DCLP

sign in

Trismegistos 62467 = LDAB 3643DCLP Transcription [xml]

titlesectionSketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
ΚΑ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η   ̣ ΕΩΣ
ΕΙΚ   ̣  ̣  ̣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΣΧΟ   ̣ ΩΝ
Γ
5[Α]ΡΙΘ   ̣  ̣  ̣ ΗΗΗΔΔΔΔ̣ΙΙΙ
fragment 1072Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

τη- ca.13 - νου τὸ[ν]
Ἐπί[κουπον  ̣  ̣  ̣ ωασγα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
αν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ην οὐκ [ἀ]ρκεῖ   ̣  ̣  ̣
πε[ρὶ τὴν ἀκρίβ]ειαν οὐκ ἀ̣ρκε   ̣  ̣  ̣  ̣
5τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αρα   ̣ νο   ̣ ς κα̣[ὶ δ]οξα
τ   ̣  ̣  ̣ ιττα   ̣ [κ]αὶ τ̣ὰ ἑξῆς δὲ πα
-ρακείμενα ἵ̣ν̣ ἐξελε̣γχθῆ ἂν π[αρὰ]
τῶν πρότερον α παρ[α]τεθέν
-των. Κα<ὶ> προσεξέθεσ[αν κἀ]κε[ῖνο],
10ὡς παρὰ τοῖς ῥήτορσιν [μᾶλ]λον
ξα   ̣  ̣  ̣ το. Π[αρ]έστησα [γὰ]ρ [τὸ]ν
συλλογισμὸν ἐκεῖ[νο]ν ὡς τ   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ νοτιουη   ̣ ειη φάσκον
[-τ  ̣]  ̣ ἔστιν ἅ δ̣'ἐν τοῖς κατὰ τὰς αἰς
15-θή[σεις] φαινομένοις ὁ̣ρᾶν αὐ
-τοῖς ἔ̣[ξε]σ̣τ̣ι̣ν, [ὅ]τε γε λόγους
ἀπ̣ο[δί]δωσίν [τι]ν̣ας, ὡς οὐ μό
-νου[ς λέ]γει λόγους τοὺς ὁρις
-τικούς, ἀλλ' ου   ̣ τοφαυτουτου
20  ̣ ου   ̣ Π̣μυΝ̣ - ca.12 -
fragment 1073Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[11 lines missing]
12δέ τ[ι]να π[ροστέ]θεικ̣εν̣ ὁ Ἐπ<ί>κο̣[υ]
-ρο[ς μᾶ]λλον [το]ῖς ἑξῆς. ὅπου
  ̣  ̣ σο   ̣  ̣ σηντο   ̣  ̣ ον   ̣  ̣ υτι πρό
15[-τερον] ἐ̣κεῖν[ον] τὸ̣ν̣ [συ]λλογις
-μὸ̣ν̣ εσισοΝ̣   ̣ ωιΟ̣   ̣ η σ̣υλλ̣[ο]
-γισάμενος τέθεικ[εν], ἀλλ'οὐ
-χ ὥ̣σπερ ὅταν̣ ἰδιώ[τερ]ον τὸν
σ̣υλλογισμὸν ἐκ[φέρηι], χρώ
20[-με]θ̣α δὲ καὶ [κα]τὰ τὴ[ν σ]υνήθει
[-αν]
fragment 1074Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[2 lines missing]
3  ̣  ̣  ̣ Μη[τ]ρ̣όδωρ[ος  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ποοπο   ̣  ̣ ρανεκ   ̣  ̣ ει   ̣  ̣  ̣ οι
5  ̣ επης   ̣  ̣ εαν κα[ὶ α]ὐτὸς   ̣  ̣  ̣ ο
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλων ἱκαν[ῶ]ς τοκτη γάρ
[ἐ]στιν [Ἐ]π̣ίκουρ[ο]ς νον   ̣ υτα
καὶ παει   ̣ ναιτονω δ̣ια[λ]έγε
-ται καὶ παύ̣σηται ζ[η]τῶν ο[ὖ]ν κα
10[-λ]ῶς μέν, [ἴ]σως δὲ ἔ̣δακ̣ε τὸν
ἄνθρωπον, οὐ μέντοι παρ'ἀ
-β[ε]λτρί[αν] αὐτος ἥ̣μαρτε̣ν ον
τ   ̣ Ν̣εγ   ̣  ̣ α   ̣ σταρ   ̣ ιωιπα   ̣ υχι
τ   ̣ ο γινώσκων οὐκ αυγηρ ἴσως
15μ̣[ε]μαθήκημε[ν τὸ]ν εἰρημέ
-ν̣[ον  ̣] ιο ἤ̣θελεν μα[θεῖ]ν   ̣ ονεν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ε διδάσκων [τὴν] αὐτήν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἴσως, οὐ μέντ[οι] τὴν πα
τος   ̣ τ ἄφρ[ω]ν τις ἐστι κα   ̣ ιρ
20τ   ̣ ι   ̣  ̣  ̣ αλ   ̣ ητ κοινὴν πα   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣συ]νορῶ[σιν- ca.9 -]
fragment 1075Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[2 lines missing]
3[  ̣  ̣  ̣κατ]ὰ τὴν ὁ̣μοιό̣τητα
[5 lines missing]
9κ[οι]νότητας πάσ[α]ς τὰς τ   ̣ ο
10τιεκ   ̣  ̣ συπε   ̣  ̣  ̣  ̣ λαλοι   ̣  ̣
κε[φα]λα̣ιώδη [τινὰ] μνήμην
[συλλογισ]μῶν τῶν δ̣ιὰ πλειό
[-ν]ων εἰρημέν[ων], ὥ̣σ̣[περ καὶ]
ἔν[ιοι] π̣επόνθασιν ἐντ̣[αῦθα]
15τῶ[ν Ἐ]πικουρείων. Περι[πε]
σόντες γάρ Ἄκτωι τῶι Π[ατ]α
-ρεῖ   ̣  ̣  ̣ κ̣ειμένωι τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 1076Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[7 lines missing]
8κ ἀ[πο]δίδ̣ωσι τ[ῶν ἀ]δήλων   ̣  ̣  ̣
[5 lines missing]
13ὃν λόγ̣[ο]ν   ̣  ̣  ̣  ̣ νει κοινῶς
τῶ̣ν δήλ̣ω[ν  ̣  ̣  ̣] δ   ̣ τ γ̣νώσει
fragment 1077
[9 lines missing]
10οἷον̣ [τ]ὸ τῆι α<ἰ>σθήσει καὶ
εανοι   ̣ καταλ̣α̣νβάνειν
βου τοῦτ'ἔστιν γ̣ι̣ν̣ώσκ̣[ειν]
fragment 1078Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[3 lines missing]
4ις   ̣ ητων   ̣ ο   ̣ αλου [  ̣  ̣τῶ]ν ἐ
5-ναργῶν μα   ̣ θ   ̣ αρα   ̣ ης   ̣ νε   ̣ ναι
  ̣ ο προφέπε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ναν   ̣ ο   ̣ ε   ̣ καὶ
ονδηπου   ̣ νο τὸ[ν] ἐπ'α[ὐτῶν]
[τ]ῶν ἀδήλων̣ κρείνει τ[ὸ]ν̣ ἄλο
[-γ]ον ἀποδιδ[ό]ναι φυτ [  ̣  ̣ ὁ]ρις
10-τι[κ]ὸν μεΛ̣   ̣ ισθενο   ̣  ̣  ̣  ̣ ο
[1 line missing]
12γ   ̣ κ   ̣  ̣  ̣ υσαο   ̣ ουσδ   ̣  ̣  ̣ ἀπαιτεῖν
fragment 1079Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

[3 lines missing]
4  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπαιτεῖν οὐκ ὀρθ̣ῶς
[2 lines missing]
7[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ρόπον, κἂν̣ εἴ τινε̣ς [ἀναι]
[-ροῦσιν τὸ]ν ὁριστικὸν οἷον οἱ
[Στωικ]οὶ καὶ Πε̣ρι̣π̣[α]τητικο̣ί̣
fragment 1080Sketched 1804-1804 by Giuseppe Casanova

- ca.16 - ς κατα
[-λα]μβανομ[ε- ca.11 -]