DCLP

sign in

P.Oxy. 70 4770 = Trismegistos 92150 = LDAB 10703DCLP Transcription [xml]

column i
δὲ σ̣κοπ̣ε̣ῖ̣ν̣ μὲν καὶ πράτ̣-
τε[ιν] \ἀ/εὶ τ̣[ὰ] δίκαι̣α, σ̣υ̣μπα-
ρατηρε[ῖ]ν δ’ ὅ\π/ω̣ς(*) ἅμ̣α καὶ
——
συμφέροντ̣’ ἔ̣σται τ̣α̣ῦ̣τα ((ano-stigme)) . ἔσ-
5τι τοίνυ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ι̣οῦτός
[τι]ς̣ λ̣ό̣γος παρὰ τ̣ῶ̣ν̣ ἀ̣ν̣τ̣ι̣λεγό(ν)-
[των], ὡς κομί̣σα̣σ̣θαι̣ τὸν Ὠι-
[ρωπὸν](*) ἡμᾶς ἐνχ̣ε̣ι̣ρ̣ε̣ῖ̣ν(*) δεῖ,
[εἰ δὲ τοὺς β]οηθήσ\ο̣/ντ̣ας̣(*) ἂν̣
10[ἡμῖν νῦ]ν̣ ἐπ’ αὐτὸν ἐχ̣[θροὺς]
[κτησόμεθα, οὐχ ἕ]ξο̣μ[εν συμ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
σ̣ω[ -ca.?- ](*)
5  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ i.3. corr. ex οσ̣ω̣ς
^ i.7-8. l. Ὠ|ρωπόν
^ i.8. l. ἐγχειρεῖν
^ i.9. corr. ex [β]οηθήσαντας
^ ii.3-4. or [ -ca.?- ] | σ̣ω[τηρίας -ca.?- ], or [ -ca.?- ] | σ̣ώ[μασι -ca.?- ], or [ -ca.?- ] | σ̣ῴ[ζειν -ca.?- ], or [ -ca.?- ] | σ̣ω[θέντες -ca.?- ], or [ -ca.?- ἐ]|σ̣ώ[θησαν -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)