φ[η]σιν ἀπὸ ὀνόματος τῆς μάμμης Αὐ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἀπογραφ[ὲν] ὑπὸ αὐ[της](*) ἐπὶ Σ[α]βίνῳ τ[ῷ κη]ν[σιτορεύ-]
σαντι(?)(*) ἀκωλούθος(*) τῇ ἐπʼ Ἐν[ε(?)]ύνου(?)(*) ἀπογραφῇ περὶ τὴν αὐτὴν καὶ προειρημέν[η]ν κώμην Φιλαδερφεος(*) ἐπὶ τῆ[ς ἕκτης σφρα]γῖδος ἐν̣δ̣ο̣γ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ομ̣  ̣σω προκ̣ι̣[- ca.9 -]
πῆς(*) ἀμπελων̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ρ̣αμ̣ε  ̣σιω, ἐν ᾧ φύν[ι]κες(*) διεσκορπισμένοι καὶ αἰλαεϊνα(*) φοιτὰ(*) ἰδιωτικῆς γῆς σ[πορίμ]ης [ἀ]φούρας τρεῖ[ς ἑ]κ[και]δέκατ[ον τε]τρακεξηκοστό̣ν̣(*) ὧ̣[ν γείτονες]
καθὼς ἡ ἐπʼ Ἐνεύν[ο(?)]υ(?)(*) ἀ[πογρ]αφὴ περιέχει ἀπ[ὸ] μ[ὲν] ἀνατολῶν χέρσος ἀδέσποτος διʼ ὅλυ(*), ἀπὸ δὲ δυσμῶν Κυριλοῦτος κτῆσις ἔτι γεμη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ησ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ος̣ [  ̣  ̣]να  ̣λ̣λ̣ον [ -ca.?- ]
ἀδεσπότων πρὸς παρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ην̣ ἀρουρῶν δύο ἢ ὅ[σ]ον αἰὰν(*) ὦσι ἐπὶ τοῖς οὖσι τῶν ὅλων ἐνγεγραμμένων ἀρ[ουρῶ]ν ὁρίοις καὶ ποτείστρες(*) καὶ ἐκ[χύ]σεσ[ι](*) [ἢ] καὶ τε͂ς(*) κατ̣α̣φ̣[  ̣  ̣]  ̣
10γ̣ιτν̣ί̣αις(*) καὶ γ̣ο̣ν̣ω̣σίαις κ̣α̣[ὶ τ]αῖς ἄλλαις χρήσεσιν καὶ δικάοις(*) πᾶσιν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι̣ [τ]οῦ νῦν συν[ήθειαν] καὶ ἀπέχειν [τὴ]ν ὁμολογοῦσαν [Ἡ]σύχιον ἐπὶ παρ[όντος(?)]
καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀτῆς(*) Ἀθανασίου παρὰ τῶν Αὐρηλίων Ἀσώει καὶ Φιλαδέλφου καὶ Παύλου καὶ Ὂλ τὴν συνπεφωνημ[έ]νην τῶν πεπραμέν[ων] αὐτοῖς ὡς προδεδηλω̣τ̣ε̣ν̣(*) [γῆς]
γιδιωτικῆς(*) σποριμην(*) ἀρουρ[ῶ]ν τριῶν ἑκκεδεκά[τ]ου(*) τετρακεξηκοστοῦ(*) ἐν ᾗ φύνικαις(*) καὶ αἰλα̣ε̣ϊ̣να(*) φοιτὰ(*) καὶ χέρσου ἀρουρῶν δυω(*) ἢ ὥσ[ων] αἰὰν(*) [ὦ]σιν τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλ[ήρους]
ἀργυρίου(*) Σεβαστῶν νομίσματος δηναρίων [μυ]ριάδας [τ]ριακοσίας , αἵ εἰσιν τάλαντα δισχίλια , παρ[αχρῆ]μα διὰ χιρὸς(*) καὶ [β]εβαιώσιν(*) αὐτήν τε τὴν ὁμόλογ̣ο̣ν̣ Ἡσύχ[ι]ον καὶ τα[ύ]της [ἄνδρα]
Ἀθανάσιον καὶ τ[οὺ]ς παρʼ [αὐτ]ῶν τοῖς Αὐρηλίοις Ἀσώει καὶ Φιλαδέλφῳ καὶ Παῦλο(*) καὶ Ὂλ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶν τὰ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τὴν πρᾶσιν τα[ύ]την τῶν α[ὐτ]ῶν καὶ πεπραμενοις(*) αὐτοῖς ὡς προδεδηλ[ωται] ἀρο[υρῶν]
15πάσῃ βεβαιώσι(*), ἃς καὶ παρέξονται ἀνεπάπους(*) καὶ ἀνεν[εχ]υράστους καὶ ἀνεπιφαρείστους καὶ καθαρὰς ἀπὸ παντὸς ἀφιλ[ήμα]τος(*) ἀπὸ μὲν δημοσίον(*) τελῶν(*) σιτικῶν τε καὶ κρι̣[θικῶν](*)
καὶ ἀργυρικῶν καὶ ἀννωνῶν [καὶ] γραφῶν καὶ ἐπερχ[ο]μενου(*) ἐπιβολῶν καὶ παντὸς ἁπαξαπλῶς εἴδους [κ]ατὰ τὴν [  ̣  ̣  ̣]δ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν κ]αὶ πάσης [ἐμποιήσεως]
διὰ παντὸς καὶ ἀπὸ τοῦ νῦ[ν] τ[ο]ὺς Αὐρηλίους Ἀσώειν καὶ Φ[ιλά]δελφων(*) καὶ Παῦλον καὶ Ὂλ κρατῖν(*) αὐτοὺς καὶ κυριε[ύ]ιν(*) κα[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῶν αὐτ̣ῶ̣ν̣ [πεπραμένων]
αὐτοῖς ὡς προδεδηλοτεν(*) ἀρο̣υ̣ρ̣ῶ[ν] καὶ τελεῖν τὰ αὐτὰ ὑπ[ὲ]ρ [α]ὐτῶν δημώσια(*) παντοῖα πάντα τελέσματα ἀπὸ τῆς [εὐ]τυχ[εστάτης - ca.15 -ἑκκαιδεκα]τ̣η̣ν(*) ἰνδι[κτίο]νος <ἐπὶ τὸν> ἅπ[αντα]
χρόνον διὰ τὸ καὶ τὴ̣ν̣ ἐπ̣ι̣κ̣ι̣μ̣έ̣ν̣ην(*) σπορας(*) τῆς αὐτῆς κ[αὶ] πεπραμένης(*) ἑκ[δ]εκατην(*) ἰνδιτίονος(*) ἀγουσα(*) πρὸς τὰ σ̣α̣λ̣ά̣ρ̣ι̣α̣   ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]διο̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἐ-]
20ξουσίαν ἔχει(*) διοικεῖν καὶ οἰκονομε͂ν(*) περὶ αὐτο͂ν(*) ὡς ἐὰν [αἱ]ρῶντ̣ε̣(*), ἐφʼ ἃς καὶ μὲ(*) ἐπιπορεύεσθαι μέτε(*) αὐτὴν τὴν π[ε]πρ[ακυῖαν Αὐρηλίαν Ἡσύχιον μήτε τὸν αὐτῆς] ἄνδρ[α Ἀθανάσιον]
μήδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτο͂ν(*) μεδένα(*) κατὰ μηδένα τρόπω[ν](*), ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπελευσόμενον ἢ ἐνποιησόμενον τούτ̣ω̣ν̣ χ̣ά̣ρ̣ε̣ι̣ν̣(*) ἀ̣π̣[ο]σ̣τ̣[ήσειν - ca.27 -]
[τοῖς ἰ]δίος(*) αὐτῶν δαπανήμ[ασι]ν αἴτι(*) καὶ πρὸς αὐτοὺ[ς] τ̣ο̣ι̣ς̣(*) ἀγοραστὲς(*) τὴν τιμὴν μεθʼ ἡμιολίας καὶ τὰ ἀναλώματα π̣[άν]τ̣α̣ διπλᾶ [- ca.10 -]ε  ̣  ̣κ[- ca.10 -]
μεί̣ν̣ειν(*) δὲ ζήτησιν ὑπε(*) τῶν ἀνὰ χῖρα(*) χρόνον μέχ[ρ]ι τῆς ἐνεστώσης ιε ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς τῆς ἰνδικτίονος [- ca.18 -]α̣ι. περὶ δὲ τ̣οῦ̣
τα̣[ῦ]τ̣[α ο]ὕ̣τ̣ο̣ς̣(*) ὀρθο͂ς(*) καλῶς γεγονέναι {καὶ} ἐπερωτηθέντες [ὡμο]λόγησαν. (hand 2) Αὐρηλία Ἡσύχιον θυγάτηρ Ἀγάθου ἀ̣π̣ὸ̣ [β(ενε)φ(ικιαρίων) γεουχοῦσα ἐν Ἀρσινοίτῃ νομῷ(?)(*) μετὰ κυρίου τοῦ]
25ἀνδρὸς Αὐρηλίου Ἀθανασίου ὁμολογῶ πεπρακέναι τοῖ[ς] Αὐρηλίοις Ἀσόει καὶ Φιλαδέλφῳ καὶ Παῦλο(*) καὶ Ὂλ τοῖς μὲ̣ν̣ τ[έσσαρσιν ἀπὸ κώμης Φιλαδελφίας δευτέρου πάγου τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ -ca.?- ]
ο̣υ̣ τρίτον καὶ τωλ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν̣ μέρος τῶν προκιμένων ἀρουρῶν περὶ κώμην Φιλαδελφίαν ἐπὶ τῆς ἕκκτης(*) [σφ]ρ[αγῖδος -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ν̣ ἐν ᾗ φοίνικ[ες] κ[αὶ ἐ]λαε̣ι̣να(*) φοιτὰ(*) καὶ χέρσου ἀρ[ο]ύρας δύο ἢ ὅσαι ἐὰν ὦσιν, αἱ γείτνιε(*) πρόκιντε(*), κα̣ὶ̣ ἔσχον τὰς [τοῦ ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δηναρίων μυριάδας τριακοσίας ἐκ πλήρους]
ὡ̣ς̣ πρόκειται. Αὐρή[λι]ος Ἀθανάσιος ἔγραψα ὑπὲρ τῆς συμβίω(*) μου τὰ πλῖστα(*). (hand 3) Αὐρηλία Ἡσύχιον πέ[πρακα -ca.?- καὶ] ἔσχον
τὴν τιμὴν κ[αθ]ὼς πρόκιται πλήρης. (hand 4) Αὐρήλιοι Ἀσώεις καὶ Φιλάδελφος καὶ Παῦλος καὶ Ὂλ γέγωνεν(*) εἰς [ἡμᾶς ἡ ὁμολογία (?) -ca.?- ]
30[- ca.9 -] ὡ[ς πρό]κιται. Αὐρήλι[ο]ς [Ἡ]ρακλῆς ἔγρ[α]ψα ὑπὲρ αὐτῶν ἀγραμμάτων.

Apparatus


^ 1. l. Κώ<ν>σταν(τος)
^ 1. l. Αὐγούστ[ων]
^ 3. l. Αὐρ<η>λίοις
^ 3. l. Παύλῳ
^ 3. l. τέσσαρσιν
^ 4. l. δεδήλωται
^ 5. l. ἐλθουσῶν
^ 5. BL 1.92 : ἀπογραφ[ομένων] τοαν̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 5-6. BL 1.92 : τ[  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 6. l. ἀκολούθως
^ 6. BL 1.92 : Ἐ[νε]  ̣ι̣ο̣υ̣ prev. ed.
^ 6. l. Φιλαδελφίας
^ 7. l. γῆς
^ 7. l. φοίνικες
^ 7. l. ἐλάϊνα
^ 7. l. φυτὰ
^ 7. l. [τε]τρακαιεξηκοστόν
^ 8. BL 1.92 : Ἐνε  ̣τ̣ι̣ο̣υ̣ prev. ed.
^ 8. l. ὅλου
^ 9. l. ἐὰν
^ 9. l. ποτίστραις
^ 9. BL 7.18 : ἐκ[  ̣  ̣]σες prev. ed.
^ 9. l. ταῖς
^ 10. l. γειτνίαις
^ 10. l. δικα<ί>οις
^ 11. l. α<ὐ>τῆς
^ 11. l. προδεδήλωται
^ 12. l. ἰδιωτικῆς
^ 12. l. σπορίμης
^ 12. l. ἑκκαιδεκάτου
^ 12. l. τετρακαιεξηκοστοῦ
^ 12. l. φοίνικες
^ 12. l. ἐλάϊνα
^ 12. l. φυτὰ
^ 12. l. δύο
^ 12. l. ἐὰν
^ 13. corr. ex αυρηλιου
^ 13. l. χειρὸς
^ 13. l. [β]εβαιώσειν
^ 14. l. Παύλῳ
^ 14. l. πεπραμένων
^ 15. l. βεβαιώσει
^ 15. l. ἀνεπάφους
^ 15. l. ὀφειλ[ήμα]τος
^ 15. l. δημοσίων
^ 15. BL 6.14 : κ̣α̣ὶ̣ τῶν prev. ed.
^ 15. BL 6.14 : τελο͂ν (l. τελῶν) κρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 16. l. ἐπερχ[ο]μένων
^ 17. l. Φιλάδελφον
^ 17. l. κρατεῖν
^ 17. l. κυριεύειν
^ 18. l. προδεδήλωται
^ 18. l. δημόσια
^ 18. l. [ἑκκαιδεκά]της
^ 19. l. ἐπικειμένην
^ 19. l. σπορὰν
^ 19. l. προγεγραμμένης
^ 19. l. ἑκκαιδεκάτης
^ 19. l. ἰνδι<κ>τίονος
^ 19. l. ἄγειν
^ 20. l. ἔχει<ν>
^ 20. l. οἰκονομε<ῖ>ν
^ 20. l. αὐτῶν
^ 20. l. αἱρῶνται
^ 20. l. μὴ
^ 20. l. μήτε
^ 21. l. αὐτῶν
^ 21. l. μηδένα
^ 21. l. τρόπο[ν]
^ 21. l. χάριν
^ 22. l. [ἰ]δίο<ι>ς
^ 22. l. ἔτι
^ 22. l. τοὺς
^ 22. l. ἀγοραστὰς
^ 23. l. μένειν
^ 23. l. ὑπὲ<ρ>
^ 23. l. χεῖρα
^ 24. l. [ο]ὕ̣τ̣ω̣ς̣
^ 24. l. ὀρθῶς
^ 24. BL 5.15 : Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι(?) prev. ed.
^ 25. l. Παύλῳ
^ 26. l. ἕκτης
^ 27. l. [ἐ]λάινα
^ 27. l. φυτὰ
^ 27. l. γείτνιαι
^ 27. l. πρόκεινται
^ 28. l. συμβίου
^ 28. l. πλεῖστα
^ 29. l. γέγονεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.