DCLP

sign in

Trismegistos 62437 = LDAB 3610DCLP Transcription [xml]

fragment 1
[ -ca.?- ]τον λε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ̣Τ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ορι[ -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]Δ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
fragment 3
[ -ca.?- ]νησι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν και[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων[ -ca.?- ]
fragment 4
[ -ca.?- ]  ̣δεΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣αι Π̣ρΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ς πισ[τ -ca.?- ]
fragment 5
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειρα[ -ca.?- ]
fragment 6
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣π  ̣[ -ca.?- ]
fragment 7
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εξε[  ̣  ̣]Ι̣σθα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δου[  ̣]Ν̣Ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν Κ̣αΤ̣[ -ca.?- ]
fragment 8
[ -ca.?- ] ἐ̣στιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων χ  ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ραΔ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]νΟ̣Μ̣[ -ca.?- ]
fragment 9
[ -ca.?- ]Α̣  ̣[  ̣  ̣]αυ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χεισθαι και[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τατον  ̣ενουν[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] μ̣εγάλως δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τουτα[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ]η  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]και[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣σι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ων[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Ο̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οθε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ιΚ̣[  ̣  ̣  ̣]συ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ηδ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ανο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο̣φειν  ̣[ -ca.?- ]
fragment 11
[ -ca.?- ]Ι̣ον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ειν· ο[  ̣]
fragment 12
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο
[ -ca.?- ]ταν
[ -ca.?- ]Τ̣Ο̣ν
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]Ν̣Τ̣Ι̣
[ -ca.?- ]Μ̣η
[ -ca.?- ]μαμη
[ -ca.?- ]ον[  ̣]
[ -ca.?- ]Θ̣Ε̣ι
10[ -ca.?- ]τοις
[ -ca.?- ]Η̣
[1 line missing]
13[ -ca.?- ]Τ̣ο
[ -ca.?- ]ομω
15[ -ca.?- ]αν
[ -ca.?- ]οις
fragment 13
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οι[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρι  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ο[  ̣  ̣]βα[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣] ἐ̣ὰ̣ν Κ̣[ -ca.?- ]
βουλ[εύ]ων [ -ca.?- ]
[1 line missing]
8Η̣[ -ca.?- ]
σιΝ̣[  ̣  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣[ -ca.?- ]
ε[ -ca.?- ]
Π̣[ -ca.?- ]
fragment 14
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Θ̣ρ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θε[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6εὖ ἴσθ' ὡ̣[ς -ca.?- ]
παΡ̣  ̣[ -ca.?- ]
πΑ̣ν  ̣[ -ca.?- ]
fragment 15
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Δ̣Ρ̣αΣ̣των[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ως οχΘ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η και[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ο̣ξει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 16
[ -ca.?- ]Η̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Φ̣ηΡ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣ν σ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]μ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 17
[ -ca.?- ]ουΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣λ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]δΙ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣υΑ̣λλακτ  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
fragment 18
[ -ca.?- ]Σ̣υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣ν[ -ca.?- ]
fragment 19
[ -ca.?- ] ποιεῖν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εκτ[ -ca.?- ]
fragment 20
[ -ca.?- ]αρΜ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αφ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναζΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣α[ -ca.?- ]
fragment 21
[ -ca.?- ]φω[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι εἰς τ̣[οῦτ]ον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Γ̣[  ̣  ̣  ̣] ἔχει Κ̣Α̣[  ̣  ̣]η  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ευσΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οης  ̣[  ̣  ̣]ν σ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Μ̣βα[ -ca.?- ]
6-7[2 lines missing]
8[ -ca.?- ἐφω]ράθ̣η θία[σο]ς ὢ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀκ]ολουθ  ̣  ̣[  ̣]σκα[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ον Μ̣ηΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο[  ̣  ̣  ̣]ομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣Ι̣Π̣[  ̣]  ̣ως[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοΠ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ἐ]κ̣φερ̣ [ -ca.?- ]κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ας καὶ μ̣έ̣[ν]τ̣ο[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]υ̣νηθε̣ι̣α̣[  ̣  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φιλο[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ[ -ca.?- ]
fragment 22
Ο̣[  ̣]κα[  ̣]α[ -ca.?- ]
βαΝ̣[ -ca.?- ]
Χ̣αρ[ -ca.?- ]
τ̣ὸ π̣έρας εἰ̣π̣εῖν Μ̣Α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5  ̣  ̣[  ̣] ψυχῆς· τὸ̣ δ̣ὲ̣ ἱ̣σ̣[τοροῦ] -
——
μ̣ε̣ν ταῦ̣[τ]α λόγωι Δ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Λ̣α  ̣π[  ̣]α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣αισΟ̣  ̣α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τΩ̣Ι̣[ -ca.?- ]
fragment 23
[ -ca.?- ]Π̣Η̣δο  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]Σ̣Ι̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων εΙ̣Ν̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ο̣ν κατα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]Ε̣ρΙ̣Φ̣αΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εις ἐσ̣χε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πολ̣[λ]ὰς ηΧ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ολΟ̣υ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ως[ -ca.?- ]
fragment 24
[ -ca.?- ]ψων  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Α̣πε[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]οΝ̣ αὐτ̣ῆς̣ αΥ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]. οὐδ̣ε̣νὶ [ -ca.?- ]
fragment 25
[ -ca.?- ]αιΣ̣
[ -ca.?- ]καις
[ -ca.?- ]
fragment 26
  ̣  ̣[  ̣]μ[ -ca.?- ]
——
αρΧ̣[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]
ε  ̣[ -ca.?- ]
fragment 27
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]βου
[ -ca.?- ]οισΟ̣
4-5[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]Ι̣ναι
[ -ca.?- ]ειτο
[ -ca.?- ]λΥ̣
[1 line missing]
10[ -ca.?- ]ασαμ[  ̣]
[ -ca.?- ]Ο̣ν ἀεὶ
[ -ca.?- ]συ
[ -ca.?- ]κΟ̣νΗ̣
[ -ca.?- ]
fragment 28
α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3κατ[ -ca.?- ]
4-6[3 lines missing]
7  ̣  ̣ις[ -ca.?- ]
  ̣Η̣Σ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
10ος [ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]
  ̣Η̣[ -ca.?- ]
fragment 29
[ -ca.?- ]Α̣Ι̣ τῶι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λογ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τω[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Ι̣[ -ca.?- ]
fragment 30
[ -ca.?- ]με
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ατων
[ -ca.?- ]  ̣ασΑ̣
5[ -ca.?- ]Π̣ι
[ -ca.?- ]  ̣ισταΙ̣
[ -ca.?- ]οι
[ -ca.?- ]Σ̣
[ -ca.?- ]  ̣αν
10[ -ca.?- ]  ̣Ο̣
[ -ca.?- ]Μ̣ε
[ -ca.?- ]φ
[ -ca.?- ]τ  ̣  ̣
fragment 31
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κιΩ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]γα[ -ca.?- ]
[  ̣]αΙ̣ Κ̣[α]θα[ -ca.?- ]
λων · α[ -ca.?- ] ((diple))
5τα ξυν[ -ca.?- ]
φ[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣Π̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣α[ -ca.?- ]
fragment 32Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

[ -ca.?- ]Σ̣υμφε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]π' αὐτὸν ἐσομε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Β̣  ̣  ̣Υ̣Μ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φερο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ατΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι  ̣[ -ca.?- ]
7-9[3 lines missing]
10[ -ca.?- ]Λ̣Ι̣ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐπ̣ειδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εσο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ακλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Θ̣Α̣Η̣Τ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]Η̣Τ̣[ -ca.?- ]
fragment 33
[ -ca.?- ]μα
[ -ca.?- ]  ̣η
[ -ca.?- ]συ
[ -ca.?- ]κΑ̣ι
5[ -ca.?- ]
fragment 34Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ω̣ [ -ca.?- ]
φεΝ̣ κ̣ἂν [κ]ατ[ὰ] τ̣ῆ̣ς [ἁπάσης]
διαγραφ̣ῆ̣ς ω[  ̣  ̣]ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ καΤ̣[ -ca.?- ]
5θηναι[ -ca.?- ]
γεγ̣ραφ[ -ca.?- ]
γνωΣ̣ υ[ -ca.?- ]
κοτων δ[ -ca.?- ]
[  ̣]ηι αὐτῶν [ -ca.?- ]
10νομίσας [τινὰ τῶν συγγραμ-]
μάτω̣ν ενΕ̣[ -ca.?- ]
καὶ α[  ̣]  ̣οΓ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν λ̣[ό]γου̣[ς παρ]α[γε-]
γραμμέ̣νους  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15δως[  ̣  ̣]Ι̣Λ̣[  ̣  ̣]την νῦ[ν] ὅτε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]Ι̣κα.
[  ̣]λεον[ -ca.?- ]ο  ̣νΠ̣[  ̣]
[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ εΞ̣[  ̣  ̣]
[1 line missing]
20ραΩ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Τ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 35
[ -ca.?- ]αγρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αδΩ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αφ[ -ca.?- ]
fragment 36
[ -ca.?- ]  ̣Α̣[  ̣  ̣]ν  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι καὶ μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α[  ̣  ̣]τον  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 37
[ -ca.?- ]ερΑ̣ι
[ -ca.?- ]ων κα
[ -ca.?- ]κα
[ -ca.?- ]οσπε
5[ -ca.?- ]Τ̣αΠ̣ν[  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Σ̣ ἐξηγησ[  ̣]
[ -ca.?- ] γ̣ενέσ̣θ̣αι
[ -ca.?- ]τωνα  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ναωι
10[ -ca.?- ]αλο  ̣
[ -ca.?- ]ομοιτο
[ -ca.?- ] ἀλ[λὰ] καὶ ἐν
τῶι̣ [ -ca.?- ]νεν τοῖς
βυ[βλίοις -ca.?- ]αι · ἐ π’ -
——
15 αυ  ̣ [ -ca.?- ] τοῦ προ-
τε[ρ -ca.?- ] μὴ αΠ̣ο-
κη[ -ca.?- ]
fragment 38
'[  ̣]  ̣  ̣  ̣δη δῆλον   ̣[  ̣  ̣  ̣ ἐπι-]
στολ[  ̣  ̣  ̣]  ̣οΝ̣[ -ca.?- ]
σΕ̣σα [ -ca.?- ]ηι κ̣[αὶ]
το̣[ῖ]ς̣ εν[ -ca.?- ]
5τατο[ -ca.?- ]
Ω̣ς υΠ̣ [ -ca.?- πε-]
ρὶ τετ̣[αγμένων λόγων]
τῶν σοι συμ[φερόντων]·'
Λεοντεῖ δὲ· 'κ[  ̣  ̣]ου[  ̣  ̣  ̣]
10νει ὥ̣στε ταῦ[τ]α [πράττον-]
τ̣ες ἅπ̣αντ’ ἀκ̣οῦντ̣[α]ι
καὶ̣ π̣ο̣λ̣υμ̣[ερ]ῆ̣ ταφὴν
αὐτῶν μ̣[έμφονται· -ca.?- ]
νΩ̣[  ̣] δὲ καὶ τοῦ̣ προσ-
15 τρ  ̣[  ̣  ̣]Ν̣ ὑ̣π’ ἐ̣πιστ̣ολῆι ἱε-
μ̣έν[ηι ἀ]ν̣υπε̣[ρ -ca.?- ]'
fragment 39
Τ̣Ο̣Ι̣[ -ca.?- ]
Ψ̣αις[ -ca.?- ]
Θ̣ηΤ̣[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
fragment 40
[ -ca.?- ]Κ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣  ̣  ̣  ̣Θ̣ημ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ  ̣  ̣ωνα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μον  ̣[ -ca.?- ]
fragment 41
Ε̣Ν̣τΟ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]α λοιπ̣[ὰ -ca.?- ]
  ̣πουδ [ -ca.?- ]
5δε δὴ καὶ τἆλ̣[λα διὰ τῶν]
Κυρίων̣ δ̣ο[ξῶν κεκα-]
θαρμέν̣[ -ca.?- ]
fragment 42
[ -ca.?- ]εΜ̣
[ -ca.?- ]ναΙ̣
[ -ca.?- ]Δ̣  ̣Ν̣Ε̣Ι̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] παρὰ τ̣ὸν
5[ -ca.?- ]εΙ̣[  ̣  ̣]και
[ -ca.?- ]κ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣]
8-13[6 lines missing]
14[ -ca.?- ]  ̣  ̣α
15[ -ca.?- ]Π̣α
[ -ca.?- ]πεισθε [ -ca.?- ]  ̣τει
[ -ca.?- ]λω[  ̣]σΤ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αΙ̣Σ̣
[ -ca.?- ]πΛ̣[  ̣  ̣  ̣]ν
[ -ca.?- ]αν  ̣[  ̣  ̣]Σ̣ις
fragment 43
[ -ca.?- ]φ̣ανερῶ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[  ̣  ̣]υσελ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λουΣ̣ ως[ -ca.?- ]
fragment 44
[ -ca.?- ]ληΜ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]πρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Χ̣υ  ̣[  ̣  ̣  ̣]αλαζΩ̣ Τ̣Ε̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣εμΠ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νωλΑ̣  ̣[ -ca.?- ]
7-8[2 lines missing]
9[ -ca.?- ]  ̣Ν̣ υπΟ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣τΟ̣Ι̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 45
πω[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3λεγε[ -ca.?- ]
ουδ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]Σ̣Υ̣νγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οΥ̣Σ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αμα[ -ca.?- ]
νο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατα  ̣[ -ca.?- ]
10ταπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣Ρ̣ονΟ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
fragment 46
[ -ca.?- ]Λ̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιαΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣κΩ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ρ̣ω[ -ca.?- ]
fragment 47
[ -ca.?- ]εΤ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]τΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τω[ -ca.?- ]
fragment 48Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

τον[  ̣]ν[  ̣]ις[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3ἀρέσκει [θ]ῶπα[ς -ca.?- τῆι]
λέξει ἔ[τ]ι σοφω[ -ca.?- ]
5τῶι καθ’ ἑν[ -ca.?- ]
φαινε[ -ca.?- ]
μα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τη[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]νο[  ̣]Α̣ηπροακΙ̣
[1 line missing]
11[ -ca.?- ]ν καΙ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
13[  ̣]αΨ̣ε αὐ̣τὸς ε  ̣η[ -ca.?- ]
ἑαυτοῦ̣ πολ̣λ̣α̣[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μβΑ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λΛ̣Ο̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Ν̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣  ̣ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣μ[ -ca.?- ]
fragment 49
[ -ca.?- ]  ̣αΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τηΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των[ -ca.?- ]
fragment 50
[ -ca.?- ]υπε  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Τ̣Ε̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ων[  ̣  ̣  ̣]Π̣[  ̣  ̣]ρισο
[ -ca.?- ]Ν̣  ̣[  ̣ ἄ]λ̣λ̣[η]λ̣α̣ Π̣ερι
5[ -ca.?- π]ολλη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣ις
[ -ca.?- ]Ι̣
[1 line missing]
8[ -ca.?- ἐκ]εῖνον̣
[ -ca.?- ]Λ̣α[  ̣]γΕ̣Σ̣
10[  ̣  ̣  ̣]συνεχε[  ̣  ̣  ̣]Ι̣ παρ̣α̣-
[δεί]κνυσ[θ]α̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αΠ̣
[  ̣  ̣  ̣]Μ̣ατα φλυάρωι̣ ηΠ̣ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αι οἷς συ[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]
fragment 51
[ -ca.?- ]ιΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣Υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣ καὶ τῶν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ τὸν α[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]σων γὰρ εν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ] περὶ τοῦδε [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μον[  ̣  ̣]σιν το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] περὶ [ἀ]μετασ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]οκ[  ̣  ̣]ραφη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νοντΟ̣ τΩ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣σα  ̣  ̣  ̣αν[  ̣]
[ -ca.?- ]Φ̣[  ̣  ̣  ̣]κον
[ -ca.?- ]ε[  ̣  ̣]ν
fragment 52
[ -ca.?- ]  ̣χ  ̣[  ̣]Α̣νΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣ξΕ̣Π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καθισ[τ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ωΤ̣[ -ca.?- ]
6-10[5 lines missing]
11[ -ca.?- ]αι τοὺς κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἄλλος̣ υ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νη καὶ τουτο̣[ -ca.?- ]
fragment 53Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

οσΩ̣[ -ca.?- ]
πρ[ -ca.?- ]
το[  ̣  ̣]δημΟ̣  ̣[ -ca.?- ]
τιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6λα[ -ca.?- ]
μΩ̣[ -ca.?- ]
8-9[2 lines missing]
10τα[ -ca.?- ]
κα [ -ca.?- ἅ-]
πα[ν] ἀντέφασα[ν οὐδὲν]
[δι' ἔ]ρ̣γου περαίνο[ντες], [ἧτ-]
τον [γε] διὰ γραφῆς, [εἰς]
15δὲ τ̣[ὸ] συνιέναι τ̣[ὰ κοι-]
νὰ [μέ]θαις παντο̣[ίαις]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τούτου τον[  ̣  ̣  ̣]
εν[  ̣  ̣]  ̣δε καὶ τὸν σο[  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣ατας τοιαύτας [  ̣  ̣  ̣]
fragment 54
[ -ca.?- ]ητε
[ -ca.?- ]Ε̣πικΕ̣
[ -ca.?- ]τι δὲ και
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]ως
5[ -ca.?- ]ατοντ.
[ -ca.?- ]  ̣τον
[ -ca.?- ]  ̣ιΣ̣Ε̣ι
[ -ca.?- ]αζες
[ -ca.?- ]ν  ̣[  ̣]  ̣μΙ̣
10[ -ca.?- ]νων αν
[ -ca.?- ]Α̣ι θεοῖς
[ -ca.?- ] καὶ Α̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ντε
[ -ca.?- ]λλου
15[ -ca.?- ]νε
[ -ca.?- ]χα
[ -ca.?- ]  ̣και
[ -ca.?- ]Ε̣ι
[ -ca.?- ]Ι̣Τ̣
fragment 55
φ[  ̣  ̣  ̣]ο[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣ειΣ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ ὀλίγα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ως ἐξετί̣θετο   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]λοναΕ̣  ̣  ̣Α̣  ̣[  ̣]ονΘ̣Ι̣
[  ̣  ̣  ̣]Α̣ς τούτων Π̣ο[  ̣  ̣]Τ̣ων
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] τ̣ο̣[ῖς] ὅρο̣ι̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τὰ κατὰ μέρος Π̣[  ̣  ̣]σω
[  ̣  ̣  ̣] π̣ερ̣ὶ̣ ἑν̣ός τινος̣ ὁ̣[δ]οῖς
το̣[ῦ] εὐ[λόγ]ου διε̣τ̣ά̣[χθ]η, εἰ
μὲ̣ν̣ υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]εν ἐκεῖ̣[νος] νῦν
15[τοι]οῦτ[ον π]ο̣λ̣λαχ̣[ῆ]ι̣ κἀν
[ -ca.?- ]τιγρα
[1 line missing]
18[  ̣  ̣  ̣] ἁπασ[ -ca.?- ]αικα
[  ̣  ̣]  ̣των Σ̣[ -ca.?- ]  ̣τε
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣Ξ̣  ̣ [ -ca.?- ]ντΕ̣Υ̣
fragment 56
[  ̣]αν[ -ca.?- ]
μνασιΝ̣ τε[ -ca.?- ]
ἀλλ̣α̣ δ[  ̣  ̣  ̣]γειν [τ]ο̣ῖ[ς βε-]
βηκόσιν̣ και[ -ca.?- ]
5Λ̣οΣ̣ σ[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηι[  ̣  ̣  ̣]
μαΤ̣ [ -ca.?- ]αν[  ̣  ̣  ̣]
Ρ̣ιτο [ -ca.?- ]Α̣σ[  ̣]αν
τιΣ̣[ -ca.?- ]
καὶ ταΧ̣[  ̣  ̣]  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣'̣ ἐπ̣[ὶ]
10χν[ -ca.?- ]
τοι[ -ca.?- ]
——
Κ̣Ι̣[ -ca.?- ]
γρα[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15σεΩ̣[ -ca.?- ]
ετ [ -ca.?- ]Τ̣ωι ἐ̣[π]ὶ φιλοσο-
φ̣[ -ca.?- ]ον κα[  ̣]αν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ξη [ -ca.?- ]  ̣κατ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
20Α̣να[ -ca.?- ]
fragment 57
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εΝ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἄ̣λλο̣ μ̣όνον [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ουδε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣τα[ -ca.?- ]
fragment 58
[ -ca.?- ]εΠ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τουπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το Β̣ουλ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των Π̣Ε̣Ρ̣ιφ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]δΗ̣[  ̣]  ̣λει  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣ης αν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εῖ̣δος [ -ca.?- ]
fragment 59
[ -ca.?- ]ιτο
[ -ca.?- ]ε[  ̣]αΞ̣ι
[ -ca.?- ] ε̣ἰπ̣εῖν
Ε̣[ -ca.?- ]οΙ̣
5[ -ca.?- ] ἐπεὶ̣
θ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]του ἀφοβ̣[ητ  ̣  ̣] κ[ε-]
κα[θ]αρμέ̣νο  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ̣χε [τ]ὸν Π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νενΟ̣[  ̣  ̣  ̣]
[Δη]μ̣όκριτον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣]
Π̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ὰ περὶ τῶ[ν ἐν Ἅι-]
δου γεγραμμέ[να   ̣  ̣  ̣]
15τά̣χ̣α δ' ἂν ευΦ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣οναΙ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ νῦν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου γρα[ -ca.?- ]
fragment 60
[  ̣  ̣  ̣]τω[ -ca.?- ]
καὶ γὰρ ο[  ̣]φιλ[ -ca.?- ]
ταΙ̣[  ̣]δι[  ̣]τ[ -ca.?- ]
κα[ -ca.?- ]
5φησι δ  ̣  ̣ομ[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣κεκα[  ̣  ̣  ̣]ι πλησίον
  ̣  ̣  ̣[  ̣]Ρ̣ι  ̣[  ̣]Ι̣ μόνο̣υ [  ̣  ̣]ηδ  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ω[ -ca.?- ]
Τ̣[  ̣]ου[  ̣  ̣]ι π[ρ]οσ[χ]ρ̣[ῆ]σθαι ἀρ-
10θρώματι χ̣[ω]ρισ[τῶι] καὶ τὴν
τούτ̣ω̣[ν] τ̣ι̣σ̣ὶ̣ν̣ [β]ο̣ήθειαν
τῶν προ̣σα̣[γόντ]ω̣[ν] αἰτ̣[ίαν]
τὴν κ̣α̣τ̣ὰ τ̣[ὸ φυσικὸν π]έρα̣[ς]
τῶν ἀ̣γαθῶν̣ [ἐλπίδα]
15κα[ὶ] θάρρησιν· ἀλλὰ μὴν
——
[  ̣  ̣]Α̣[  ̣  ̣]Ε̣Τ̣' ἀρτ̣[  ̣]  ̣ς απο[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣τ  ̣μιν κΑ̣Ν̣
[ -ca.?- ]τωι τ̣ῆς εΥ̣
[ -ca.?- ]τοδΕ̣
20[ -ca.?- ]Π̣ρος
[ -ca.?- ]ηΓ̣[  ̣]
fragment 61
[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
2-3[2 lines missing]
4[ -ca.?- ]ατο[  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]Σ̣κΕ̣
[ -ca.?- ]καθα
[ -ca.?- ]ο μηδ[ὲ] υς
[ -ca.?- ]ος καὶ̣ Τ̣ου
[ -ca.?- ]ν ὁδῶ [  ̣]
10[ -ca.?- ] καὶ παντ[  ̣]
[ -ca.?- ]Η̣ν Μ̣υ
[ -ca.?- ]ρον και
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ιων και
[1 line missing]
15[ -ca.?- ]  ̣ωνοι
[ -ca.?- ]ε[  ̣  ̣]  ̣  ̣α
[ -ca.?- ]εΠ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣
fragment 62
[  ̣]α[ -ca.?- ]
φη[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηχ[ -ca.?- ]
fragment 63
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ  ̣[  ̣]οντις  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενα μετα
[  ̣]εΓ̣[  ̣]Δ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀλ̣λ̣ὰ καὶ ταῖς
κ̣αθ’ ἡμέρ̣α̣ν ἐντε[ύ]ξε-
5[σι ταῖς] κ̣αὶ π̣ρὸς [  ̣]Ε̣νΑ̣[ -ca.?- ]
fragment 64
[ -ca.?- ]  ̣ντεσ Ν̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ξ̣η
5[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣]μ[  ̣]ι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣οι
[ -ca.?- ]ειν καὶ του [ -ca.?- ]κ
[ -ca.?- ]Κ̣α  ̣ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]α
fragment 65
[ -ca.?- ] ὀλίγος τα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣ν  ̣[  ̣]  ̣ ο̣ὔθ’ ἃ πΡ̣Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οτι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Α̣ι διὰ χ̣ρῆ̣σ̣[ιν -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν πρὸς μαλ[  ̣  ̣]Α̣υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τα[  ̣]καιΤ̣  ̣[  ̣]ην αὐτῶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν̣αΣ̣επειρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουντεσ κ[  ̣  ̣  ̣]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εΝ̣ ἐκείνου παΝ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]νευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- γν]ώμης αμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Τ̣ιΜ̣ακα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αιΜ̣Α̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νη[ -ca.?- ]
fragment 66
[ -ca.?- ]αΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣Ι̣κοι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ως[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣νΑ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣Λ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υτεΔ̣[ -ca.?- ]
fragment 67
[ -ca.?- ]π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔλθ̣ο̣ι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εΙ̣Σ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣κΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ρ̣Ο̣Σ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν
10[ -ca.?- ] ὥστ̣ε̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θαι
[ -ca.?- ]π̣ραγμα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αΤ̣Η̣
[ -ca.?- ]Ε̣μενο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ω̣ν
[ -ca.?- ] καὶ προς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα
[ -ca.?- ]Μ̣[- ca.9 -]Α̣των
15[ -ca.?- ]γχω[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣ν
[ -ca.?- ] ἡμῖν εξ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Δ̣ιαβεΒ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 68
[ -ca.?- ]πυΘ̣α
[ -ca.?- ]  ̣εκα
[ -ca.?- ]Π̣Ε̣ρι
[ -ca.?- ]ντΙ̣
5[ -ca.?- ]Ν̣ων και
[ -ca.?- ]μιζ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]των αΛ̣
[ -ca.?- ]δρωΝ̣[  ̣  ̣  ̣]
καΛ̣ [ -ca.?- ]α[  ̣  ̣  ̣]
10με[ -ca.?- ]
μα [ -ca.?- ]Τ̣ων
κα [ -ca.?- ]ου
δε[ -ca.?- ]
παν [ -ca.?- ]ανον[ -ca.?- ]
fragment 69
Τ̣Α̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Π̣ολΙ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣]  ̣Ι̣Μ̣ε[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[  ̣]ε  ̣[ -ca.?- ]
απ[ -ca.?- ]
ἐνίω[ν -ca.?- ]
10ε  ̣[ -ca.?- ]
——
ουτΟ̣Σ̣[ -ca.?- ]
Τ̣ων[ -ca.?- ]
δΕ̣δΕ̣[ -ca.?- ]
ἰδιω[ -ca.?- ]
15να  ̣[ -ca.?- ]
τε  ̣[ -ca.?- ]
fragment 70
[  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ζΗ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣μα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Ο̣Ν̣ετα[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]Μ̣ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δειω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣επ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]νας[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αγΩ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]Κ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣Ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νΕ̣[ -ca.?- ]
fragment 71
[  ̣  ̣  ̣]εθΑ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] αὐτοῖς [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]πως ηΔ̣[ -ca.?- ]
τρος · ἃ̣ δ[ὲ -ca.?- ]
5[  ̣] πλείοσιν [ -ca.?- πε-]
[ρὶ] φύσεως [ -ca.?- ]
[  ̣]Τ̣Ο̣ν καΤ̣[ -ca.?- ]
[λό]γοις ο̣ὐδ[ὲ π]ρ̣[ο]σ̣πε̣[σού-]
[μ]εθα τῶι μ[ὴ] τὰς α[ὐτῶν]
10[ἀν]αγκάζειν ἡ̣μᾶ̣[ς ἁμαρ-]
τ̣ίας̣ [  ̣]ιαλεΜ̣[ -ca.?- ]
  ̣ταταις Τ̣  ̣  ̣Σ̣εΙ̣ωΣ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]Α̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρουπ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]Σ̣τηθε  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣τευχε[ -ca.?- ]
15[π]ολ̣λη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 72
[ -ca.?- ]· λέγω δὴ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ιΠ̣[  ̣]ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ  ̣[  ̣]Η̣[ -ca.?- ]
4-5[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]τε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οξ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ροΤ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρου  ̣  ̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]Η̣ς  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οτ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]δεΛ̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επι[  ̣]ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τΩ̣Ν̣ αυΤ̣[ -ca.?- ]
fragment 73
[ -ca.?- ]Τ̣Ι̣ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]βεβ[  ̣]ω[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οὔτ̣' ἐν ὅλ̣ω̣ς αλΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εκω  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] οἶμαι τ̣ἆλλ̣[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θαΙ̣ δ’ υπΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣νΑ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣αΡ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ο̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
11[ -ca.?- ]  ̣ποΔ̣[ -ca.?- ]
12-13[2 lines missing]
14[ -ca.?- ]Ι̣ς[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ηΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]βαλοΥ̣ ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ενοις  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ωτε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣αδ[  ̣]α[ -ca.?- ]
fragment 74
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ρ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αρ
[  ̣  ̣]ανθαι τισ̣ί̣ πως ἐτερμά̣-
[τι]σεν ὃ τῆ̣ς [ἀ]δ̣ίκου̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]της[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γην ὀφε[ι-]
5[λο]μ̣ένη̣[ν -ca.?- ]
[  ̣  ̣]Η̣ν ου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Λ̣[  ̣]
[  ̣  ̣]νειυ πΕ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εινε  ̣
[  ̣  ̣]ε καὶ πΡ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] π̣ᾶν̣ κ[αὶ]
[προ]σ̣ετάττοντο π̣ρὸς το[ύ-]
10[τοις] ὑπάρχου̣[σιν], ο̣ῖ̣α καὶ
[κα]τ̣ὰ πρόξε[ν]ον καὶ κα-
[λο]ὺς̣ τρόπ̣[ους], [ἀξί]ω̣ς̣ κ̣α̣θ̣' ἕν'
[ἐ]κτίν[ειν   ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αὐτοῦ ὅτι [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ρΔ̣[  ̣]  ̣εΜ̣[  ̣  ̣]
[1 line missing]
17[ -ca.?- ]Δ̣ε[ -ca.?- ]
fragment 75
[ -ca.?- ]  ̣θιΚ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καθ' ἣν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τούτω̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]Τ̣ο[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
fragment 76
[ -ca.?- ]  ̣κ[  ̣]
[ -ca.?- ]αλ
[ -ca.?- ]Γ̣ρα
4-5[2 lines missing]
6[ -ca.?- ]Λ̣ων
[ -ca.?- ]αυ
[ -ca.?- ]Χ̣αι
[ -ca.?- ]ο  ̣
10[ -ca.?- ]σΑ̣Σ̣
11-12[2 lines missing]
13[ -ca.?- ]α[  ̣]
[ -ca.?- ]υ  ̣
15[ -ca.?- ]παρα  ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]Υ̣Λ̣[  ̣]
fragment 77Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Ρ̣ον[  ̣]σανα[  ̣]  ̣  ̣αφα[  ̣  ̣  ̣]
πεπ  ̣[  ̣  ̣]Χ̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αυ
[  ̣]οντΑ̣  ̣[  ̣] ἔργ̣[α] εἰς ἄκρον̣ [ἑ-]
[κά]σ̣το̣[υ π]τω̣μ̣ά̣τω̣ν [λό]γου̣
5[οὐ]δ' ἔ[στι νεν]ο̣ῆσ̣θ̣αι κα̣ὶ̣
εἰρῆ[σ]θ̣αι πλὴν τῶν ἤδη
εἰς ἄπειρον ἐ̣κπιπτόντων,
ὧν π̣ά[λ]ι̣ν οὐκ ἔστι̣[ν] οὐθ̣[ὲν]
ἀνε̣[υρετὴς ἢ] [θ]ε̣ατὴ[ς ἱ]κα-
10νὸς κα[ὶ] π̣α[ντ]αχῆι̣ σ̣[ο]φός,
μὴ τ̣ο̣ύ̣των κατακρατή-
σας, ὡ[ς εἰπεῖ]ν̣, μὴ κατηκρι-
βωμ̣[ένος τἀ]ν τ̣οῖς ὑ̣[πο]μνή̣-
μασ̣ι̣ν̣ κείμενα κα[ὶ] ὑ̣πο-
15[θέ]ντα ἑ̣αυ̣τ̣ὸν η[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣ ἐ-
[π]ι̣νο̣[ή]μ̣ατα αλλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουν
παραγ̣ρ̣[ᾶψα]ι̣ τὰς τ[ότε δ]ι̣[ατρι-]
βὰς λαλή[σας -ca.?- ]
σε  ̣[  ̣]κατ[  ̣]τε[  ̣  ̣]υτοΙ̣  ̣[  ̣]Γ̣ου
20[ -ca.?- ]ον
fragment 78
[ -ca.?- ]αι σοφα̣ὶ
2-3[2 lines missing]
4[ -ca.?- ]φΗ̣Σ̣
5[ -ca.?- ] ἕτεραι̣
[ -ca.?- ]ειν · κα-
[ -ca.?- ]υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειΓ̣[  ̣]
Π̣ε [ -ca.?- ]Ο̣[ -ca.?- ]
Π̣  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣]Η̣κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣νΑ̣[ -ca.?- ]
δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτε[ -ca.?- ]
λε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Π̣  ̣[ -ca.?- ]
παρὰ τῶ̣ν ε̣ὐλό[γων   ̣  ̣  ̣  ̣]
τε κ̣αὶ εῖ̣πεν π̣ά[ντας εἰς]
15ἄπ̣ε̣ι̣ρ̣ον ἐ̣κ[πίπτειν λόγους]
ἢ[ν μ]ὴ θεωρή[σωμεν -ca.?- ]
ο [ -ca.?- Ἐπί-]
κου̣ρ̣ον[ -ca.?- ]
ε[  ̣]  ̣  ̣ν · η  ̣[ -ca.?- ]
fragment 79
[ -ca.?- ]λε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ηθ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ωσκ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εΓ̣[ -ca.?- ]
fragment 80
πα[ -ca.?- ]
ασε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]η[ -ca.?- ]
νΕ̣ις  ̣[ -ca.?- ]
5πικο[ -ca.?- ]
μενα [ -ca.?- ]ν[  ̣]α
ἀ̣πειρ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Φ̣ιαΙ̣Π̣ρΟ̣ [ -ca.?- ]τα
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣ μηδ [ -ca.?- ]Ε̣μεν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοιμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]και[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[ -ca.?- ]
fragment 81
κατΑ̣[ -ca.?- ]
δοξα[  ̣  ̣]του[ -ca.?- ]
Ν̣  ̣ε  ̣Λ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣δΟ̣ [ -ca.?- ἐ-]
πειδὴ τοί[ν]υν [ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣Ο̣κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
9[  ̣]ατων · ἐπ̣' Α̣[ -ca.?- ]
10[δέ·] 'περὶ μέντοι γε [βυβλίων]
τάδ' ἐς ὑγίε[ιαν] ἧκα̣ [δι' ἐ-]
κείνω[ν]·' πῶς δὲ κα[ὶ ἄ-]
δηλον ὡς ἀνάγκη δ[ι]α-
[λ]ε̣γο[μέν]ου[ς μ]ὲ̣ν ἅ[π]αν-
15[θ’] ἁπλ̣ῶ̣ς ἐκφέρε̣[ιν κἀν]
το[ῖ]ς̣ β̣υ̣βλίοις τοτὲ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
Τ̣[  ̣  ̣]Σ̣Α̣ι τι̣σ̣ι μ̣ό̣[νο]ν
δεύ̣[τερον καὶ] τ̣ῆι κ[υρι-]
[ωτάτηι ἐπιβολῆι -ca.?- ]
fragment 82Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]υν
[ -ca.?- ]παραθη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θΕ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]πο
[ -ca.?- ]σαφ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ραΛ̣Λ̣[  ̣  ̣]του
[ -ca.?- ]περικ[  ̣  ̣  ̣]αντα
[ -ca.?- ἡμῖ]ν ἐ[γέν]οντο
[ἄνδρες κα]τ’ ἔνδει̣α̣ν̣ [τ]οῦ
[ζητ]εῖν τ̣ἄριστα π̣ού [τ]ε [πα-]
10[ρατι]θ̣έναι καὶ ἔτι· 'γραφῆ̣ι̣
[δ' ἐμῆι] σοι π̣[α]ρειληφότι εξ
[ -ca.?- ]τοΝ̣ υπερ
[- ca.9 -]τωΝ̣ ἐ̣γλογ̣[ῶν]
[- ca.12 -]  ̣[  ̣]ρει  ̣Ω̣ν
15[ -ca.?- κ]υριωτάτων
[ -ca.?- ]των γρα
[ -ca.?- ]γΟ̣  ̣
[ -ca.?- ]'
fragment 83
[ -ca.?- ]Ω̣[  ̣  ̣]Π̣ησ ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενηκ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]παρ  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]σ αλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ι̣ τῶν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αΛ̣[ -ca.?- ]
fragment 84
[ -ca.?- ]Λ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣  ̣λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εΙ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η κετ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]εντ
fragment 85
[ -ca.?- ]αι
[ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]  ̣η
[ -ca.?- ]  ̣ρα
5[ -ca.?- ]ως
[ -ca.?- ]ημ
[ -ca.?- ]μ  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ι
[ -ca.?- ]πι
fragment 86Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]ν ἀπὸ κωφό[τη-]
[τ]ο[ς] καὶ πλ[άσ]ματος, ὥστε
καὶ π̣[ροτ]ίθ̣[ε]σθαι μ̣ε̣[τρί]ω[ς]
πάντα κ̣[αὶ μ]ηδὲν ἐλλεί-
5πειν τῶν ἀ[ν]η[κ]όντω̣ν
ἕω[ς] πρὸς̣ [τἄπ]αντα̣, μέ-
[ντ]οι [δὲ καὶ τ]ὸ κατὰ μέ-
ρος ἂν [οὔποτ’] ἀπ̣ολελεί-
φθαι· π[ερὶ] τῶν δὲ χρησί-
10μων καὶ παντάπασι καὶ
παραπλήσιον εἶναι δο-
[κεῖ] ἑ̣τέ[ρ]ω̣[ς] τοῦ πλούτου
τῶν̣ [χ]ρη[σι]μευόντων λό-
γων τῶ[ι] τ̣ῶ̣[ν ἐκεῖ] κειμέ-
15νων τ[ύπωι]. [καὶ γ]ὰρ διὰ
τούτου καὶ [  ̣]εν[  ̣  ̣]μεναι
[ -ca.?- ]
fragment 87
[ -ca.?- ]δο
[ -ca.?- ]Ο̣Σ̣
[ -ca.?- ]ς
[ -ca.?- ]Η̣
5[ -ca.?- ]Λ̣
[ -ca.?- ]  ̣Α̣ [ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]ο  ̣ [ -ca.?- ]ε
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ο  ̣ [ -ca.?- ]νη
[ -ca.?- ]Μ̣αΤ̣ [ -ca.?- ]  ̣ες
fragment 88
[ -ca.?- ]Α̣ζοΥ̣σιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φην  ̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ψαΙ̣ Ν̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρειπον[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]υνα[ -ca.?- ]
fragment 89
[ -ca.?- ]  ̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣ριτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣Τ̣Ι̣ λο̣γι̣κ̣ῶ̣ς ο κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το εὐθὺς κατα  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] ὅστις προΣ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επΙ̣κο  ̣[ -ca.?- ]
fragment 90
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]λας  ̣  ̣ατα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντοσ διειΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νουντοσ α  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ πί]πτουσαν τα[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]Α̣Ν̣Δ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις[  ̣  ̣] καὶ τὰ [παρὰ]
τ̣ῶν ἀκηκοότω[ν Ἐ]π̣ι̣κ[ού-]
ρου̣ παραθεωρ̣ε̣[ῖτε -]
[τοσαῦ]τ̣α μὲν δυνάμε[ι]
10εἰ δὲ μή γ̣ε κα̣ὶ̣ βουλήσει̣
καὶ̣ προθ̣υμίαι ἓν καὶ̣ τ̣αὐ̣-
τ̣ὸ̣ γ̣ίν[ε]τα̣ι̣ Ἐπικούρωι καὶ
λ̣[ό]γωι - καὶ ἔργωι καὶ εἰς τοῦ-
το ἁμιλλᾶσθε, τὸ γὰρ ἄλ-
15λ̣[ο] μὴ τούτου στοχ̣αζόμε-
νοί τε καὶ τυγχάνοντ[ε]ς̣
  ̣[  ̣  ̣]ον αν  ̣  ̣  ̣δυν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
οὐθὲν οΙ̣ τυγχανε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣Σ̣ ἡ̣κόντων καὶ   ̣[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣παφων ταῦτ’ ε  ̣
[ -ca.?- ]Ρ̣Γ̣[ -ca.?- ]
fragment 91
[  ̣  ̣]ξιν τουτ [ -ca.?- κα-]
θάπερ ειΠ̣[ -ca.?- ]
τῆ̣ς̣ ψυχῆς̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]θενπι[  ̣]Ο̣  ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣ρωνε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣]  ̣τε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ε̣νΚ̣Η̣[ -ca.?- ]
fragment 92Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ξ̣εΚ̣α[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] κα̣θ' οὓς̣   ̣  ̣
5[ -ca.?- ] κ̣αὶ̣ τοῖς̣ [  ̣]Π̣ι
[ -ca.?- ]  ̣ηγΕ̣Ι̣στ  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣Α̣θουΣ̣ Π̣ρο
[ -ca.?- ]  ̣εΠ̣οτ  ̣[  ̣]Σ̣ε[  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]θους ατο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]ον πολλα[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ε̣Ν̣ Ἐπίκο[υ]ρος
[ -ca.?- ]  ̣υΣ̣εν · μ[  ̣  ̣  ̣]οδ  ̣
[ -ca.?- ]ουν ἐν τῶ̣ι εφΟ̣
[ -ca.?- ]Ν̣  ̣ιμ[  ̣]
15[ -ca.?- ]  ̣Δ̣Ι̣  ̣τΙ̣ φησιν
[ -ca.?- ] φ̣ωνῶν κ̣αὶ̣ εν
[ -ca.?- ] κ̣αὶ τῶν ε[  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]εΓ̣μενΩ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Γ̣ο[- ca.9 -]
20[ -ca.?- ]Ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 93Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ] καὶ ἀναψετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον διὰ τουτ̣[  ̣  ̣]
αὐ[τ]ὰ ἐ̣[ξ]ετ[ί]θε̣τ̣ο̣ πά[ν-]
τ̣ω̣[ν] κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλ̣λὰ τ̣ὸ καὶ
5ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον ἐν τῶι̣
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν πλάνον
[ -ca.?- ]αν τῶν αν
[ -ca.?- ]  ̣πρα[  ̣]
[ -ca.?- ]ειν π̣ᾶσι τ[  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]υ κατὰ ταῦ[τα]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ν  ̣[  ̣  ̣]ην ὅλην [  ̣  ̣  ̣]
πο[  ̣]  ̣θ[  ̣  ̣]Γ̣ου Ο̣υδ[  ̣  ̣  ̣]
τε[  ̣]αν[  ̣  ̣  ̣] εἰς μὲν [ἐφ-]
ηβ̣ίας [  ̣  ̣  ̣]κονομι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Δ̣[  ̣  ̣]ης εἰς τ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣απαρκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣]ς καὶ αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 94
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωρ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[  ̣  ̣]θεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] α̣ὔξοντ̣α[  ̣]  ̣  ̣ τ̣αῦτ̣α
[γ]νώσ̣ε̣ως συμ̣πά̣[σης   ̣  ̣]
5Τ̣ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ̣α  ̣[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]Η̣νε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
8[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υντα δια
[ -ca.?- ]Τ̣αΚ̣Α̣[  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ [π]ρὸς πα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣λοΓ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 95
διδοΣ̣[ -ca.?- ]
Θ̣ανος[ -ca.?- ]
διὰ χΕ̣[  ̣]Ω̣ν[ -ca.?- ]
φικοΝ̣[ -ca.?- ]
5ακ  ̣[ -ca.?- ]
κρίνειν απ[ -ca.?- ]
καθηγησα[ -ca.?- ]
βληθεὶς   ̣[ -ca.?- ]
Κ̣εΙ̣[  ̣  ̣  ̣]Δ̣ε[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]Σ̣χειν[ -ca.?- ]
ουΜ̣[  ̣]ν πε[ -ca.?- ]
κατ[ὰ] μ̣έρο[ς -ca.?- ]
παρα[λα]βον[τ -ca.?- ]
σαν[  ̣  ̣  ̣]περι[ -ca.?- ]
fragment 96
[  ̣  ̣  ̣]Σ̣κΕ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ἔ̣γνωτε καὶ [ἐκπίπτον-]
[τας] εἰς ἄ[π]ειρο̣[ν τοὺς περὶ]
τῶν ἡμι̣θέω̣[ν λόγους -ca.?- ]
5Ο̣Υ̣[  ̣  ̣  ̣]Ο̣υθε  ̣[ -ca.?- ]
κατ' Ἐπ̣ίκου̣ρ̣ο̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Σ̣Ε̣ν παραθεω̣ρ̣ησ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἄνευ καὶ̣   ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Γ̣[  ̣]Ω̣[  ̣]χοΛ̣[  ̣]Σ̣  ̣[- ca.9 -]
10μημεΣ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣Ρ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]αΙ̣ τῆι̣ δ[ -ca.?- ]
θα μηΘ̣[ -ca.?- ]
fragment 97
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν̣ου συνΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Υ̣την εἰς ἄπειρο[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντων Ε̣νΤ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]νεΥ̣Γ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κατειδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἶπεν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αριθ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ζειν[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ερα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ια[ -ca.?- ]
fragment 98
[ -ca.?- ]Τ̣απ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υτωι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]ρεμ[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]Ο̣ις αξ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιγΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αΙ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]π[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12[ -ca.?- ]Ι̣α[ -ca.?- ]
13-14[2 lines missing]
15[ -ca.?- ]ετα
fragment 99
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ομα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Π̣ισΤ̣Ο̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] αὖτε̣ υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μηΤ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αψαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων φια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣γρα[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ωΝ̣ ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]Α̣ω[ -ca.?- ]
fragment 100
[ -ca.?- ]  ̣Ν̣τει  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντα Β̣Ο̣υλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε̣Ρ̣Ι̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αγρΑ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τΗ̣ς σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κΑ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νΤ̣[ -ca.?- ]
fragment 101
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣μεΔ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]τοις ὅτι
[ -ca.?- ]  ̣απολ
[ -ca.?- ]Ν̣ουκενΗ̣
5[ -ca.?- ]Σ̣μος καΤ̣Ι̣
[ -ca.?- περὶ ψ]υχῆς βυ̣βλ̣[ί-]
[ -ca.?- ]Λ̣ιστοικ  ̣
[ -ca.?- ]φητειΚ̣  ̣
[ -ca.?- ]Λ̣λοι μεν
10[ -ca.?- ]  ̣αν περιτ
[τ -ca.?- ]  ̣Ω̣σεν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣το βελ-
[τι -ca.?- ]  ̣κισαν πε
[ -ca.?- ]  ̣εραι
15[ -ca.?- ]Ι̣ντ[  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣τω[  ̣]
fragment 102
[ -ca.?- ]α βουλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]υν ἡ[μ]ῶ̣ν υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Σ̣  ̣[  ̣]Μ̣α
[  ̣  ̣  ̣]Ζ̣ε[  ̣]θα[- ca.9 -]ασφ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣ερο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Κ̣[  ̣]  ̣αρ  ̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ν̣ηΠ̣Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Τ̣α μετΑ̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Α̣ς ὧδε καν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ειΡ̣χΕ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αΚ̣εΥ̣τοΠ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χουσι
[ -ca.?- ]τ[  ̣  ̣  ̣]  ̣Ι̣ καὶ
10[ταῦτα] π̣ροθῶ̣μ̣εν ὑ̣π̣ὸ τύ-
[χης] ἢ π̣ο̣νηρίας εἰ μὴ δι-
[δα]ξ̣όμεθα φιλόσοφα
[δόγ]ματα μή[τ]ε̣ [  ̣]Α̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ ἐ]νε̣ρ̣γήσο̣μεν ἀφ' ἧς
15[δι' ἐκ]είνων ἔσ̣χ̣[ομεν] δ̣ι-
[δά]ξεως· εἰ δ̣' ὑπ̣ακούσε-
[ται ἅπ]ας ὁ λοί̣[δορος   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣Ι̣Ζ̣Ω̣ν[ -ca.?- ]
fragment 103Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]Ρ̣ καὶ πα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θεΙ̣[  ̣  ̣  ̣]αι και[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ θρο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]κειν · ὅταν Δ̣Ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[λέξ]ει[ε]ν οἷον ἄνθρ[ω]π̣ο̣[ν]
[ταύτη]ς̣ τῶν ἱερῶν [ἰδίας]
τ̣ροφῆς ἐμφορε̣[ῖσθ]αι κα[ὶ]
μακάριον ἀποτελοῖτο,
[κ]αὶ γὰ[ρ ο]ἱ̣ περὶ τὸν Ἐπίκου-
10[ρον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ εὔ̣χ̣ο̣ν̣[τα]ι̣ ε
[- ca.9 - τῶ]ν̣ ἰδιωτικῶ̣[ν]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]ωνε[  ̣]Ι̣ο[ -ca.?- ]
fragment 104
[ -ca.?- ]Γ̣ω  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[1 line missing]
3[ -ca.?- ]ονηΣ̣ δΕ̣
[ -ca.?- φ]ιλοσοφίας
5[ -ca.?- ]κοτων[  ̣  ̣]Τ̣ου
[ -ca.?- ] εὐ̣δόκ[ιμο]ν̣
[ -ca.?- ]Α̣[  ̣]ει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- με]θ̣ό[δ]ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Τ̣ινΤ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]αι φυλ  ̣[  ̣  ̣  ̣]Ν̣
[ -ca.?- ] μάθημ̣α̣ τε
[ -ca.?- ]εις ἁπαξα-
[πα -ca.?- ]ο καὶ πά[ν]τες
[ -ca.?- ]εΣ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[ -ca.?- ]αντΑ̣[ -ca.?- ]
fragment 105
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]τωΙ̣ Π̣[ -ca.?- ]
3-4[2 lines missing]
5Δ̣[ -ca.?- ]
Κ̣ου Ε̣[ -ca.?- ]
λογι̣ζ̣[ -ca.?- ]
λΑ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣Σ̣[ -ca.?- ]
10τΟ̣Δ̣[ -ca.?- ]
fragment 106Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]ορασοΥ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣αμεΝ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]Ε̣νομΟ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]φ’ ἡμῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣]τα δΙ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υ̣-
[γκ]άθημ̣αι[  ̣  ̣  ̣] καὶ̣
[  ̣  ̣]Ω̣ν ὡς εκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον
[  ̣  ̣]Μ̣εν τουΤ̣Ι̣[  ̣  ̣]Ι̣ μορι
[  ̣  ̣] ὅτε δ̣ὲ το[  ̣  ̣  ̣]διαδε
10[  ̣  ̣]Ε̣νον εὐφ̣ρ̣αίνει
[  ̣  ̣  ̣]ραΤ̣[  ̣  ̣]ουσα[  ̣  ̣]Ο̣σδε
[  ̣  ̣  ̣]  ̣Ν̣Ε̣Σ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οταυ[ -ca.?- ]
fragment 107
[ἄνευ μεθ]ό̣δου̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣[αὶ]
[δ' ἀντ]έπραξ̣ε̣ν [ἡμῖν], [ὅσοι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἂ]ν ἐπ̣ι̣σπ[α]σ̣[ώμεθα]
[λέγειν] κ̣αὶ γράφειν διαφό-
5[ρως·] δῆλον τοιγαροῦ̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ πλὴν τοΥ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γνωΣ̣τεΟ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ατα  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[συγκ]ρίνομεν τρό-
10πους τῶ[ν] μετὰ τὴν Ἑρ-
μάρχου̣ τελευτὴν συν-
τάξεις ἐγδεδωκότων,
εἰ̣ δ̣έ τις βούλετ̣α̣ι, καὶ με-
τὰ τὴν ἔγλειψιν τῶν Ἐ-
15πικούρου̣ διακηκοό-
των ἁπάντων, ἵν' ἐὰν
ἦ[ι] τ̣ο̣ιαῦθ' ὁποῖα   ̣  ̣[  ̣]εΠ̣[  ̣]
Κ̣ουΓ̣  ̣εΙ̣Ν̣ κρ̣ι̣νε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
fragment 108Sketched by Carlo Malesci
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]ω[  ̣]Δ̣ [ -ca.?- ]μεν[  ̣]
Τ̣οΝ̣ καθ  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα
π  ̣  ̣ο  ̣[  ̣]  ̣ πε̣ρ̣ὶ τοῦ μενΑ̣
[  ̣]εΝ̣ως  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Ξ̣Ι̣ουν  ̣[  ̣  ̣]
5  ̣  ̣και  ̣[  ̣  ̣  ̣]Α̣ι πολὺ μὴ̣[ν]
μ̣ᾶλλον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Π̣υ̣θο-
κ̣λέους̣[ -ca.?- ]
καὶ τῶν [ -ca.?- ]
τάδε ν[ -ca.?- ]
10νωνοΣ̣[ -ca.?- ]
ρΙ̣Ο̣ν μα[ -ca.?- ]
κριτων Μ̣η[ -ca.?- ]
χ ἔ̣φ̣ασαν̣ [ -ca.?- ]
——
διὰ τῆς Π̣αρΟ̣[ -ca.?- ]
15  ̣ου φωνῆς [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]κουσαν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣υΣ̣Ο̣[  ̣]  ̣υς[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νι[ -ca.?- ]
fragment 109
[ -ca.?- ] Χαρικλε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] βελτισ[τ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀναξα]γόρου κα[ -ca.?- ]
4-5[2 lines missing]
6[ -ca.?- λ]αμβάνει[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]την ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[  ̣  ̣]ιδρ[  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣]ερι[ -ca.?- ]
fragment 110
[  ̣]  ̣ια  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ειν · πο[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ε̣Τ̣εΙ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Π̣εΡ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]Ρ̣εκ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ασυν[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣δ’ αὐτο  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] αὐτῶν [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Κ̣εΝ̣ αλΛ̣[  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]  ̣σεως · ε[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- τοῦ] γὰρ̣ Φυ[σι-]
[κοῦ τοῦ Ἀν]τ̣ι̣σθένους
[ -ca.?- προσέτ]αξα ἀπόγρα-
[φον -ca.?- ὑ]μ̣ῖν φέρει̣[ν]
15[ -ca.?- ]  ̣ταται  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τα ταδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]Ι̣αΝ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 111
' [ -ca.?- πρ]ο̣σ̣έ[τ]αξα
[ -ca.?- ]ον ὑμῖν̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣κτα[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] περιέστα[ι]
5[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ περ]ὶ̣ [Σω]κράτ[ους]
[τοῦ Ἀρ]ι̣σ̣τίπ̣που̣ [κ]αὶ̣ Σπευ̣-
[σίππου το]ῦ̣ Πλάτωνος
[ἐγκώμιον] καὶ Ἀριστοτέ-
10[λους τὰ] Ἀναλυτικὰ καὶ
[τὰ Περὶ] φ̣ύσεως, ὅσαπερ
ἐ[νεκρίν]ο̣μεν·' ἐπὶ δ' Εὐβού-
λ[ου]·'[τὴ]ν̣ ἐπιστολὴν Π̣ροΣ̣
δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]Γ̣οις καὶ τῶν Δη-
15[μοκρί]του̣ τινά, οὐχ οἷον
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]των αν
[ -ca.?- ]Τ̣ων ἵνα
[ -ca.?- ]'
fragment 112
Τ̣ιΤ̣[ -ca.?- ]
ουκον[ -ca.?- ]
μΗ̣Ν̣[ -ca.?- ]
εισυ  ̣[ -ca.?- ]
5τητ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]μ[ -ca.?- ]
Κ̣Α̣Ι̣[ -ca.?- ]
fragment 113
[ -ca.?- παρ]αθ[ε]ω̣ρ̣η̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νο[  ̣] τ̣ῶν φ[  ̣]λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εριστος δου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐμπεπτ̣[ωκ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ο[  ̣ ἔ]ρ̣γον̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣ρόπο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μπε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣φιΛ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
fragment 114Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

' [ -ca.?- ]  ̣ἀγωγα̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ γε]γρ̣αμμένος Δ̣Ε̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φυ]σικῶ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π̣η[  ̣  ̣ φ]ύ̣σις
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]ψιΝ̣ ἔχων παρα[θεω-]
[ρεῖσθ]α̣ι·' ἔτι δέ· 'ἀμ̣έ[λε]ι - λ̣[έ-]
[γε]τ̣αι - μηδ’ἱστορ̣ιῶν
[μ]ηδ' ἄλλων σοφιστικ̣[ῶν]
[φ]ω̣νῶν, ἀλλ' ἀ̣[ρ]τ̣ί[ω]ς ἧκ[ε πρὸς ἡ-]
10[μᾶς ἄλ]λ' εὐ̣θὺς πάντα ταῦ̣-
[τα ἀπ]ηχώς·' ἐπ' Ἰσαΐου [δὲ]
[τοῖ]ς̣ Μενοικέως υἱο̣[ῖς·]
'[συμφ]έρει νομισαντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀθην[ῶ]ν ασυ[  ̣]  ̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]ντ[  ̣  ̣]Α̣με  ̣  ̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σθΑ̣ [ -ca.?- ]'
fragment 115
[ -ca.?- ]τατης ε[  ̣]τιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κονΤ̣[  ̣  ̣]ασθαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ω̣ν ὡς [ο]ὐ πας[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λων[  ̣  ̣]κατ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ουτοδ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εντ[  ̣  ̣] ὑμᾶς α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ετ  ̣δηλΟ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑμῖν β[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κα[ -ca.?- ]
fragment 116Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

' [ -ca.?- ]ἐ[ν]
ταῖς ἡμ̣ερ[οκ]ωμίαι[ς]
ἐν Τέωι συσχόμενος π[ερὶ]
τοῦ σοφιστεύσα[ν]τος̣ τἀν[α-]
5ξαγόρου ἀναγι[ν]ώ̣σκον-
τος καὶ Ἐμπεδο̣[κλ]έους
καὶ περὶ ταῦτα τ[ε]ρθρε̣[υο-]
μένο̣υ κατατεταμένω[ς]·'
ἢ πάλιν· 'ὁ τοὺς Ἑρμοκο-
10πίδας ἐν Τέω<ι> συ[σ]τήσας̣
[κατὰ Δ]ημόκρ̣ιτον καὶ
[Λεύκιπ]π̣ον πραγματευ-
[ομένους -ca.?- ]'
fragment 117
[ -ca.?- ] οὐθέν· εἰ
[μὲν -ca.?- ἑνὸς] ἑκάστου
[τῶν συ]σταθέντων καὶ λό-
[γους πο]ιούμενοι καὶ γρά-
5[φοντε]ς̣, ἂν ἐπιτ[ι]μῶ̣ιμε[ν]
[σφόδρ]α τοῖς μὴ [σχο]λὴν   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]; [γ]ί̣ν̣εσθαι δ' ἄξιον [ἐπι-]
[τη]δείων τῶν καθηγεμό-
[νω]ν ἐπ[α]ι[ν]ετεῖν ἀνεπι[στή-]
10[μο]νας ἐπὶ τοὺς χρόνους, μᾶλ-
[λον] δὲ τοῦτο δὴ ἔσ̣τ̣ι νῦν τῶν
[διδ]άγματος ἐπι[τ]ε̣<τε>υ̣χότων,
[  ̣  ̣] οὗ πλειοναμαιδολ[  ̣]ων
[  ̣  ̣]υσησυντεσ αρατεουταν
15[  ̣  ̣]κανυγοντο τῶν προτε-
[ρ- ca.10 -] ἀφο[ρ]ώτερον
[ -ca.?- ]
column 1
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ους
[ -ca.?- ]α[  ̣]δι
[ -ca.?- ]  ̣α[  ̣]και
5[ -ca.?- ]ητε
[ -ca.?- ]ταΝ̣ατι
[ -ca.?- ]Ο̣να[  ̣]  ̣δι
[ -ca.?- ]  ̣ριστ  ̣υως
[ -ca.?- ]οιποΥ̣δε
10[ -ca.?- ]Α̣ρ ἐ̣τυγχα-
[ν -ca.?- ]  ̣αΣ̣  ̣ας̣
[ -ca.?- ]  ̣Μ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣Ω̣Σ̣Κ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ς λ̣εγ̣οι̣
15[ -ca.?- ]Τ̣Ι̣ μεν
[ -ca.?- ]ενεκα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]τα και
[ -ca.?- ]  ̣
column 2Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣]Σ̣ ἑα[υ]τ̣ῶν ο[  ̣]κ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣] ἀμέμπ[τ]ω̣ς αὐτ  ̣[  ̣  ̣] πα-
[ρά]γουσίν̣ [τ]ι γόν[ιμ]ο̣ν̣
[κα]ὶ γινώ̣σ̣κουσιν̣ π̣λεῖσ-
5[τα] πιθα[νῶν], τ[ότε δὴ] π̣αρ-
ανακάμ̣[ψομ]ε̣ν· ὁμο -
——
λογῶ τοί[νυ]ν, ὡς καὶ κα-
τ' ἀρχὰς ἔφην, τὸ τῶν χρη-
ματιζόντων τινὰς Ἐ-
10πικουρείων πολλὰ μὲν
συμφορητὰ καὶ λέγειν
καὶ γράφειν, πολλὰ δ' αὐ-
τῶν ἴδια τοῖ̣ς κατὰ τὴν
πραγματείαν ἀσύμφω-
15να, τ̣ινὰ δ' ἐκεῖθεν ἐσπα-
ραγμένα φλοιωδῶς καὶ
ταχ̣έως, χω̣ρίσω [δὲ τῶν]
[ὑπ' αὐτῶν -ca.?- ]
column 3Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]ω  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
νοντΩ̣[  ̣] τὴν ἀκρί[βειαν]
ἡμῶν [καὶ] τ̣ῶν ἀπ̣ην[  ̣  ̣  ̣  ̣]
λος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]ηδὲ φ[  ̣  ̣  ̣]
5τω[- ca.9 -] ἀλλ' ἔ̣[στα]ι
δυ̣ν̣[ατὸν ἐὰν τοῦτ]ο̣ καὶ ἃ
μ[ὲν εἰρ]γ̣άσαν̣[το πάντες οἱ]
μεθ' Ἕ̣[ρ]μαρχον̣ [ἐ]μβ̣άν-
τες εἰς [τ]ὴν αἵρε̣σ̣ι̣ν, ὁμοι-
10ότρο[π]ά τις παρ[α]στήσηι
καὶ βε[βο]υλη̣[μ]ένους
καὶ πεπραχ̣ότας, ὅπερ
οὐ πρότερον οἴομαι
τοῦ πάντας ἀνθρώπους
15μέλανα[ς] εἶναι καὶ μι-
κροὺς καὶ δι̣[εσ]τραμμέ-
νους· ε̣ἰ̣ [δὲ] μὴ π̣ρ̣[ο]σ̣η -
——
γόρευσα[ν α]ὐ̣τοὺς ἀνα-
[λό]γ̣ως τ[οῖς   ̣]η β[υ]β[λί]α
20[ -ca.?- ]
column 4Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- τῶν Ἐπικουρεί-]
[ων] προ̣σαγο̣[ρευ]ομένων·
ὁ μὲν γὰρ ἐγνωσμένος
ἢ καὶ διιστορη̣μένος̣ ὑ̣-
5φ' ἡμῶν, ὃς καί φησι εἶ-
ν̣[α]ι̣ ὁ̣ γνήσιος ἀναγνώ̣[σ-]
τ̣ης ἐ̣π̣ὶ γραφὰς [ἐγλεκ-]
τὰς κα[ὶ πλ]ήθη συγγ̣ρ̣α̣[μ-]
[μ]άτων, κἂν βάλ̣ηι̣ [γ]ε̣ [φαύ-]
10λως, ἀνείληφε πολ[λὰ]ς̣
ἐγλογὰς καὶ τῶν μ[ὲ]ν̣ ἐ-
πὶ μέρους διανο[η]μά-
των ἀπειρότατός ἐστιν.
ἃ δὲ προστάττεται ποι̣-
15εῖν, ἐπὶ κεφάλαι[α βλέ-]
πει, καθάπερ ὃν λ[έγου-]
σιν ἐκ βυβλίου κυβ[ερνή-]
[τ]η̣ν̣ καὶ διὰ παντ[ὸς -ca.?- ]
column 5Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

μνη[σθεὶς τῶν λόγων δεδει-]
γμέ[ν]ω̣ν καὶ τῶν [σοι] εὖ
γε̣[γ]ο̣νότ̣ων τόδε π[άλιν]
ἐπιλογίζου καὶ κ[ενὰ]
5περὶ τοῦ̣ μέλλοντο[ς νό-]
[μ]ιζε καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[κ]αὶ πα̣νταχῆι παρει̣ρ[η-]
μένο̣[ν] ἡ τετραφάρμα-
κος· 'ἄφοβον ὁ θεός, ἀν[ύ-]
10ποπτον ὁ θάνατος καὶ
τἀγαθὸν μὲν εὔκτητ̣ο̣ν̣,
τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκα[ρ-]
τέρητον.' οὓς δ' ἐκ τῶν
βυβλίων φησὶν ἐκφέ-
15ρει̣ν ἀν[α]λογισμούς,
ταύτας εἴσει τὰς λέξει̣ς
ἀν̣ταποδόσεις δώδ[ε]κ' [ἢ]
πεντ[ε]καίδεκα μ[  ̣  ̣  ̣]ις[  ̣]
πΩ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρει[ -ca.?- ]
column 6Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]Δ̣Ω̣Μ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]Ρ̣Ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]Υ̣νανδε  ̣χ[  ̣]
[  ̣]Α̣ι τῶν βαθυτέρων ὡς ἐν-
[δέ]χ̣εται φανότατα πέφρασ-
5[θαι] κ̣α̣ὶ̣ νοεῖ ταὐτὸ παν-
[ταχῆ]ι̣, ὧδε ποῦ δυνησό-
[μεθ' ἐκ βυβλί]ων σοφώ̣-
[τατ' ἐ]ξ̣ενεγκεῖν; ἐ[π]ιδεί-
[κνυ]ται δὲ τὴν κατοχὴν
10[ὅλων ἐν το]ῖς βυβλίοις τα-
[ράττων καὶ] θ̣ρυλῶν ὅτι Λε-
[ό]ντιον̣ κ̣αὶ ἑτέρα <ἑταίρα> τις ἐν
τῆι πραγματείαι μνημο-
ν̣εύεται καὶ Νικίδιον
15ῆ̣ν Ἰδομενέως ἐρωμέ-
ν̣η, Λεοντέως δὲ Μαμμά-
[ρι]ον, Ἑρμάρχου δὲ Δημη-
[τρ]ία καὶ τοῖος ἦν Πυθο-
[κλ]έους π[αιδ]α̣γωγὸς Πολύ-
20[αινος -ca.?- ]ομη
[ -ca.?- ]
column 7Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]Ι̣κΩ̣ [ -ca.?- εἰ μὲν τοῖς]
ὅλον σ̣[οφῶν ὀνόμ]ασιν προσ̣-
αγορεύ̣[ονται] οὔτ' ἐσμὲν
ἡμε[ῖ]ς̣ ὑ̣π̣[ό] γ̣ε̣ τῶν \ἀξίων/ μνήμης
5[καὶ χάριτο]ς̣ οὔ τι̣νι̣ [γ]εγο-
ν̣ό̣τ̣[ων ἀλλ' ἡμῖν ο]ὔ̣τ̣ε τῶν̣
φίλων τινὶ συνευχόμε-
θα γεν̣έ̣σθαι, τρέπομεν
[πρὸ]ς τὰς λεγομένας αἶγας
10ἀγρίας τὸ κακόν· εἰ δέ τις
——
καλεῖ τοῖς ὀνόμασι τού-
τοις καὶ τοῖς παραπλησίοις
[τ]ὸ̣ν̣ δεδιδαγμένον με-
θοδικῶ̣[ς] συνιέναι τἀν
15τοῖ̣[ς] βυβλίοις τῶν καθη-
[γε]μ̣ό̣[ν]ω̣ν ὥστε [κ]αὶ προ-
φ̣έρεσθ̣[αι  ̣  ̣  ̣]  ̣εισενπε
  ̣Ι̣εκ  ̣[- ca.12 -]Λ̣απα
[ -ca.?- ]
column 8
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
3-4[2 lines missing]
5  ̣[ -ca.?- ]
6-7[2 lines missing]
8  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
10α[ -ca.?- ]
column 9
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣
[1 line missing]
4[ -ca.?- ]Η̣
5[ -ca.?- ]  ̣
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]ς
[ -ca.?- ]α
[1 line missing]
column 10Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ἐν τοῖς]
[Πε]ρ̣[ὶ τῆς τῶν ἀ]τ̣ό̣[μων ἀ]ν̣-
ομοι[ό]τητο̣ς̣ καὶ πε̣ρ̣ὶ πα-
ρεγκλίσεως καὶ τῆς τ̣οῦ ἀ-
5θρόου προκαταρχῆ[ς], καὶ
περὶ τελειώσ̣ε̣ως̣ [ἄκρας]
καὶ τ̣[ῆ]ς̣ [εὐδαιμ]ον[ίας ἐν]
τοῖς Περὶ τελῶν. πρός γε̣
——
μὴν τὰ κατηγορούμε̣ν̣α
10τοῦ λόγου καὶ τοῦ βίου τ̣ῶν
περὶ τὸν Ἐπίκουρον, δι'
αὐτῶν ἀπελογήθη τῶν
ἐν τοῖς βυβλίοις ἀμ̣ύθη-
τα περὶ ἑκάστου παρατι-
15θείς, ὡς Περὶ γραμματι-
κῆς καὶ Περὶ ἱστορίας καὶ
Περὶ παροιμιῶν καὶ τῶν
ὁμοίων καὶ Περὶ λ[έ]ξεως
καὶ Περὶ ποιημάτων χρή-
20[σεως κ]αὶ Περὶ εὐσεβε̣[ίας]
[1 line missing]
column 11Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ἐρχόμενον ἀκριβεί-]
αι πρὸ̣[ς τὰ τῶν ἀνδρῶν],
[πε]ρὶ πολλῶν ἡγ̣[εῖσ]θαι [τἀ-]
κε̣[ί]νοις ἀρέ̣[σ]κοντ' , [ἐκ] τ̣ῆς̣ ἀ̣[ρ-]
5χῆς ὑποψί[α]ν τινὰ̣ [λ]α̣μβά-
ν[ει]ν ὡς περί τινων ἐπι-
στολῶ̣ν̣ καὶ τῆς [Πρὸς Πυ-]
θ̣οκλέα περὶ̣ μ̣[ε]τεώρων
ἐπιτομῆς καὶ τοῦ Περὶ ἀ-
10ρ̣[ετ]ῶ̣[ν], καὶ τῶν εἰς Μητρό-
δωρον ἀναφερομένων
Ὑποθηκῶν καὶ τῶν Μαρ-
τυριῶν καὶ μᾶλλον [δ]ὲ̣
τοῦ Πρὸς τὸν Πλάτωνο̣ς
15Γοργίαν δευτέρου, καὶ τῶν
εἰς Πολύαινον τοῦ Πρὸς
τοὺς ῥήτορας καὶ τοῦ̣ Περὶ
σελήνης καὶ τῶν εἰς Ἕρ̣-
μαρχον· ἐξέλεξεν δὲ καὶ
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γεγραμμένω̣[ν]
column 12Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οσα Κ̣ατεπι[  ̣]  ̣α  ̣
[ -ca.?- ]υδ[  ̣]Ν̣αΥ̣
[ -ca.?- ]αρε[  ̣  ̣  ̣]Χ̣ε
5προς  ̣ικαΝ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]απΑ̣
Ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. ἑαυτοῦ τῶ[ν] λέξ̣ε̣-
ων ἀλ[λ]αχῆι τε κἀν [πρ]ώ̣-
τωι τῶν Ἀρισταίων, ὁ μά -
——
λισ̣τ̣α γαυριάσας ἐπὶ̣ τῶι
10συμβε̣βληκέναι τὰ παρ' Ἐ-
πικούρωι καὶ τούτο[υ τοῖ]ς̣ ἐ̣-
χ[ομένοι]ς, διενηνοχέναι
κ̣α̣[ὶ] πάσας τῶν νεω[τ]έρων
καὶ μ[έ]γι̣σ̣τον ἀ̣δίκημα
15νομίσας ἑαυτῶι, μᾶλλον
δὲ καὶ ἀσέβημ', ἐ̣ποισθήσεσ-
θαι το[ιοῦτον ε]ἰ ὅλως τι
[1 line missing]
column 13Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣ατὰ τὴν ἅ̣λωσιν τῶν
[Ἀθην]ῶν ἐκπ̣επτωκ̣ὼς καὶ
[τὴν ἀν]ε̣π̣ίγραφον ἐπιστο-
[λὴν τοῖς συ]νήθεσιν δια̣[πέμ-]
5[π]ων Δημ̣[άρ]ατον [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
νον Ἐπικούρει̣[ον αὐτοῖς]
ἐκέλευεν ἀνασώ[σασθαι]
καὶ ἐπ[οί]ησαν ἕκαστοι τὸ
χρέως [τἀναγ]καῖον· ὁ δὴ
10ταῦτα καὶ [πο]λ̣ὺ πλε[ίονα]
προσενηνεγμέν[ος] ἰδι-
ώματα σεβασμοῦ παρα-
πλησίου θεοῖς ὑπὸ̣ τῶν
ματαί̣[ω]ν, ἀλήθειαν αὐτὴν
15ο[ὐ]κ ἔχω τί θεὶς̣ ἁπλοῦν ἢ
συΝ̣[  ̣  ̣  ̣]μεΙ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ ἐ]ξ ὅσων
δὴ [  ̣  ̣  ̣]τοιΚ̣[  ̣  ̣  ̣]ς πρ[ο]σα
[1 line missing]
column 14Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

του[ -ca.?- ]
ἄξια χάριτ[ος] ὄντ' ἀλλ' ο̣[ὐ]
χΙ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α, τοῦτο γὰρ ἄλ̣-
λοι[  ̣]Ι̣  ̣  ̣  ̣ς  ̣[  ̣]  ̣τοι παθεῖν Ἐ[πι-]
5κ̣ο̣[ύ]ρ̣[ει]οι, μεθ' ὧν απο  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ρου[  ̣] καὶ Ζ̣ήνωνος ἐγεν[ό-]
μην περιόν[το]ς̣ [οὐκ] ἄπιστ̣[ος]
ἐραστὴς καὶ τ[εθνηκό-]
τος ἀκοπίατος ὑμνητής,
10μάλισ̣τα πασῶν αὐτοῦ τῶ[ν]
ἀρετ̣ῶ̣ν̣ ἐπὶ ταῖς ἐξ Ἐπικ[ού-]
ρου καύ̣χαις τε καὶ θεοφ̣[ο-]
ρίαις. ἀλλὰ τὸ σχετλιώτα -
——
τ̣ο̣[ν] ἐκεῖν' ἐστὶν̣ [ἐ]πὶ τοῖς
15πλείοσιν τῶν Ἐπικουρεί-
ων ὃ τὴν ἐν τοῖς βυβλί[ο]ις
ἀ[νε]ν̣εργησίαν [ἀ]παραίτ[η-]
το[ν ποιεῖ   ̣  ̣  ̣  ̣]Ν̣ καὶ δι
[1 line missing]
column 15Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Α̣λ[  ̣]  ̣Σ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]μΤ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
κοινῶς καὶ πε[ρ]ὶ ἐκεί̣ν̣ων
ὥ̣[σ]τε καὶ παντοδ̣απῶς
ε[ἴ]ς̣ τε τοὺς βίους [κ]αὶ τὰς̣ φι-
5λοποιήσεις κα[ὶ τὰς ἐ]ν̣α̣γ-
καλίας καὶ τὰς ὁ[μ]ι̣λίας
τὰ̣[ς] π̣ρὸς ἑκάστους ἐκβλ[α]σ-
φημοῦσι̣, κ̣α̣θάπερ εἰ μὴ
τὴν πραγματείαν̣ ἀνε-
10γνώκεσαν, εὐθέως ὀφει-
λόντων πολεμίων νο-
μίζεσθαι καὶ εἰς ἤθη λοι-
δορεῖσθαι καὶ πανκάκων
γεγονότων, κἀν τοῖς ὅλως
——
15ἀφιλοσοφήτοις οὐ πολ-
λῶν ἐπ̣ιει̣κῶν, καὶ ἀγα-
θ̣ῶν ὄντων οὐχ ὅτι κἀν
——
τοῖς κατ' ἄλλας ἀγωγὰς φι-
λ̣ο̣σοφοῦσιν ἢ τῶν διεξο-
20[δευσάντων -ca.?- ]
column 16Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]. δ[ύ] -
——
ναν̣[ται] μ[ὲν] τοῖς [β]υ̣βλίοις̣
παρακολουθεῖν οἳ καὶ
τετυ[χ]ό̣τες ἀγωγῆς Ἕλλη-
5σι καὶ̣ [ο]ὐ̣ [Πέρσαις] πρεπού-
σης καὶ παι[δευθέ]ν̣τες
ἐν μ[α]θήμασι, δι̣[δά]σκου-
σι καὶ [τ]ὰ τ̣ῶν ἐπιτετη-
δευκότων ἀσάφειαν ἐξ-
10ευρίσκειν καὶ ὁμοειδῆ
γ', εἰ μηδὲν ἕτερον, ἐκ παι-
δίου μέχρι γήρως φ[ι]λο-
σοφήσαντες καὶ τοσαῦ-
τα καὶ τοιαῦτα ταῖς ἀκρι-
15βείαις συντεθεικότες·
ο[ἱ] δὲ δουλεύσαντες ἐρ-
γατικῶς ἢ ἀνάγ[ω]γοι καὶ
γράμματα μὴ μ̣[α]θόντες
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ο̣ι
[1 line missing]
column 17Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- τὰ Ἑλλη-]
νικά, ῶ̣[ν] ἔχο[μεν -ca.?- ]
[  ̣  ̣] κ̣ατ̣[ὰ] π̣αν[ -ca.?- ]
[ἐπι]κ̣α̣λήσας ἡμ̣[ετέραν],
5οὐ λέγω τῶν ἀνακεχω-
ρηκότ̣ων ἀλλὰ τῶν ἐμ
μέσω[ι], [τὴ]μ̣ πρὸς ἰδιώ[τας]
συνήθ̣[εις ὑ]π̣ὸ τῶν καθη-
[γ]εμόνων γεγ[ρα]μμένη̣[ν]
10ἐπιστο̣λήν. εἰ δὲ κ̣α̣τ̣α̣ψε̣υ-
δόμεθ’ ἡ̣μεῖς αὐτῶν, ἐ-
λεγ̣[ξ]άτωσαν ἕν τι ποιή-
σαντες ὧν εἴπομεν, ἀλ -
——
λά· 'δυνάμεθα μέν, οὐ βου-
15λόμεθα δέ,' καθάπερ ἔλε-
γέ τις περὶ ἐμοῦ τάχα μω-
κώμενος· καί πως ἐφ' ἡ-
μῶν ὑπαρκτόν ἐσ̣τ̣ι ὅ
φησιν Ἐπίκουρος, ἀδια-
20νόητον εἶναι τὸ τ̣ἀγαθὰ
κατ̣[ὰ φύσιν δύσκτη]τα βλέ-
[πεσθαι -ca.?- ]
column 18Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣]Ι̣Σ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣εΥ̣
[ -ca.?- ]  ̣ας[  ̣  ̣]Ξ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]Μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ̣α̣ὶ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ [ἵνα μὴ π]εραι[τέ]ρω
[τ]ῆς συμ[μετρί]ας τ[ὴ]ν
πρώτην ἐ̣γβάλωμ̣ε̣ν̣
γραφήν, ἐν τρισὶν κεφα -
——
10λαίοις τὴν ἐπαχθεῖσαν
δ̣ι' ὑμᾶς πρώτην ὑπομο-
νὴν κατακλείσομεν·
——
συμπιεζούμενοι γάρ,
ὡς οἶσθας, οὐ̣<δ> πάντες,
15ἀδιακόντιστοι γὰρ οἵ
γε πλείους, ἀλλ' ὅσοι μι-
κρόν γε συνέσεως καὶ ἐ-
ρ[εθ]ί̣[σμ]ατος ἔχουσιν [  ̣]  ̣
[1 line missing]
column 19Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

Δ̣[  ̣]α[ -ca.?- ]
  ̣α  ̣ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ω[  ̣]
καὶ νὴ Δ̣ί' ἡμε̣[ῖς], ἀπολογο[ύ-]
μ[εν]οι μὲν̣ [πρὸς] α̣ὐ̣[τ]ο̣ὺ̣[ς ἀν-]
5[τετ]είνομ̣[εν καὶ συγ-]
[γρ]ά̣φ̣ειν ἐπίδ[ειξιν ὑπο-]
μ̣ν̣ημάτων ο[ὐ] περὶ μ[ο-]
νῶ[ν  ̣]  ̣ [ἀφι]κόμεθα συγ̣-
γράφοντες ὅτι μὲν οὖν
——
10οὔτε τὴν πρώτην φορὰν
ο̣[ἱ] πρ̣ῶ̣τοι τ̣οιαύτην ἔσ-
χον οὐθ' ὅταν πρὸς τοὺς
ὑφ' ἑαυτῶν πλανωμέ-
νους ἢ̣ συμ̣[πλα]νωμέ-
15νους [ὁ]μι[λ]ῶσι̣, τούτοις
ἐμμένουσιν οὐδὲ μήν,
ὅταν πρὸς τοὺς ἀδυνάτους
Σ̣[  ̣]μπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ῶν ἔξω-
[θεν -ca.?- ]
column 20Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
καὶ ἐπ̣[ὶ] τῆς ἀναγνώσεως
καὶ γ̣[ραφῆς] τῶν βυβλίων
[τούτοις δύ]ναται παρα-
5[κ]ολου[θεῖν] καὶ τὸ γένος
[ο]ὐκ ἔχει πο̣[νη]ρὸν ὑ̣πὲρ
ο̣ῦ̣ ἄ̣[λλα] σ̣υνδ̣ιασ[τελ]οῦ-
μεν ὥσθ' ὁ τὴν συμμε-
τρίαν ὑπερβαίνων ἢ κο-
10λούων κἀν τοῖς ἱκανοῖς
οὐ προσηκόντως ἀνα-
στρεφόμενος [ἐξ]ετασθή-
σεται κατὰ τὴν ὅλην ἀ-
γωγὴν οὐκ ἐγκα[θή]με-
15νος· ἐγὼ δὲ πρὸς τοὺς οἵ-
ους κατέλαβον κα̣ὶ νῦν
ὡς εἰσὶ τ̣[οι]οῦτοι φ[ω]ρωμέ-
[νους -ca.?- ]
title subscriptioSketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

Φιλοδήμου
Πρὸς τοὺς
[ἐταίρους]
α