DCLP

sign in

Trismegistos 62479 = LDAB 3655DCLP Transcription [xml]

column 1
[ -ca.?- ]ρος[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἑνὸς γοῦν
[ -ca.?- γυν]αικὸς α[  ̣  ̣]ο
[ -ca.?- πρ]οσημμέ-
5[ν -ca.?- ]ευει καὶ του
[ -ca.?- ]ε\ν/ φησι τῶν
[ -ca.?- ]Τ̣ως ἐξ ἐπο-
[μ -ca.?- ἐπιτ]ηδευσαν-
[τ -ca.?- ] τιμορι-
10[ -ca.?- ] Βελλε̣ρο-
[φ -ca.?- ]τελλων
[ -ca.?- ]η μέμηνε
[ -ca.?- Ἄ]ντειαν ου
column 2
[ -ca.?- ] τοῦτο πΑ̣  ̣[  ̣]
[ -ca.?- ] ἐξαπατηθεῖ[σ]αν̣
[  ̣]  ̣ως [ἄλ]λος αὐτόθ[εν] λέγε-
σθαι δε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]· καὶ μελλόν-
5των μονομαχεῖν καὶ [τοὺς]
Ἀχαιοὺς καὶ τοὺς Τρῶας εὐ-
χομένους εἰ[ς] τὸν [οὐρανὸν]
δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ετα[ -ca.?- ]
column 3
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Υ̣ς τηρεῖν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣ 'δμω\ι/ῆ<ι>ν [δὲ γυναιξὶ]' πα-
5[ρευνάζο]ντο βίαι· καὶ [πάλι]
[λέγω]ν̣ περὶ τῆς Ἰθάκη[ς·] '[ὑβρι-]
[σταὶ δ'] αὐτὴν καὶ ἀτ̣ά̣[σθα-]
[λοι ἄνδ]ρες ἔχουσιν' επ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ὐ̣κ̣οῦν, εἰ ταῦτα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ἥψα]τό γε τῶν μὴ μόνον ἀ-
φ[αιρ]ου̣μένων τἀλ[λ]ότρια,
ἀλλὰ καὶ παραίνεμα κάλλι-
στον ἡγουμένων τυράν-
νωι κτείνειν καὶ μιαιφο -
column 4
0[νεῖν -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ντο  ̣[  ̣]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]· '[ὅς τε]
θε[ου]δὴς εὐδικ̣[ίας] ἀ[νέχη<ι>σι],'
καὶ διὰ τοῦτ' αὐ̣[τῶι φέρη]ι δα-
ψιλῶς ἡ γῆ· 'πυροὺς καὶ κριθάς,
5βρίθη\ι/σι δὲ δένδρεα καρπῶι,
τίκτηι δ' ἔνπεδα μῆ<λα>, θ̣[άλασ-]
σα δὲ παρρέχηι ἰχθῦ̣[ς ἐξ] ε̣ὐ̣[η-]
γεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαο[ὶ ὑπ' αὐ-]
τοῦ·' καὶ πάλι φά[σκω]ν̣ Ἰ[θά]κη[ν -ca.?- ]
column 5
[ -ca.?- ]τονα[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣Σ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]εισφ[  ̣  ̣  ̣] λέγη̣ [ -ca.?- ]
[κατ]ασκευ[α  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ον· ὁ γὰρ οἰόμ̣ε[νος]
5[  ̣  ̣  ̣] φόβωι μόνον [ -ca.?- ]
[πλ]ή̣θους γὰρ ἐστω[ -ca.?- ]
[τ]ὸ κυριεύ[σ]ειν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ται καὶ τοῖς Ο̣[ -ca.?- ]
[  ̣] μεγι[στ -ca.?- ]
10[πα]ρὰ Τρώ[εσσι -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ων[  ̣  ̣]σσ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] τ̣ούτων [ -ca.?- ἀλ-]
λὰ τῶι πρὸς [ -ca.?- ]
τας αὐτῶν̣ [ -ca.?- ]
15αρχον καὶ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αν[  ̣]οισι[ -ca.?- ]
προ[ -ca.?- ]
καιν[  ̣  ̣  ̣]ο [ -ca.?- ]· '[τῶι]
δὲ μά[λισ]τ' ἄ[ρ' ἔ]ην ἐ̣ν̣α̣[λίγ]κι-
20ο̣ν̣, ὡς εἰ ἅπα̣[σα] Ιλ̣ι̣ος ὀφρ̣υ-
ό̣εσσα πυρὶ σ[μ]ύ̣χ̣ο[ι]το κατ' ἄ-
κ̣[ρ]ης·' καὶ διὰ τὴν φιλοστορ-
γ̣[ί]αν οἱ Τρῶ̣ες αὐτῶι τὸν Ἕκτο -
column 6
0[ρα]
  ̣  ̣  ̣τ[  ̣]θ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3μη[ -ca.?- ]
μιν[ -ca.?- ]
5εφθο[ -ca.?- ]
ριαια[ -ca.?- ]
τονκα[ -ca.?- ]
τιμῶν α[ -ca.?- ]
χουσιν ευ[ -ca.?- ]
10ους  ̣[ -ca.?- ]
ρ[  ̣]ιν[ -ca.?- ]
column 7
[ -ca.?- ]  ̣Ν̣
[ -ca.?- ]  ̣ρα
[ -ca.?- ]Π̣ι
[ -ca.?- ]ιΣ̣
5[ -ca.?- ]Ο̣ρευ
[ -ca.?- ]Γ̣αρ
[ -ca.?- ]Ι̣ν
[ -ca.?- ]Α̣Τ̣ο
[ -ca.?- ]  ̣ο
10[ -ca.?- ]  ̣α
[ -ca.?- ]  ̣αι
column 8
[ -ca.?- ]προστ[ -ca.?- ]
εμενο[ -ca.?- ]
ολεμ[ -ca.?- ]
πον[ -ca.?- ]
5θεῶν [ -ca.?- ]
φέρε δή̣, [ταῦ]τα [μέ]ντ[οι]
——
λέγωμεν, ὅτ[ι] βασιλικ̣[ώ-]
τατον οὐκ ἀπεοικότω̣[ς]
εἶναι δοκεῖ τὸ πάντ[α γ',]
10εἴπερ ε̣ἴη{ι} δυνατό[ν], [ἐφορᾶν]
column 9
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]  ̣ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρος[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι[  ̣]ω[  ̣]Θ̣ος[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Γ̣ηΣ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νΗ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μειζο[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣]ιΝ̣Ν̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣[  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]κοι [ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]Χ̣ον  ̣Ε̣Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τονδεεν
[ -ca.?- ]κοτι[  ̣] Ὁμη-
[ρ -ca.?- ἄ]λλης [  ̣  ̣]νεις
20[ -ca.?- ]Τ̣ιμο γὰρ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μην[  ̣]ν[  ̣  ̣]αι
[ -ca.?- ]Τ̣ην φ[  ̣  ̣  ̣]δε
[ -ca.?- ]εθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νον
[ -ca.?- ] ἔ̣ρ̣γον ἀποπέμ-
25[π -ca.?- ] δ̣ίκαις ο[  ̣  ̣  ̣]Υ̣
[ -ca.?- το]ιγαροῦ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σΥ̣Π̣ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ουν
[ -ca.?- ]αρηθ[  ̣  ̣  ̣]σο
[ -ca.?- ]Ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηου
30[ -ca.?- ]α  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐπ' ἀλ-
[λ -ca.?- ]εο[  ̣]ε τοῖς
[ -ca.?- ]της ἐπ̣ὶ
[ -ca.?- ] κ̣αὶ γὰρ ἐπιρ
[ -ca.?- ]ς Ἀγαμέμνων
35[ -ca.?- ]και μαχο
[ -ca.?- ]κρον καὶ
[ -ca.?- ]τησν[  ̣  ̣  ̣]ος
column 10
[ -ca.?- ]νηγε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ται[  ̣  ̣  ̣]κατιροε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α διότι τῆς [ -ca.?- ]
  ̣  ̣ς[  ̣  ̣]ς μόνος ἀπολαύε̣ιν̣
5ὃ<ς> α[ὐ]τ̣ὴν ἀκμὴν ἀντιπα-
[ρ]ατίθησι τὴν ἰδίαν, οὐ-
κ ἀδολεσχίας ἕνεκα γε-
ροντικῆς, ἀ[λ]λὰ διὰ τοῦ
Πατρόκλου νουθετείας
——
column 11
[ -ca.?- ]ψ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ[ -ca.?- ]
3-4[2 lines missing]
5[ -ca.?- ]Η̣σιασον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]ύσοντες οὐχ α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λεψαι τοῖς θε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υντους ον  ̣[  ̣]ν[ -ca.?- ]
νη[  ̣] ταῦτα δρᾶν προσ[ήκει·]
10τοῦ δὲ συμμαχήσε[ -ca.?- ]
column 12
[ -ca.?- ]ειηκα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εσθαιΠ̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣κοντων  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣ καὶ φόβου καὶ [θάμ-]
5[βους κ]αὶ τῶν ὁμοίων· ὡς ἔν
[τε τ]ῶι τηλικούτωι θυμῶι
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ται πρὸς τῆς Ἀθηνᾶ̣ς̣
[Ἀ]χιλλεύς, ἔν τε τῆι νυκτ[ε] -
column 13
[γερσίαι -ca.?- ]
2-5[4 lines missing]
6[ -ca.?- ]θ[  ̣  ̣]δε
[ -ca.?- γυ]ναικῶν δέ τις
[ -ca.?- ]ος καὶ τὸ μὴ τὰ
[ -ca.?- ] ἐπὶ τοῖς ἐν τῶι πο-
10[λέμωι] πρ[ο]πίπ[του]σ̣ι̣ν δια
[ -ca.?- ]ανδ[ -ca.?- ]ησαΥ̣
Ν̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ταφῆς παΡ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἥ̣περ [κ]αθώς
[  ̣  ̣]προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μειν ἀλ-
15λοτρίω[ν ἄχος αὔ]ξ[ε]ται καὶ
ταύτηι τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ[οι]οῦ-
το μέ[τ]ρ[ον τῆς λύπης περι-]
[σ]τέλλοντα[ς Τρῶα]ς κ̣[αὶ]
<Τ>ροιὰς τὰ λεί[ψανα τῶ]ν
20τεθνεώτω[ν] κ̣[η]δεμο-
νικῶς οἷον εἰ[πεῖν] τὸ
χρονίζειν ἐ[ν ταῖς λύ-]
παις ἀσχέ[τοι]ς ο[ὐκ εἶναι]
τόδ' ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣]ο  ̣[ -ca.?- ]
25γ̣νωμικῶς, ὅτ̣[ι·] '[χρὴ τὸν],' [ἔγρα-]
ψεν, 'καταθάπ̣[τειν], [ὅς κε]
[θά]νηισι, νηλ[έα θυμὸν ἔ-]
χ̣οντας, ἐπ' ἤ[ματι δακρύ-]
σαντας· ὅσσ[οι δ' ἂν πολέμοι-]
30[ο] περὶ στ[υγεροῖο λίπων-]
ται, μεμ[νῆσθαι πόσιος καὶ]
ἐδητύος·' κα[ὶ] '[γ]α̣σ̣τ̣[έρι δ'] οὔ-
πως ἔστι νέκυν π̣[εν]θῆ̣σαι.'
[  ̣  ̣] τοίνυν μηδε[  ̣]  ̣  ̣σα[ -ca.?- ]
35[  ̣  ̣] π̣ολέμους στερί<σ>κειν τῆς
column 14
1-2[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]δεΞ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τον [ -ca.?- ]ε[  ̣]λ[ -ca.?- ]
κα  ̣ [ -ca.?- ]πα[ -ca.?- ]
——
μαι[  ̣  ̣  ̣  ̣]τωι[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣]πα[ -ca.?- ]
μηΠ̣[  ̣  ̣  ̣]ηλωι [τ]όδε τὸ ς[ -ca.?- ]
ἐνίο̣[ις πο]ιοῦσιν [  ̣  ̣  ̣] οὐ [γ]ὰρ
10τοῖς ἐναντίοις [  ̣  ̣  ̣  ̣]ντα δ[εῖ]
ἄνδρα γίνεσθαι πρ̣ὶν ἢ καὶ
κατεγχειρεῖν τῶν α̣[ὐ]τῶν
column 15
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Κ̣αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αδη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣]ιΠ̣Ε̣[  ̣  ̣]ντο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ερικ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣τον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]την[  ̣]ηα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]. νέαν ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αΙ̣κ[  ̣  ̣  ̣]νομεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειν[  ̣  ̣  ̣]αε[  ̣]φαν  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ης παρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωνο[  ̣] γὰρ ΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σοι τινε[  ̣  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣]Τ̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣υνθάνεθ' ὁ Ὀδυσσεὺς
[ -ca.?- ] π̣εῖραν ἑκάστων̣ [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] ἐλευθερο[ -ca.?- ]
column 16
[  ̣  ̣  ̣]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μαχο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ιε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π[  ̣]νν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μηδὲ̣ πα[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ἔρχ[ε]τα[ι πρ]ὸς τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣ως[  ̣]ομε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τινω[  ̣  ̣]σ[  ̣]Ν̣δω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α συν[ι]δόντες γὰρ
[ -ca.?- ] περὶ τ[ῶ]ν συμποσί-
15[ων -ca.?- ] μὴ λυθεῖσιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ερ[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]επι
[ -ca.?- ]βα[  ̣  ̣]ε
[ -ca.?- ] δ̣' ἐν οἷς Γ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]παν[ -ca.?- ]
column 17
[ -ca.?- ]παροισομεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πονοῦσι τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ες ποτήριον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι πλῆρες ου  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ι[  ̣  ̣  ̣] καὶ φιλοπό-
[της -ca.?- ]αι π̣ίει [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ̣ωγο[  ̣]μεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣ γεγο[νέν]αι μνη
[ -ca.?- ]μ[  ̣  ̣  ̣]Τ̣[  ̣]νπαρα
10[ -ca.?- ] τ̣ο[ύ]τοις ευ
[ -ca.?- ]ραι καὶ
[ -ca.?- ]αβιο
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ους[  ̣  ̣]  ̣α[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νΡ̣[  ̣]ο[ -ca.?- ]
ης[  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣]Η̣[  ̣  ̣  ̣ το]ὺς δὲ
15μ<ν>ηστῆρα[ς] καὶ παρα[κ]όπους·
ἀ̣λλ' οὐδὲ παρὰ τούτοις ἔμ-
[φ]ασις οἰ̣νο̣φλυγίας· ἀλλὰ
[τ]αῖς αὐτα[ῖς] καὶ ἐπιτιμῶν,
[το]ὺς παρα[φ]ρονο[ῦ]ντ[α]ς οοι
column 18
[ -ca.?- ]ασΜ̣αΤ̣Ω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ατασις[  ̣  ̣  ̣]ΑΣΘ[ -ca.?- ]
ot[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ παρὰ τοῖς Φα[ία-]
ξιν̣, [οὐ]χ̣ ὅταν μόνον κηλ[ῶν-]
5ται̣ τῆς Ὀδυσσείου διηγή-
σεως ἀκούοντες, ἀλλὰ καὶ
κατὰ τὴν ἄλλην συμπερι-
φοράν, καὶ παρ' αὐτοῖς̣ [δ]ὲ τοῖς
μν̣[η]στῆρσι, τά γε πολλὰ σι-
10γῆ<ι>. κ[αὶ] ὃς τ[οί]νυν εὐταξία<ι>
column 19
[ -ca.?- ]πι
[ -ca.?- ]γι
[ -ca.?- ]ναυ
4-7[4 lines missing]
8[ -ca.?- ]στε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καιτοι[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ραδιδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣οιοις [ -ca.?- ]ο
[ -ca.?- ]τωνλ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ανταυ
[ -ca.?- ]τατοις κα[  ̣  ̣]ισα
[ -ca.?- ]πιτασε[  ̣  ̣  ̣]τε
15[ -ca.?- τε]ρατευόμεν[ον] τὸν
ου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποτ' ἐφάνη [  ̣  ̣]ας
τι[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣ ἄκ]ουσμα τὸ μὲν
ἅμα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ελκο[  ̣  ̣]ται
δὲ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειασε[  ̣  ̣]ηθε
20με[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αιωδου[  ̣]σεν
[  ̣]ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣]επου[  ̣]κως
καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οντο[  ̣  ̣]χα
χησε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ καθα-
περε[ί  ̣  ̣  ̣  ̣]ανειαμ ἄ[μει]νον
25ἢ παιδ[ιᾶι] προσεοικέ[ναι τὸ]
γινομέ[νο]ν· οὐ γὰρ̣ μ̣[ό-]
νον νη̣[φό]ντων ἄ̣<ι>δ̣ει̣ν
'κλέα ἀνδρῶν,' ἀλλὰ καὶ πι-
νόντω[ν], οὐδὲ παρὰ μόνοις
30τοῖς αὐστηροτέροις, ἀλλὰ
καὶ παρὰ τοῖς τρυφερ̣οβίοις
Φαίαξι. τὰ γὰρ ἐν Ἰλίωι συμ
column 20
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σους παραπλ[ησί-]
[ους  ̣  ̣  ̣  ̣]εν αλ[  ̣  ̣]  ̣ουται
τ[  ̣  ̣ πῶς] δὲ κα̣[ὶ] ἐ̣ν νέων
5ὀρχήσεσιν μῦθοι τῆ[ς] ἀκο-
λασίας ἀποτρέποντές εἰ-
σιν δι' οὐκ ἐπιτηδεί[ων]
πρωσώ̣[π]ω̣ν; δωκῶ [δ]ὲ
——
κ̣αὶ τῆς αἰσχρολογίας τῶ[ν]
10μεταγενῶν μνημονε[ύ-]
σειν καὶ τῆς ἄλλης βωμο-
λ̣ο̣χ̣ί̣α̣ς̣ καὶ λίαν ὑπ' ἐνίων
ἐπι[τηδε]υομένης ἀεὶ μετ'
ἀδ[είας ἐν] τ̣οῖς συμποσίοις,
15ἀφέ[ξειν·] καθάπερ ἀπ' ἀμά-
ξης πο[μπ]ε̣ύουσιν, ἀλλ' οὐ βα-
σιλεύ<ου>σιν, καὶ γελᾶσθαι μετὰ
καταφ[ρον]ήσεως, ἀλλ' οὐκ̣ ἀ-
γαπᾶσθ[αι] μετὰ σεβασμο̣ῦ,
20χρείας [ὑπα]ρ̣χ̣ού[σ]ης. ἵνα
——
θαυμα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς Ὁμη-
[ρ -ca.?- ]οις οὕτως
[ -ca.?- ]ε[  ̣]  ̣οσως
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ λόγοις
25[ -ca.?- ]ζωσιν ου
[ -ca.?- ]τας νε
[ -ca.?- ]υδιε
[ -ca.?- ]ακωσγυ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]ηνμα
30[ -ca.?- ]νε[  ̣  ̣]  ̣ραν
[ -ca.?- ] καί φησιν
ἵνα καθυπνώσωσιν, οὐδ' ὡς
ὁ ποιητής γε δηλῶν· 'λέ-
κτροιο παλαιοῦ θεσμὸ[ν]' ἢ
35'φιλοτησίαν τέρψιν' ἢ τ[ι]
τοιοῦτον. οἶμαι δ' ἔγωγ[ε]
——
τοὺς μεταγ[ε]στέρους βας
column 21
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣σ[  ̣]αι
σ̣πουδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναΝ̣[  ̣  ̣  ̣]νκα
[  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣Ο̣[  ̣  ̣]σα[  ̣  ̣] τ' εὐ-
φυὲς[  ̣  ̣  ̣  ̣]εισαθ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]Η̣
5οὐ τα[ραττο]μ̣ένοις   ̣
[ -ca.?- ]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλογοτάτ̣ο̣ι̣ς̣
[ -ca.?- ]ποις τε καὶ̣ τ̣α
[ -ca.?- ] Ὅ̣μηρος δέ τ̣[ινα]
δύ[στηνο]ν οὐδέποτ' ἐ̣π̣ὶ
10[τὰς τ]ῶ̣ν μ̣ονάρχων ἑστί-
ας παράγει· διὰ [παν]τὸς
[δὲ] το̣ὺ̣ς ἀρίστους γ̣[νώ]μ̣ηι
[καὶ] πράξει· το̣[ῦ]το μ[ὲν] πρὸς
[Ἀγαμέμ]νονα, τοῦ[το] δὲ
15[πρὸς] Ἀ[λκ]ίνο̣ον, τοῦ[τ]ο δὲ
πρὸς ἅπαντα[ς] ἁπλῶ̣ς, ὡ̣ς
[καὶ] πρὸς τὸν τῆ̣ς Σύρου δυ-
νασ[τ]εύοντα. ἐπεὶ καὶ τὸ
——
φιλογέλοιον ὅλως εἶναι
20τὸν βασιλέα, κἀν αὐτοῖς ἀ-
προύνικος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ-
κ ἔοικεν ἀγα[πᾶν· μ]ή τι κα-
θαρεύων οιμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχει
τοὺς τοιούτ[ους] γ̣ε̣. ἀλλὰ
25κ[  ̣  ̣  ̣]  ̣νσ[ -ca.?- ]ν
προτιμᾶι [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ι
π[  ̣  ̣]ητει προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐδὲ
νή[φ]οντα̣ [δείκνυσιν ἄλλον]
γελῶ̣ν̣[θ'] ὅτι̣ ἐ[στὶν ἀδι]κώτ[α-]
30τον, απον[- ca.10 -]ντας
ἐπὶ τῶι γε̣[λωτοποεῖν]. ὥσ-
τε καὶ τὸν [Θερσίτ]ην ἐπὶ
τούτωι ψέγει δεινῶς, ἐπὶ
τῶι πᾶν λέγειν· 'ὅ τί οἱ εἴσαι-
35το γελοῖον Ἀργείοισιν ἔμ-
μεν̣,' καὶ πᾶσιν μὲν αὐτὸν εἰσ-
άγει στυγητόν· 'ἔχθιστον δ' Ἀ-
χιλλεῖ μάλιστα καὶ Ὀδυσσεῖ,'
περὶ ὧν συγγρά̣φει. τοὺς δ' Ἕλ
column 22
0[ληνας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ες[  ̣  ̣ Ὀ]δυσσεὺ[ς]
φα[  ̣  ̣  ̣]ιδΕ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ παντ̣[  ̣  ̣]
τῶν   ̣  ̣ε  ̣[  ̣]  ̣ [τὴ]ν ἄλυν [  ̣  ̣]
5κοΠ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ οἰκειο[  ̣]
ποιε̣ῖν α[  ̣  ̣  ̣] μὴ καταν[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] κα[ὶ αὐ]τούς εἰς τὸ βουλε̣[ύ-]
[ειν  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ας[  ̣  ̣]ονεφα[  ̣  ̣]
τ̣ο̣ὺ[ς] καιροὺς ε[ἰ]ς κύβους κα[ὶ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μους ἐ̣ρω̣τικο̣ὺς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ακοις [τ]ε̣χνίταις
συνδιατ̣ρ̣ι̣βὰς καὶ̣ τὴν ἄλ-
λην ῥαθυ̣μίαν. [εἰ] γοῦν αυ
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σως μ̣ὲν̣ τοπη
15[  ̣]εα  ̣  ̣[  ̣  ̣]δει τ[ὸ] πρὸς αὔριον
ἐπ' ἄνδρα· καὶ \τα[ῦ]τα/ \κ̣αί̣/{ποτε} πέττοις
ἔνιοι παίζουσι, τὰ δὲ πολ-
λὰ πάντες ἢ πράττουσι τῶν
προὔργου τι καὶ̣ χρησίμων
20ἢ βουλεύουσιν ἢ μελετῶσί
τι τῶν πρὸς ἄ̣θλησιν ἢ τὴν
ἐνόπλιον ἀγ̣[ω]νίαν, οὐχ οἱ
ἀρετη̣φόρο̣[ι μ]ό̣ν̣ον, [ἀλ]λὰ
καὶ [οἱ φα]υλό[τεροι· καὶ γ]ὰρ
25οἱ μ[νη]στῆρε[ς]· '[δίσκοισιν]
τέρποντο [καὶ αἰγα]νέηι-
σιν [ἱ]έντες·' [  ̣  ̣  ̣  ̣]ς δὲ τῆς αὐ-
τῆ[ς  ̣]  ̣αιδ[ -ca.?- ]
πε[  ̣  ̣  ̣  ̣]χοντ [ -ca.?- ]κη
30πυ[  ̣  ̣]  ̣καιτο[ -ca.?- ]ισκα
τα[  ̣  ̣]ισμε[ -ca.?- ]ενο.
λουντες τ[ὴν] ἀλλοτρί-
αν, ἀπολιπόντες δὲ τὴν
οἰκεί[α]ν, ὥσπερ ὁ τοῦ τελευ-
35ταίου Ν[ι]κομήδους πατήρ.
παράδ[ει]γμα δ' ἡμῖν ὁ [Τ]η̣-
λέμαχος γενέ̣σ̣θω· τούτον
γὰρ καὶ νέον ὑπ[ά]ρχοντα καὶ
column 23
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τροπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πιτευ
[ -ca.?- ]ας
5[ -ca.?- ]· 'μὴ πατέρ'
[ἀντίθεον διζή]μενος αὐ-
[τ]ὸ[ς ὄλωμαι], χρήματά̣
[τε προλι]π̣ὼν ἄνδρας τ' ἐ[ν σοῖ-]
[σι δόμοισ]ιν.' [τῶν] ἐπιτηδ̣[ευμ]ά-
10[των δὲ -ca.?- ]  ̣ε πάλ̣ιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ητον εἶναι δὲ καὶ μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νων ἀνεστρ[α]μ̣μένον
[τῶν μὴ] πρὸς τὸ βούλημα τὸ ἐ-
[κε]ίνου ζώντων· ἐπεὶ καὶ ἀ-
15θέατο[ν] ἀνάγκη καὶ ἀνισ-
τόρητον εἶναι πολλῶν
καὶ [π]αρρησίας ἄ̣πειρον ἰ-
σηγόρου πολλάκις [ἐξ]ε-
παίδευ[σ]εν. ὅθεν   ̣  ̣  ̣
20σε καὶ μά̣λιστα τ̣ῶ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ε
ὀνει[δ]ί̣ζων [ -ca.?- ]
ποτ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
24σουο [ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
25[π]α̣ντὸς [  ̣  ̣  ̣] ἵνα [ -ca.?- ]
δρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καΝ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] δυνη-
σόμε[θ',] [ὡ]ς πρὸς αὐτὸν ἀφι-
κέσθ̣α[ι]. καὶ τὸ [  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣  ̣]ν[  ̣]ν
ὁ ποιη̣τ̣ὴ̣ς ὑπο  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ε̣ς  ̣[ -ca.?- ]
30  ̣ως ἀπ̣άγ̣ειν τ̣[ὸ]ν̣ Τηλέμα-
χον Θ̣[ -ca.?- ]λοι[ -ca.?- ] γὰρ τΗ̣[ -ca.?- ]
ουτο  ̣  ̣[  ̣  ̣]
κο[  ̣  ̣  ̣]
ις ἔ̣με \λ/λε
35λυ[  ̣  ̣]μεΛ̣ε[  ̣]ν οὐ γὰρ δὴ πλέ-
ον γ' ἔ[τ]ι ποιήσειν περὶ τοῦ
[ἔ]μ̣π̣ροσ[θε]ν τῆς [Ἰ]θάκης ὄν-
τος ἤδ[η κ]αὶ τὴν Ἀθην[ᾶ]ν̣
δε[  ̣  ̣]υσαι ὁ̣ποίω̣ν̣ ὅτι τῶ[ν]
40εἰρημένων ἕνεκα καὶ αγα
column 24
[ -ca.?- ]ιπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣  ̣]νπο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]οι  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρτο  ̣α[  ̣]θε[ -ca.?- ]
5ταυτο[  ̣] οὔτ' ἐμφαίνειν
οἰκέ[την]. ἀπὸ δὴ τῶν τοι -
——
ούτω[ν ἀ]ναχωρήσαντες,
π̣άλι τ[ὰ] σπουδαῖ[α βα]σ̣ιλεῖ
παραιν[ῶ]μεν· αὐστ̣[ηρὸν]
10μὲν κ̣α̣[ὶ τ]ραχύ [τι ἔθος καὶ]
πικρὸν ἐχθ⟦ρ⟧αίρει̣[ν καὶ] πραό-
τητα δι̣ασκεῖν κ[αὶ δ'] ἐπιεί-
κειαν καὶ τὸ βα[σιλέ]ως ἥ-
μερον καὶ σ[χέ]σ[εως ἀρ]μο-
15νικόν, ἐφ' ὅσον π̣λ̣εῖστον, ὡς
φορο[ῦν]τα π[ρ]ὸς εὐσταθῆ μο-
ναρχ[ία]ν [καὶ] μὴ δεσ[ποτικὴν]
φόβωι δυνα[σ]τεί[αν]. [ὁ] δὲ Κα[μ-]
βύσης ὑ̣π̣ὸ Περσῶν εωοα 'πα-
20τὴρ ὣ[ς]' [ἀλλ'] οὐχ ὑπὸ [τῶ]ν̣ γονε
τωνΚ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωΜ̣η[  ̣  ̣]α οὐκ [ -ca.?- ]
προσαγο[ρ -ca.?- ]υηκ[  ̣  ̣  ̣]οι[ -ca.?- ]
τῶι γὰρ βο[υλεύειν]· '[πατὴρ]
ὣς ἤπιο[ς] ῆ̣εν' [  ̣  ̣  ̣ βασ]ιλευ-
25όμενον οὔτ[ε δ]ι' ἡμερότη-
τα καὶ συμπάθ̣ε̣ι̣[α]ν [ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]νσ[  ̣]προσ[ -ca.?- ]Ε̣Ν̣
[  ̣  ̣]ρο[  ̣  ̣]νθεΙ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ις ἄχρι
[  ̣  ̣]το β̣[λ]ακε̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑπο-
30λάβη<ι> π[ρ]ὸς ἀν[θρώ]πους ἐλ-
[λ]ιπέστεραν γε[γον]έναι· τε-
κμήριον δ' [ἀ]ν̣ά[γ]ειν ἐστὶ
καὶ τοῦ μέχρ̣[ι] κ̣αὶ τῶν ἐσ-
χατωτάτων ἐ[ξοκέλλειν καὶ]
35συγγνώμην με[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΣ
κἀν τῆι τελευτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αυ
column 25
[  ̣]δ[ -ca.?- ]
[  ̣]εσ[ -ca.?- ]
[  ̣]τεν[ -ca.?- ]
εικε  ̣[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
5διατ[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων γεγονότ̣[ων]
περι  ̣[  ̣]Δ̣[  ̣  ̣]ος μνησικακοῦν-
τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ινα κέντρον καὶ
κ̣είμ[ε]νον καὶ Σ̣Τ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὔποτ̣[ε -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]οναλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ο̣σον[  ̣  ̣]ι ἀλλ' ἢ δι' ε[ -ca.?- ]
[ἢ] δ̣ιὰ κρίσιν φ[α]ίνηται πρᾶ-
[ο]ς̣, δ̣[ι]ὰ μὲν τὴν ἠπιότη{ι}-
τ̣α φιλῆται, διὰ δὲ τὴν ἐπί-
15τασιν, τὴν̣ ὅτε χρ̣ή, μὴ κατα-
[φ]ρονῆ̣ται· θεωρεῖται δὲ τοι-
οῦτο[ς], οὐ τῆι τιμωρίαι τῶν
ἐπιβουλῶν, οπ[  ̣]τροευ[  ̣  ̣]ι ((undefined))
αν ε[  ̣  ̣]ηκεν αιρηΘ̣εις. εἰ δὲ
——
20τῶι φ[ι]λοσόφωι π̣ρέπε[ι τὰς] πε-
ρὶ στ[ρ]ατεύματος εὐτ̣[ελεία]ς
καὶ ἀ̣κοσμίας τ[  ̣  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
φαΥ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνΟ̣[ -ca.?- ]
μεγ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]Υ̣φε[ -ca.?- ]
25τιαβ[  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣]σει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σΕ̣
καιτ[  ̣]ιυ [ -ca.?- ]Ρ̣Ο̣[ -ca.?- ]
——
νεις Ε̣σ[  ̣  ̣  ̣]α ἰό̣[τας κατὰ]
κόσμ[ον] τοὺς [Ἕλληνας]· 'σι-
γῆι' κα̣ὶ̣ 'δειδι[ότας ση]μάντο-
30ρας,' τοὺς δὲ β[αρβάρο]υς· 'κλαγ-
γ̣ῆι καὶ ἐνοπ[ῆι δί]κην ὀρ-
νέων.' καὶ διδ[άσ]κ[ε]ι̣ μ̣[ὲ]ν̣ ὡ̣ς
δεῖ τὰς ἀπειλ̣[ὰς] κα[ὶ] ἀ̣κοσμί-
ας τοῦ πλήθους̣ [κ]αταστέλλειν
35δι' Ὀ̣δ̣υσσέως, κα[τ]ὰ τὴν γε̣ν̣ο̣-
μένην ὑπὸ τἀγαμέμ[νονο]ς
διάπειραν. ἀμέ̣λει δ' [ο]ὐ τὰ
column 26
[ -ca.?- ]σο[  ̣  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ο [ -ca.?- ]νο[ -ca.?- ]
[  ̣]Ο̣ [ -ca.?- ]ε[  ̣]τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αλ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]α [ -ca.?- ]Π̣Η̣[ -ca.?- ]
νασ[ -ca.?- ]μετ [ -ca.?- ἐ-]
νοχλου[  ̣  ̣  ̣]π  ̣  ̣ικε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ισιγ[  ̣  ̣]ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εται τιματ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο[  ̣  ̣]στε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιτ[  ̣]α ισ[ -ca.?- ]
πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αιαν[ -ca.?- ]
τε καὶ [  ̣  ̣]ναρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλοι
π[  ̣]Ι̣[  ̣]Λ̣Α̣Μ̣[  ̣  ̣]νειδ[  ̣  ̣  ̣] καί-
15το[ι γ'] ἕκαστος ἐκ τῆς λείας.
ἐπιτιμᾶται δ̣ὲ Μενεσθεὺς
δόξας κατοκνεῖν ὑπ' Ἀ[γα-]
μέ[μν]ονος, ὑπ' Ὀδυ̣σ̣σέως
δὲ καὶ [κ]ατὰ πλῆθος οἱ πλημ-
20μελοῦντες ἐν τῆι διαπεί̣-
<ρ>αι. λεφθεὶς δέ τις τῶν εὐ-
θέτων εἰς πα[ρ]άδειγμα καὶ
κολάζεται καὶ δι' ἀ[δρᾶ]ς ἀ-
πειλῆς μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τι  ̣[ -ca.?- ]
25ν  ̣ [ὁ] Τελ[αμωνιά]δη̣[ς ποτὲ] μ̣ὲν
ὑπὸ Νέστ̣[ο]ρο̣[ς], [πο]τ̣ὲ [δ']
ὑπ' Ἀγαμ̣[έ]μν[ονος], [ποτὲ]
δ' ὑπό τ[ινος] ἄλ[λου βασιλ]έως.
——
το̣ι[γ]αροῦν ε  ̣[  ̣  ̣]ενε[  ̣  ̣  ̣]  ̣υ
30τῶν ἀξίω[ν θ]εματ[ιζόν-]
των ἔπ̣[αινον]· καὶ τὸ [τὰ δῶ-]
ρα τῶν βασιλέων μὴ κέρ-
δεσιν ὁρίζειν̣ ἀλλὰ τιμαῖς·
'ἕδρ[ηι]' γὰρ 'κρέασίν τε ἰδὲ πλε[ί-]
35οις δεπάεσσ[ι]ν' καὶ ὑπανα-
στάσει, καθάπερ ἐπιόντι
τῶι Δ[ιὶ] πάντων τῶν θε-
ῶν, καὶ μερίσι[ν ἀ]πὸ θυ̣-
σιῶν, μέγιστο[ν] δὲ με[τὰ]
40τῶν ἄλλων [ἐγ]κωμ̣[ίου τυχεῖν]
column 27
[ -ca.?- ]βι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ινον
[ -ca.?- ]τ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Κ̣[  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]σουχι
[ -ca.?- ]Υ̣Σ̣ιν
[ -ca.?- ]ψοναι
[ -ca.?- ]μαχος
[1 line missing]
10[ -ca.?- ]ιν
[ -ca.?- ]αρω
Δ̣[- ca.9 -]Κ̣η[  ̣  ̣  ̣]Α̣ καὶ
οτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ται. χρὴ τοι -
——
γαροῦ̣[ν φιλό]νικον εἶναι
15τὸν̣ ἀ̣[γαθὸ]ν δυνάστην,
ἀλλ̣[ὰ μὴ φιλ]οπόλεμον
μη[δὲ φιλόμ]α̣χον· ἀγα-
πή̣[νορα δὲ   ̣  ̣  ̣]  ̣τη[ -ca.?- ]
αΙ̣[  ̣  ̣]ροσ[ -ca.?- ]ιν
20ινΗ̣[  ̣]αν  ̣ [ -ca.?- ] πα-
ρ' ἀξίαν [ -ca.?- παρα-]
πλήσιος   ̣  ̣[ -ca.?- ]
——
ον τε τοῖς   ̣[ -ca.?- ]
τιασεθν  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25σιτηνγ[ -ca.?- ]
τεσνιν  ̣[  ̣  ̣ ὅ]πω[ς μὴ τοῖς ἀ-]
ναγκαίοι̣ς [ἀ]τ̣άκτου̣[ς ἐπ-]
άγωσι θορύ[βο]υς. οἴομαι
δὲ καὶ τούτοις προσβεβλη-
30κέναι τὸν ποιητήν. οὐ
γὰρ ἄν ποτε ὁ μὲν τῶν θε-
ῶν αὑτῶι βασιλεὺς τὸν [Ἄ-]
ρη τῶν θεῶν, ὁ δ[ὲ] τῶν βα-
σιλέων τὸν Ἀχιλ[λέ]α τῶν
35μονάρχων [καὶ λί]αν ἔλε -
column 28
0[γεν -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]σα[  ̣  ̣  ̣]τηρ[  ̣  ̣]εκ[ -ca.?- ]
ο[  ̣  ̣]α  ̣  ̣[  ̣]σ  ̣οΕ̣αεισεπ[ -ca.?- ]
πο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δι[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ε̣Τ̣ραΠ̣[ -ca.?- ]
τουτ̣[  ̣  ̣]δει[  ̣]ο[ -ca.?- ]
——
5τουσεξ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ ἐπα[γ -ca.?- ]
πόλεμ̣[ον τ]οῖς ὑπο[τετα-]
γμέν[οις  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς αὑ-
τοὺς δΙ̣Σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα. πᾶμ
πονηρευέσθ[αι κ]αὶ βλακεύ-
10ειν [μ]έντο[ι φη]μιστέον,
εἰ νομίζει τὴν̣ ἀρχ̣ὴν οὕ-
τως ἀσ̣φαλεστέραν ἕξειν,
ὡς καὶ τῶν ἰδιωτῶν τι-
νες εὐ̣κταῖον ὑπονοοῦσιν·
15'οἰκετῶν εἶναι στάσιν,' ((undefined))
——
κακῶς εἰδότες ἑκάτεροι,
διότι καὶ πρὸς ἀπώλειαν
τῶν οἴκων καὶ τ̣ῶ̣ν δυ-
να[στ]ειῶν κ[αταστροφὴ]ν̣, [ο]ὕ̣-
20τω σ̣[τ]υγερόν̣, [οὐδέν ἐστι]ν
ἐπιφέ̣ρ̣ειν̣. ἐπ̣[ιδηλοῖ δ]ὲ
κα[ὶ] τ̣αῦτ̣α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ὅμηρ]ος·
'ἀφρήτω[ρ],' [λέγων], 'ἀθ̣έ̣μισ-
τος, ἀνέ[στι]ός ἐστιν ἐκεῖ-
25νος ὃς π̣ολ̣[έμο]υ̣ [ἔ]ραται ἐ̣-
πιδημ[ίου ὀ]κ̣ρ̣υ̣ό̣ε̣ν-
τ̣ος' καὶ τὸν Ν̣[έ]στ̣ορα παρεισά̣-
γων σπεύ̣[δ]οντα λύειν τὴ̣ν
στάσιν [Ἀχιλλέω]ς πρὸς Ἀγ[α]μέ-
30μνονα, κἀν ταῖς τῶν πρέσ-
βεων ἐν̣τολαῖς, κἀν τῆι
Πατ̣ρόκλου παρακλήσει
κα  ̣[  ̣  ̣ Ὀδ]υσσέα δὲ καὶ κα̣-
τὰ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρο[  ̣  ̣]Θ̣[  ̣  ̣]ν ὕπερ
35σπευδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α τὴν α
column 29
[- ca.9 -]πο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ροψ[  ̣]Ε̣Μ̣[ -ca.?- ]
καὶ ταχέως ἐκ[φέρειν ἀνηκέσ-]
τους δυσμενείας· εἰς ὃ
5αὐτὸ βλ⟦α⟧\έ/ψας Ὅμηρος συν-
εχθαίρει το̣ὺς πολ[έμο]υ καὶ
τοὺς ἔριδ̣ο̣ς φίλο[υς] καί
φησιν· 'ὀλίγη̣ν [μ]ὲ̣ν τὰ πρῶ̣-
τα κορύσσεσθ' αὐτήν, αὐ-
10τὰρ ἔπειτα οὐρανῶι στ[η-]
[ρί]ζειν κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ
βαίνε̣ιν̣,' καὶ ἐπαρᾶταί τις
ἔ̣κ τε̣ θ̣ε̣ῶν ἔκ τ' ἀνθρώ-
πων ἀπολέσθαι. καὶ τὸ
——
15ζηλότυπον [δ'] ἀπεῖναι
δεῖ καὶ βαΣ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενονει
τινι μετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον ἔχ[ο]υσιν·
——
κ̣α̣λὸν δὲ [δεδε]ιῶχθαι καὶ
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν καὶ γὰρ α
20  ̣[  ̣]οτευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οει καὶ με-
γ̣[ά]λας [ἀνα]ιρεῖ διαφοράς· ὥσ -
——
τ' εἰκότως οἱ φρονιμ[ώ]τα-
[το]ι τῶν [Ἑλλ]ήν̣[ω]ν Ὀ[δ]υ̣σ-
σε[ύς τε καὶ] Ν̣έστωρ, τοσού-
25τω[ι καὶ ἀφεισ]τήκεσαν τῶν
παθ[ῶν τούτ]ων, ὥστε· 'οὔτέ
ποτ̣' [ἐν]' [πο]λ̣έ̣μωι 'δίχ' ἐβάζε-
τον οὔτε ἐνὶ βουλῆι ἀλλ' ἕ-
να θυμὸν [ἔχο]ντε ν[ό]ωι
30[φρ]άζον[τ' Ἀργείοισιν] ὅ̣πως
[ὄχ'] ἄριστ[α γένοιτο]' διο
[  ̣  ̣  ̣]νιν[ -ca.?- ]αιρη
column 30
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτι τ[υ]χον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣ὴν χώ̣[ραν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἀπέδ̣[ε]ιξ[εν γλυ-]
κεῖαν εἶναι δοκ[ -ca.?- ]
5καὶ τὸ ἄστυ, καὶ τὴν [ -ca.?- ]
  ̣  ̣τικην ἱεροῖς Κ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]οις κατεσκε[υ]α[ῖς· ὧν]
ἕνεκεν [ἔφ]ησεν, [ὅτι -ca.?- ]
καὶ παρὰ Φαίαξιν οἱ [λιμέ-]
10νες καὶ τὰ τείχη{ι} καὶ [οἱ]
[ν]αοὶ καὶ ἀγοραὶ κατα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]μοι· παρέστανται [δὲ δι']
ἔ̣τους τὰ δένδρα κα[ρποφο-]
ρ̣οῦντα. καὶ παρ' Ἰ[θακησί-]
15οις δὲ τοῖς ὀρειν[ὴν -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]ρ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αιτ[ -ca.?- ]
18-20[3 lines missing]
21  ̣οπι[ -ca.?- ]
καλλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣τ  ̣ [ -ca.?- ]πολ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ην  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]οις[ -ca.?- ]
25γ[  ̣  ̣]ορ[  ̣  ̣  ̣]ασοποΙ̣[  ̣]τη[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ειν  ̣  ̣ει. καὶ τ[ῶ]ι μετ' [ἐπι-]
[ει]κ̣εία[ς] καὶ μετ' εὐδ[ι]κία̣ς̣ βα-
σιλεύοντι φέρειν ο[ἴε]αι
τὴν γὴν· 'πυροὺς καὶ κριθὰ[ς]
30κ̣α̣ὶ̣ [βρί]θειν δένδρεα καρπ[ῶι]'
——
column 31
[ -ca.?- ]ζε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πολέμων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιν εὐθὺ παρα[κ]ειμέ-
[νους π]άσης ἀσκή[σεως ἀφί-]
5στασθαι· τοῖς γάρ ἐκπονου[μ]έ-
νοις οὐ[κ] εἰώθασιν   ̣υρα  ̣
[  ̣]ειν, ὥστε <τῶι> ὄντι πολὺν
χρόνον ἀπολά[υ]ειν τῆς
ἡσυ[χ]είας· \τ/οὺς δὲ πυθεν  ̣τας
10φυλακ{τ}οὺς ἀναγκάζ̣[ου-]
σι πολεμεῖσθαι, π[ο]λλούς τε,
καὶ θέλοντας ἀν[α]παύ[εσ-]
[θαι], [δι'] ἥν προείρηκεν αἰ[τί-]
[αν], ἕλκουσιν [λυ]πηρῶς, [ὡς]
15[κ]ἀν ταῖς ἀνέσεσι[ν]
τὰ [σ]ώματα καὶ π̣[ρὸ]ς ἰσχ[ὺ]ν
καὶ πρὸς τὸ κινδ[υ]νεύει[ν].
καὶ πᾶς ἐν ἐγχειρ[ίαι] δε[ι-]
[νὸς] ἀεὶ καὶ [πρ]οσέ[χων σπου-]
20[δαίως] καθ' ἑκάστων [τῶν]
[εἰς] πόλεμον ἀνηκόν[των].
——
πάλιν καὶ συνέδριον [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ σκ]οπούμενος ἢ τ[ -ca.?- ]
[κοι]ν̣ῶν οὐδέν τοι[ῦτον]
25[φρ]άζοντες ἢ αγμ  ̣[ -ca.?- ]
[παρ]εστώτων ὡ̣ς κα[ὶ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ εἰ]ρηνικῶ[ς] τοῖς [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ πάνυ δΥ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐφ' ὁδῶν προσδο̣[κ -ca.?- ]
30[καὶ] ἕωθεν ὁ Ἀλκ[ί]νο[ος ἔξ-]
εισιν· 'εἰς βουλή[ν], [ἵ]να μ[ιν κά-]
λεον Φαίακες ἀγα[υ]οί·' καὶ σ̣υ̣ν̣-
[α]χθείσης ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ
Τηλεμάχου τῶν Ἰθακησί-
35ω[ν] πρῶτον πυν<θάν>ονται μὴ
column 32
[  ̣  ̣  ̣]ν ὅπερ περι[ -ca.?- ]
[  ̣]μΝ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενυΠ̣[  ̣]  ̣ρΑ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ιτ[  ̣  ̣]ωδα[ -ca.?- ]
λειν  ̣[  ̣  ̣]το[ -ca.?- ]
5των καὶ λα[ -ca.?- ]ης
κατέχουσ̣ι̣ [τὴν δυνα]στεί-
αν μήπ̣ο̣τ̣[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ροφο-
ρᾶς τὸν α[ -ca.?- ]ν
νομίζειν. [  ̣]αδειν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων
10ας· ἀλλ' ἐν ἑκατέραι τῶν πε-
ριστάσεων· 'ἓν σοφ[ὸν] βούλευ-
μα τὰς πολλὰς χέρας [νικ]ᾶν,'
καὶ τὸ πολὺ τούτωι κατορ-
θοῦσθαι τὰ πράγματα καὶ
15χωρὶς ὅπλων καὶ μετὰ συμ-
μέτρου δυνάμεως. ὃ τὸν
——
ποιητὴν οὐ λέληθεν, ἀ[λ-]
λ' αὐτός τε τὸν Νέστορα πρ[οσ-]
ηγόρευσεν 'οὖρος Ἀ[χα]ιῶ[ν],'
20ὅ[τι] μάλιστ' αὐτῶν πεῖραν
εἰληφὼς τῶν εἰδῶν ἀμ-
φ[οτ]έρων, εἰ δέκα τῶι φρο-
[νοῦ]ντι παραπλησίους ειν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσθαι δέκα πα[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Τροίαν ὑ̣π̣[ο]βε̣-
[βληκ]έναι φησίν, οὐκ αι[ -ca.?- ]
[Πρι]άμ̣ου πόλιν οὗτος [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]δε βούλεταί τι σ[ -ca.?- ]
καὶ ὁ Διομήδης· καὶ [γὰρ οὐκ Αἴ-]
30[αν]τος· 'ἑσπομέν̣ου,' φησί, 'καὶ ἐ-
[κ] πυ̣ρὸς αἰθομ̣[έν]οιο ἄμφω ν[ο-]
[στή]σειν' ἀλλ' Ὀδυσσέως, 'ἐπε[ὶ]
[π]ερ<ί>οιδε ν[ο]ῆσαι· καὶ' πο̣[υ]
[καὶ Φ]α̣ιάκω[ν] ἡ ναῦς· 'ἄνδρα' λ[έ-]
35γεται 'φέρειν θεοῖς ἐναλί[γ-]
κια μήδ' ἔχοντα' καὶ ὑπ[ὸ]
τῆς Ἀθηνᾶ[ς] μὴ προλείπεσθαι
column 33
[  ̣]οΔ̣[ -ca.?- ]
ησ[ -ca.?- ]ντο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣στο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]σο[  ̣  ̣]κ[  ̣  ̣]
5  ̣ [ -ca.?- ]εσθαιτ[  ̣  ̣]
κ[ -ca.?- ]Ο̣ κεῖτ̣[αι]
τ[ -ca.?- ]  ̣ενοιπε
σ[ -ca.?- ] τ̣[ὴ]ν ἀ̣σφάλειαν
μ[ -ca.?- ]γε[  ̣  ̣  ̣]τοισδυ[  ̣]ι
10εΚ̣Υ̣[ -ca.?- ]  ̣η  ̣ τινας πρ[ -ca.?- ]
τε [ -ca.?- ε]ὐβουλίαν δεῖν.
'[π]ε[ρὶ] μὲ[ν] β̣ο̣υλῆι Δαναῶ̣ν̣
πε[ρὶ δ'] ἑσ̣[τὲ μά]χεσθαι' κα[ὶ·]
'β[ουλάς] τ' ἐ̣ξάρχων ἀγαθὰ̣[ς]
15πόλεμόν τε κ⟦ε⟧ορύσσων [πᾶ] -
——
σαν οὖν ολ[  ̣  ̣]οΠ̣ε[  ̣]νΕ̣ [ -ca.?- ]'
πειτο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δοσιν εὐ[βου-]
λί̣ας τ[οῖς] βασιλε̣ῦ̣σι πο[ -ca.?- ]
ον δεῖ[ν] μὴ μ[ό]νον τοῖς π[ε-]
20ρ[ι]πεποιη̣μ[έν]οις αυτ[ -ca.?- ]
[  ̣]ην, ἀλλ[ὰ δ]ὴ τοὺ̣ς ν̣έ[ους δι-]
δ̣άσκειν  ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ ΣΠΟΥ̣Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣] πε̣ι[ρ]ᾶσθαι [ -ca.?- ]
χ[  ̣  ̣  ̣]σπρ[  ̣]τρο[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ητακα[ -ca.?- ]
τ[  ̣] τὰ ο̣ὐ πε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
φ[  ̣  ̣  ̣]δρειρ[  ̣  ̣  ̣]οδ[ -ca.?- ]
οἱ [κ]ατὰ τ[ὴ]ν νυκ[τεγερσί-]
30αν [β]ουλευόμενοι̣ [περὶ τῶ]ν
ὅλ[ω]ν ἀριστεῖς· τὸ[ν γὰρ Μ]ηρι-
όν[ην] καὶ τὸν Ἀντ[ί]λοχον,
οὐδ̣έπω̣ κατατεταγμέ-
νου̣ς εἰς τὸ συνέδρ̣ι̣ον, ἀπά-
35γοντες, ὡς ἂν ἑωρακότες
αὐτῶν τὴν φρόνησιν [ἔ]ν
τε τοῖς ἄλλοις καὶ τῆι περὶ
column 34
0τῆς φυλακῆς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]να[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ιστων[  ̣  ̣  ̣]αρξ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[  ̣]τη[ -ca.?- ]
[  ̣]οσΑ̣[  ̣  ̣]  ̣οτο[  ̣]  ̣περι[ -ca.?- ]
5δυν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω[ -ca.?- ]
[  ̣]θω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰσάγω̣ν̣ στρε  ̣[  ̣  ̣]
Ἀγαμ̣[έμν]ονα μὲν̣ παρὰ τ̣[ῶν]
[ἐ]ρ[ώ]ντων ἐπὶ [γν]ησιότη-
[τ]ι[  ̣  ̣]προσυ[  ̣  ̣  ̣]εικρον  ̣  ̣
10  ̣ε  ̣[  ̣  ̣]ν εἰσάγων̣   ̣νιΠ̣[ -ca.?- ]
Ρ̣ους ἐπὶ τ̣[ῶ]ν κατα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τωι[  ̣  ̣]καμ[  ̣]ο[ -ca.?- ]
[πρὸς τ]ὸν Ἕκτορα μονοΜ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Α]ἴ̣αντο̣[ς] πεπλασμέ[νου]
15κα̣[τ]ὰ [τ]ὴν Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣Ν̣Δ̣Ι̣  ̣[ -ca.?- ]
γη[  ̣]  ̣ ἡδίω πεπ̣οιη[κ]ὼς τὸν ἐ-
π̣[ὶ] τὰς ναῦς̣ [ἀ]πὸ τῆς̣ ἐ̣νέδρας
ἐκτρέπ̣[ο]ντα σ[  ̣  ̣] μονοχίτω-
να με[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣θες
20τωτ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ πάλιν̣ [γο]ῦ[ν] περὶ τού -
——
των [λέ]γοντι κα[ὶ φ]έρον[τι]
ποτ[  ̣]Π̣  ̣[  ̣  ̣]Σ̣σεν[  ̣  ̣  ̣]Ο̣φειλον
με[  ̣  ̣]πα[ -ca.?- ]
νεσΕ̣[  ̣]  ̣νο[- ca.9 -]ται
25των, ἀλλ̣ὰ [κ]α[ὶ   ̣]  ̣[  ̣  ̣]σιν
  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]σεατο[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]ων
πε  ̣[  ̣  ̣]  ̣γ[  ̣]η  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
ρου  ̣[  ̣]τι κα̣[ὶ] π̣ρὸς Ι̣[  ̣]τα[ -ca.?- ]
αυτο[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τωνΣ̣  ̣
30γὰρ κ̣αί· 'Πριά̣[μοιο] πόλιν διε̣-
πέρσαμεν [αἰπὴ]ν̣' βουλῆ<ι>, καί·
'δώσω{ι} δ' ἑπ̣τ̣ὰ γυναῖκας ἀ-
μύμονας ἔργ' εἰδυίας, Λεσβί-
δας, ἅς, ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμέ-
35νην ἕλεν αὐτός, <ἐξελόμην>.' ὅταν δὲ
——
δὴ καὶ κοινῶν τῶν κατορθω -
column 35
0[μάτων -ca.?- ]
την[  ̣  ̣]λ[ -ca.?- ]
[  ̣]αρ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4πΕ̣τα[ -ca.?- ]
5φασκ[ -ca.?- ]
γαθιασ[ -ca.?- ]
ταδιδ  ̣[ -ca.?- ]τοι[ -ca.?- ]
μοσθαλ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημο[  ̣  ̣ τοι] -
——
γαροῦν[  ̣]ο[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
10τοις μό[νοις] τοῖς [ -ca.?- ]
ας ὁ 'πολύμητις'   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣υ
κει σφ[ό]δρ̣α [  ̣  ̣]  ̣ισ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σι[ -ca.?- ]
οτΤ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]με
[ -ca.?- ]το[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣σ̣τι πρεπ[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Μ̣ερ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χω[  ̣  ̣]
νοΥ̣[  ̣]ονδ. καὶ [  ̣  ̣  ̣] καθικ[ό] -
——
μεν[ός] φ[ησι·] 'πρωτίστωι δί-
δο[μ]εν, εὖ[τ' ἂ]ν πτολίεθρ[ον]
20ἕλ̣ω̣μ̣εν·' [κ]αί· 'ὅν κεν ἐγ̣[ὼ]
δήσ[ας] ἀγάγω{ι} ἢ ἄλλος Ἀ-
χα[ι]ῶν'. ἂμ μὴ παρο<ι>δὴ
λάθη<ι> φλυαροῦντος. ἔτι
——
δ' 'ἀνδράσι τοῖς πρότερον
25οὐ θέλων ἐρίζειν, οὔθ' Ἡρα-
κλῆ\ι/ οὔτʼ εὐρύτω<ι>.' ὁ δ' Ἕκτωρ
——
column 36
[ -ca.?- ]ευο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλως αὐτὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] φεύγων, οὐδ' εἰς τὸ
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλὰ περὶ τὸ τεῖ-
[χος ἔξ]ω παρατρεπειας. πο-
[λὺ δὲ μ]ᾶλλον ἐν ταῖς εὐ-
[τυχία]ις ἄνθρωπος ὢν ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σκεν, ἀλλ' οὐ[κ] ἴσα θε-
10[οῖς] ἐφρόνε[ι], καὶ τοῖς̣ θεοῖς
[ἤρι]ζεν αὐτοῖς· καί που
[δοκῶν τῶ]ν κρειτ̣τόνων τις
[εἶ]ν̣αί τε κα[ὶ] γ̣[έ]νος ἕλκειν
[  ̣  ̣  ̣]ρενουτ[  ̣  ̣  ̣ κ]αθάπερ ενι
15[  ̣]χη[  ̣]νυστ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]νμοναρΧ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]των ο[  ̣ τυ]φλώσας τὸν
[  ̣  ̣  ̣]αρ Κύκλ̣[ωπα]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣Σ̣Α̣Ι̣
[  ̣  ̣]οχουα [ -ca.?- ]Γ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Ν̣ ἀλλ' [ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣]ερπερΟ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
22[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η[ -ca.?- ] ΤΟΙΑΥ-
[Τ   ̣  ̣  ̣]Ν̣Θ [ -ca.?- ]  ̣τ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηκεναις[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
25[οὐ δοκ]ῶ̣ν ἐπολ[ο]λύζειν
[τοῖ]ς ἐνδίκως τετιμω-
[ρη]μένοις καὶ ἐπιφωνῶν,
ὡς· 'οὐχ ὁσίη φθιμένοισιν
ἐπ' ἀνδράσιν εὐχετάασθαι·'
——
30καταμην[ύε]ι δὲ τὸν Ὅμη-
ρον, ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν
φρονημάτων δυ<σ>ω[π]ού-
μενος, αὑτόν τε τοιοῦτον
column 37
  ̣[ -ca.?- ]
νε  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ α̣ὐτὸς [δ]ὲ κα<ὶ> μυσ[α-]
χθε[ὶ]ς τὸν καὶ ἐπὶ τῶι κάλλ[ει]
θ̣ρυπτόμενον Δημήτρ[ι-]
5ον τὸν Πολιορκήτην οὐ-
χ ὅτι ταῖς πράξεσι χ[α]υνού-
με̣νον, εἴ γε τῶι Πά̣ριδι κα-
τέγραφεν οὐ βοηθήσε[ιν]
'κί[θ]αριν τά τε δῶρ' Ἀφρ̣[ο-]
10δίτης τήν τε κόμην τ̣ό̣
τε εἶδος, ὅτ' ἐγ κονίη\ι/σι μι̣-
γείη·' καθ̣άπερ ἐκείνωι συν-
έβη{ι} ληφθέντι μετὰ τ̣ῆ̣ς
ὅλης στρατιᾶς αἰχμαλώ-
15τωι· καὶ τὸν καλὸν Ἄρη{ι}
καὶ̣ αὐ̣τῆς ἐρώμενον τῆς
Ἀ[φρο]δίτης ὑπὸ χωλοῦ τα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ συνδούμενον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]ὶ τὸν Νειρέα μὲν
20[ο]ὕτως ἐφ[ύβρι]ζε, τὸν δʼ Εὔ-
[μ]η̣λον τῶι μη[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣ θ]εοῦ
πλάσμα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ λεί-
πεσθαι [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]διοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣] δεί-
ται μη[δ]ὲν ἥττο[νος]. κ̣αί -
——
25τοι θε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣νω[  ̣ θεο]ει-
δεῖς πο[ιεῖν] τοὺς βασιλεῖς,
ἀρεστῶς ἐμοί γε· καὶ γὰρ τοῦ-
το πρὸς τὸν χυδαῖον ἔχει
τι̣ καταπληκτικὸν καὶ
30τοῖς κρατίστοις, οὓς χρ̣ὴ̣ μι-
μεῖσθαι, παραπλήσιον. δι-
ὸ καὶ θεοειδεῖς καὶ θεοει-
κέλους αὐτοὺς προσαγορεύ -
column 38
0[ει]
[ -ca.?- ]ερτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νηνΟ̣[ -ca.?- ]
Τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νι· καί· ' [Ἀτρείδην]
ἐ[κπρεπέ'] ἐν π[ολλοῖσι καὶ]
5ἔ[ξ]οχ[ον] ἡρώεσσι·' [τὸν δ' Ἀ-]
χιλλέ̣α̣ καὶ κάλλιστον [  ̣]α
πα[  ̣]δρως· 'παμφαίνει' γ[ὰρ]
'ὡς ἀστήρ' καὶ πάλιν· 'ἀσ̣[τέ-]
ρ̣ι ὀ[πω]ρι̣νῶι ἐναλίγκιος [ὅς]
10τ[ε] μάλιστα λαμπρό[ν παμφαί-]
[νηι]σι' καὶ τ[οῦτ]ον [φέρει]·
'[πολλ]ὸν̣ πυρετὸν [δειλοῖ-]
σι βροτο[ῖ]σ̣ιν.' καὶ καλλωπί-
ζει̣ Δα[ναο]ὺς εἰς εὐπρέπε̣ι̣-
15αν καταπληκτικὴν ἔ[γ]χ̣[ε-]
σι καὶ κόσμωι καὶ ταῖς πρὸς
τὴν μά[χ]ην π[α]ντευχίαις. ((undefined))
οὕτω δ[εῖ]ν πω[ς μ]ὲν πολ[λὰ]
τ̣ὸν Ὅμηρον δια̣σ̣α̣φ[εῖ]ν· ὡς
20[οὐ] καθάπερ ἔφην, ἀλ[α]ζο-
[νεία]ς καθ' α[ὑτο]ὺς εις[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣]Τ̣εποΙ̣[  ̣  ̣  ̣]ησ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣]κ[ -ca.?- ]
25π̣ά[λι] γὰρ ἦν ἂν τοΝ̣[ -ca.?- ]
[ὑπ]ε̣ρέχειν εἰ καὶ ἐ[κ τοῦ συγ-]
[κ]εχωρημένου πᾶ̣[σιν], [ἀ]πε-
σ̣τ̣έρει τῆς ἐπισημασίας
ὧν ἔχει προτερημάτων,
30δι' ἥν, χωρὶς τῶν ἄλλων,
τοῖς μὲν ἀνιστορήτοις ἑ-
αυ̣τὸν ἐπιδείξει, τοὺς
δ' ἐπιλανθανομένους ἀ-
ναμνή[σ]ει, τοὺς δὲ̣ ἀχαρι-
35στοῦντας ὀφθαλμ̣ωρυχή-
σει, τοὺς δὲ παραλείποντας
column 39
[ -ca.?- ]ι τὸν
[ἵππον]· '[ὅν ποτ' ἐς] ἀκρόπο-
[λιν δόλον ἤγαγε] δῖος Ὀ-
[δυσσεύς]·' [πυνθα]νομένων
5[δέ·] '[εἴμ' Ὀδυσσεύς],' λέγων,
'[Λαερτιάδης], [ὅς πᾶ]σι δόλοι-
[σιν ἀνθρώποισι μέ]λω, καί
[μευ κλέος οὐρανὸ]ν ἵκει·' καὶ
[πάλιν αὐτὸς π]ρὸς τὸν
10[Ἀχιλλέα]· '[ἐγὼ] δέ κε σεῖ-
[ο νοήματί γε προβ]αλοίμην
[πολλὸν]' [ -ca.?- ]Π̣ρεσβε>[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἄλλ[ο]υς
[ -ca.?- ]ς καὶ τη[  ̣  ̣]Κ̣ατα
15[ -ca.?- ]διε[  ̣]Π̣Ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ησιαν
[ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]ν
κε[  ̣  ̣  ̣  ̣] γ̣' αὐτὸ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ες
[ -ca.?- ]Ν̣[  ̣]τας[  ̣  ̣  ̣  ̣]ας
20[ -ca.?- ]Ο̣Υ̣Ε̣Ι̣ π̣ά̣λ̣[ιν] πα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αθιασ[  ̣  ̣  ̣]ιΤ̣[  ̣  ̣  ̣] εὖ <δι>-
αρ̣ρήδην ἔφη ν̣[ῦ]ν, ὡς· 'οὔ
τις νόο̣ν ἄλ̣λ̣ος [ἀ]μείν̣ο̣[ν]α̣
τοῦδε νοήσει, οἵ̣ον ἐγὼ{ι}
25νοέω, ἡμὲν πάλαι ἠδ' ἔ-
τι καὶ νῦν'. καὶ πάντ̣ες οὗ-
τοι, δι' ἃς εἶπον αἰτίας, χρῶν-
ται τοῖς ἰδίοις ἐγκ̣ωμίοις,
ἀλλ' οὐχ ἵνα περιαυτολογ[ή-]
30σωσιν [δ]ιαφέρ[ον]τ̣ε̣[ς ἤ]δη
τῶν τ[ο]ιούτων. [οὐ]δ' ἐκεῖνο̣
τοῦ ποητοῦ πα[ρα]πεμ[πτ]έ̣ο̣ν
ὅτι τὴν̣ αποτΙ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρια[  ̣  ̣]
column 40
[ -ca.?- ]νγα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νταπε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀφ' οὗ κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κνουτον[  ̣  ̣  ̣]
5ὅλην̣ τ̣ὰ ὑπο  ̣ [ -ca.?- ]ου
δης[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης γαμε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ
[  ̣  ̣  ̣]Τ̣[  ̣  ̣]ν ὥστε [ -ca.?- ]ον
δοῦλον τοὺς μηΔΕΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟΥΣ
[ὄ]ντας, μάλιστα δὲ [ -ca.?- ]
10[  ̣]οιους εἶναι συ [ -ca.?- ]ε
  ̣Ο̣[  ̣]σ[  ̣ ἐ]νεδρευ[  ̣  ̣  ̣  ̣]οταπε
[  ̣  ̣]μη[  ̣]  ̣  ̣σετον[  ̣  ̣  ̣  ̣]αχον
[  ̣  ̣]τω[  ̣]καισυμβ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοε
[1 line missing]
15[  ̣  ̣] πάλαι κ[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]επι[  ̣  ̣]α  ̣ [ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ω[  ̣  ̣]αιπ[ -ca.?- ] καὶ
μὴ [π]ροω[θῶμεν μηδὲ π]αρα-
λίπωμεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας εἰκη<ι>
20τῶν ἐπιδ̣[ιδομέ]νων τῆι
βασιλείαι πα[  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ̣ας ἐπι-
φα[ν]εῖς ενο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. πα-
[ρ' ἀνά]νδρου γε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[ -ca.?- ]
κ̣αὶ̣ ἐπιδεδ[ -ca.?- ]
25νεΝ̣ [πα]ραπεμπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α καὶ
[  ̣]α[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]ειν τὸ σ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
ἐδο̣κ̣ίμαζεν [ -ca.?- ]
νομενος, ὅτι̣ δ[ια]φωνοῦν-
τες ἀλλήλοι[ς] οἱ ἐπ̣ὶ τῶν ((undefined))
30πραγμάτων κα[ὶ] ἐ̣πιβου-
λεύοντες, τὸν ὑπακούον-
τα νευροσπα[σ]τοῦσι τοῖς ((undefined))
πλαττομένοις κατ' ἀλλήλων.
ὅθεν ὁ Ζεὺς τῆι [μὲ]ν Ἀφρο-
35δίτ[η]ι μετάγω̣ν τὴν διαβο -
column 41
0[λὴν τῆς Ἀθηνᾶς]
σ[ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ν]οεῖτα[ι -ca.?- ]
τΗ̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δα  ̣[  ̣]εις
δορ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ρ[  ̣]μφα[  ̣  ̣]ωνο[ -ca.?- ]
5μις[  ̣  ̣  ̣] παρεζό[μ]ενον μΙ̣
ν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δα  ̣ο[ -ca.?- ]
λ[  ̣]αν [προ]σῆκον τ[οῖ]ς μάλισ[τα]
δόξ[ης ὀ]ρεγομένοις· οὐ γὰ[ρ]
αντ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἐ̣πιδοῦναι τὸν ἑ-
10αυτ[ῶ]ν [  ̣  ̣]ιΣ̣νοις πληθῶν Ο̣Ι̣
πΑ̣νο[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ιν προεί̣λοντο
——
[  ̣  ̣]Γ̣αΔ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ασ[  ̣]οισον[  ̣  ̣]
ε̣[ὐ]φόρου γνώσεως ἐπιθυμοῦ-
σιν εἰσοικειοῦσθαι τοὺς δ̣υ-
15[να]μένους επ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ανειν[ -ca.?- ]
[ζ]ώντων γένει κ[αὶ] τῶι τῶ[ν]
ἐπιγινομένων [ἐ]ν οἷς οἱ [ἄ-]
[ψ]ογοι δήπουθεν ἄνδρες
20φέρονται τὰ πρῶτα· δι' ὅ-
περ Ἀγαμέμνων κ[αὶ] Ὀδυσ-
[σεῖ] καὶ Νέστορι πέπο[ι]θ̣εν,
οἱ πλεῖστοι δ' ἔχουσι [  ̣  ̣]ιν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ἀναλόγ[ω]ν [τ]ού-
25[τ  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ε κα̣ὶ π̣ράξεις το[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]τασοδεπ  ̣[  ̣  ̣] αὐτὸν α[ -ca.?- ]
ο̣ὐ [μό]νον σώ<ι>ζει τ[  ̣  ̣  ̣]τα[ -ca.?- ]
[ἀλλ]ὰ καὶ τὸν τω[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αγεται καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ-
30[π]ὸ τραπέζης καὶ μ̣ε̣γάλοι̣ς̣
ἐγκωμίοις. ἔοικεν δὲ καὶ
——
τὸν μάντιν ἐν Ἰθάκηι πε-
φιλοποῆσθαι· δι' ὅπερ καὶ
ὁ Τηλέμαχος, οὐχ ὅτι μό-
35ν̣ον ἡ<ι>ρεῖτο φιλοξενεῖν,
προσήγ[ε]το τὸν Θεοκλύμε-
νον, ἀ̣λλ[ὰ κ]α̣ὶ πιστευόμενον
εἰδὼς τὸ [γ]έ̣ν̣ος τῶν μάντε -
column 42
0[vn -ca.?- ]
τονουδ  ̣[ -ca.?- ]  ̣
ν ἀκούω [  ̣]ασε  ̣Ε̣[ -ca.?- ]
[  ̣]αιΣ̣σο[  ̣  ̣]α[  ̣]ται[ -ca.?- ]
[  ̣]Ι̣Ο̣ιΣ̣ ὑ̣ποθέσθα̣ι̣· 'κ̣[αί μευ κλέ-]
5[ο]ς ῆ̣γον [Ἀχαίοι·] κ̣εί̣[σο]μ', [ἐ-]
πεί κε θάν̣ω, νῦν δ[ὲ κλέος]
ἐσθλὸν ἀ̣ροί̣μη̣ν· τ[οῦ δὴ]
νῦν γε μ̣έγισ̣τον ὑπ̣ο̣[υράνι-]
ον κλέος ἐστ̣ίν̣·' [ε]ῖ̣τα '[κλέ-]
10ος̣ οὐρανὸν ε[ὐρὺ]ν [ἱ]κά[νει]·'
καὶ 'βίο[ν ἀμφιπολεύοι], [μεῖζόν]
κ̣ε [κ]λ̣έ[ος εἴη ἐμόν]· [κλέος ἔλλα-]
βε [δῖος Ὀρέστης πάντας ἐ-]
π' ἀν̣θρώπο[υ]ς· χαλε[πὴ δέ]
15τ' αοἰδὴ ἔσσετ' ἐπ' ἀν[θρώπους],
στυγερὴν δέ τε φῆμιν ὀ-
[π]ά̣σ̣σει·' καὶ μὴν [πο]εῖ πᾶ -
——
σαν η[ -ca.?- ]αν
[  ̣]ω [ -ca.?- ] ε̣ἴ̣δει
20[ν]ῦν [ -ca.?- ἐπανο]ρθώσεις
ς[ -ca.?- ]νεσε
22-23[2 lines missing]
24[ -ca.?- ]Ν̣  ̣ν
25[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]ησα
α [ -ca.?- ]σης
  ̣ [ -ca.?- ]ημε
ν [ -ca.?- ]  ̣ν [Ὁ]μήρω̣[ι]
——
30καὶ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηι συ̣[μ]φέρον-
τι τὸ[ν δῖον Ν]έστ[ο]ρα παρέ{σ}-
στησε τοὺ̣[ς δι]αφε[ρ]ομένο̣υς
πε[ί]θοντα τὴν αἵρ[ε]σιν ζη-
λούντων, καὶ τοὺς [μ]ὲν ταύ -
column 43
0[τ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣]  ̣Θ̣ω[ -ca.?- ]
ε[  ̣  ̣  ̣]μεν[  ̣  ̣]τους[ -ca.?- ]
τραν κα[ὶ γ]ονεῖς Ὀρέστο̣[υ·]
Φοίν̣ι̣κα δ' [ε]ἶτ' Ἀχιλλεῖ δο  ̣
5[  ̣  ̣]  ̣ιου[  ̣  ̣  ̣]φυλαξα[  ̣  ̣  ̣]Λ̣η
Τ̣ατ  ̣α[  ̣  ̣  ̣] περὶ Μελέαγ̣ρ̣ον
πάθ̣η [  ̣  ̣  ̣]λως δ' ἐνίοις [ἀπ]ο-
γραφω[μέ]νοις ἐπιφ̣ωνοῦν-
τα [  ̣]ιν[  ̣  ̣] κοινῶς   ̣δΕ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣]προ[  ̣  ̣]ο  ̣Γ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣]ασκαΤ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]εΠ̣ [ -ca.?- ]ε[  ̣]Ο̣Ρ̣Ε̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣ου[  ̣  ̣]υ  ̣  ̣Ρ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]δ[  ̣  ̣]θΑ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δΡ̣ων[ -ca.?- ]
15εἰ δέ τινας παραλελοί-
[παμε]ν τῶν ἀφ[ορμῶν], ὦ Π̣εί-
σων̣, ἃς ἔστι παρ' Ὁμήρου̣ λ̣α-
βεῖν εἰς ἐπανόρθωσιν δυ̣-
να<σ>τε[ιῶν], καὶ τ[ῶν] πα[ρα-]
20δε[ιγμά]των [  ̣  ̣  ̣  ̣]θ [ -ca.?- ]μΩ̣ι
σΥ̣Μ̣[  ̣]αιτοΠ̣ρ[ -ca.?- ]
ατο[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ρα [ -ca.?- ]υ
[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣]Ρ̣ρ[  ̣  ̣]οηγεμη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σν[  ̣  ̣  ̣]ρο[  ̣  ̣  ̣]αι
25[ -ca.?- ]Α̣Π̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣τΟ̣ [ -ca.?- ]μηπ[ -ca.?- ]
τὸ [πρ]οσδοκ[ώ]με[νον] εἶ\ν[αι]
εΠ̣[  ̣]δ  ̣[ -ca.?- ]
Μ̣ενωνκ[ -ca.?- ]
30τΗ̣ν διδ[ -ca.?- ]
δ[  ̣  ̣]ειν [ -ca.?- ]
title subcriptio
Φιλο̣δ̣ή̣μ[ου] περὶ τοῦ καθ' Ὅμ̣[ηρ]ον
ἀγα[θ]ο̣[ῦ] βασ[ιλέως]
ἀριθ̣(μὸς) ΧΧ
fragment 1
[ -ca.?- ]ποιοσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣κ[ -ca.?- ]
3-6[4 lines missing]
7[ -ca.?- ]τατοΙ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]εριέχουσα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α καὶ̣ μ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]νκατα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]στο[ -ca.?- ]
fragment 2
1-3[3 lines missing]
4[ -ca.?- ]  ̣τεγΟ̣νΟ̣ν[  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]τεΙ̣ν[  ̣]  ̣αντ  ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]νεσινμ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣νΔ̣ε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]α[  ̣]Ο̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ους
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ιλευ[  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]σα  ̣[  ̣  ̣  ̣]π[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
fragment 3
[ -ca.?- ]ουσα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
fragment 4
[1 line missing]
2[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εΠ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
fragment 5
[  ̣  ̣]αγε[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
τασυ[ -ca.?- ]
——
5νον[ -ca.?- ]
τΟ̣Τ̣[ -ca.?- ]
αΣ̣Α̣Τ̣[ -ca.?- ]
τον[ -ca.?- ]
προ[ -ca.?- ]
10μεΛ̣Ε̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12μηστ  ̣[ -ca.?- ]
αισφα  ̣[ -ca.?- ]
ειαν[ -ca.?- ]
15-16[2 lines missing]
17[  ̣  ̣  ̣]Τ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
19[  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
21[ -ca.?- ]ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣μ[ -ca.?- ]
fragment 6
[ -ca.?- ] οὔκ ἐστι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ευ[ -ca.?- ]
fragment 7
  ̣στ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ακ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
5[  ̣ μ]άλιστα δ[ιὰ] τὸν επικου
[  ̣  ̣]ρον θεὸν νε  ̣  ̣γε[  ̣]τι
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]μενδ[ -ca.?- ]
fragment 8
[ -ca.?- ]μο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Μ̣ελειΟ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]ησ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣[ -ca.?- ]
7-8[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]  ̣λα[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ταπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Λ̣Λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]προ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
fragment 9
[ -ca.?- ]ν καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ονε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οκ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιε[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ]σο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣Φ̣Η̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αΠ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υμ  ̣[  ̣  ̣  ̣]μετ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣ θάνοντ̣α̣ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναπ[  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]τ[  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῶν ἀγγ̣έ[λων -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ τῆς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νπερι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν  ̣[  ̣]μ[  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ρον[  ̣  ̣]τετΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣Ν̣  ̣κει τοῖς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ὁμηρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νο[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]Π̣ερι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο  ̣ασ  ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οσβιαι
fragment 11
[ -ca.?- ]λλα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ναιΣ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αγαν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣οΙ̣Κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σα[  ̣  ̣]ε
10[ -ca.?- ]ηρν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουμενοις
[ -ca.?- ]ου τὸ λυ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ̣ταγΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειον[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ρΝ̣[ -ca.?- ]
fragment 12
[ -ca.?- ]χουο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ασφ[  ̣  ̣  ̣] καθίστ[ησ]ι   ̣α
[ -ca.?- ]ται δ' Ὅμηρος [  ̣]δη
[ -ca.?- ] ὁ Ἀθηναῖος α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θεὸν ἐν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παντό̣[ς -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] μόνος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[  ̣  ̣  ̣]ατηνη[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣ γ]ὰρ ἐρίζων τοὺς
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣]  ̣γα φαίνετ̣α̣ι̣
[Ἕ]κ̣τορος [  ̣  ̣  ̣]  ̣τα δ' ἀπο[ -ca.?- ]
15[ἐτ]ύγχανεν· ἃς καὶ παρὰ
[τ]οὺς ἀγγέλους ἢ πρέσβ[εις]
[ἢ] κατασκόπους οὐκ ἀφ[ -ca.?- ]
fragment 13
1-2[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]νΑ̣[  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]Ι̣σΑ̣ [ -ca.?- ]ν
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ω
[ -ca.?- ]ησο[ -ca.?- ]ατα
[ -ca.?- ]Ο̣Ι̣
[1 line missing]
10[ -ca.?- ] π̣ερὶ τη[  ̣  ̣  ̣] Ἀχιλλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δΟ̣ν  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
13[ -ca.?- ]νε
[ -ca.?- ]  ̣  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]τος μὲν ἐπιτη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παρατίθησι κΕ̣Λ̣ευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δοξ[  ̣] θεραπευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χΥ̣[  ̣  ̣  ̣]Α̣Τ̣Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ι̣δ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ̣[  ̣  ̣  ̣]μ[ -ca.?- ]
22-23[2 lines missing]
24[ -ca.?- ]  ̣ν[ -ca.?- ]
fragment 14
[ -ca.?- ]φικ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πη  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τον δέκα δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὡς Ὀδυσσέα Τ̣Ο̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]πειδου ὡς να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιν[  ̣  ̣]οτ[ -ca.?- ]
fragment 15
[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ταΣ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣δ[ -ca.?- ]
fragment 16
[ -ca.?- ]Ο̣Ι̣κε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πτα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λαο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
fragment 17
[ -ca.?- ]σ[  ̣]α[  ̣]εν  ̣[  ̣]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τε[  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ̣Ε̣ ἄγει τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατα[  ̣  ̣  ̣  ̣]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησ[  ̣  ̣  ̣] προσέτ̣[ι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]φ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρα  ̣οισ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 18
[1 line missing]
2[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ωσ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αταΧ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σθεντε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣[  ̣  ̣]εγεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]παιδευτ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Ν̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κατασκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρωπει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔδει πει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πά]ντες ἅμ[α -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] τὴν ὁμοίαν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣ν π̣ρᾶξιν εχ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ διεδειξ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐκπεπομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]Ν̣τ  ̣ ΜΗ\ ΤΟΙ=ς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντ[  ̣  ̣  ̣]τοι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣Ι̣[ -ca.?- ]
25-26[2 lines missing]
27[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣]οι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ  ̣[  ̣]Ν̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]προ[ -ca.?- ]
fragment 19
[ -ca.?- ]Ι̣δασ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οἰνωθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενηΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]Ι̣σ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 20
[ -ca.?- ]Τ̣ωΝ̣[ -ca.?- ]
fragment 21
[ -ca.?- ]Ν̣βα[ -ca.?- ]
fragment 22
[ -ca.?- ]  ̣θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]κ[ -ca.?- ]
fragment 23
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣σχο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ταΧ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τον[  ̣]
fragment 24
[ -ca.?- ] καὶ ἀλ[ -ca.?- Ὀδυ]σσεὺς
[ -ca.?- ]Ν̣
fragment 26
δαΥ̣[ -ca.?- ]
ονΔ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]υτ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
ταττεται το[ -ca.?- ]
Ἀγαμέμνων [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] Ἀχιλλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]στρατ[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣Σ̣τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ωντονγα[  ̣  ̣]ιοΝ̣[ -ca.?- ]
fragment 25
[ -ca.?- ] ὑπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ροσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ προ[σ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεγα[  ̣  ̣]ς [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Τ̣ων[  ̣  ̣]ειεν ἄν [τ]ις [ -ca.?- ]
fragment 27
[ -ca.?- ]χρ[  ̣  ̣]να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πηΡ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονψ[ -ca.?- ]
fragment 28
[ -ca.?- ]αυ[ -ca.?- ]
fragment 29
α[  ̣  ̣]αΙ̣ρΤ̣α[ -ca.?- ]
σπ[ -ca.?- ]
γεΜ̣ε[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]
fragment 30
[ -ca.?- ]Ω̣ν
[ -ca.?- ]Α̣σο
[ -ca.?- ]λε[  ̣]Η̣Σ̣
[ -ca.?- ]πολ[ -ca.?- ]
——
fragment 31
[μ]έγισ[το]ν
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ει διὰ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αδ[  ̣  ̣  ̣]ντο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]σει
5[ -ca.?- ] δ' αὐτὸν [  ̣]οσ
[ -ca.?- ]ν[  ̣]ια[  ̣]η[  ̣]Ρ̣ον
fragment 32
[ -ca.?- ]ορα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἐπιδ̣[  ̣  ̣]ψ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοσ[  ̣]κ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ω[  ̣  ̣  ̣] κοινοῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ποΣ̣[  ̣  ̣]ο κατα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υς ἕνεκα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φευσ[ -ca.?- ]
fragment 33
[ -ca.?- ]ενΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουσ[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]θεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μανθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τεν
[ -ca.?- ]αμ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αλ[ -ca.?- ]
fragment 34
[ -ca.?- ]σ[  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πο[ -ca.?- ]
fragment 35
[ -ca.?- ]ταιΣ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πα[ -ca.?- ]
fragment 36
[ -ca.?- ]στ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ[  ̣  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οὐδ[ὲν] πρα[ττ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]ε[  ̣]Π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φαν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Δ̣ιο[ -ca.?- ]
fragment 37
[ -ca.?- ]Ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]οΙ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣αν[ -ca.?- ]
fragment 38
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]Λ̣ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νδΕ̣ατ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οα[  ̣]ε[ -ca.?- ]
fragment 39
π[  ̣  ̣  ̣]Η̣γορο
fragment 40
[ -ca.?- ]κεια[ -ca.?- ]
fragment 41
[ -ca.?- ] γὰρ [  ̣]χει[ -ca.?- ]
fragment 42
[ -ca.?- ]δεΚ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησοΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣[ -ca.?- ]
fragment 43
[ -ca.?- ]ητο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τη[ -ca.?- ]
fragment 44
[ -ca.?- ]κα[  ̣]ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]απο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[  ̣]ντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τΟ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Γ̣ρα[ -ca.?- ]
fragment 45
[ -ca.?- ]πεφω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε
fragment 46
[ -ca.?- ]ωσ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]καΙ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]πιτ
[ -ca.?- ] ἰσχύν
fragment 47
[ -ca.?- ]ακ  ̣
[ -ca.?- ]ων
[1 line missing]
4[ -ca.?- ] ἀλλο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ως
5[ -ca.?- ]κατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ασ
[ -ca.?- Ὀδ]υσσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεν[ -ca.?- ]
fragment 48
[ -ca.?- ]ερχ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασ[ -ca.?- ]
fragment 49
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αχισ  ̣[ -ca.?- ]
5-6[2 lines missing]
7[ -ca.?- ]κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣[ -ca.?- ]
fragment 50
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
fragment 51
1-2[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]  ̣ καὶ̣ μ̣έγα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αναιΣ̣ου[ -ca.?- ]
5-6[2 lines missing]
7[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σο[  ̣]σ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Ω̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μ̣ᾶλλο[ν -ca.?- ]
12-16[5 lines missing]
17[ -ca.?- ]η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]
fragment 52
1-5[5 lines missing]
6[ -ca.?- ]σι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣Σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
10[ -ca.?- ]ουτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π[  ̣  ̣]ελΟ̣[ -ca.?- ]
  ̣ε  ̣[  ̣] εὐπρεπέ[ς -ca.?- ]
πάθ[ο]ς ε̣ὐ̣κλε[ές -ca.?- ]
15  ̣ατ[ -ca.?- ]
ασμ[ -ca.?- ]
fragment 53
ακα[ -ca.?- ]
μνη̣σ̣[τηρ -ca.?- ]
Τ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ακ[ -ca.?- ]
fragment 54
[ -ca.?- ]εΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ[ -ca.?- ]
fragment 55
[ -ca.?- ]ευ[  ̣]ετο[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]με  ̣οισκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οντεσ[ -ca.?- ]
7-8[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]φ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]λεΓ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φεν[ -ca.?- ]
fragment 56
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τω[  ̣  ̣]και[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγΟ̣[  ̣]εν[  ̣]ισ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ψεγομένου δὲ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν ἐν τοῖς α[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἰσηγορία [  ̣]δε  ̣[ -ca.?- ]
[καὶ ἐν] ταῖς συνου̣σίαι̣ς κ̣αὶ το[ῖς]
φ[  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατοι[  ̣] μᾶλλ̣[ον]
[ -ca.?- ]τα τοῦτοις ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νονται καὶ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ξειν καὶ πα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ης καὶ π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μεστὰ γίνετα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- πά]λιν δὲ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Κ̣νωμε[ -ca.?- ]
15σεω[ -ca.?- ]
νε[ -ca.?- ]
fragment 57
[ -ca.?- ]ντα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αιε[ -ca.?- ]
fragment 58
[ -ca.?- ]Ε̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ισΗ̣[ -ca.?- ]
fragment 59
[ -ca.?- ]πο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣μετ[ -ca.?- ]
fragment 60
[ -ca.?- ]εια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]βασιλε[ -ca.?- ]
[ἐν τ]ῆι κατασκευῆ̣[ι τὴν Ὀ-]
[δυ]σσέως ἐ[π]ιφέρε[ι μῆνιν]
5[οὐ]δ' ὅτι πολλοί· '[μνηστῆρες]
[δα]ῖ̣τα πένοντ[ο],' [ἀλλ' ὅ-]
τι κραυγῆι κ̣αὶ θ[ορύβωι Ὅμη-]
[ρος] δείκνυσι με[θύοντας]
[τ'] εἰς δέ τε φορὰ̣[ν ἄλογον]
10καὶ τὰ τῶν ἀκου[σμάτων]
ἐν τῶ<ι> τῶν παρα[ -ca.?- ]
πο[  ̣  ̣]διεστη[ -ca.?- ]
fragment 61
[π]ολεμ̣[ -ca.?- ]
fragment 62
[ -ca.?- ]  ̣τη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
fragment 63
[ -ca.?- ]Ν̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πα[ -ca.?- ]
fragment 64
[ -ca.?- ]Τ̣οφα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χρον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣τΩ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ν̣το [ -ca.?- ]Π̣Α̣[ -ca.?- ]
fragment 65
[ -ca.?- ] σπέρμα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παντὸς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- δι]άθεσιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]με[ -ca.?- ]
fragment 66
[ -ca.?- ]να[ -ca.?- ]
fragment 67
[ -ca.?- ]τα[ -ca.?- ]
fragment 68
[ -ca.?- ]ιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των[ -ca.?- ]
fragment 69
[ -ca.?- ]υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ̣απε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τΕ̣Σ̣[ -ca.?- ]
fragment 70
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ κάοντα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ματενσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νοσου[  ̣]Ο̣μ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Λ̣υσιν[ -ca.?- ]
fragment 71
[ -ca.?- ]ουσα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δειτετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ δ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ραχ[ -ca.?- ]
fragment 72
[ -ca.?- ]ικαι[ -ca.?- ]
fragment 73
[ -ca.?- ]σ[  ̣]Ο̣Υ̣ιαι
fragment 74
[ -ca.?- ]  ̣  ̣σα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
fragment 75
[ -ca.?- ]ακαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σομη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιστ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σφι[ -ca.?- ]
fragment 76
[ -ca.?- ]σ[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τασ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
4-5[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
7-8[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]αξ[ -ca.?- ]
fragment 77
[ -ca.?- ]κο[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει[ -ca.?- ]
fragment 78
[ -ca.?- ]σκαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φειν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑπο[ -ca.?- ]
fragment 79
1-2[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πυρ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ητ[ -ca.?- ]
fragment 80
[  ̣]ον[ -ca.?- ]
τορα[ -ca.?- ]
καὶ παν[ -ca.?- ]
[  ̣]χειρα[ -ca.?- ]
5ας ἔτι [ -ca.?- ]
ορατα ι[ -ca.?- ]
δ[  ̣  ̣  ̣]Κ̣[ -ca.?- ]
τε  ̣[  ̣]σΟ̣[ -ca.?- ]
χο[  ̣]υ[ -ca.?- ]
fragment 81
[ -ca.?- ]ευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
fragment 82
[ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]ε[  ̣  ̣  ̣]θ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣[ -ca.?- ]
fragment 83
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ροσ[ -ca.?- ]
fragment 84
[ -ca.?- ]λ̣ε̣γουσ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των ἔτι   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ιεσ  ̣εθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣αΚ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ενη  ̣ιν  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε  ̣[ -ca.?- ]
fragment 85
[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]τον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 86
[ -ca.?- ]αισ[ -ca.?- ]
fragment 87
[ -ca.?- ]οΣ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
fragment 88
[ -ca.?- ]Ν̣ατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
fragment 89
[ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]