DCLP

sign in

P.Herc. 1005 = Trismegistos 62437 = LDAB 3610DCLP Transcription [xml]

fragment 1
[ -ca.?- ]ΤΟΝ ΛΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ̣Τ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΤΟΜ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΡΙ[ -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]Δ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Α  ̣[ -ca.?- ]
fragment 3
[ -ca.?- ]ΝΗΣΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΝ[ -ca.?- ]
fragment 4
[ -ca.?- ]  ̣ΔΕΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣ΑΙ Π̣ΡΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Σ πισ[τ -ca.?- ]
fragment 5
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙΡΑ[ -ca.?- ]
fragment 6
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Π  ̣[ -ca.?- ]
fragment 7
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΞΕ[  ̣  ̣]Ι̣ΣΘΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΟΥ[  ̣]Ν̣Ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν Κ̣ΑΤ̣[ -ca.?- ]
fragment 8
[ -ca.?- ] ἐ̣στιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΝ Χ  ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΑΔ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΝΟ̣Μ̣[ -ca.?- ]
fragment 9
[ -ca.?- ]Α̣  ̣[  ̣  ̣]ΑΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΧΕΙΣΘΑΙ ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΤΟΝ  ̣ΕΝΟΥΝ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] μ̣εγάλως Δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΤΟΥΤΑ[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ]Η  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣ΣΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ΩΝ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Ο̣Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΘΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ΙΚ̣[  ̣  ̣  ̣]ΣΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΗΔ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΝΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣ΦΕΙΝ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 11
[ -ca.?- ]Ι̣ΟΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΕΙΝ· Ο[  ̣]
fragment 12
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ο
[ -ca.?- ]ΤΑΝ
[ -ca.?- ]Τ̣Ο̣Ν
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]Ν̣Τ̣Ι̣
[ -ca.?- ]Μ̣Η
[ -ca.?- ]ΜΑΜΗ
[ -ca.?- ]ΟΝ[  ̣]
[ -ca.?- ]Θ̣Ε̣Ι
10[ -ca.?- ]ΤΟΙΣ
[ -ca.?- ]Η̣
[1 line missing]
13[ -ca.?- ]Τ̣Ο
[ -ca.?- ]ΟΜΩ
15[ -ca.?- ]ΑΝ
[ -ca.?- ]ΟΙΣ
fragment 13
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΟΙ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΙ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣Ο[  ̣  ̣]ΒΑ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣] ἐ̣ὰ̣ν Κ̣[ -ca.?- ]
βουλ[εύ]ων [ -ca.?- ]
[1 line missing]
8Η̣[ -ca.?- ]
ΣΙΝ̣[  ̣  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣[ -ca.?- ]
Ε[ -ca.?- ]
Π̣[ -ca.?- ]
fragment 14
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Θ̣Ρ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΘΕ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6εὖ ἴσθ' ὡ̣[ς -ca.?- ]
ΠΑΡ̣  ̣[ -ca.?- ]
ΠΑ̣Ν  ̣[ -ca.?- ]
fragment 15
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ̣Ρ̣ΑΣ̣ΤΩΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΣ ΟΧΘ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η ΚΑΙ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ο̣ΞΕΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 16
[ -ca.?- ]Η̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Φ̣ΗΡ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣Ν Σ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Μ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 17
[ -ca.?- ]ΟΥΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣Λ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]ΔΙ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ΥΑ̣ΛΛΑΚΤ  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]
fragment 18
[ -ca.?- ]Σ̣Υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΠΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣Ν[ -ca.?- ]
fragment 19
[ -ca.?- ] ποιεῖν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΚΤ[ -ca.?- ]
fragment 20
[ -ca.?- ]ΑΡΜ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΦ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΑΖΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣Α[ -ca.?- ]
fragment 21
[ -ca.?- ]ΦΩ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΙ εἰς τ̣[οῦτ]ον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Γ̣[  ̣  ̣  ̣] ἔχει Κ̣Α̣[  ̣  ̣]Η  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΥΣΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΗΣ  ̣[  ̣  ̣]Ν Σ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Μ̣ΒΑ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
8[ -ca.?- ἐφω]ράθ̣η θία[σο]ς ὢ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀκ]ολουθ  ̣  ̣[  ̣]ΣΚΑ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΟΝ Μ̣ΗΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Ο[  ̣  ̣  ̣]ΟΜ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣Ι̣Π̣[  ̣]  ̣ΩΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΠ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ἐ]κ̣φερ̣ [ -ca.?- ]Κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΑΣ καὶ μ̣έ̣[ν]τ̣ο[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]υ̣νηθε̣ι̣α̣[  ̣  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΦΙΛΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Μ[ -ca.?- ]
fragment 22
Ο̣[  ̣]ΚΑ[  ̣]Α[ -ca.?- ]
ΒΑΝ̣[ -ca.?- ]
Χ̣ΑΡ[ -ca.?- ]
τ̣ὸ π̣έρας εἰ̣π̣εῖν Μ̣Α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5  ̣  ̣[  ̣] ψυχῆς· τὸ̣ δ̣ὲ̣ ἱ̣σ̣[τοροῦ-]
——
μ̣ε̣ν ταῦ̣[τ]α λόγωι Δ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Λ̣Α  ̣Π[  ̣]Α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΑΙΣΟ̣  ̣Α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΩ̣Ι̣[ -ca.?- ]
fragment 23
[ -ca.?- ]Π̣Η̣ΔΟ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Σ̣Ι̣Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΝ ΕΙ̣Ν̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ο̣Ν ΚΑΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Π]Ε̣ΡΙ̣Φ̣ΑΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙΣ ἐσ̣χε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πολ̣[λ]ὰς ΗΧ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΛΟ̣Υ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΣ[ -ca.?- ]
fragment 24
[ -ca.?- ]ΨΩΝ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Α̣ΠΕ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]ΟΝ̣ αὐτ̣ῆς̣ ΑΥ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]. οὐδ̣ε̣νὶ [ -ca.?- ]
fragment 25
[ -ca.?- ]ΑΙΣ̣
[ -ca.?- ]ΚΑΙΣ
[ -ca.?- ]
fragment 26
  ̣  ̣[  ̣]Μ[ -ca.?- ]
——
ΑΡΧ̣[ -ca.?- ]
Π[ -ca.?- ]
Ε  ̣[ -ca.?- ]
fragment 27
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ΒΟΥ
[ -ca.?- ]ΟΙΣΟ̣
[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]Ι̣ΝΑΙ
[ -ca.?- ]ΕΙΤΟ
[ -ca.?- ]ΛΥ̣
[1 line missing]
10[ -ca.?- ]ΑΣΑΜ[  ̣]
[ -ca.?- ]Ο̣Ν ἀεὶ
[ -ca.?- ]ΣΥ
[ -ca.?- ]ΚΟ̣ΝΗ̣
[ -ca.?- ]
fragment 28
Α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3ΚΑΤ[ -ca.?- ]
[3 lines missing]
7  ̣  ̣ΙΣ[ -ca.?- ]
  ̣Η̣Σ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
10ΟΣ [ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Π[ -ca.?- ]
  ̣Η̣[ -ca.?- ]
fragment 29
[ -ca.?- ]Α̣Ι̣ τῶι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λογ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣ΝΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Ι̣[ -ca.?- ]
fragment 30
[ -ca.?- ]ΜΕ
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ΑΤΩΝ
[ -ca.?- ]  ̣ΑΣΑ̣
5[ -ca.?- ]Π̣Ι
[ -ca.?- ]  ̣ΙΣΤΑΙ̣
[ -ca.?- ]ΟΙ
[ -ca.?- ]Σ̣
[ -ca.?- ]  ̣ΑΝ
10[ -ca.?- ]  ̣Ο̣
[ -ca.?- ]Μ̣Ε
[ -ca.?- ]Φ
[ -ca.?- ]Τ  ̣  ̣
fragment 31
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΙΩ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΓΑ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΑΙ̣ Κ̣[Α]ΘΑ[ -ca.?- ]
ΛΩΝ · Α[ -ca.?- ] ((diple))
5ΤΑ ΞΥΝ[ -ca.?- ]
Φ[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣Π̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣Α[ -ca.?- ]
fragment 32P.Herc. 1005 fr. 32
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

[ -ca.?- ]Σ̣ΥΜΦΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]π' αὐτὸν ἐσομε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Β̣  ̣  ̣Υ̣Μ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φερο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΑΤΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι  ̣[ -ca.?- ]
[3 lines missing]
10[ -ca.?- ]Λ̣Ι̣Ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐπ̣ειδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΣΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΚΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Θ̣Α̣Η̣Τ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]Η̣Τ̣[ -ca.?- ]
fragment 33
[ -ca.?- ]ΜΑ
[ -ca.?- ]  ̣Η
[ -ca.?- ]ΣΥ
[ -ca.?- ]ΚΑ̣Ι
5[ -ca.?- ]
fragment 34P.Herc. 1005 fr. 34
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ω̣ [ -ca.?- ]
ΦΕΝ̣ κ̣ἂν [κ]ατ[ὰ] τ̣ῆ̣ς [ἁπάσης]
διαγραφ̣ῆ̣ς Ω[  ̣  ̣]Ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ ΚΑΤ̣[ -ca.?- ]
5ΘΗΝΑΙ[ -ca.?- ]
γεγ̣ραφ[ -ca.?- ]
ΓΝΩΣ̣ Υ[ -ca.?- ]
ΚΟΤΩΝ Δ[ -ca.?- ]
[  ̣]ΗΙ αὐτῶν [ -ca.?- ]
10νομίσας [τινὰ τῶν συγγραμ-]
μάτω̣ν ΕΝΕ̣[ -ca.?- ]
καὶ Α[  ̣]  ̣ΟΓ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν λ̣[ό]γου̣[ς παρ]α[γε-]
γραμμέ̣νους  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15ΔΩΣ[  ̣  ̣]Ι̣Λ̣[  ̣  ̣]ΤΗΝ νῦ[ν] ὅτε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]Ι̣ΚΑ.
[  ̣]ΛΕΟΝ[ -ca.?- ]Ο  ̣ΝΠ̣[  ̣]
[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ ΕΞ̣[  ̣  ̣]
[1 line missing]
20ΡΑΩ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Τ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 35
[ -ca.?- ]ΑΓΡ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΔΩ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΩΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΔΕ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΑΦ[ -ca.?- ]
fragment 36
[ -ca.?- ]  ̣Α̣[  ̣  ̣]Ν  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙ καὶ Μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Α[  ̣  ̣]ΤΟΝ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 37
[ -ca.?- ]ΕΡΑ̣Ι
[ -ca.?- ]ΩΝ ΚΑ
[ -ca.?- ]ΚΑ
[ -ca.?- ]ΟΣΠΕ
5[ -ca.?- ]Τ̣ΑΠ̣Ν[  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Σ̣ ἐξηγησ[  ̣]
[ -ca.?- ] γ̣ενέσ̣θ̣αι
[ -ca.?- ]ΤΩΝΑ  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΝΑΩΙ
10[ -ca.?- ]ΑΛΟ  ̣
[ -ca.?- ]ΟΜΟΙΤΟ
[ -ca.?- ] ἀλ[λὰ] καὶ ἐν
τῶι̣ [ -ca.?- ]ΝΕΝ τοῖς
βυ[βλίοις -ca.?- ]ΑΙ · ἐ π’ -
——
15 ΑΥ  ̣ [ -ca.?- ] τοῦ προ-
τε[ρ -ca.?- ] μὴ ΑΠ̣Ο-
ΚΗ[ -ca.?- ]
fragment 38P.Herc. 1005 fr. 38

'[  ̣]  ̣  ̣  ̣ΔΗ δῆλον   ̣[  ̣  ̣  ̣ ἐπι-]
στολ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΟΝ̣[ -ca.?- ]
ΣΕ̣ΣΑ [ -ca.?- ]ΗΙ κ̣[αὶ]
το̣[ῖ]ς̣ ΕΝ[ -ca.?- ]
5ΤΑΤΟ[ -ca.?- ]
Ω̣Σ ΥΠ̣ [ -ca.?- πε-]
ρὶ τετ̣[αγμένων λόγων]
τῶν σοι συμ[φερόντων]·'
Λεοντεῖ δὲ· 'Κ[  ̣  ̣]ΟΥ[  ̣  ̣  ̣]
10ΝΕΙ ὥ̣στε ταῦ[τ]α [πράττον-]
τ̣ες ἅπ̣αντ’ ἀκ̣οῦντ̣[α]ι
καὶ̣ π̣ο̣λ̣υμ̣[ερ]ῆ̣ ταφὴν
αὐτῶν μ̣[έμφονται· -ca.?- ]
ΝΩ̣[  ̣] δὲ καὶ τοῦ̣ ΠΡΟΣ-
15 ΤΡ  ̣[  ̣  ̣]Ν̣ ὑ̣π’ ἐ̣πιστ̣ολῆι ἱε-
μ̣έν[ηι ἀ]ν̣υπε̣[ρ -ca.?- ]'
fragment 39
Τ̣Ο̣Ι̣[ -ca.?- ]
Ψ̣ΑΙΣ[ -ca.?- ]
Θ̣ΗΤ̣[ -ca.?- ]
Κ[ -ca.?- ]
fragment 40
[ -ca.?- ]Κ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣  ̣  ̣  ̣Θ̣ΗΜ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ  ̣  ̣ΩΝΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΜΟΝ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 41
Ε̣Ν̣ΤΟ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]Α λοιπ̣[ὰ -ca.?- ]
  ̣ΠΟΥΔ [ -ca.?- ]
5ΔΕ δὴ καὶ τἆλ̣[λα διὰ τῶν]
Κυρίων̣ δ̣ο[ξῶν κεκα-]
θαρμέν̣[ -ca.?- ]
fragment 42P.Herc. 1005 fr. 42

[ -ca.?- ]ΕΜ̣
[ -ca.?- ]ΝΑΙ̣
[ -ca.?- ]Δ̣  ̣Ν̣Ε̣Ι̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] παρὰ τ̣ὸν
5[ -ca.?- ]ΕΙ̣[  ̣  ̣]ΚΑΙ
[ -ca.?- ]Κ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣]
[6 lines missing]
14[ -ca.?- ]  ̣  ̣Α
15[ -ca.?- ]Π̣Α
[ -ca.?- ]ΠΕΙΣΘΕ [ -ca.?- ]  ̣ΤΕΙ
[ -ca.?- ]ΛΩ[  ̣]ΣΤ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΑΙ̣Σ̣
[ -ca.?- ]ΠΛ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν
[ -ca.?- ]ΑΝ  ̣[  ̣  ̣]Σ̣ΙΣ
fragment 43
[ -ca.?- ]φ̣ανερῶ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν[  ̣  ̣]ΥΣΕΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΛΟΥΣ̣ ΩΣ[ -ca.?- ]
fragment 44
[ -ca.?- ]ΛΗΜ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΠΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Χ̣Υ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΑΛΑΖΩ̣ Τ̣Ε̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ΕΜΠ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΩΛΑ̣  ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]  ̣Ν̣ ΥΠΟ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ΤΟ̣Ι̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 45
ΠΩ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3λεγε[ -ca.?- ]
ΟΥΔ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Σ̣Υ̣ΝΓ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥ̣Σ̣Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΜΑ[ -ca.?- ]
ΝΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΤΑ  ̣[ -ca.?- ]
10ΤΑΠ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣Ρ̣ΟΝΟ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12[ -ca.?- ]Ν  ̣[ -ca.?- ]
fragment 46
[ -ca.?- ]Λ̣Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΑΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣ΚΩ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ρ̣Ω[ -ca.?- ]
fragment 47
[ -ca.?- ]ΕΤ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ΤΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩ[ -ca.?- ]
fragment 48P.Herc. 1005 fr. 48
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

ΤΟΝ[  ̣]Ν[  ̣]ΙΣ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3ἀρέσκει [θ]ῶπα[ς -ca.?- τῆι]
λέξει ἔ[τ]ι σοφω[ -ca.?- ]
5τῶι καθ’ ἑν[ -ca.?- ]
φαινε[ -ca.?- ]
ΜΑ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΤΗ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΝΟ[  ̣]Α̣ΗΠΡΟΑΚΙ̣
[1 line missing]
11[ -ca.?- ]Ν ΚΑΙ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
13[  ̣]ΑΨ̣Ε αὐ̣τὸς Ε  ̣Η[ -ca.?- ]
ἑαυτοῦ̣ πολ̣λ̣α̣[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΒΑ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΛ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Ν̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣  ̣Ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Μ[ -ca.?- ]
fragment 49
[ -ca.?- ]  ̣ΑΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΗΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩΝ[ -ca.?- ]
fragment 50
[ -ca.?- ]ΥΠΕ  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Τ̣Ε̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΩΝ[  ̣  ̣  ̣]Π̣[  ̣  ̣]ΡΙΣΟ
[ -ca.?- ]Ν̣  ̣[  ̣ ἄ]λ̣λ̣[η]λ̣α̣ Π̣ΕΡΙ
5[ -ca.?- π]ολλη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣ΙΣ
[ -ca.?- ]Ι̣
[1 line missing]
8[ -ca.?- ἐκ]εῖνον̣
[ -ca.?- ]Λ̣Α[  ̣]ΓΕ̣Σ̣
10[  ̣  ̣  ̣]συνεχε[  ̣  ̣  ̣]Ι̣ παρ̣α̣-
[δεί]κνυσ[θ]α̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΠ̣
[  ̣  ̣  ̣]Μ̣ΑΤΑ φλυάρωι̣ ΗΠ̣Ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΑΙ οἷς ΣΥ[  ̣  ̣  ̣]Ν[  ̣  ̣]
fragment 51P.Herc. 1005 fr. 51

[ -ca.?- ]ΙΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣Υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣ καὶ τῶν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ τὸν Α[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΣΩΝ γὰρ ΕΝ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ] περὶ τοῦδε [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΟΝ[  ̣  ̣]ΣΙΝ ΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] περὶ [ἀ]μετασ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΟΚ[  ̣  ̣]ΡΑΦΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΟΝΤΟ̣ ΤΩ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ΣΑ  ̣  ̣  ̣ΑΝ[  ̣]
[ -ca.?- ]Φ̣[  ̣  ̣  ̣]ΚΟΝ
[ -ca.?- ]Ε[  ̣  ̣]Ν
fragment 52P.Herc. 1005 fr. 52

[ -ca.?- ]  ̣Χ  ̣[  ̣]Α̣ΝΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣ΞΕ̣Π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καθισ[τ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΩΤ̣[ -ca.?- ]
[5 lines missing]
11[ -ca.?- ]ΑΙ τοὺς Κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἄλλος̣ Υ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΗ καὶ τουτο̣[ -ca.?- ]
fragment 53P.Herc. 1005 fr. 53
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

ΟΣΩ̣[ -ca.?- ]
ΠΡ[ -ca.?- ]
ΤΟ[  ̣  ̣]ΔΗΜΟ̣  ̣[ -ca.?- ]
ΤΙΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ε  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6ΛΑ[ -ca.?- ]
ΜΩ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
10ΤΑ[ -ca.?- ]
ΚΑ [ -ca.?- ἅ-]
πα[ν] ἀντέφασα[ν οὐδὲν]
[δι' ἔ]ρ̣γου περαίνο[ντες], [ἧτ-]
τον [γε] διὰ γραφῆς, [εἰς]
15δὲ τ̣[ὸ] συνιέναι τ̣[ὰ κοι-]
νὰ [μέ]θαις παντο̣[ίαις]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τούτου ΤΟΝ[  ̣  ̣  ̣]
ΕΝ[  ̣  ̣]  ̣ΔΕ καὶ τὸν ΣΟ[  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣ΑΤΑΣ τοιαύτας [  ̣  ̣  ̣]
fragment 54
[ -ca.?- ]ΗΤΕ
[ -ca.?- ]Ε̣ΠΙΚΕ̣
[ -ca.?- ]ΤΙ δὲ ΚΑΙ
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]ΩΣ
5[ -ca.?- ]ΑΤΟΝΤ.
[ -ca.?- ]  ̣ΤΟΝ
[ -ca.?- ]  ̣ΙΣ̣Ε̣Ι
[ -ca.?- ]ΑΖΕΣ
[ -ca.?- ]Ν  ̣[  ̣]  ̣ΜΙ̣
10[ -ca.?- ]ΝΩΝ ΑΝ
[ -ca.?- ]Α̣Ι θεοῖς
[ -ca.?- ] καὶ Α̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ΝΤΕ
[ -ca.?- ]ΛΛΟΥ
15[ -ca.?- ]ΝΕ
[ -ca.?- ]ΧΑ
[ -ca.?- ]  ̣ΚΑΙ
[ -ca.?- ]Ε̣Ι
[ -ca.?- ]Ι̣Τ̣
fragment 55P.Herc. 1005 fr. 55

Φ[  ̣  ̣  ̣]Ο[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣ΕΙΣ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ ὀλίγα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΣ ἐξετί̣θετο   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΟΝΑΕ̣  ̣  ̣Α̣  ̣[  ̣]ΟΝΘ̣Ι̣
[  ̣  ̣  ̣]Α̣Σ τούτων Π̣Ο[  ̣  ̣]Τ̣ΩΝ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] τ̣ο̣[ῖς] ὅρο̣ι̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τὰ κατὰ μέρος Π̣[  ̣  ̣]ΣΩ
[  ̣  ̣  ̣] π̣ερ̣ὶ̣ ἑν̣ός τινος̣ ὁ̣[δ]οῖς
το̣[ῦ] εὐ[λόγ]ου διε̣τ̣ά̣[χθ]η, εἰ
μὲ̣ν̣ Υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝ ἐκεῖ̣[νος] νῦν
15[τοι]οῦτ[ον π]ο̣λ̣λαχ̣[ῆ]ι̣ κἀν
[ -ca.?- ]ΤΙΓΡΑ
[1 line missing]
18[  ̣  ̣  ̣] ἁπασ[ -ca.?- ]ΑΙΚΑ
[  ̣  ̣]  ̣ΤΩΝ Σ̣[ -ca.?- ]  ̣ΤΕ
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣Ξ̣  ̣ [ -ca.?- ]ΝΤΕ̣Υ̣
fragment 56P.Herc. 1005 fr. 56

[  ̣]ΑΝ[ -ca.?- ]
ΜΝΑΣΙΝ̣ ΤΕ[ -ca.?- ]
ἀλλ̣α̣ Δ[  ̣  ̣  ̣]ΓΕΙΝ [τ]ο̣ῖ[ς βε-]
βηκόσιν̣ ΚΑΙ[ -ca.?- ]
5Λ̣ΟΣ̣ Σ[  ̣  ̣]Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΙ[  ̣  ̣  ̣]
ΜΑΤ̣ [ -ca.?- ]ΑΝ[  ̣  ̣  ̣]
Ρ̣ΙΤΟ [ -ca.?- ]Α̣Σ[  ̣]ΑΝ
ΤΙΣ̣[ -ca.?- ]
καὶ ΤΑΧ̣[  ̣  ̣]  ̣Α[  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣'̣ ἐπ̣[ὶ]
10ΧΝ[ -ca.?- ]
ΤΟΙ[ -ca.?- ]
——
Κ̣Ι̣[ -ca.?- ]
ΓΡΑ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15ΣΕΩ̣[ -ca.?- ]
ΕΤ [ -ca.?- ]Τ̣ΩΙ ἐ̣[π]ὶ φιλοσο-
φ̣[ -ca.?- ]ΟΝ ΚΑ[  ̣]ΑΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΞΗ [ -ca.?- ]  ̣ΚΑΤ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
20Α̣ΝΑ[ -ca.?- ]
fragment 57
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΡ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἄ̣λλο̣ μ̣όνον [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΟΥΔΕ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣ΤΑ[ -ca.?- ]
fragment 58
[ -ca.?- ]ΕΠ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΥΠ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟ Β̣ΟΥΛ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩΝ Π̣Ε̣Ρ̣ΙΦ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΔΗ̣[  ̣]  ̣ΛΕΙ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣ΗΣ ΑΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἶ̣δος [ -ca.?- ]
fragment 59
[ -ca.?- ]ΙΤΟ
[ -ca.?- ]Ε[  ̣]ΑΞ̣Ι
[ -ca.?- ] ε̣ἰπ̣εῖν
Ε̣[ -ca.?- ]ΟΙ̣
5[ -ca.?- ] ἐπεὶ̣
Θ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]ΤΟΥ ἀφοβ̣[ητ  ̣  ̣] κ[ε-]
κα[θ]αρμέ̣νο  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ̣ΧΕ [τ]ὸν Π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Σ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΕΝΟ̣[  ̣  ̣  ̣]
[Δη]μ̣όκριτον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α[  ̣]
Π̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ὰ περὶ τῶ[ν ἐν Ἅι-]
δου γεγραμμέ[να   ̣  ̣  ̣]
15τά̣χ̣α δ' ἂν ΕΥΦ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣ΟΝΑΙ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ νῦν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΥ ΓΡΑ[ -ca.?- ]
fragment 60P.Herc. 1005 fr. 60

[  ̣  ̣  ̣]ΤΩ[ -ca.?- ]
καὶ γὰρ Ο[  ̣]ΦΙΛ[ -ca.?- ]
ΤΑΙ̣[  ̣]ΔΙ[  ̣]Τ[ -ca.?- ]
ΚΑ[ -ca.?- ]
5φησι Δ  ̣  ̣ΟΜ[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ΚΕΚΑ[  ̣  ̣  ̣]Ι πλησίον
  ̣  ̣  ̣[  ̣]Ρ̣Ι  ̣[  ̣]Ι̣ μόνο̣υ [  ̣  ̣]ΗΔ  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]Ω[ -ca.?- ]
Τ̣[  ̣]ΟΥ[  ̣  ̣]Ι π[ρ]οσ[χ]ρ̣[ῆ]σθαι ἀρ-
10θρώματι χ̣[ω]ρισ[τῶι] καὶ τὴν
τούτ̣ω̣[ν] τ̣ι̣σ̣ὶ̣ν̣ [β]ο̣ήθειαν
τῶν προ̣σα̣[γόντ]ω̣[ν] αἰτ̣[ίαν]
τὴν κ̣α̣τ̣ὰ τ̣[ὸ φυσικὸν π]έρα̣[ς]
τῶν ἀ̣γαθῶν̣ [ἐλπίδα]
15κα[ὶ] θάρρησιν· ἀλλὰ μὴν
——
[  ̣  ̣]Α̣[  ̣  ̣]Ε̣Τ̣' ἀρτ̣[  ̣]  ̣ς ΑΠΟ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Τ  ̣ΜΙΝ ΚΑ̣Ν̣
[ -ca.?- ]ΤΩΙ τ̣ῆς ΕΥ̣
[ -ca.?- ]ΤΟΔΕ̣
20[ -ca.?- ]Π̣ΡΟΣ
[ -ca.?- ]ΗΓ̣[  ̣]
fragment 61
[ -ca.?- ]ΝΕ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
4[ -ca.?- ]ΑΤΟ[  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]Σ̣ΚΕ̣
[ -ca.?- ]ΚΑΘΑ
[ -ca.?- ]Ο μηδ[ὲ] ΥΣ
[ -ca.?- ]ΟΣ καὶ̣ Τ̣ΟΥ
[ -ca.?- ]Ν ὁδῶ [  ̣]
10[ -ca.?- ] καὶ ΠΑΝΤ[  ̣]
[ -ca.?- ]Η̣Ν Μ̣Υ
[ -ca.?- ]ΡΟΝ ΚΑΙ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ΙΩΝ ΚΑΙ
[1 line missing]
15[ -ca.?- ]  ̣ΩΝΟΙ
[ -ca.?- ]Ε[  ̣  ̣]  ̣  ̣Α
[ -ca.?- ]ΕΠ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣
fragment 62
[  ̣]Α[ -ca.?- ]
ΦΗ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΕΙΝ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΗΧ[ -ca.?- ]
fragment 63P.Herc. 1005 fr. 63

[  ̣  ̣  ̣]  ̣Ρ  ̣[  ̣]ΟΝΤΙΣ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΕΝΑ ΜΕΤΑ
[  ̣]ΕΓ̣[  ̣]Δ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀλ̣λ̣ὰ καὶ ταῖς
κ̣αθ’ ἡμέρ̣α̣ν ἐντε[ύ]ξε-
5[σι ταῖς] κ̣αὶ π̣ρὸς [  ̣]Ε̣ΝΑ̣[ -ca.?- ]
fragment 64P.Herc. 1005 fr. 64

[ -ca.?- ]  ̣ΝΤΕΣ Ν̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ξ̣Η
5[ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣]Μ[  ̣]Ι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ΟΙ
[ -ca.?- ]ΕΙΝ καὶ ΤΟΥ [ -ca.?- ]Κ
[ -ca.?- ]Κ̣Α  ̣ΗΜ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Α
fragment 65P.Herc. 1005 fr. 65

[ -ca.?- ] ὀλίγος ΤΑ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣Ν  ̣[  ̣]  ̣ ο̣ὔθ’ ἃ ΠΡ̣Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΤΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Α̣Ι διὰ χ̣ρῆ̣σ̣[ιν -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ν πρὸς ΜΑΛ[  ̣  ̣]Α̣Υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑ[  ̣]ΚΑΙΤ̣  ̣[  ̣]ΗΝ αὐτῶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν̣ΑΣ̣ΕΠΕΙΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥΝΤΕΣ Κ[  ̣  ̣  ̣]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΝ̣ ἐκείνου ΠΑΝ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΝΕΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- γν]ώμης ΑΜ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ΙΜ̣ΑΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΑΙΜ̣Α̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΗ[ -ca.?- ]
fragment 66
[ -ca.?- ]ΑΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣Ι̣ΚΟΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣ΝΑ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣Λ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΤΕΔ̣[ -ca.?- ]
fragment 67
[ -ca.?- ]Π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔλθ̣ο̣ι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙ̣Σ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ΚΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ̣Ο̣Σ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΣΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΝ
10[ -ca.?- ] ὥστ̣ε̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΘΑΙ
[ -ca.?- ]π̣ραγμα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΤ̣Η̣
[ -ca.?- ]Ε̣ΜΕΝΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ω̣Ν
[ -ca.?- ] καὶ ΠΡΟΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑ
[ -ca.?- ]Μ̣[- ca.9 -]Α̣ΤΩΝ
15[ -ca.?- ]ΓΧΩ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣Ν
[ -ca.?- ] ἡμῖν ΕΞ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Δ̣ΙΑΒΕΒ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 68
[ -ca.?- ]ΠΥΘ̣Α
[ -ca.?- ]  ̣ΕΚΑ
[ -ca.?- ]Π̣Ε̣ΡΙ
[ -ca.?- ]ΝΤΙ̣
5[ -ca.?- ]Ν̣ΩΝ ΚΑΙ
[ -ca.?- ]ΜΙΖ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΤΩΝ ΑΛ̣
[ -ca.?- ]ΔΡΩΝ̣[  ̣  ̣  ̣]
ΚΑΛ̣ [ -ca.?- ]Α[  ̣  ̣  ̣]
10ΜΕ[ -ca.?- ]
ΜΑ [ -ca.?- ]Τ̣ΩΝ
ΚΑ [ -ca.?- ]ΟΥ
ΔΕ[ -ca.?- ]
ΠΑΝ [ -ca.?- ]ΑΝΟΝ[ -ca.?- ]
fragment 69
Τ̣Α̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Π̣ΟΛΙ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣]  ̣Ι̣Μ̣Ε[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[  ̣]Ε  ̣[ -ca.?- ]
ΑΠ[ -ca.?- ]
ἐνίω[ν -ca.?- ]
10Ε  ̣[ -ca.?- ]
——
ΟΥΤΟ̣Σ̣[ -ca.?- ]
Τ̣ΩΝ[ -ca.?- ]
ΔΕ̣ΔΕ̣[ -ca.?- ]
ἰδιω[ -ca.?- ]
15ΝΑ  ̣[ -ca.?- ]
ΤΕ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 70
[  ̣]  ̣Ρ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΖΗ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣ΜΑ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ο̣Ν̣ΕΤΑ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]Μ̣ΕΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΕΙΩ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΕΠ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΝΑΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΔΕΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΓΩ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΥΠ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]Κ̣Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΝΕ̣[ -ca.?- ]
fragment 71
[  ̣  ̣  ̣]ΕΘΑ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] αὐτοῖς [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΠΩΣ ΗΔ̣[ -ca.?- ]
ΤΡΟΣ · ἃ̣ δ[ὲ -ca.?- ]
5[  ̣] πλείοσιν [ -ca.?- πε-]
[ρὶ] φύσεως [ -ca.?- ]
[  ̣]Τ̣Ο̣Ν ΚΑΤ̣[ -ca.?- ]
[λό]γοις ο̣ὐδ[ὲ π]ρ̣[ο]σ̣πε̣[σού-]
[μ]εθα τῶι μ[ὴ] τὰς α[ὐτῶν]
10[ἀν]αγκάζειν ἡ̣μᾶ̣[ς ἁμαρ-]
τ̣ίας̣ [  ̣]ΙΑΛΕΜ̣[ -ca.?- ]
  ̣ΤΑΤΑΙΣ Τ̣  ̣  ̣Σ̣ΕΙ̣ΩΣ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]Α̣Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΟΥΠ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]Σ̣ΤΗΘΕ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ΤΕΥΧΕ[ -ca.?- ]
15[π]ολ̣λη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 72
[ -ca.?- ]· λέγω δὴ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΙΠ̣[  ̣]Ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ  ̣[  ̣]Η̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]ΤΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΞ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΟΤ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Ω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΟΥ  ̣  ̣Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]Η̣Σ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΟΤ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΔΕΛ̣Η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΠΙ[  ̣]Ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΩ̣Ν̣ ΑΥΤ̣[ -ca.?- ]
fragment 73P.Herc. 1005 fr. 73

[ -ca.?- ]Τ̣Ι̣Ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΒΕΒ[  ̣]Ω[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οὔτ̣' ἐν ὅλ̣ω̣ς ΑΛΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΕΚΩ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] οἶμαι τ̣ἆλλ̣[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΘΑΙ̣ δ’ ΥΠΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣ΝΑ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣ΑΡ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
11[ -ca.?- ]  ̣ΠΟΔ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
14[ -ca.?- ]Ι̣Σ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΗΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΒΑΛΟΥ̣ Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ΕΝΟΙΣ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΩΤΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣ΑΔ[  ̣]Α[ -ca.?- ]
fragment 74P.Herc. 1005 fr. 74

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ρ̣Α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΑΡ
[  ̣  ̣]ΑΝΘΑΙ τισ̣ί̣ πως ἐτερμά̣-
[τι]σεν ὃ τῆ̣ς [ἀ]δ̣ίκου̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ΤΗΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΓΗΝ ὀφε[ι-]
5[λο]μ̣ένη̣[ν -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Η̣Ν ΟΥ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Λ̣[  ̣]
[  ̣  ̣]ΝΕΙΥ ΠΕ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΝΕ  ̣
[  ̣  ̣]Ε καὶ ΠΡ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] π̣ᾶν̣ κ[αὶ]
[προ]σ̣ετάττοντο π̣ρὸς το[ύ-]
10[τοις] ὑπάρχου̣[σιν], ο̣ἷ̣α καὶ
[κα]τ̣ὰ πρόξε[ν]ον καὶ κα-
[λο]ὺς̣ τρόπ̣[ους], [ἀξί]ω̣ς̣ κ̣α̣θ̣' ἕν'
[ἐ]κτίν[ειν   ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αὐτοῦ ὅτι [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΡΔ̣[  ̣]  ̣ΕΜ̣[  ̣  ̣]
[1 line missing]
17[ -ca.?- ]Δ̣Ε[ -ca.?- ]
fragment 75
[ -ca.?- ]  ̣ΘΙΚ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καθ' ἣν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τούτω̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Τ̣Ο[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 76
[ -ca.?- ]  ̣Κ[  ̣]
[ -ca.?- ]ΑΛ
[ -ca.?- ]Γ̣ΡΑ
[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]Λ̣ΩΝ
[ -ca.?- ]ΑΥ
[ -ca.?- ]Χ̣ΑΙ
[ -ca.?- ]Ο  ̣
10[ -ca.?- ]ΣΑ̣Σ̣
[2 lines missing]
13[ -ca.?- ]Α[  ̣]
[ -ca.?- ]Υ  ̣
15[ -ca.?- ]ΠΑΡΑ  ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]Υ̣Λ̣[  ̣]
fragment 77P.Herc. 1005 fr. 77
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Ρ̣ΟΝ[  ̣]ΣΑΝΑ[  ̣]  ̣  ̣ΑΦΑ[  ̣  ̣  ̣]
ΠΕΠ  ̣[  ̣  ̣]Χ̣Ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΑΥ
[  ̣]ΟΝΤΑ̣  ̣[  ̣] ἔργ̣[α] εἰς ἄκρον̣ [ἑ-]
[κά]σ̣το̣[υ π]τω̣μ̣ά̣τω̣ν [λό]γου̣
5[οὐ]δ' ἔ[στι νεν]ο̣ῆσ̣θ̣αι κα̣ὶ̣
εἰρῆ[σ]θ̣αι πλὴν τῶν ἤδη
εἰς ἄπειρον ἐ̣κπιπτόντων,
ὧν π̣ά[λ]ι̣ν οὐκ ἔστι̣[ν] οὐθ̣[ὲν]
ἀνε̣[υρετὴς ἢ] [θ]ε̣ατὴ[ς ἱ]κα-
10νὸς κα[ὶ] π̣α[ντ]αχῆι̣ σ̣[ο]φός,
μὴ τ̣ο̣ύ̣των κατακρατή-
σας, ὡ[ς εἰπεῖ]ν̣, μὴ κατηκρι-
βωμ̣[ένος τἀ]ν τ̣οῖς ὑ̣[πο]μνή̣-
μασ̣ι̣ν̣ κείμενα κα[ὶ] ὑ̣πο-
15[θέ]ντα ἑ̣αυ̣τ̣ὸν Η[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣ ἐ-
[π]ι̣νο̣[ή]μ̣ατα ΑΛΛ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΥΝ
παραγ̣ρ̣[ᾶψα]ι̣ τὰς τ[ότε δ]ι̣[ατρι-]
βὰς λαλή[σας -ca.?- ]
ΣΕ  ̣[  ̣]ΚΑΤ[  ̣]ΤΕ[  ̣  ̣]ΥΤΟΙ̣  ̣[  ̣]Γ̣ΟΥ
20[ -ca.?- ]ΟΝ
fragment 78
[ -ca.?- ]ΑΙ σοφα̣ὶ
[2 lines missing]
4[ -ca.?- ]ΦΗ̣Σ̣
5[ -ca.?- ] ἕτεραι̣
[ -ca.?- ]ΕΙΝ · κα-
[ -ca.?- ]Υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΕΙΓ̣[  ̣]
Π̣Ε [ -ca.?- ]Ο̣[ -ca.?- ]
Π̣  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣]Η̣Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣ΝΑ̣[ -ca.?- ]
Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΕ[ -ca.?- ]
ΛΕ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Π̣  ̣[ -ca.?- ]
παρὰ τῶ̣ν ε̣ὐλό[γων   ̣  ̣  ̣  ̣]
ΤΕ κ̣αὶ εἶ̣πεν π̣ά[ντας εἰς]
15ἄπ̣ε̣ι̣ρ̣ον ἐ̣κ[πίπτειν λόγους]
ἢ[ν μ]ὴ θεωρή[σωμεν -ca.?- ]
Ο [ -ca.?- Ἐπί-]
κου̣ρ̣ον[ -ca.?- ]
Ε[  ̣]  ̣  ̣Ν · Η  ̣[ -ca.?- ]
fragment 79
[ -ca.?- ]ΛΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΗΘ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΩΣΚ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΓ̣[ -ca.?- ]
fragment 80
ΠΑ[ -ca.?- ]
ΑΣΕ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]Η[ -ca.?- ]
ΝΕ̣ΙΣ  ̣[ -ca.?- ]
5ΠΙΚΟ[ -ca.?- ]
ΜΕΝΑ [ -ca.?- ]Ν[  ̣]Α
ἀ̣πειρ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Φ̣ΙΑΙ̣Π̣ΡΟ̣ [ -ca.?- ]ΤΑ
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣ ΜΗΔ [ -ca.?- ]Ε̣ΜΕΝ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΟΙΜ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο[ -ca.?- ]
fragment 81
ΚΑΤΑ̣[ -ca.?- ]
δοξα[  ̣  ̣]ΤΟΥ[ -ca.?- ]
Ν̣  ̣Ε  ̣Λ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΔΟ̣ [ -ca.?- ἐ-]
πειδὴ τοί[ν]υν [ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣Ο̣ΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Φ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
9[  ̣]ΑΤΩΝ · ἐπ̣' Α̣[ -ca.?- ]
10[δέ·] 'περὶ μέντοι γε [βυβλίων]
τάδ' ἐς ὑγίε[ιαν] ἧκα̣ [δι' ἐ-]
κείνω[ν]·' πῶς δὲ κα[ὶ ἄ-]
δηλον ὡς ἀνάγκη δ[ι]α-
[λ]ε̣γο[μέν]ου[ς μ]ὲ̣ν ἅ[π]αν-
15[θ’] ἁπλ̣ῶ̣ς ἐκφέρε̣[ιν κἀν]
το[ῖ]ς̣ β̣υ̣βλίοις τοτὲ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
Τ̣[  ̣  ̣]Σ̣Α̣Ι τι̣σ̣ι μ̣ό̣[νο]ν
δεύ̣[τερον καὶ] τ̣ῆι κ[υρι-]
[ωτάτηι ἐπιβολῆι -ca.?- ]
fragment 82P.Herc. 1005 fr. 82
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]ΥΝ
[ -ca.?- ]ΠΑΡΑΘΗ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΘΕ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΠΟ
[ -ca.?- ]ΣΑΦ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΡΑΛ̣Λ̣[  ̣  ̣]ΤΟΥ
[ -ca.?- ]ΠΕΡΙΚ[  ̣  ̣  ̣]ΑΝΤΑ
[ -ca.?- ἡμῖ]ν ἐ[γέν]οντο
[ἄνδρες κα]τ’ ἔνδει̣α̣ν̣ [τ]οῦ
[ζητ]εῖν τ̣ἄριστα π̣ού [τ]ε [πα-]
10[ρατι]θ̣έναι καὶ ἔτι· 'γραφῆ̣ι̣
[δ' ἐμῆι] σοι π̣[α]ρειληφότι ΕΞ
[ -ca.?- ]ΤΟΝ̣ ΥΠΕΡ
[- ca.9 -]ΤΩΝ̣ ἐ̣γλογ̣[ῶν]
[- ca.12 -]  ̣[  ̣]ΡΕΙ  ̣Ω̣Ν
15[ -ca.?- κ]υριωτάτων
[ -ca.?- ]ΤΩΝ ΓΡΑ
[ -ca.?- ]ΓΟ̣  ̣
[ -ca.?- ]'
fragment 83
[ -ca.?- ]Ω̣[  ̣  ̣]Π̣ΗΣ Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΝΗΚ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΠΑΡ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]Σ ΑΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣ τῶν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΛ̣[ -ca.?- ]
fragment 84
[ -ca.?- ]Λ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣  ̣Λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η ΚΕΤ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΕΝΤ
fragment 85
[ -ca.?- ]ΑΙ
[ -ca.?- ]Ε
[ -ca.?- ]  ̣Η
[ -ca.?- ]  ̣ΡΑ
5[ -ca.?- ]ΩΣ
[ -ca.?- ]ΗΜ
[ -ca.?- ]Μ  ̣
[ -ca.?- ]  ̣Ι
[ -ca.?- ]ΠΙ
fragment 86P.Herc. 1005 fr. 86
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]Ν ἀπὸ κωφό[τη-]
[τ]ο[ς] καὶ πλ[άσ]ματος, ὥστε
καὶ π̣[ροτ]ίθ̣[ε]σθαι μ̣ε̣[τρί]ω[ς]
πάντα κ̣[αὶ μ]ηδὲν ἐλλεί-
5πειν τῶν ἀ[ν]η[κ]όντω̣ν
ἕω[ς] πρὸς̣ [τἄπ]αντα̣, μέ-
[ντ]οι [δὲ καὶ τ]ὸ κατὰ μέ-
ρος ἂν [οὔποτ’] ἀπ̣ολελεί-
φθαι· π[ερὶ] τῶν δὲ χρησί-
10μων καὶ παντάπασι καὶ
παραπλήσιον εἶναι δο-
[κεῖ] ἑ̣τέ[ρ]ω̣[ς] τοῦ πλούτου
τῶν̣ [χ]ρη[σι]μευόντων λό-
γων τῶ[ι] τ̣ῶ̣[ν ἐκεῖ] κειμέ-
15νων τ[ύπωι]. [καὶ γ]ὰρ διὰ
τούτου καὶ [  ̣]ΕΝ[  ̣  ̣]ΜΕΝΑΙ
[ -ca.?- ]
fragment 87
[ -ca.?- ]ΔΟ
[ -ca.?- ]Ο̣Σ̣
[ -ca.?- ]Σ
[ -ca.?- ]Η̣
5[ -ca.?- ]Λ̣
[ -ca.?- ]  ̣Α̣ [ -ca.?- ]Α
[ -ca.?- ]Ο  ̣ [ -ca.?- ]Ε
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]Ο  ̣ [ -ca.?- ]ΝΗ
[ -ca.?- ]Μ̣ΑΤ̣ [ -ca.?- ]  ̣ΕΣ
fragment 88
[ -ca.?- ]Α̣ΖΟΥ̣ΣΙΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΦΗΝ  ̣Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΨΑΙ̣ Ν̣Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΡΕΙΠΟΝ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΥΝΑ[ -ca.?- ]
fragment 89
[ -ca.?- ]  ̣Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣ΡΙΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Τ̣Ι̣ λο̣γι̣κ̣ῶ̣ς Ο ΚΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟ εὐθὺς ΚΑΤΑ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] ὅστις ΠΡΟΣ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΠΙ̣ΚΟ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 90P.Herc. 1005 fr. 90

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ΛΑΣ  ̣  ̣ΑΤΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΟΣ ΔΙΕΙΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΟΥΝΤΟΣ Α  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ πί]πτουσαν ΤΑ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Ν̣Δ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΙΣ[  ̣  ̣] καὶ τὰ [παρὰ]
τ̣ῶν ἀκηκοότω[ν Ἐ]π̣ι̣κ[ού-]
ρου̣ παραθεωρ̣ε̣[ῖτε -]
[τοσαῦ]τ̣α μὲν δυνάμε[ι]
10εἰ δὲ μή γ̣ε κα̣ὶ̣ βουλήσει̣
καὶ̣ προθ̣υμίαι ἓν καὶ̣ τ̣αὐ̣-
τ̣ὸ̣ γ̣ίν[ε]τα̣ι̣ Ἐπικούρωι καὶ
λ̣[ό]γωι - καὶ ἔργωι καὶ εἰς τοῦ-
το ἁμιλλᾶσθε, τὸ γὰρ ἄλ-
15λ̣[ο] μὴ τούτου στοχ̣αζόμε-
νοί τε καὶ τυγχάνοντ[ε]ς̣
  ̣[  ̣  ̣]ΟΝ ΑΝ  ̣  ̣  ̣ΔΥΝ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
οὐθὲν ΟΙ̣ τυγχανε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣Σ̣ ἡ̣κόντων καὶ   ̣[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣ΠΑΦΩΝ ταῦτ’ Ε  ̣
[ -ca.?- ]Ρ̣Γ̣[ -ca.?- ]
fragment 91
[  ̣  ̣]ΞΙΝ ΤΟΥΤ [ -ca.?- κα-]
θάπερ ΕΙΠ̣[ -ca.?- ]
τῆ̣ς̣ ψυχῆς̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ΘΕΝΠΙ[  ̣]Ο̣  ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣ΡΩΝΕ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ω[  ̣]  ̣ΤΕ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣ΝΚ̣Η̣[ -ca.?- ]
fragment 92P.Herc. 1005 fr. 92
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ξ̣ΕΚ̣Α[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] κα̣θ' οὓς̣   ̣  ̣
5[ -ca.?- ] κ̣αὶ̣ τοῖς̣ [  ̣]Π̣Ι
[ -ca.?- ]  ̣ΗΓΕ̣Ι̣ΣΤ  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣Α̣ΘΟΥΣ̣ Π̣ΡΟ
[ -ca.?- ]  ̣ΕΠ̣ΟΤ  ̣[  ̣]Σ̣Ε[  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]ΘΟΥΣ ΑΤΟ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]ΟΝ πολλα[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ε̣Ν̣ Ἐπίκο[υ]ρος
[ -ca.?- ]  ̣ΥΣ̣ΕΝ · Μ[  ̣  ̣  ̣]ΟΔ  ̣
[ -ca.?- ]ΟΥΝ ἐν τῶ̣ι ΕΦΟ̣
[ -ca.?- ]Ν̣  ̣ΙΜ[  ̣]
15[ -ca.?- ]  ̣Δ̣Ι̣  ̣ΤΙ̣ φησιν
[ -ca.?- ] φ̣ωνῶν κ̣αὶ̣ ΕΝ
[ -ca.?- ] κ̣αὶ τῶν Ε[  ̣]Μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΕΓ̣ΜΕΝΩ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Γ̣Ο[- ca.9 -]
20[ -ca.?- ]Ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 93P.Herc. 1005 fr. 93
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ] καὶ ἀναψετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝ διὰ τουτ̣[  ̣  ̣]
αὐ[τ]ὰ ἐ̣[ξ]ετ[ί]θε̣τ̣ο̣ πά[ν-]
τ̣ω̣[ν] κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλ̣λὰ τ̣ὸ καὶ
5Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΝ ἐν τῶι̣
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν πλάνον
[ -ca.?- ]ΑΝ τῶν ΑΝ
[ -ca.?- ]  ̣ΠΡΑ[  ̣]
[ -ca.?- ]ΕΙΝ π̣ᾶσι Τ[  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]Υ κατὰ ταῦ[τα]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]Ν  ̣[  ̣  ̣]ΗΝ ὅλην [  ̣  ̣  ̣]
ΠΟ[  ̣]  ̣Θ[  ̣  ̣]Γ̣ΟΥ Ο̣ΥΔ[  ̣  ̣  ̣]
ΤΕ[  ̣]ΑΝ[  ̣  ̣  ̣] εἰς μὲν [ἐφ-]
ηβ̣ίας [  ̣  ̣  ̣]ΚΟΝΟΜΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ̣[  ̣  ̣]ΗΣ εἰς Τ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ΑΠΑΡΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν[  ̣]Σ καὶ ΑΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 94P.Herc. 1005 fr. 94

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΩΡ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑ[  ̣  ̣]ΘΕΝ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] α̣ὔξοντ̣α[  ̣]  ̣  ̣ τ̣αῦτ̣α
[γ]νώσ̣ε̣ως συμ̣πά̣[σης   ̣  ̣]
5Τ̣Ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ̣Α  ̣[  ̣  ̣]Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]Η̣ΝΕ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
8[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΥΝΤΑ ΔΙΑ
[ -ca.?- ]Τ̣ΑΚ̣Α̣[  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ [π]ρὸς ΠΑ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣ΛΟΓ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 95P.Herc. 1005 fr. 95

ΔΙΔΟΣ̣[ -ca.?- ]
Θ̣ΑΝΟΣ[ -ca.?- ]
διὰ ΧΕ̣[  ̣]Ω̣Ν[ -ca.?- ]
ΦΙΚΟΝ̣[ -ca.?- ]
5ΑΚ  ̣[ -ca.?- ]
κρίνειν ΑΠ[ -ca.?- ]
καθηγησα[ -ca.?- ]
βληθεὶς   ̣[ -ca.?- ]
Κ̣ΕΙ̣[  ̣  ̣  ̣]Δ̣Ε[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]Σ̣ΧΕΙΝ[ -ca.?- ]
ΟΥΜ̣[  ̣]Ν ΠΕ[ -ca.?- ]
κατ[ὰ] μ̣έρο[ς -ca.?- ]
παρα[λα]βον[τ -ca.?- ]
ΣΑΝ[  ̣  ̣  ̣]ΠΕΡΙ[ -ca.?- ]
fragment 96P.Herc. 1005 fr. 96

[  ̣  ̣  ̣]Σ̣ΚΕ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ἔ̣γνωτε καὶ [ἐκπίπτον-]
[τας] εἰς ἄ[π]ειρο̣[ν τοὺς περὶ]
τῶν ἡμι̣θέω̣[ν λόγους -ca.?- ]
5Ο̣Υ̣[  ̣  ̣  ̣]Ο̣ΥΘΕ  ̣[ -ca.?- ]
κατ' Ἐπ̣ίκου̣ρ̣ο̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Σ̣Ε̣Ν παραθεω̣ρ̣ησ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἄνευ καὶ̣   ̣Η  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Γ̣[  ̣]Ω̣[  ̣]ΧΟΛ̣[  ̣]Σ̣  ̣[- ca.9 -]
10ΜΗΜΕΣ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣Ρ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ΑΙ̣ τῆι̣ Δ[ -ca.?- ]
ΘΑ ΜΗΘ̣[ -ca.?- ]
fragment 97P.Herc. 1005 fr. 97

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣ΟΥ ΣΥΝΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣ΤΗΝ εἰς ἄπειρο[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΩΝ Ε̣ΝΤ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΝΕΥ̣Γ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑΤΕΙΔ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἶπεν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΑΡΙΘ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΖΕΙΝ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΕΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΑ[ -ca.?- ]
fragment 98
[ -ca.?- ]Τ̣ΑΠ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΥΤΩΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]ΡΕΜ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]Ο̣ΙΣ ΑΞ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΓΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]Π[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12[ -ca.?- ]Ι̣Α[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
15[ -ca.?- ]ΕΤΑ
fragment 99
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΟΜΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣ΙΣΤ̣Ο̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] αὖτε̣ Υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΗΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΨΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΩΝ ΦΙΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣ΓΡΑ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΩΝ̣ Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]Α̣Ω[ -ca.?- ]
fragment 100
[ -ca.?- ]  ̣Ν̣ΤΕΙ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΑ Β̣Ο̣ΥΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΝΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣Ρ̣Ι̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΑΓΡΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΗ̣Σ Σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΚΑ̣Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤ̣[ -ca.?- ]
fragment 101
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ΜΕΔ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]ΤΟΙΣ ὅτι
[ -ca.?- ]  ̣ΑΠΟΛ
[ -ca.?- ]Ν̣ΟΥΚΕΝΗ̣
5[ -ca.?- ]Σ̣ΜΟΣ ΚΑΤ̣Ι̣
[ -ca.?- περὶ ψ]υχῆς βυ̣βλ̣[ί-]
[ -ca.?- ]Λ̣ΙΣΤΟΙΚ  ̣
[ -ca.?- ]ΦΗΤΕΙΚ̣  ̣
[ -ca.?- ]Λ̣ΛΟΙ ΜΕΝ
10[ -ca.?- ]  ̣ΑΝ ΠΕΡΙΤ
[Τ -ca.?- ]  ̣Ω̣ΣΕΝ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΤΟ βελ-
[τι -ca.?- ]  ̣ΚΙΣΑΝ ΠΕ
[ -ca.?- ]  ̣ΕΡΑΙ
15[ -ca.?- ]Ι̣ΝΤ[  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ΤΩ[  ̣]
fragment 102P.Herc. 1005 fr. 102

[ -ca.?- ]Α ΒΟΥΛ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΥΝ ἡ[μ]ῶ̣ν Υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ̣  ̣[  ̣]Μ̣Α
[  ̣  ̣  ̣]Ζ̣Ε[  ̣]ΘΑ[- ca.9 -]ΑΣΦ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣ΕΡΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ̣[  ̣]  ̣ΑΡ  ̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ν̣ΗΠ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣Α ΜΕΤΑ̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣Ε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Α̣Σ ὧδε ΚΑΝ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΕΙΡ̣ΧΕ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΑΚ̣ΕΥ̣ΤΟΠ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΧΟΥΣΙ
[ -ca.?- ]Τ[  ̣  ̣  ̣]  ̣Ι̣ καὶ
10[ταῦτα] π̣ροθῶ̣μ̣εν ὑ̣π̣ὸ τύ-
[χης] ἢ π̣ο̣νηρίας εἰ μὴ δι-
[δα]ξ̣όμεθα φιλόσοφα
[δόγ]ματα μή[τ]ε̣ [  ̣]Α̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ ἐ]νε̣ρ̣γήσο̣μεν ἀφ' ἧς
15[δι' ἐκ]είνων ἔσ̣χ̣[ομεν] δ̣ι-
[δά]ξεως· εἰ δ̣' ὑπ̣ακούσε-
[ται ἅπ]ας ὁ λοί̣[δορος   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ι̣Ζ̣Ω̣Ν[ -ca.?- ]
fragment 103P.Herc. 1005 fr. 103
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]Ρ̣ καὶ ΠΑ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΘΕΙ̣[  ̣  ̣  ̣]ΑΙ ΚΑΙ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ ΘΡΟ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΚΕΙΝ · ὅταν Δ̣Ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[λέξ]ει[ε]ν οἷον ἄνθρ[ω]π̣ο̣[ν]
[ταύτη]ς̣ τῶν ἱερῶν [ἰδίας]
τ̣ροφῆς ἐμφορε̣[ῖσθ]αι κα[ὶ]
μακάριον ἀποτελοῖτο,
[κ]αὶ γὰ[ρ ο]ἱ̣ περὶ τὸν Ἐπίκου-
10[ρον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ εὔ̣χ̣ο̣ν̣[τα]ι̣ Ε
[- ca.9 - τῶ]ν̣ ἰδιωτικῶ̣[ν]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]ΩΝΕ[  ̣]Ι̣Ο[ -ca.?- ]
fragment 104P.Herc. 1005 fr. 104

[ -ca.?- ]Γ̣Ω  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ΟΝΗΣ̣ ΔΕ̣
[ -ca.?- φ]ιλοσοφίας
5[ -ca.?- ]ΚΟΤΩΝ[  ̣  ̣]Τ̣ΟΥ
[ -ca.?- ] εὐ̣δόκ[ιμο]ν̣
[ -ca.?- ]Α̣[  ̣]ΕΙ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- με]θ̣ό[δ]ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Τ̣ΙΝΤ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]ΑΙ ΦΥΛ  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν̣
[ -ca.?- ] μάθημ̣α̣ ΤΕ
[ -ca.?- ]ΕΙΣ ἁπαξα-
[πα -ca.?- ]Ο καὶ πά[ν]τες
[ -ca.?- ]ΕΣ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[ -ca.?- ]ΑΝΤΑ̣[ -ca.?- ]
fragment 105
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ΤΩΙ̣ Π̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
5Δ̣[ -ca.?- ]
Κ̣ΟΥ Ε̣[ -ca.?- ]
λογι̣ζ̣[ -ca.?- ]
ΛΑ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣Σ̣[ -ca.?- ]
10ΤΟ̣Δ̣[ -ca.?- ]
fragment 106P.Herc. 1005 fr. 106
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]ΟΡΑΣΟΥ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣ΑΜΕΝ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]Ε̣ΝΟΜΟ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]Φ’ ἡμῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣]ΤΑ ΔΙ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υ̣-
[γκ]άθημ̣αι[  ̣  ̣  ̣] καὶ̣
[  ̣  ̣]Ω̣Ν ὡς ΕΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΝ
[  ̣  ̣]Μ̣ΕΝ ΤΟΥΤ̣Ι̣[  ̣  ̣]Ι̣ ΜΟΡΙ
[  ̣  ̣] ὅτε δ̣ὲ ΤΟ[  ̣  ̣  ̣]ΔΙΑΔΕ
10[  ̣  ̣]Ε̣ΝΟΝ εὐφ̣ρ̣αίνει
[  ̣  ̣  ̣]ΡΑΤ̣[  ̣  ̣]ΟΥΣΑ[  ̣  ̣]Ο̣ΣΔΕ
[  ̣  ̣  ̣]  ̣Ν̣Ε̣Σ̣Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΟΤΑΥ[ -ca.?- ]
fragment 107P.Herc. 1005 fr. 107

[ἄνευ μεθ]ό̣δου̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣[αὶ]
[δ' ἀντ]έπραξ̣ε̣ν [ἡμῖν], [ὅσοι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἂ]ν ἐπ̣ι̣σπ[α]σ̣[ώμεθα]
[λέγειν] κ̣αὶ γράφειν διαφό-
5[ρως·] δῆλον τοιγαροῦ̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ πλὴν ΤΟΥ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΓΝΩΣ̣ΤΕΟ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ΑΤΑ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[συγκ]ρίνομεν τρό-
10πους τῶ[ν] μετὰ τὴν Ἑρ-
μάρχου̣ τελευτὴν συν-
τάξεις ἐγδεδωκότων,
εἰ̣ δ̣έ τις βούλετ̣α̣ι, καὶ με-
τὰ τὴν ἔγλειψιν τῶν Ἐ-
15πικούρου̣ διακηκοό-
των ἁπάντων, ἵν' ἐὰν
ἦ[ι] τ̣ο̣ιαῦθ' ὁποῖα   ̣  ̣[  ̣]ΕΠ̣[  ̣]
Κ̣ΟΥΓ̣  ̣ΕΙ̣Ν̣ κρ̣ι̣νε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
fragment 108P.Herc. 1005 fr. 108
Sketched by Carlo Malesci
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]Ω[  ̣]Δ̣ [ -ca.?- ]ΜΕΝ[  ̣]
Τ̣ΟΝ̣ ΚΑΘ  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΚΑ
Π  ̣  ̣Ο  ̣[  ̣]  ̣ πε̣ρ̣ὶ τοῦ ΜΕΝΑ̣
[  ̣]ΕΝ̣ΩΣ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ξ̣Ι̣ΟΥΝ  ̣[  ̣  ̣]
5  ̣  ̣ΚΑΙ  ̣[  ̣  ̣  ̣]Α̣Ι πολὺ μὴ̣[ν]
μ̣ᾶλλον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Π̣υ̣θο-
κ̣λέους̣[ -ca.?- ]
καὶ τῶν [ -ca.?- ]
τάδε Ν[ -ca.?- ]
10ΝΩΝΟΣ̣[ -ca.?- ]
ΡΙ̣Ο̣Ν ΜΑ[ -ca.?- ]
ΚΡΙΤΩΝ Μ̣Η[ -ca.?- ]
Χ ἔ̣φ̣ασαν̣ [ -ca.?- ]
——
διὰ τῆς Π̣ΑΡΟ̣[ -ca.?- ]
15  ̣ΟΥ φωνῆς [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ΚΟΥΣΑΝ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ΥΣ̣Ο̣[  ̣]  ̣ΥΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΙ[ -ca.?- ]
fragment 109P.Herc. 1005 fr. 109

[ -ca.?- ] Χαρικλε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] βελτισ[τ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀναξα]γόρου ΚΑ[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
6[ -ca.?- λ]αμβάνει[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]ΤΗΝ Ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ[  ̣  ̣]ΙΔΡ[  ̣]ΟΝ[  ̣  ̣  ̣]ΕΡΙ[ -ca.?- ]
fragment 110
[  ̣]  ̣ΙΑ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΕΙΝ · ΠΟ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ε̣Τ̣ΕΙ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Π̣ΕΡ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]Ρ̣ΕΚ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ΑΣΥΝ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣δ’ αὐτο  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] αὐτῶν [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Κ̣ΕΝ̣ ΑΛΛ̣[  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]  ̣ΣΕΩΣ · Ε[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- τοῦ] γὰρ̣ Φυ[σι-]
[κοῦ τοῦ Ἀν]τ̣ι̣σθένους
[ -ca.?- προσέτ]αξα ἀπόγρα-
[φον -ca.?- ὑ]μ̣ῖν φέρει̣[ν]
15[ -ca.?- ]  ̣ΤΑΤΑΙ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ΤΑ ΤΑΔ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ι̣ΑΝ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 111
' [ -ca.?- πρ]ο̣σ̣έ[τ]αξα
[ -ca.?- ]ΟΝ ὑμῖν̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΚΤΑ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] περιέστα[ι]
5[ -ca.?- ]  ̣Α  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ περ]ὶ̣ [Σω]κράτ[ους]
[τοῦ Ἀρ]ι̣σ̣τίπ̣που̣ [κ]αὶ̣ Σπευ̣-
[σίππου το]ῦ̣ Πλάτωνος
[ἐγκώμιον] καὶ Ἀριστοτέ-
10[λους τὰ] Ἀναλυτικὰ καὶ
[τὰ Περὶ] φ̣ύσεως, ὅσαπερ
ἐ[νεκρίν]ο̣μεν·' ἐπὶ δ' Εὐβού-
λ[ου]·'[τὴ]ν̣ ἐπιστολὴν Π̣ΡΟΣ̣
Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣ΟΙΣ καὶ τῶν Δη-
15[μοκρί]του̣ τινά, οὐχ οἷον
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ΤΩΝ ΑΝ
[ -ca.?- ]Τ̣ΩΝ ἵνα
[ -ca.?- ]'
fragment 112P.Herc. 1005 fr. 112

Τ̣ΙΤ̣[ -ca.?- ]
ΟΥΚΟΝ[ -ca.?- ]
ΜΗ̣Ν̣[ -ca.?- ]
ΕΙΣΥ  ̣[ -ca.?- ]
5ΤΗΤ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Μ[ -ca.?- ]
Κ̣Α̣Ι̣[ -ca.?- ]
fragment 113
[ -ca.?- παρ]αθ[ε]ω̣ρ̣η̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΝΟ[  ̣] τ̣ῶν Φ[  ̣]Λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΡΙΣΤΟΣ ΔΟΥ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐμπεπτ̣[ωκ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]Ο[  ̣ ἔ]ρ̣γον̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣ρόπο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΜΠΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΦΙΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]
fragment 114P.Herc. 1005 fr. 114
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

' [ -ca.?- ]  ̣ἀγωγα̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ γε]γρ̣αμμένος Δ̣Ε̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φυ]σικῶ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣Η[  ̣  ̣ φ]ύ̣σις
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΨΙΝ̣ ἔχων παρα[θεω-]
[ρεῖσθ]α̣ι·' ἔτι δέ· 'ἀμ̣έ[λε]ι - λ̣[έ-]
[γε]τ̣αι - μηδ’ἱστορ̣ιῶν
[μ]ηδ' ἄλλων σοφιστικ̣[ῶν]
[φ]ω̣νῶν, ἀλλ' ἀ̣[ρ]τ̣ί[ω]ς ἧκ[ε πρὸς ἡ-]
10[μᾶς ἄλ]λ' εὐ̣θὺς πάντα ταῦ̣-
[τα ἀπ]ηχώς·' ἐπ' Ἰσαΐου [δὲ]
[τοῖ]ς̣ Μενοικέως υἱο̣[ῖς·]
'[συμφ]έρει νομισαντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀθην[ῶ]ν ΑΣΥ[  ̣]  ̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΝΤ[  ̣  ̣]Α̣ΜΕ  ̣  ̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ΣΘΑ̣ [ -ca.?- ]'
fragment 115P.Herc. 1005 fr. 115

[ -ca.?- ]ΤΑΤΗΣ Ε[  ̣]ΤΙΝ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΟΝΤ̣[  ̣  ̣]ΑΣΘΑΙ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣Ν ὡς [ο]ὐ ΠΑΣ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΛΩΝ[  ̣  ̣]ΚΑΤ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΟΥΤΟΔ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΝΤ[  ̣  ̣] ὑμᾶς Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΕΤ  ̣ΔΗΛΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑμῖν Β[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΚΑ[ -ca.?- ]
fragment 116P.Herc. 1005 fr. 116
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

' [ -ca.?- ]ἐ[ν]
ταῖς ἡμ̣ερ[οκ]ωμίαι[ς]
ἐν Τέωι συσχόμενος π[ερὶ]
τοῦ σοφιστεύσα[ν]τος̣ τἀν[α-]
5ξαγόρου ἀναγι[ν]ώ̣σκον-
τος καὶ Ἐμπεδο̣[κλ]έους
καὶ περὶ ταῦτα τ[ε]ρθρε̣[υο-]
μένο̣υ κατατεταμένω[ς]·'
ἢ πάλιν· 'ὁ τοὺς Ἑρμοκο-
10πίδας ἐν Τέω<ι> συ[σ]τήσας̣
[κατὰ Δ]ημόκρ̣ιτον καὶ
[Λεύκιπ]π̣ον πραγματευ-
[ομένους -ca.?- ]'
fragment 117
[ -ca.?- ] οὐθέν· εἰ
[μὲν -ca.?- ἑνὸς] ἑκάστου
[τῶν συ]σταθέντων καὶ λό-
[γους πο]ιούμενοι καὶ γρά-
5[φοντε]ς̣, ἂν ἐπιτ[ι]μῶ̣ιμε[ν]
[σφόδρ]α τοῖς μὴ [σχο]λὴν   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]; [γ]ί̣ν̣εσθαι δ' ἄξιον [ἐπι-]
[τη]δείων τῶν καθηγεμό-
[νω]ν ἐπ[α]ι[ν]ετεῖν ἀνεπι[στή-]
10[μο]νας ἐπὶ τοὺς χρόνους, μᾶλ-
[λον] δὲ τοῦτο δὴ ἔσ̣τ̣ι νῦν τῶν
[διδ]άγματος ἐπι[τ]ε̣<τε>υ̣χότων,
[  ̣  ̣] οὗ πλειονΑΜΑΙΔΟΛ[  ̣]ΩΝ
[  ̣  ̣]ΥΣΗΣΥΝΤΕΣ ΑΡΑΤΕΟΥΤΑΝ
15[  ̣  ̣]ΚΑΝΥΓΟΝΤΟ τῶν προτε-
[ρ- ca.10 -] ἀφο[ρ]ώτερον
[ -ca.?- ]
column 1
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ΟΥΣ
[ -ca.?- ]Α[  ̣]ΔΙ
[ -ca.?- ]  ̣Α[  ̣]ΚΑΙ
5[ -ca.?- ]ΗΤΕ
[ -ca.?- ]ΤΑΝ̣ΑΤΙ
[ -ca.?- ]Ο̣ΝΑ[  ̣]  ̣ΔΙ
[ -ca.?- ]  ̣ΡΙΣΤ  ̣ΥΩΣ
[ -ca.?- ]ΟΙΠΟΥ̣ΔΕ
10[ -ca.?- ]Α̣Ρ ἐ̣τυγχα-
[ν -ca.?- ]  ̣ΑΣ̣  ̣ας̣
[ -ca.?- ]  ̣Μ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Ω̣Σ̣Κ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]Σ λ̣εγ̣οι̣
15[ -ca.?- ]Τ̣Ι̣ ΜΕΝ
[ -ca.?- ]ΕΝΕΚΑ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]ΤΑ ΚΑΙ
[ -ca.?- ]  ̣
column 2P.Herc. 1005 col. 2
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣]Σ̣ ἑα[υ]τ̣ῶν Ο[  ̣]Κ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣] ἀμέμπ[τ]ω̣ς αὐτ  ̣[  ̣  ̣] πα-
[ρά]γουσίν̣ [τ]ι γόν[ιμ]ο̣ν̣
[κα]ὶ γινώ̣σ̣κουσιν̣ π̣λεῖσ-
5[τα] πιθα[νῶν], τ[ότε δὴ] π̣αρ-
ανακάμ̣[ψομ]ε̣ν· ὁμο -
——
λογῶ τοί[νυ]ν, ὡς καὶ κα-
τ' ἀρχὰς ἔφην, τὸ τῶν χρη-
ματιζόντων τινὰς Ἐ-
10πικουρείων πολλὰ μὲν
συμφορητὰ καὶ λέγειν
καὶ γράφειν, πολλὰ δ' αὐ-
τῶν ἴδια τοῖ̣ς κατὰ τὴν
πραγματείαν ἀσύμφω-
15να, τ̣ινὰ δ' ἐκεῖθεν ἐσπα-
ραγμένα φλοιωδῶς καὶ
ταχ̣έως, χω̣ρίσω [δὲ τῶν]
[ὑπ' αὐτῶν -ca.?- ]
column 3P.Herc. 1005 col. 3
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Ω  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
ΝΟΝΤΩ̣[  ̣] τὴν ἀκρί[βειαν]
ἡμῶν [καὶ] τ̣ῶν ἀπ̣ην[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΛΟΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]ηδὲ Φ[  ̣  ̣  ̣]
5ΤΩ[- ca.9 -] ἀλλ' ἔ̣[στα]ι
δυ̣ν̣[ατὸν ἐὰν τοῦτ]ο̣ καὶ ἃ
μ[ὲν εἰρ]γ̣άσαν̣[το πάντες οἱ]
μεθ' Ἕ̣[ρ]μαρχον̣ [ἐ]μβ̣άν-
τες εἰς [τ]ὴν αἵρε̣σ̣ι̣ν, ὁμοι-
10ότρο[π]ά τις παρ[α]στήσηι
καὶ βε[βο]υλη̣[μ]ένους
καὶ πεπραχ̣ότας, ὅπερ
οὐ πρότερον οἴομαι
τοῦ πάντας ἀνθρώπους
15μέλανα[ς] εἶναι καὶ μι-
κροὺς καὶ δι̣[εσ]τραμμέ-
νους· ε̣ἰ̣ [δὲ] μὴ π̣ρ̣[ο]σ̣η -
——
γόρευσα[ν α]ὐ̣τοὺς ἀνα-
[λό]γ̣ως τ[οῖς   ̣]Η β[υ]β[λί]α
20[ -ca.?- ]
column 4P.Herc. 1005 col. 4
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- τῶν Ἐπικουρεί-]
[ων] προ̣σαγο̣[ρευ]ομένων·
ὁ μὲν γὰρ ἐγνωσμένος
ἢ καὶ διιστορη̣μένος̣ ὑ̣-
5φ' ἡμῶν, ὃς καί φησι εἶ-
ν̣[α]ι̣ ὁ̣ γνήσιος ἀναγνώ̣[σ-]
τ̣ης ἐ̣π̣ὶ γραφὰς [ἐγλεκ-]
τὰς κα[ὶ πλ]ήθη συγγ̣ρ̣α̣[μ-]
[μ]άτων, κἂν βάλ̣ηι̣ [γ]ε̣ [φαύ-]
10λως, ἀνείληφε πολ[λὰ]ς̣
ἐγλογὰς καὶ τῶν μ[ὲ]ν̣ ἐ-
πὶ μέρους διανο[η]μά-
των ἀπειρότατός ἐστιν.
ἃ δὲ προστάττεται ποι̣-
15εῖν, ἐπὶ κεφάλαι[α βλέ-]
πει, καθάπερ ὃν λ[έγου-]
σιν ἐκ βυβλίου κυβ[ερνή-]
[τ]η̣ν̣ καὶ διὰ παντ[ὸς -ca.?- ]
column 5P.Herc. 1005 col. 5
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

μνη[σθεὶς τῶν λόγων δεδει-]
γμέ[ν]ω̣ν καὶ τῶν [σοι] εὖ
γε̣[γ]ο̣νότ̣ων τόδε π[άλιν]
ἐπιλογίζου καὶ κ[ενὰ]
5περὶ τοῦ̣ μέλλοντο[ς νό-]
[μ]ιζε καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[κ]αὶ πα̣νταχῆι παρει̣ρ[η-]
μένο̣[ν] ἡ τετραφάρμα-
κος· 'ἄφοβον ὁ θεός, ἀν[ύ-]
10ποπτον ὁ θάνατος καὶ
τἀγαθὸν μὲν εὔκτητ̣ο̣ν̣,
τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκα[ρ-]
τέρητον.' οὓς δ' ἐκ τῶν
βυβλίων φησὶν ἐκφέ-
15ρει̣ν ἀν[α]λογισμούς,
ταύτας εἴσει τὰς λέξει̣ς
ἀν̣ταποδόσεις δώδ[ε]κ' [ἢ]
πεντ[ε]καίδεκα Μ[  ̣  ̣  ̣]ΙΣ[  ̣]
ΠΩ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΡΕΙ[ -ca.?- ]
column 6P.Herc. 1005 col. 6
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]Δ̣Ω̣Μ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]Ρ̣Ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Υ̣ΝΑΝΔΕ  ̣Χ[  ̣]
[  ̣]Α̣Ι τῶν βαθυτέρων ὡς ἐν-
[δέ]χ̣εται φανότατα πέφρασ-
5[θαι] κ̣α̣ὶ̣ νοεῖ ταὐτὸ παν-
[ταχῆ]ι̣, ὧδε ποῦ δυνησό-
[μεθ' ἐκ βυβλί]ων σοφώ̣-
[τατ' ἐ]ξ̣ενεγκεῖν; ἐ[π]ιδεί-
[κνυ]ται δὲ τὴν κατοχὴν
10[ὅλων ἐν το]ῖς βυβλίοις τα-
[ράττων καὶ] θ̣ρυλῶν ὅτι Λε-
[ό]ντιον̣ κ̣αὶ ἑτέρα <ἑταίρα> τις ἐν
τῆι πραγματείαι μνημο-
ν̣εύεται καὶ Νικίδιον
15ἦ̣ν Ἰδομενέως ἐρωμέ-
ν̣η, Λεοντέως δὲ Μαμμά-
[ρι]ον, Ἑρμάρχου δὲ Δημη-
[τρ]ία καὶ τοῖος ἦν Πυθο-
[κλ]έους π[αιδ]α̣γωγὸς Πολύ-
20[αινος -ca.?- ]ΟΜΗ
[ -ca.?- ]
column 7P.Herc. 1005 col. 7
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]Ι̣ΚΩ̣ [ -ca.?- εἰ μὲν τοῖς]
ὅλον σ̣[οφῶν ὀνόμ]ασιν προσ̣-
αγορεύ̣[ονται] οὔτ' ἐσμὲν
ἡμε[ῖ]ς̣ ὑ̣π̣[ό] γ̣ε̣ τῶν \ἀξίων/ μνήμης
5[καὶ χάριτο]ς̣ οὔ τι̣νι̣ [γ]εγο-
ν̣ό̣τ̣[ων ἀλλ' ἡμῖν ο]ὔ̣τ̣ε τῶν̣
φίλων τινὶ συνευχόμε-
θα γεν̣έ̣σθαι, τρέπομεν
[πρὸ]ς τὰς λεγομένας αἶγας
10ἀγρίας τὸ κακόν· εἰ δέ τις
——
καλεῖ τοῖς ὀνόμασι τού-
τοις καὶ τοῖς παραπλησίοις
[τ]ὸ̣ν̣ δεδιδαγμένον με-
θοδικῶ̣[ς] συνιέναι τἀν
15τοῖ̣[ς] βυβλίοις τῶν καθη-
[γε]μ̣ό̣[ν]ω̣ν ὥστε [κ]αὶ προ-
φ̣έρεσθ̣[αι  ̣  ̣  ̣]  ̣ΕΙΣΕΝΠΕ
  ̣Ι̣ΕΚ  ̣[- ca.12 -]Λ̣ΑΠΑ
[ -ca.?- ]
column 8
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
5  ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
8  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
10Α[ -ca.?- ]
column 9
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]Η̣
5[ -ca.?- ]  ̣
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]Σ
[ -ca.?- ]Α
[1 line missing]
column 10P.Herc. 1005 col. 10
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ἐν τοῖς]
[Πε]ρ̣[ὶ τῆς τῶν ἀ]τ̣ό̣[μων ἀ]ν̣-
ομοι[ό]τητο̣ς̣ καὶ πε̣ρ̣ὶ πα-
ρεγκλίσεως καὶ τῆς τ̣οῦ ἀ-
5θρόου προκαταρχῆ[ς], καὶ
περὶ τελειώσ̣ε̣ως̣ [ἄκρας]
καὶ τ̣[ῆ]ς̣ [εὐδαιμ]ον[ίας ἐν]
τοῖς Περὶ τελῶν. πρός γε̣
——
μὴν τὰ κατηγορούμε̣ν̣α
10τοῦ λόγου καὶ τοῦ βίου τ̣ῶν
περὶ τὸν Ἐπίκουρον, δι'
αὐτῶν ἀπελογήθη τῶν
ἐν τοῖς βυβλίοις ἀμ̣ύθη-
τα περὶ ἑκάστου παρατι-
15θείς, ὡς Περὶ γραμματι-
κῆς καὶ Περὶ ἱστορίας καὶ
Περὶ παροιμιῶν καὶ τῶν
ὁμοίων καὶ Περὶ λ[έ]ξεως
καὶ Περὶ ποιημάτων χρή-
20[σεως κ]αὶ Περὶ εὐσεβε̣[ίας]
[1 line missing]
column 11P.Herc. 1005 col. 11
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ἐρχόμενον ἀκριβεί-]
αι πρὸ̣[ς τὰ τῶν ἀνδρῶν],
[πε]ρὶ πολλῶν ἡγ̣[εῖσ]θαι [τἀ-]
κε̣[ί]νοις ἀρέ̣[σ]κοντ' , [ἐκ] τ̣ῆς̣ ἀ̣[ρ-]
5χῆς ὑποψί[α]ν τινὰ̣ [λ]α̣μβά-
ν[ει]ν ὡς περί τινων ἐπι-
στολῶ̣ν̣ καὶ τῆς [Πρὸς Πυ-]
θ̣οκλέα περὶ̣ μ̣[ε]τεώρων
ἐπιτομῆς καὶ τοῦ Περὶ ἀ-
10ρ̣[ετ]ῶ̣[ν], καὶ τῶν εἰς Μητρό-
δωρον ἀναφερομένων
Ὑποθηκῶν καὶ τῶν Μαρ-
τυριῶν καὶ μᾶλλον [δ]ὲ̣
τοῦ Πρὸς τὸν Πλάτωνο̣ς
15Γοργίαν δευτέρου, καὶ τῶν
εἰς Πολύαινον τοῦ Πρὸς
τοὺς ῥήτορας καὶ τοῦ̣ Περὶ
σελήνης καὶ τῶν εἰς Ἕρ̣-
μαρχον· ἐξέλεξεν δὲ καὶ
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γεγραμμένω̣[ν]
column 12P.Herc. 1005 col. 12
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΣΑ Κ̣ΑΤΕΠΙ[  ̣]  ̣Α  ̣
[ -ca.?- ]ΥΔ[  ̣]Ν̣ΑΥ̣
[ -ca.?- ]ΑΡΕ[  ̣  ̣  ̣]Χ̣Ε
5ΠΡΟΣ  ̣ΙΚΑΝ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ΑΠΑ̣
Ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. ἑαυτοῦ τῶ[ν] λέξ̣ε̣-
ων ἀλ[λ]αχῆι τε κἀν [πρ]ώ̣-
τωι τῶν Ἀρισταίων, ὁ μά -
——
λισ̣τ̣α γαυριάσας ἐπὶ̣ τῶι
10συμβε̣βληκέναι τὰ παρ' Ἐ-
πικούρωι καὶ τούτο[υ τοῖ]ς̣ ἐ̣-
χ[ομένοι]ς, διενηνοχέναι
κ̣α̣[ὶ] πάσας τῶν νεω[τ]έρων
καὶ μ[έ]γι̣σ̣τον ἀ̣δίκημα
15νομίσας ἑαυτῶι, μᾶλλον
δὲ καὶ ἀσέβημ', ἐ̣ποισθήσεσ-
θαι το[ιοῦτον ε]ἰ ὅλως ΤΙ
[1 line missing]
column 13P.Herc. 1005 col. 13
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣ατὰ τὴν ἅ̣λωσιν τῶν
[Ἀθην]ῶν ἐκπ̣επτωκ̣ὼς καὶ
[τὴν ἀν]ε̣π̣ίγραφον ἐπιστο-
[λὴν τοῖς συ]νήθεσιν δια̣[πέμ-]
5[π]ων Δημ̣[άρ]ατον [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
ΝΟΝ Ἐπικούρει̣[ον αὐτοῖς]
ἐκέλευεν ἀνασώ[σασθαι]
καὶ ἐπ[οί]ησαν ἕκαστοι τὸ
χρέως [τἀναγ]καῖον· ὁ δὴ
10ταῦτα καὶ [πο]λ̣ὺ πλε[ίονα]
προσενηνεγμέν[ος] ἰδι-
ώματα σεβασμοῦ παρα-
πλησίου θεοῖς ὑπὸ̣ τῶν
ματαί̣[ω]ν, ἀλήθειαν αὐτὴν
15ο[ὐ]κ ἔχω τί θεὶς̣ ἁπλοῦν ἢ
ΣΥΝ̣[  ̣  ̣  ̣]ΜΕΙ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ ἐ]ξ ὅσων
δὴ [  ̣  ̣  ̣]ΤΟΙΚ̣[  ̣  ̣  ̣]Σ ΠΡ[Ο]ΣΑ
[1 line missing]
column 14P.Herc. 1005 col. 14
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

ΤΟΥ[ -ca.?- ]
ἄξια χάριτ[ος] ὄντ' ἀλλ' ο̣[ὐ]
ΧΙ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Α, τοῦτο γὰρ ἄλ̣-
λοι[  ̣]Ι̣  ̣  ̣  ̣Σ  ̣[  ̣]  ̣ΤΟΙ παθεῖν Ἐ[πι-]
5κ̣ο̣[ύ]ρ̣[ει]οι, μεθ' ὧν ΑΠΟ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ΡΟΥ[  ̣] καὶ Ζ̣ήνωνος ἐγεν[ό-]
μην περιόν[το]ς̣ [οὐκ] ἄπιστ̣[ος]
ἐραστὴς καὶ τ[εθνηκό-]
τος ἀκοπίατος ὑμνητής,
10μάλισ̣τα πασῶν αὐτοῦ τῶ[ν]
ἀρετ̣ῶ̣ν̣ ἐπὶ ταῖς ἐξ Ἐπικ[ού-]
ρου καύ̣χαις τε καὶ θεοφ̣[ο-]
ρίαις. ἀλλὰ τὸ σχετλιώτα -
——
τ̣ο̣[ν] ἐκεῖν' ἐστὶν̣ [ἐ]πὶ τοῖς
15πλείοσιν τῶν Ἐπικουρεί-
ων ὃ τὴν ἐν τοῖς βυβλί[ο]ις
ἀ[νε]ν̣εργησίαν [ἀ]παραίτ[η-]
το[ν ποιεῖ   ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ καὶ ΔΙ
[1 line missing]
column 15P.Herc. 1005 col. 15
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Α̣Λ[  ̣]  ̣Σ̣Α[  ̣  ̣  ̣  ̣]ΜΤ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
κοινῶς καὶ πε[ρ]ὶ ἐκεί̣ν̣ων
ὥ̣[σ]τε καὶ παντοδ̣απῶς
ε[ἴ]ς̣ τε τοὺς βίους [κ]αὶ τὰς̣ φι-
5λοποιήσεις κα[ὶ τὰς ἐ]ν̣α̣γ-
καλίας καὶ τὰς ὁ[μ]ι̣λίας
τὰ̣[ς] π̣ρὸς ἑκάστους ἐκβλ[α]σ-
φημοῦσι̣, κ̣α̣θάπερ εἰ μὴ
τὴν πραγματείαν̣ ἀνε-
10γνώκεσαν, εὐθέως ὀφει-
λόντων πολεμίων νο-
μίζεσθαι καὶ εἰς ἤθη λοι-
δορεῖσθαι καὶ πανκάκων
γεγονότων, κἀν τοῖς ὅλως
——
15ἀφιλοσοφήτοις οὐ πολ-
λῶν ἐπ̣ιει̣κῶν, καὶ ἀγα-
θ̣ῶν ὄντων οὐχ ὅτι κἀν
——
τοῖς κατ' ἄλλας ἀγωγὰς φι-
λ̣ο̣σοφοῦσιν ἢ τῶν διεξο-
20[δευσάντων -ca.?- ]
column 16P.Herc. 1005 col. 16
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]. δ[ύ-]
——
ναν̣[ται] μ[ὲν] τοῖς [β]υ̣βλίοις̣
παρακολουθεῖν οἳ καὶ
τετυ[χ]ό̣τες ἀγωγῆς Ἕλλη-
5σι καὶ̣ [ο]ὐ̣ [Πέρσαις] πρεπού-
σης καὶ παι[δευθέ]ν̣τες
ἐν μ[α]θήμασι, δι̣[δά]σκου-
σι καὶ [τ]ὰ τ̣ῶν ἐπιτετη-
δευκότων ἀσάφειαν ἐξ-
10ευρίσκειν καὶ ὁμοειδῆ
γ', εἰ μηδὲν ἕτερον, ἐκ παι-
δίου μέχρι γήρως φ[ι]λο-
σοφήσαντες καὶ τοσαῦ-
τα καὶ τοιαῦτα ταῖς ἀκρι-
15βείαις συντεθεικότες·
ο[ἱ] δὲ δουλεύσαντες ἐρ-
γατικῶς ἢ ἀνάγ[ω]γοι καὶ
γράμματα μὴ μ̣[α]θόντες
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ο̣ι
[1 line missing]
column 17P.Herc. 1005 col. 17
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- τὰ Ἑλλη-]
νικά, ὧ̣[ν] ἔχο[μεν -ca.?- ]
[  ̣  ̣] κ̣ατ̣[ὰ] π̣αν[ -ca.?- ]
[ἐπι]κ̣α̣λήσας ἡμ̣[ετέραν],
5οὐ λέγω τῶν ἀνακεχω-
ρηκότ̣ων ἀλλὰ τῶν ἐμ
μέσω[ι], [τὴ]μ̣ πρὸς ἰδιώ[τας]
συνήθ̣[εις ὑ]π̣ὸ τῶν καθη-
[γ]εμόνων γεγ[ρα]μμένη̣[ν]
10ἐπιστο̣λήν. εἰ δὲ κ̣α̣τ̣α̣ψε̣υ-
δόμεθ’ ἡ̣μεῖς αὐτῶν, ἐ-
λεγ̣[ξ]άτωσαν ἕν τι ποιή-
σαντες ὧν εἴπομεν, ἀλ -
——
λά· 'δυνάμεθα μέν, οὐ βου-
15λόμεθα δέ,' καθάπερ ἔλε-
γέ τις περὶ ἐμοῦ τάχα μω-
κώμενος· καί πως ἐφ' ἡ-
μῶν ὑπαρκτόν ἐσ̣τ̣ι ὅ
φησιν Ἐπίκουρος, ἀδια-
20νόητον εἶναι τὸ τ̣ἀγαθὰ
κατ̣[ὰ φύσιν δύσκτη]τα βλέ-
[πεσθαι -ca.?- ]
column 18P.Herc. 1005 col. 18
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Ι̣Σ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ΕΥ̣
[ -ca.?- ]  ̣ΑΣ[  ̣  ̣]Ξ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]Μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ̣α̣ὶ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ [ἵνα μὴ π]εραι[τέ]ρω
[τ]ῆς συμ[μετρί]ας τ[ὴ]ν
πρώτην ἐ̣γβάλωμ̣ε̣ν̣
γραφήν, ἐν τρισὶν κεφα -
——
10λαίοις τὴν ἐπαχθεῖσαν
δ̣ι' ὑμᾶς πρώτην ὑπομο-
νὴν κατακλείσομεν·
——
συμπιεζούμενοι γάρ,
ὡς οἶσθας, οὐ̣<δ> πάντες,
15ἀδιακόντιστοι γὰρ οἵ
γε πλείους, ἀλλ' ὅσοι μι-
κρόν γε συνέσεως καὶ ἐ-
ρ[εθ]ί̣[σμ]ατος ἔχουσιν [  ̣]  ̣
[1 line missing]
column 19P.Herc. 1005 col. 19
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

Δ̣[  ̣]Α[ -ca.?- ]
  ̣Α  ̣Ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]Ω[  ̣]
καὶ νὴ Δ̣ί' ἡμε̣[ῖς], ἀπολογο[ύ-]
μ[εν]οι μὲν̣ [πρὸς] α̣ὐ̣[τ]ο̣ὺ̣[ς ἀν-]
5[τετ]είνομ̣[εν καὶ συγ-]
[γρ]ά̣φ̣ειν ἐπίδ[ειξιν ὑπο-]
μ̣ν̣ημάτων ο[ὐ] περὶ μ[ο-]
νῶ[ν  ̣]  ̣ [ἀφι]κόμεθα συγ̣-
γράφοντες ὅτι μὲν οὖν
——
10οὔτε τὴν πρώτην φορὰν
ο̣[ἱ] πρ̣ῶ̣τοι τ̣οιαύτην ἔσ-
χον οὐθ' ὅταν πρὸς τοὺς
ὑφ' ἑαυτῶν πλανωμέ-
νους ἢ̣ συμ̣[πλα]νωμέ-
15νους [ὁ]μι[λ]ῶσι̣, τούτοις
ἐμμένουσιν οὐδὲ μήν,
ὅταν πρὸς τοὺς ἀδυνάτους
Σ̣[  ̣]ΜΠ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ῶν ἔξω-
[θεν -ca.?- ]
column 20P.Herc. 1005 col. 20
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
καὶ ἐπ̣[ὶ] τῆς ἀναγνώσεως
καὶ γ̣[ραφῆς] τῶν βυβλίων
[τούτοις δύ]ναται παρα-
5[κ]ολου[θεῖν] καὶ τὸ γένος
[ο]ὐκ ἔχει πο̣[νη]ρὸν ὑ̣πὲρ
ο̣ὗ̣ ἄ̣[λλα] σ̣υνδ̣ιασ[τελ]οῦ-
μεν ὥσθ' ὁ τὴν συμμε-
τρίαν ὑπερβαίνων ἢ κο-
10λούων κἀν τοῖς ἱκανοῖς
οὐ προσηκόντως ἀνα-
στρεφόμενος [ἐξ]ετασθή-
σεται κατὰ τὴν ὅλην ἀ-
γωγὴν οὐκ ἐγκα[θή]με-
15νος· ἐγὼ δὲ πρὸς τοὺς οἵ-
ους κατέλαβον κα̣ὶ νῦν
ὡς εἰσὶ τ̣[οι]οῦτοι φ[ω]ρωμέ-
[νους -ca.?- ]
title subscriptioP.Herc. 1005 Subscriptio
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

Φιλοδήμου
Πρὸς τοὺς
[ἐταίρους]
α

Editorial History; All History; (detailed)