DCLP

sign in

bgu.20.2866 = HGV BGU 20 2866 = Trismegistos 316229DDbDP transcription: bgu.20.2866 [xml]

[ -ca.?- ](*) [Δεκίμου Οὐε]τουρίου Μακρίνου ἐπάρχου Αἰγύπτ̣[ου -ca.?- ]
[ -ca.?- ](*) [Αὐτοκράτορος Καίσαρ]ο̣ς̣ Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντω̣[νίνου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ατη(*) πρὸ ζ Εἰδῶν Σεπτεμβρίων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μ̣εθ’ ἕτερα· vac. ?
5[ -ca.?- ]  ̣θιος τοῦ καὶ Πα̣τουβάστιος ἀναγνω̣[σθε- -ca.?- ]-
[ -ca.?- ὑ]π̣ὸ̣ Αἰλίου Φι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ(*)   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) εἶπεν̣· διὰ τί τεθ[  ̣  ̣]  ̣ασ   ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ] ῥήτωρ εἶπεν· ἐρῶ διὰ τί η̣- ca.9 -[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι η(*) ἐχθρα ἀσφαλεια(*) δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣τ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- κ]ατηγόρησ̣εν αὐ̣τ̣οῦ κ̣[α]ὶ̣ ο̣ὐ̣κ ἀπέδ̣ειξ̣[εν -ca.?- ]
[ -ca.?- στρ]ατηγὸς(*) ὁμολογ̣ε̣ῖ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) ν̣ σοὶ καὶ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- έπισ]τ̣ολὴ γέγ̣ρ̣α̣π̣τ̣α̣[ι]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μου(*)   ̣ο̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. or [ἐξ ὑπομνηματισμῶν]
^ 2. or ἔτους κδ
^ 3. or [ -ca.?- ἐ]νάτῃ, or [ -ca.?- δε]κάτῃ
^ 6. or Φι̣λ̣ί̣π̣π̣ο̣υ, or Φή̣λ̣ι̣κ̣ο̣ς̣
^ 7. or [ -ca.?- ]μ̣η̣τ̣ι̣
^ 7. or π̣ο̣[ -ca.?- ]
^ 9. or ἤ, or ἡ
^ 9. or ἔχθρα ἀσφαλείᾳ, or ἐχθρὰ ἀσφάλεια
^ 11. or [ἐπιστρ]άτηγος
^ 11. or ὀμολογ̣ε̣ί̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (l. ὁμολογία   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣)
^ 12. or ἐ̣δή̣λ̣ο̣υ̣ μου, or ἐ̣π̣ι̣θ̣υ̣μοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.