DCLP

sign in

P.Herc. Stub = Trismegistos 62480 = LDAB 3656DCLP Transcription [xml]

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Vincenzo Damiani and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

pezzo 3
fragment 1
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ἔργον σ̣[ -ca.?- ]
ατ̣ια̣  ̣ν̣  ̣[ -ca.?- ]
φητ̣οπη  ̣[ -ca.?- ]
ἐπιστρέφε[ -ca.?- ]
5βαίνει τὴν [ -ca.?- ]
τε  ̣  ̣λ̣  ̣π̣[ -ca.?- ]
——
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α̣ι̣να̣φ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣η̣σ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]βε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μην[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ρυ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ον  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ̣ το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονφα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]θαιρο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] καὶ δειγ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἰατρὸν τὴν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οὐχ ο̣π̣[  ̣  ̣]ε̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἀλλὰ   ̣ι̣ν̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ω[  ̣  ̣]επ  ̣  ̣κθε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] φύσιν πάλιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CrönertFragment 3
part 1
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣παυσ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣αγγε
[ -ca.?- ]  ̣ουσ
[ -ca.?- ]νων φασίν
[ -ca.?- ]τ̣οισα  ̣
part 2
20[ -ca.?- ]  ̣  ̣ναξ
[ -ca.?- ].να̣ια̣
[ -ca.?- ] χαλε[πόν]
part 4
[- ca.11 -]νομίζον-
30[τες]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ τὴ]ν̣ αὔρι-
[ον]
part 5
30  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ καὶ Ἀπολλώ-
[δωρος]
part 7
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣να
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣νερ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣π̣ροπ̣
[ -ca.?- σ]τήλη
[ -ca.?- ]  ̣ο̣μ̣α̣ιν̣
[ -ca.?- τ]ῶν ξένω̣[ν]
20[ -ca.?- Ἀ]κραγαντ
[ -ca.?- οἱ] ξένοι
part 8
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]εριέργους
[- ca.10 - ἑ]ώρων
[- ca.14 -]αγ
[- ca.12 -]ι πρὸς
[- ca.14 -]  ̣ει
20[- ca.12 -]του
[- ca.13 -]αγ̣αρ
[- ca.13 -]ποτε
part 9
ρετ
ἔχαιρεν
30καλ
part 10
ὑ̣π̣ε[χώρησεν εἰς Μυτι-]
15λήνην
γι  ̣ην[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὕτω]
[δ]ὴ̣ ἅπαντ' εἰς [τὰ τοιαῦτα]
καταναλώσ[ας οὐκ ὀλίγα]
εὗρε καὶ ἠδυνή[θη καὶ]
20ἄλλα πειρώμ[ενος ἀνυ-]
τειν ὑπὲρ τού̣[των]. [οἱ δὲ]
ἀπιθανώτερο̣[ν λέγουσι]
[τὸν] Ἀρι[στόξενον εἰπεῖν]
pezzo 4
fragment 6
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣χ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣σα[  ̣]κρ  ̣
μ[ᾶ]λλον δεκα[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣]οτ̣ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣κατ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ο̣λ̣υ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ν̣τ̣ων  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ι̣ Ε̣ὐρυφῶν η
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CrönertFragment 4
part 1
20[ -ca.?- ἰατ]ρ̣ι̣κ[ού]ς, ἀλλὰ κ[αὶ]
[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣ μετ]αξ̣ὺ̣ ὄντε̣ς̣ ἀπα 22.-
pezzo 5
fragment 8
0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]λ̣ικοσ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)