DCLP

sign in

P.Herc. 1004 = Trismegistos 62436 = LDAB 3609DCLP Transcription [xml]

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Birgit Breuer and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

fragment 5P.Herc. 1004 fr. 5
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Carlo Orazi

λον μα  ̣ο̣ν
[ -ca.?- τ]ὸ δυσέφ[ο̣δον]
αποεμεαυ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νκ  ̣  ̣
σεντωσλου  ̣  ̣επικ  ̣  ̣  ̣  ̣
5τηκετασον  ̣  ̣  ̣ καὶ θαρ-
ρούντως διατενοῦνται
πολυ[ο]νειδίας ει αι τὸν
  ̣αν
fragment 6P.Herc. 1004 fr. 6
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Carlo Orazi

ατων  ̣  ̣  ̣αταρς.
[ -ca.?- ]εν  ̣  ̣ καλὸς
[ -ca.?- ]των ταῖς
το [ -ca.?- ]τα  ̣  ̣οτω
5[ -ca.?- ]αρν  ̣  ̣  ̣νο
[ -ca.?- ]ας  ̣  ̣  ̣  ̣ακο
[1 line missing]
8  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θαι συγκατατί-
θεσθα[ι κ]αὶ διαμερίζε-
10σθαι μέ[ν]τοι τοὺς μανθά-
νοντας ἄλλους εἰς ἄλλα
μετὰ τὴν εἰρημένην
καὶ διὰ τὰς ἐμφαινομέ-
νας ἢ τον  ̣  ̣  ̣  ̣αδε  ̣  ̣  ̣
15καὶ μον[ -ca.?- ]
fragment 7P.Herc. 1004 fr. 7
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

καὶ λοι[ -ca.?- ]
τὸν νόμ[ον] τοδις  ̣  ̣  ̣  ̣
ται ἀγαθὸν ει αι, [εἴτ' ἐπι-]
μελητέον η[ν] το[ῦ φιλη-]
5δ[οῦς] ἢ οὐκ ἐπ[ι]μελ[ητέ-]
ον, ἐμφατικὸ[ν] δὲ τὸ κα-
τάρξασθαι τῆς [λέξ̣]εως
εὐθὺς οὕτω· 'δι' οὗ γίνε-
ται τὸ ζῆν ἀ[λ̣ύπ̣]ως, ἐπι-
10μελητέον το[ύ]του, δι' οὗ
δὲ [μ]ὴ γίνετ' , οὐδαμῶς  ̣'
τὸ μὲν γὰρ ἐ[ν οἵ]α[ις] πέ-
πτωκε, πολλῆς δεῖτα̣ι
σκέψεως κα[ὶ] κα[τὰ τ]ὴν
15ἐπανα[γ̣]ω[γ̣ὴν]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ν̣]
την  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ξηναι ὑπο̣  ̣
ειαν  ̣  ̣  ̣  ̣ πα[θ̣ητ̣]ικὴν
λ̣ισειστ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣και[ -ca.?- ]
fragment 8P.Herc. 1004 fr. 8
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νοις καὶ τα  ̣  ̣  ̣  ̣
λ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ ἴδια μὲν κοι[νοῖς]
συμ[μίξα]ντα καὶ κατο.
χω  ̣  ̣  ̣ι̣ι̣ερας  ̣νπερ  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αυτα  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ον ὁτὲ [μὲν] οὕτως,
[ὁτὲ δ]ὲ στοχασμῶι θηρεύ-
[ε]ιν τῶι κρατίστωι, καὶ μη-
[δὲ] τ[έχν]ην ει αι τὸ καθό-
10[λου τοῦ π]ε[ίθ]ειν ἀλ[λὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νο κἂν βίον
[ -ca.?- ]ει καὶ ταύτην
[ -ca.?- ]έον λέγε[ι  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ινικη  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
fragment 9P.Herc. 1004 fr. 9
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[3 lines missing]
4ρ[η]μένοις
5κἂν μ[ή γ' ,] [ἀλ]λ' ὅπε[ρ] π̣ρο-
ε[ίρηται ἐ]ν οἷς
τοι[ο]ῦ[το]
κα  ̣ιε  ̣  ̣αι τὸ τὸν κα[θ]εύδοντα Ὀδυσσέα μη
  ̣  ̣  ̣  ̣θῆναι λ- ca.9 -
10  ̣  ̣  ̣θαι διὰ τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
αν ἀλλ' οὐ διὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
θῆναι· τάχα δ[ὲ -ca.?- ]
[Αἰ]όλου τὸ π[ -ca.?- ]
  ̣  ̣απετον[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣  ̣  ̣θονο [ -ca.?- ] (διά τε τὸν   ̣  ̣  ̣ φθόνον’
fragment 10P.Herc. 1004 fr. 10
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[7 lines missing]
8ς||  ̣αι τὴν αμ  ̣  ̣  ̣  ̣, ἔτι δὲ
[τ]ὴν εὐεργε̣σ[ίαν] καὶ τὴν
10  ̣  ̣φην̣αι[  ̣  ̣ εὐ]θέως ὅτι
  ̣τεωρεικ  ̣ευολ  ̣  ̣  ̣  ̣υα
  ̣τειν αυ[ -ca.?- ]
fragment 11P.Herc. 1004 fr. 11
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

πολ̣  ̣  ̣  ̣ι̣πολ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
της  ̣  ̣  ̣ποι[  ̣  ̣  ̣  ̣ δυνά-]
μεως, κα[ὶ τὸ μ]ὲν [π̣]ρότ[ε-]
ρον ἔργ[ον] οἰήσονται τῆς
5φιλοσο[φί]ας, τὸ δ' ὕστ[ε-]
ρον τῆς [ῥη]τορικῆς. οὐ
——
μὴν ἀλλ[ὰ α]ὐτά γε τὰ συμ-
φέροντα [καὶ] ἀσύμφορα,
ὧν ἐπε[μ]νήσ[θ]η, πληθῶν
10ἐστιν, εἰ δὴ πολεμίοις
πιστεύειν τὰς πόλεις κα[ὶ]
τῶν κρειττό[ν]ων οὐκ ἐπ[ι-]
τρ[ε]πόντων [τ]οῖ[ς ἰ]δίοι[ς]
[κ̣]αταχρᾶ[σθαι], [πε]ρὶ ὧν
15[οὐ]χ ὁ φιλόσ[οφος] ἀλλ' [ὁ]
[χυδαῖος ἱκανὸς] ἐπιγν[ῶ-]
[ναι- ca.15 -] ῥή-
[τωρ]
fragment 12P.Herc. 1004 fr. 12
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

  ̣  ̣  ̣περει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τινδ  ̣  ̣
  ̣  ̣τιναπ  ̣  ̣αυτωισπ.
  ̣  ̣  ̣ατα τῶν δ  ̣  ̣  ̣ω  ̣ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ισιν ὀρθῶς
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι καθόλου δ' ε[ἰ-]
[πεῖ]ν φ[αί]νεται τ[ὸ]ν περὶ
[τῆς] ῥητορικῆς [λ]ό[γο]ν ἐπι-
[δε]έστερον [π]επ[οι]ῆσθαι,
[π]ερ[ὶ] τῆς φιλοσοφίας
10δέ τι[σ]ιν Ἀριστω[ν]εί-
[οις ὑπο]μνήμασιν ἐπί-
[στευεν], ἐν οἷς ἔστι μὲν
  ̣ισο̣  ̣απολια δ' αὐτῶν
τωνοσκα  ̣  ̣
15[ -ca.?- ] τὸ χεῖρον ετη
[ -ca.?- ]ενα α  ̣  ̣δη
[ -ca.?- ]βα  ̣μεν
[1 line missing]
column 3P.Herc. 1004 col. 3
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

ειν
κ̣αὶ [τὰ ὑγιειν]ὰ καὶ τὰ
νοσ[ηρὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοιης  ̣  ̣  ̣
ματ̣α̣, [δύ]νασ[θ]αι πιθανῶς
5ἐπαινεῖν, ἣν ἂν βουλώ-
μεθα δίαιταν, κα[ὶ] πάλιν
τὴν αὐτ[ὴ]ν ταύτην, ἂν ἡ-
[μῖ]ν δοκῆ(*), ψέγειν· ὥστε
πείθ[ει]ν̣ τ̣ὸν λό[γ̣]ον, ὅτι
10εἰσὶν ὑγιειναὶ αἱ ὑφ' ἡ-
μῶν λεγόμεναι, ἢ ἐκεί-
νην μᾶλλον τὸν ὑγιαί-
ν[ε̣ι]ν̣ βουλόμενον. ἡ δὲ
τοιαύτη ἐργολαβεῖν μὲν
15τὰ ἰατ[ρι]κὰ ζητοῦντι, [φη-]
σίν, [οὐ]κ ἂν ἄ[χ]ρηστος
[εἴη], πρὸς [δὲ] τὸ ὑγιαίνειν
[οὐθὲ]ν [ἂν συμ]βάλλ[οι]το --
column 6P.Herc. 1004 col. 6
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[εἰ δ' ὀλί]γα τῶν κατὰ
[δό]ξαν ἀληθῆ φαίνε-
τ' ει αι -- προσῆκον ἀντι-
[θ]εῖναι τὰ κατὰ ματα[ί]αν δό[ξ]αν --
5ὑπόκωφον ἦν, ὃ ὑ[π̣]ή-
γ̣αγ̣ε'μὴ τὴν ἀναφ[ο-]
ρὰν ἐπὶ [τ]ὰς ἐν[α]ρ[γεί-]
ας λαμβάνοντα, καὶ [μ̣η̣-]
δὲ τούτων τελέως ἐ[λ-]
10λ[είπ]ειν τοὺς ῥήτορα[σ]  ̣ '
ἀλλὰ μὴν ἐν τῶι κατα-
σκευάζειν τὸ προκε[ί]μ[ε-]
νον πρὸς οὐθὲν ἔο[ικ]εν
ἀπὸ τῆς μουσικῆς ἐ-
15πάγειν. οὐ γὰρ η φαυ-
[λ̣]ότερα τὰ κατ' αὐτ[ὰ] λέ-
[γ]ων, ὑπὲρ ὧν ἐποι[ε̣ῖ]τ' [ἐ̣γ;-]
[λογι]σμο[ύ]ς· ἀλλὰ ταῦ̣τα
[μὲ]ν εὐπαρακολ[ο]ύθη-
20[τα πᾶ]σιν ὄντα πέ[φ̣υκε]
[τοῖς τὸν] βίον ἐκε[ῖνον προελομένοις]
column 8P.Herc. 1004 col. 8
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

γωι  ̣  ̣σον[ -ca.?- ]
[γ]ὰρ ἑκα[τ]ερ[ -ca.?- ]
ται τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηι[ -ca.?- ]
σι φιλόσοφοι κατὰ [δόξαν],
5π̣ερὶ ὧν ἡ φ[ιλοσοφία ἤ-]
νεγ[κε] λόγου[ς οὐ στοχασ-]
τικοὺς ἀλλ' εἰκ[ό̣τας καὶ ἀ-]
να[γκασ]τικοὺς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μενων  ̣ρειν γ̣  ̣  ̣  ̣ [οἱ δὲ]
10ῥήτορες, ἐπειδ[ὴ οὐ τοῖς]
παγίοις χρῆσ[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εικου  ̣  ̣ογα[ -ca.?- ]
τὸ γὰρ α  ̣τευς[ -ca.?- ]
τοζ̣ε[ -ca.?- ]
15  ̣αν[ -ca.?- ]
θειρα[ -ca.?- ]
λατε[ -ca.?- ]
τον[ -ca.?- ]
πιθη[ -ca.?- ]
20και[ -ca.?- ]
column 9P.Herc. 1004 col. 9
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

καιτα  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ ἐπ]ειδὴ μὴ ταῦ[τ' ἰδί-]
[ως π]αρ[έδο]σαν, ἀ[λη-]
θε[ῖς] δὲ καὶ χα[ρίεντας καὶ]
5καλοὺς ει αι συγχωρή-
σουσιν μέν, ἂν θέληι, φρον-
τιεῖν δ' αὐτῶν οὐδαμῶς
ἐροῦσ[ι]ν ἁμαρτανόν-
των τοῦ συμφέροντος, ἀλ-
10λὰ κἀκείνου καταγνώ-
σεσθαι βαθέως εἰς ψι-
[λ]ὴν ἀλήθειαν ἢ δικαι-
[οσ]ύνην κ[αὶ δ]όξαν κ[α̣τασ-]
[τ̣]ρέφοντος  ̣  ̣ο δ' ἐξ ις  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιμεν πάλι[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τωι προ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ειμ  ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 10P.Herc. 1004 col. 10
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

σιν του-
τὸν ενπ  ̣  ̣  ̣  ̣οι καὶ [τὸν]
φαῦλον   ̣  ̣  ̣μεναι  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣τη [κ]α̣θολικῶς α  ̣  ̣  ̣
5το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιναν δὲ φ  ̣  ̣  ̣  ̣
με [ἐ]παίνους [θ̣ηρεύειν]
τῶι κρατίστωι στο[χ]α[σμῶι]
δώσου[σι]ν μέν, [ἀ̣ρνήσον-]
ται δ' ἑκάστην [τέχνην]
10[τ]ὴν τοια[ύ]την ἐπ[ι]σ[τ]ή-
[μ̣]ην ει [αι] καὶ κη̣  ̣  ̣  ̣ον
βεβαίως   ̣υ̣τις̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α,
τὰ δὲ φαῦλα καὶ τὸ συνέ-
[χ]ον τινὲς ει  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣ντες ε  ̣  ̣  ̣  ̣και  ̣  ̣κα
  ̣  ̣α  ̣ιουτ[ -ca.?- ]
column 15P.Herc. 1004 col. 15
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εοχω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἑαυτοὺς καὶ ἑ[τέ-]
[ρους ἅ]μ' εὐμαθ[ε̣]ῖς [ο]ὐ πεί-
[θουσιν], ἀλλὰ πᾶσα ἡ μελέ-
5[τη ἐσ]τ[ὶ]ν αὐτῶν πρὸς τοὺς
[ὄχλους] καὶ τὰ δικαστήρια.
[ὅθε]ν δὲ πρὸς ἑαυτόν τι ἐ-
ρ[ε̣ῖ], [ο]ὐθεὶς ἐπιμέλεται
οὐδὲ πρὸς συνήθη, πρὸς υἱ-
10όν, πρὸς γυναῖκα. κἂν μὲν
δίκη γένηται πέντε μνῶν,
μ[ε]λ̣ετῶσιν καὶ ἐντεί-
[νο]ν[τα̣ι̣], ὅπως πείσουσιν·
[τὸν] δ[έ] που διὰ κενοδοξί-
15[α]ν εἰς μοχθηρὰς επ̣ι-
θ[υμί]ας [τ]άλαντον μέ[λ-]
[λ]οντ[α] ἀναλίσκειν καὶ
[μετὰ τ]ούτου ἑαυτὸν προσ-
α[π]οβάλλειν, [τὸ τ̣]ῆς [γ]υναι-
20[κό̣ς̣], [τὸ τοῦ υἱ]οῦ ς  ̣  ̣  ̣  ̣τοε
  ̣υ  ̣  ̣  ̣τινουακ[ -ca.?- ]
column 17P.Herc. 1004 col. 17
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

αὐτὰς   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ε  ̣εν  ̣  ̣  ̣
τὰ λε[γ̣όμε]ν̣α. ἅμα μὲν
γὰρ ἐ[π̣]αγγέ[λ]λονται πο-
λιτικοὺς π[ο̣ιή̣]σειν καὶ
5χρη̣σίμους [τ]ῆι πόλει καὶ
τοῖς φίλοις, [ἅ̣]μα δ' ἀπολο-
[γ̣]οῦνται περὶ τῆς
τέχνης, ὡς οὐκ οὔσης φαύ-
λης ἀλλὰ τῶν [χρ]ωμένων
10αὐτ[ῆ]ι φαύλως· ὥσπερ δυ-
νατὸν τοὺς γενομένους
οἵους δεῖ, [καὶ] τῆι πόλει
χρησίμους καὶ τοῖς φίλοις, ἐν ταύτηι τῆι δυνάμει
ἀγνω[μό]νως [φέρ]εσθ[αι]
15ἢ ἀλλ  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣η  ̣ιδ  ̣  ̣
[ἀγ̣]νω[μον- ca.10 -]
  ̣υοκα[ -ca.?- ]
column 18P.Herc. 1004 col. 18
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

  ̣ερον ὡς ο- ca.10 -
  ̣ειν ἐν [*μ̣]αραθῶν̣[ι Λακε-]
[δαι]μονίους.'τί ου ἐπε[χ]εί-
ρεισ;' ἐρωτήσαντος ἔφη·
5'ὅτι τὰ στενὰ καὶ τὰς παρό-
δους καταλή[ψ]ονται [κ̣αὶ]
τὰ ὀχυρώματα ἐκπολ[ιορ-]
κήσουσιν. ἐλήλυθας ου'
εἰπόντος 'εἰς Μαρ[α̣θῶ̣]να;'
10οὐκ ἔφη. 'ἀλλ' ἀ[κ̣]ήκοα[ς] ἐπι-
μελῶς περὶ τού[του] τ[οῦ] τ[ό]που;'
τοῦ δ' ἀνανε[ύσ]α[ν]τ[ος] 'τ̣ί̣ ου ,
ειπεν, ἐπιχε[ιρ]εῖς οὐ[δ'] εἰ-
δώς, εἰ εἰσίν; [τ]οι̣οῦτοί εἰ-
15σιν οἱ σύμβου[λοι] οἱ δοκοῦν-
[τες] ει α[ι] δεινοὶ ἐν ταῖς
[πόλ]εσιν, καὶ λέγουσιν [ο]J-
[μοί]ως τούτωι, οὐθὲν̣ [δὲ ἀπ-]
[ειργ]α[σ]μένο[ι], [ὧν λ]έγου[σιν], [ἀ]λλ' αὐ[τοὶ]'
column 19P.Herc. 1004 col. 19
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[1 line missing]
2[  ̣  ̣ εἰ]κῆ(*) δ[έ τι]ς τῶν π[ονη-]
ρῶν ἐνίο̣[τ' ἐν π̣]όλε[σιν]
τῆι τέχνη(*) χρῆ[τ̣]αι. γενο-
5μένους μὲν γὰρ οἵο[υς] δεῖ,
καὶ τῆι πόλει [χ̣ρ]ησίμου[ς]
καὶ τοῖς φίλοις, [οὐ]κ ἐνδ[ε-]
χόμεν[ο]ν ἀγν[ω]μόνως
χρῆσθαι τούτ[ο̣ις], οὓς ἐπην-
10όρθωσαν, οὐδ' ἀγνώμο-
νας κα[ὶ π̣]ονηροὺς κα[ὶ δω-]
ροδόκο[υ]ς τιν[ὰς] ὄντ[α̣]ς
καὶ πό[λ]ει κ[αὶ φίλοις ε]ι-
ναι χρησίμ[ους]. ἡ δ' ἀπο-
15[λογί]α μετὰ [τ̣]ῶν π̣[α̣]ρα
column 20P.Herc. 1004 col. 20
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

ναι
[ -ca.?- τὸν μὲν ἀγ]ν̣ώμο̣-
[να -ca.?- τῶν] φυσι-
[κῶν τι] ἐπιφέρ[οντ'] εἴτ' ἐξ
5ἀγωγῆς εἴτ' ἐ[κ] παιδεί-
ας εἴ[τ' ἐ]ξ̣ ἄλλο[υ̣ τι]νὸς
ὡς ἐ[π̣]εισιοῦσ[α]ν τὴν
[π̣ειθὼ μ]όνον ἀ̣[διά]φο-
[ρον φα]ίνεσθαι, τὸν δὲ
10τῶι λόγωι περί τινος [κρί-]
νον[τα μ]έρος ἔχειν τῆς
ῥ[ητ]ο[ρικ]ῆς· τὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ[ -ca.?- ]
column 21P.Herc. 1004 col. 21
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰκότω[ς τ]ὸν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣άσχειν αὐ[τὸ]
- ca.9 - ἐξετάσε[ιν   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τοὺς] δὲ πιθ[ανῶς]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξετά]ζοντας   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σιν λέγειν [τι]
[τ̣]εκμή[ριο]ν τούτου τὸ[ν]
π̣αρα[τ]εθέντα   ̣  ̣ελι  ̣  ̣  ̣
τον φέρειν οὐ περὶ τοῦ
10γίν[εσθ̣α̣]ι [ἀλλὰ περὶ τοῦ]
γεγενῆσθαι τὸν [ῥήτ]ο[ρα]
σοφό[ν]. χω[ρὶς γ]ὰρ   ̣  ̣τα.
column 23P.Herc. 1004 col. 23
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

οκ|| [ -ca.?- ]δια
[ -ca.?- ὅ]τι ἐν [τ]αῖς ο
[1 line missing]
4[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν]ίοτε ὁ μὲν τι-
5  ̣  ̣  ̣ιτο  ̣  ̣  ̣οε  ̣  ̣ ὅτα[ν]
[ηι π]ονηρός, ἄλλος δ' ἐ-
[ὰν καθ]αρός, ἐπιτρόπου
[δὲ τ̣]οῦτο καὶ ἐν Ἀθήναις
[ἐπιδ]εῖται. οἱ γὰρ ῥήτορες
10[οἷον ο]ὔποτε στρατηγοῦ[ν-]
[τες ο]ὐδὲ πιστεύονται
[νικᾶ]ν, ὥστ' ἐνίους κ[α]ὶ
[διαλεγομέ]νους τρανότε-
[ρον εἰπ̣]εῖν προσποιεῖσθαι.
15[ὅταν γ]ὰ̣ρ τὸ ἀφελὲς ἀ[εὶ]
[μελετ]ῶσιν, εἰς [τὸ] λοι-
[δορεῖν] καὶ [π]ᾶν [ -ca.?- ]
column 27P.Herc. 1004 col. 27
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

οι- ca.11 - ἐστίν,
οὐ κακῶς [ἔ̣λ̣]εγεν, ὅτι
δ' , ε[ἴ τίς] ἐστιν αὐτῶν
δυν[ατό]ς, περίτρα[ν̣]ός
5ἐστιν, [οὐκ] ὀρθῶς. οὐ γὰρ
ο[ἴδ]αμεν οὐδ' [ἐπ]ε[γ̣νώ-]
καμεν [πρ]ὸ̣ Περικλέους
καὶ [Καλλι]στράτου καὶ
Δημοσθένους καὶ τῶν [ὁ-]
10μοίων περίτρανον ε[ἰ]
μὴ τ[ὴ]ν δεινότ[η]τ[α πε-]
ρίτραν[ον λέ]ξε[ι] κα[ὶ] λέγ[ε-]
[τ̣]αι δεινῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ιντακ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣απα  ̣  ̣  ̣
15π̣
column 29P.Herc. 1004 col. 29
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣ντα[ -ca.?- ]
  ̣τατι[ -ca.?- ]
λωριζ [ -ca.?- ] (χωρίζειν’
πότερ[ον] υ- ca.9 -
5ἐπαν[γέλ]ληται διδά-
ξειν, ὥ[στ'] εἰ τὸ ἀδο  ̣  ̣ον
ἄρτι - ca.11 -κα-
μεν, φαινό[μεθ]α Ὀϊλεῖ
το[ὺς θ]εοὺς τ  ̣  ̣τυσαν-
10 τα  ̣  ̣ην· διὸ ἀ[ρέσ]κειν [μὲν]
ἐκκηρύ[ττοντα καὶ ἐπαγ-]
γελλόμενον ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
περγαιματιη[ -ca.?- ]
Ἀλεξανδ[ρ -ca.?- ]
15ναελ[ -ca.?- ]
column 30P.Herc. 1004 col. 30
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣νωιλον- ca.9 -
κ̣αὶ δικολόγο[ν]. [πρῶ-]
τον μὲ[ν το]ίνυν προσ[ε-]
κτέον [η]ν, μήποτ' ο[ὐ]κ [ἀ̣-]
5φαιρῆι [τῶν] νεωτέρων
τὸν πόθ[ο]ν τῆς ῥητορι-
κῆς ἀλλ' ἐ[π̣]ιτείνηι διὰ
τῶν [κ̣]ατηγοριῶν. κἂν
γὰρ ἐμφ[α]νῶ̣[ς] ἄλλο τι
10λέγω[σι]ν̣, θαῦμα [ει]ναι
τὴν οὕτω γε π[ρ̣ακτ]ικὴν
δύ[ναμ]ιν οἱ[ο]ν[εὶ] μεμυ-
θευμένη̣ν [π̣ερὶ τ]ὸν
Αὐτό[λ̣]υκ[ον καὶ τοὺ]ς ὁ-
15μοίους  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δυ]ν̣α||[τὸ]ν̣ εἰ λο[ -ca.?- ]
αψ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υτω
  ̣  ̣  ̣  ̣ς νε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ον
ελ  ̣  ̣οτ[ -ca.?- ]
  ̣αιλι[ -ca.?- ]
20με[ -ca.?- ]
column 31P.Herc. 1004 col. 31
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[1 line missing]
2οινου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρν  ̣  ̣  ̣ν̣κα
μᾶλ[λο]ν̣   ̣ε
φεις καὶ   ̣  ̣  ̣ιονε εἰκός
5ἐστιν ἔπ[ε]ργα ποιεῖν οὐ-
κ ἐπαγγέ[λλοντ]αι, δύνα-
σθαι δὲ π[άντ]α[ς ἀ]κολου-
θ[ή]σειν, [οἷς ἐ]ρωτᾶ(*) τις.
οὐ μόνον [δ' ο]ὐκ ἐ[π̣αγγ]έλ-
10λονται τα[ῦθ'] οἱ ῥήτορες
ἀλλ' οὐδ[ὲ δυ]νατο[ὶ π̣]ολ-
λοὶ κ[αὶ τῶ]ν πάλ[α̣]ι καὶ
τῶν ν̣[ῦν ἑ]κόντες ει αι
καὶ [γι]νώ[σκ]οντε[ς] τὰ δί-
15και[α] καὶ τἀλ[ηθ]ῆ. τοὐναν-
τ[ί]ον δ' ὁ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπαγγελ-]
λόμεν̣[ος- ca.13 -]
ειδο
column 32P.Herc. 1004 col. 32
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

ἐπ[ι]βάλλεται   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ν  ̣του[  ̣ π]αρὰ το[ῖς ἀνδρά-]
[σ]ιν αἴσχ[ισ]τα καὶ ἀσε-
βέστατα [κ]αὶ ἀδι[κ]ώτα-
5τα νομιζ[ό]μενα   ̣  ̣  ̣ν
εναι τε δ  ̣  ̣φυς  ̣  ̣νοη-
τα τ̣ει  ̣  ̣μ  ̣  ̣αν [π]α[ρισ̣]τά-
νειν [ταῖς δ]είξεσιν πο[ι-]
κιλώτα[θ̣' ὥ]στε π  ̣  ̣  ̣  ̣
10χω  ̣  ̣  ̣πι. προσῆλθο[ν]
τοῖς φιλο[σό]φοις ς  ̣  ̣με
τεαι- ca.11 -μεν
[κ]αλὰ δη  ̣  ̣αντ  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ νποσεω  ̣  ̣  ̣  ̣ος τὰ [ν]ῦν
[κἀ]ν ταῖς [πρ]ὸς τὴν [ῥη-]
15τορικὴν ἀ[ντι]λογ[ίαι]ς
[τρ]ανοὺς [ἔφη] δειν[οὺς̣]
  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣σι  ̣  ̣  ̣υενα  ̣  ̣ην
  ̣  ̣ωμε  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣να  ̣  ̣  ̣ρι
ν̣ε  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣λαι καὶ
20κα  ̣  ̣  ̣  ̣νε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τονη
[1 line missing]
column 33P.Herc. 1004 col. 33
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Domenico Casanova

  ̣ον  ̣ω  ̣  ̣  ̣ρ[ -ca.?- ]
νων δ  ̣  ̣  ̣ν̣α[ -ca.?- ]
τωντα· ἃ δὲ κ[αλὰ]
καὶ ἀληθῆ [ -ca.?- ]
5ῥητόρων ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α
ρωι καὶ τοῖς [ -ca.?- ]
οτες καὶ   ̣π  ̣  ̣ρ  ̣τ  ̣νε.
δηκαιτια  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣στρην̣. || [ -ca.?- ]
ἐν τούτωι τ[ὰ]ς [α]ἰσ[χί]στας
10ἁμαρτίας εἰσάγουσα,
χάρις [πολ]λά[κ̣ις με̣]τα-
βαίνειν ἀπ[ὸ τῶ]ν̣ παρα-
χαρα[τ]τόντ[ω]ν [ἢ τῶν] το[ῖς]
ἐξιτήλοις ἑρ[ματι]ζομ̣[έ-]
15νων̣ [τ]όποι[ς ἢ] κ[αιροῖς]
ἢ̣ πρ[άγμασι -ca.?- ]
column 36P.Herc. 1004 col. 36
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[- ca.12 - ἐλ]εύθερος
  ̣  ̣  ̣  ̣ἀπε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι φήσει
τὰ [τῶν] π[άλαι φ]ιλοσόφων
εἰ καὶ τῶ[ν νῦ]ν εἰρημέ-
5νων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δι-
ειλοῦντα κἀκεῖν' οὐ-
ποτ' ὄντα, κἀκεῖν' οὐ-
δὲ σοφῶν ἀλλο[τρίων]
οὐχ ὅ[τι] νεωτέρων [ἡ-]
——
10γήσεται κα[ὶ π]ολλῶ(*) μᾶλ-
λον ἢ κω[μ̣ω(*)δ]ίας ἢ καὶ μί-
μους οιμ[αι  ̣  ̣  ̣  ̣] και  ̣ει
ποτὲ χά[ριν ψυχ]αγωγί-
ας ες  ̣  ̣  ̣ων  ̣  ̣  ̣εια πρὸς
15πολλὰ[ς] α[ὐτ]ῶν καὶ δι||[αφόρους]
σιν
[ -ca.?- ]λλα  ̣  ̣  ̣  ̣κι
[ -ca.?- ]ναι καὶ
[ -ca.?- ]του σο
20[ -ca.?- ]στα
[1 line missing]
column 37P.Herc. 1004 col. 37
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

υς  ̣  ̣  ̣  ̣
επ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ενα  ̣  ̣  ̣  ̣
ατω  ̣καν  ̣των εκ  ̣  ̣  ̣  ̣
τὴν ἐπισ[τ]ή̣μην [ἔντε-]
5χνόν τε ποιῶν κ[αὶ τὰ]
[πα̣]ραπλή[σ]ια πα[ραχωρῶν]
τῆι φιλο[σο]φίαι β[οη]θεῖν
οὐ δυν[άμ̣]ενος ἄλ-
λω[ς αὑτῶ(*)] κ̣αὶ ψεύδεται ἢ
10πάντας λ[έ̣]γων [ἰ]ταμω-
[τ]άτ[ους γε]γονέναι, κἂν
το[ῦ̣το μ]όνω(*) [ἐ̣γγ̣]είνη[ται]
τῶ(*) - ca.12 -τους || τε φ[ -ca.?- ]
οχ̣λε
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ονο̣[ -ca.?- ]
νομιζ[ -ca.?- ]
column 38P.Herc. 1004 col. 38
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3ν  ̣φαίνε-
  ̣  ̣  ̣ιωι [πιθ]ανόν, εἴπερ
5ἀ[μέλ̣]ει [θ̣ρ]ασεῖς καὶ τε-
τολμηκ[υ]ίας καὶ ἀναι-
δεῖς ἡ ῥητορικὴ δέ-
[χεται] ἢ [π̣]αράγγελμα φ[έ-]
ρον εἰς ταῦτα, τῆς τέ-
10χνης οὗ[τος] οὐχ εὑρ[ίσ-]
κων ἀφο[ρμὰς ἐ]λλε[ίπει], [εἴ-]
περ ἄρα μ- ca.10 -
διδόναι - ca.10 -δι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ποτ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, μὴ μέν-
15τοι [παρασ]κ[ευ]άζων λό-
γ[ο̣]ν ἐκεῖνο[ς   ̣]η  ̣  ̣  ̣και
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το[ -ca.?- ]
column 40P.Herc. 1004 col. 40
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[1 line missing]
2εδω  ̣αλ
  ̣  ̣  ̣σι  ̣ανειπη̣  ̣σχε
  ̣λ Δημοσθέν[ην τ]οῦ-
5τ' εἰρηκέναι μ  ̣τοσι.
ὑ[π]ονοῶν οτ  ̣σθαι δι-
ὰ [τ]οῦ μεγάλα [σ]υνερ-
γεῖν τὴν ἀνα[ίδε]ι[α]ν καὶ
τὴν βδελυρίαν [π̣]ρὸς τὸ
10ῥητορεύ[ει]ν· ἀλλ' οὐ μ[ε-]
τ' εἰρων̣[εία]ς ἀεὶ [κακηγο-]
ρεῖν τὸ[ν̣ πᾶν] τολμῶν-
τα κα[ὶ τ̣ὸν θρασυν]ά-
μενον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς α-
15  ̣  ̣ν  ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πι  ̣  ̣  ̣μαι
οὐκ ἀ[π]ε[χο]μέ[ν]οις μό-
νον [ἀλλὰ καὶ ἐσ]τερη-
[μένοις]
column 41P.Herc. 1004 col. 41
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2[α̣]ὐ[τ̣ὸ]ν ἐδυ[ -ca.?- ]
ιιυ̣σιν  ̣  ̣νε[ -ca.?- ]
πλωτικὸς καὶ ἐ[πιβά-]
5της καὶ λη(*)στής, εἴτ[ε̣] ἑαυ-
τὸν ἔπαιζεν τοιαῦτα.
——
μνησθ[εὶ]ς τοίνυ[ν] ἐν τῶι
λόγω(*) τῶι [π̣]ερὶ τῶν δι-
κασά[ντω̣]ν τοῦ συνη-
10γορήσαντος Ἀριστίπ-
[πωι π]ροῖκα· μὴ δυνη-
[θέντι π]ερὶ ἑαυτοῦ λέ-
γειν-- πρὸς [γὰρ] ἐρωτῶν-
τα, [τ]ί ὁ Σ[ω]κράτης αὐτὸν
15ὠφέλησεν, ειπε 'τὸ [τοι-]
ούτους εὑ[ρίσ]κεσ[θ' ὑπὲρ ἐ-]
μα[υ̣τοῦ], ὥ[στ' ἀρέ]σκε<ι>ν [τοῖς]
[σ̣υ]νφ[ιλοσοφοῦσιν --] '
column 42P.Herc. 1004 col. 42
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

ιοε  ̣  ̣παι
[ -ca.?- ]κα  ̣ετουη||[ -ca.?- ]
- ca.9 -ν, ἄλλοι δὲ
[μα]κρῶ[ι εὐ]λαβέστερον
5τὴν πρώ[την ἐ̣]παγγέλ-
λονται καὶ ὅμως τοιαῦ-
τα συν[γ̣]ραφόμενοι οὐ
μόνον κατὰ τὰ πρά-
γμαθ' ἡτ[τ]ῶνται ἀλλὰ
10καὶ κα[τ]αλαληθέντες
πολλ[άκις] ὑπ' ἰδιωτῶν,
οὐ[δ]ὲ[ν οὕ]τως ἐστὶν πει-
[σ]τικ[ὸν ὡ̣]ς ἀλή[θ̣]εια
καὶ ἡ [π̣ερὶ̣ τῶ]ν πραγμά-
15των [ἀμε]τά[πτω]τος ἐμ-
πειρ[ί]α. ὁρᾶ(*)[ς τοίν]υν, ὡς
περι[γίν]ετα[ι   ̣  ̣  ̣]αο
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣καρ  ̣  ̣  ̣ρησα
column 43P.Herc. 1004 col. 43
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2τρο  ̣φ[ -ca.?- ]
αλλ  ̣ον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ας δὲ
ταῖς πειρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ταιτα
5καιπουαπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣δη
νιον τουτο[  ̣  ̣ ἐρ]ωτᾶ(*),
τ[ὸ] πάντ[ων] ἀ[γενέσ]τα-
τον ἔμο[ιγ]ε φα[ίνε]ται
τὴν ἀσθένει[α]ν τῶν ὄ-
10χλων [πείθ]ον[τ]ας ἀφ[ο̣ρ-]
μὴν πλά[τ̣]τειν, [εἰ μ]ὴ καὶ
[σ̣]υνάγειν [τ]ὰ τ[ούτο]ις ἀ-
ρέσκοντα [καθάπερ με-]
λοποιοὺς- ca.12 -
15ητα  ̣  ̣  ̣τ[ -ca.?- ]
column 44P.Herc. 1004 col. 44
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιους [π̣α̣ρ̣ασ]κευα-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οντατους μεγάλα·
[τοὺ]ς δὲ φιλοσόφους δυ-
να[τ]οὺς [ὑπ]ά[ρχ]ον[τας] κε-
5λ[εύ]ειν αὐτὰ παριέναι
[π̣]ε[π̣]ρα[γ]ματευκόσι καὶ κε-
χορευ[κό]σι καὶ τετελω-
νηκόσι καὶ τὴν ὥραν πε-
πωληκόσιν· εἰ δὲ [ὑ̣]πέ-
10δε[ιξ̣]ε μὴ παραχωρεῖν
λέ[γ]ειν ἀλλ' ἀντ[ιποιεῖ-]
σθαι [τῶ̣]ν ἀποτελεσμάτ[ω̣]ν,
ἀπ[ιστ]ό̣τερον ποιεῖ τὸ
[ἀ]μ[φίβολο̣ν] φάσκων ὑπὸ
15τῶν ἰδι[ω]τῶν παρα[σκευ-]
[άζε]σθαι. ὁ δ' ἐπὶ [τ]ὰς
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι κατασκευὰς   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶ]ν ῥη[τόρων] τὸν
column 45P.Herc. 1004 col. 45
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

ε  ̣ουν[ -ca.?- ]
ο  ̣ινομ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣οας[ -ca.?- ]
[ει]ναι τὸ κατ' ἀλλήλω[ν]
5[εἰ]ρηκέναι [τ]οὺς ῥήτο[ρα]ς,
ἃ παρατίθησ[ι], καὶ τοῦ
παμπονήρους γεγονέ-
ναι τοὺς φιλοσόφους εν
  ̣  ̣ισδ ἡγήσεται τὰ κα-
10[τ'] ἀλλήλων παρ' αὐτοῖς
γεγραμμένα -- καὶ πολὺ
μᾶλλον, ὅσωι τοῖς μὲν
οὐκ ἀπαρέσκ[ε]ι τὸ καὶ
ψευδές που [λ̣εχθὲν πε-]
15ρ[ὶ τῶν] παθῶ[ν (ἀγαθῶν’]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οιτ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣συν[ -ca.?- ]
column 46P.Herc. 1004 col. 46
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[ἀπο]||[δει]χθήσ[ε]σθα[ι] τῆς ὑγ[ι-]
[εία̣]ς οὐκ ἀπεργαστι[κὴ]ν
[ο]υσαν, ἐπειδὴ νικῶν-
[ται] ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν
5φάρμακον ἱστορηκότων
τι νοσήματος ἀπαλλα-
κτικὸν ἀγν[ο̣]οῦντες αὐ-
τοί. τῶν τε ῥη[τ]όρων οἱ
διαφέροντες οὐ πολλά-
10κις ὑπ' ἰδι[ω̣]τῶν ἡττ[ῶ]ν-
[ται], τοῖς πράγμασιν [δὲ]
[πολ]λάκις ἄ[γ̣]αν, κατα-
[λα̣λ̣]εῖσθαι δὲ πολ[λάκι]ς
[ἐπ]ιδέουσιν, εἰ μὴ τα-
15[π̣]εινοὶ διὰ σωματι-
[κ]ὴν νόσον [κ]α[ὶ] κα[κο]ὶ
[ὑπ]ό τινος πά[θ̣ο]υς [γεγε-]
[ν]η[μ̣]ένοι νυον  ̣  ̣τ  ̣  ̣
  ̣ταιμασιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20τιηλπισμεν[ -ca.?- ]
column 47P.Herc. 1004 col. 47
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2ἐμπ[ -ca.?- ]
ἐστι, [τοὐν]αν[τί]ον δὲ
οὐ τῶν ῥητόρων ἀλλὰ
5τῆς Διογένους καὶ τῶν
ὁμοίων ἐπαγγελίας
ὑπὲρ τοῦ ῥήτο[ρ]α κα[ὶ] μό-
νον ει αι τὸν σοφὸν [ἀ̣-]
πο[φα]τικόν. οἱ μὲν γὰρ
10[ἑωρ]άκασι τὴν ἀλή-
[θ̣]ε[ιαν ἑ]κάστου [τῶν πό-]
λε[ι συμ]φερόντων κα-
τὰ [τὴν ἱστο]ρίαν τῆς   ̣  ̣
τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κο[ -ca.?- ]
column 48P.Herc. 1004 col. 48
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

ει αι Φίλωνος ὁ [Δημή-]
τριος ὁ Φαληρεὺς ἐν [τ]ῶ(*)
περὶ τῆς ῥητορικῆς ἔ-
τα[ξ̣]εν ἴσως τὰ πράγματ' ἄλλ[ως],
5κατ' αὐτοῦ || δὲ καὶ τὰ περὶ θἀτέ[ρο]υ
Φίλωνος. ε[ἴ]τε γὰρ ὁ μᾶλ-
λον εἰδὼ[ς τῶν] εἰδό-
των μὲν [π̣ράγμ̣]αθ' , ἧ[τ-]
τον δ' ε[ἰδό]των ἀφειδ[ῶς]
10τὸ τὴν ἐργολαβ[ίαν   ̣  ̣  ̣]
ἀνασκε[υ  ̣  ̣]αι  ̣κοι  ̣  ̣  ̣
σει τὸν [ὅ̣λ̣ω]ς ἄπει[ρον]
σοφὸν τῶν πολιτικῶν
ὁ τὴν ἄκραν ἐσχηκὼ[ς]
15ῥήτωρ ἐμπ[ειρί]αν ἀ[πὸ]
τῶν [θ]εω[ρηματικῶν]
δυ[ν]άμε[ων -ca.?- ]
  ̣  ̣ετα[ -ca.?- ]
[φ]έρεσθα[ι]
column 49P.Herc. 1004 col. 49
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣ω- ca.9 -λειν μᾶλ-
λο[ν̣ π̣λανωμ̣]ένων ἢ μὴ̣
πλ[α]ν[ω]μέν̣ων ὑπ[ὸ] Δι-
ογένους [τε κ]αὶ τ[ῶν πα-]
5ραπλησίω[ς] σχεδὸν
δ̣ι[α]λεγομένων [ἐ]ξα-
πατᾶσθαι, καὶ κατ[ασ]κευ-
ασ[τ]ικὸν φέρει το[ῦ μ]ὴ
πλαν̣ᾶν τοὺ[ς ῥ]ήτο[ρ]ας
10ἀλλὰ τἀλ[η̣θινὰ αὐ]το[ὺς]
πείθειν κα[τ̣ὰ τὸ πλ̣]εῖσ-
[τ]ον· πείθειν - ca.10 -
δε[ -ca.?- ]
ως [ -ca.?- ]τα
15  ̣απα  ̣  ̣  ̣  ̣ονυγ[ -ca.?- ]
τειθε  ̣  ̣ν̣αι[ -ca.?- ]
  ̣ητε [πο]λειτ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οορι[ -ca.?- ]
column 50P.Herc. 1004 col. 50
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

ινο̣  ̣  ̣  ̣  ̣αη  ̣α  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ιδπ  ̣  ̣εξοι  ̣  ̣  ̣  ̣
ενοφ  ̣  ̣  ̣ω[ -ca.?- ]
  ̣  ̣λλα  ̣  ̣  ̣τερε  ̣  ̣  ̣λλε
5  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣φεγε  ̣  ̣  ̣υιος
[ -ca.?- ]ι προσ  ̣  ̣  ̣ιλ
ν  ̣ιο  ̣  ̣ τοὺς κα[ιρο]ύ[ς̣],
[ἔ̣τι δὲ̣] τὰ παρ[ὰ το]ῖς πολ-
λ[ο̣]ῖ[ς ἀπ]οτεύ[γματ]α [δ]ι-
10εσπαρ[μ]ένα [συλ]λέξαν-
τας ἀ[ρ̣ίγν]ω[στ]α πεποι-
ηκένα[ι], τοὺς   ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣της
στασ  ̣σκειν [μη]δὲ[ν δι-]
ακρίναντας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ος  ̣  ̣
15χει τα  ̣ων  ̣υ  ̣  ̣  ̣ιων.
συμφο[ριῶ]ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σοφίαν
κατ[ -ca.?- ]
οπε[ -ca.?- ]
20εα  ̣  ̣  ̣πα
column 51P.Herc. 1004 col. 51
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[ -ca.?- κ]αθῆκον
-- '[θρα]σεῖ[ς δ]ὲ
[μᾶλ̣λ̣ον ἤπε]ρ [ο]ἱ σπο[δ̣]ού-
μενοι πεπαύσε[τα]ι' -- φη-
5σὶν Ἀριστοφάν[η]ς οὕτω
θεὶς ἀσυρῶς ὡ[ς ἐ]κεῖ-
νος. τοιγαροῦν ἐνίοτε
μεγάλα σφάλ[μα]τα λαμ-
βάνουσιν αἱ πόλεις, ὅ-
10ταν τοιούτων συμβουλι-
ῶν ἀκούσ[ωσιν   ̣  ̣  ̣]ο  ̣ις.
τητ. φησὶν ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ει
ραι  ̣α  ̣αθραευτ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α
δυς  ̣αετκροπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ.
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αθρα
column 52P.Herc. 1004 col. 52
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

  ̣  ̣  ̣ρνυτ[ -ca.?- ]
ου. ἐπιδε[χ]ον̣[ -ca.?- ]
τὸ τοὺς με[γά]λους [τῶν]
πρ[ότερ]ον ῥη[τ]ό[ρων κατὰ]
5σύνεσιν ἑστηκέναι πο-
λιτικὴν κ[αὶ] με[γ]άλ[η]ν.
εὐα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]αῖς [π̣]ό[λε-]
σι γ  ̣  ̣ιαγες  ̣  ̣  ̣σθ  ̣ι β  ̣  ̣  ̣  ̣
τικήν, τοὺ[ς] ν[ῦ]ν [γ]ὰρ ε  ̣  ̣
10τ̣αρις  ̣επ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δευ-
τερα πόλεις τε  ̣  ̣  ̣  ̣υς,
οἱ δὲ καὶ ἐπι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα.
λοι σαινουσ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υα.
δ' ἀληθ  ̣ιι- ca.10 -
15φωνει  ̣ει[ -ca.?- ]
τε  ̣  ̣  ̣  ̣σα[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ας[ -ca.?- ]
column 53P.Herc. 1004 col. 53
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3λ  ̣ι  ̣ι ῥή-
[τωρ πολλ]άκις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η.
5[φ]αινόμενος   ̣ναρικαι
εφ  ̣  ̣  ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣  ̣  ̣σαι
πόλεις ε  ̣  ̣  ̣η [ἐ]λλ[εί]πω-
σιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρα  ̣  ̣  ̣ας ἀνα<σ>-
κευ[αστι]κ̣αὶ πρὸ[ς ὄχ]λον
10τυγ[χάν]ο[υ]σι [μ]ηθὲν μα-
θόντων  ̣οτ  ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δην μή[τ' ἀπὸ τῆ]ς ἐ[ν]αν-
τίας ἐν[δόξ]ων γεγονό-
των μήτ' ἀ[π]ὸ τοῦ καλῶς
15[ἔχοντ]ος [πρ]οσερχομέ-
[νων ταῖς] ἀρχαῖς ἀλλ' ἀ[να-]
[στρεφομένων πε]ρὶ λαλήσε-
ως- ca.10 -πω  ̣ου  ̣ο.
[ -ca.?- ]νερια.
[1 line missing]
column 54P.Herc. 1004 col. 54
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[1 line missing]
2αλ  ̣  ̣  ̣
σ̣ι φάσκοντ[ε]ς ου  ̣  ̣  ̣  ̣
σ̣ι̣ας̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τωι π[αρα-]
5πλήσιοί τινες οὐ[θὲν μα-]
θό[ντ]ες. ἐμπείρω[ς γὰρ ἔ-]
——
χειν [κ]αὶ ἀ[π]ὸ τοῦ κ[αλλί-]
στ[ο̣υ] προ[σέρ]χεσ[θαι ταῖς]
ἀρχαῖς ἀπειργ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10τοὺς τελείους κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ [τ]ὰς πόλ[ει]ς αι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
βρ  ̣  ̣ε  ̣  ̣ειν. ἀλλὰ [τοὺς τὴν]
μὲν ἱσ[τορί]αν ἐκ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κα- ca.9 -ρε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15φι[λ]οσοφ[ -ca.?- ]
τα  ̣  ̣ακα[ -ca.?- ]
column 55P.Herc. 1004 col. 55
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[1 line missing]
2[ὑπ-]
άρξα[ι Ἀ]θ[η]να[ίοις τό τε]
δύνασ[θ̣αι σιω]πᾶν, ὡ<ς>
5παρὰ Ξενοκράτει, μο-
νωτάτους καὶ λέγειν
εἰδέναι· ταὐτοῦ γὰρ ἑ-
κάτερον ει αι. 'τί[νι] προ[σ-]
έχο[ν]τες [τ]ί πρὸς θεῶν
10πιστεύσομεν' εἰ μὴ τῶι
Ξενοκράτην οὕτως
[ἐ̣]π' Ἀντιπά[τ]ρου καὶ τῶν
συνέδρων διαλεχθῆ-
ν̣α[ι], [καθά]π[ερ ὁ] Φαληρεὺς
15[ἱστόρηκεν ἐν τ]ῶι [π̣ε̣-]
[ρὶ τῆς ῥητορικῆσ]; ἄλλον
column 56P.Herc. 1004 col. 56
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[2 lines missing]
3ης  ̣  ̣  ̣  ̣μη  ̣  ̣
[ -ca.?- ]εγ  ̣αιαμ  ̣τος
5[τοὺς λαμπρο]τά[τους κ]αὶ τοὺς
ἐ[πι]σημ[ο]τά[τ̣]ου[ς̣ τ̣ῶ]ν
[ἐμπ̣]ρά[κ̣τ̣ων ῥ]ητό[ρ̣]ων δι-
[ὰ τὴ]ν ἐ[μ]φαινομένην
ἐκ τῶν̣ φ[ι]λοσόφων συν-
10ερ[γ]ίαν ηχ[θ̣αι] παρ' αὐ-
τ[ῶ̣ν] ὥ[σπερ Πε]ρι[κ̣]λέα
καί τινας ἄλλους ἄρχον-
[τας καὶ] Δη[μο]σθένην, καὶ
[οὐ]δ' ἔντε[χνον ει] αι τοι-
15[οῦ]τον, οἷον [Σω]κράτε[ι]
παραβαλόν[τας] Ἀλκι[βι-]
άδ[ην] τε κ̣αὶ [*κ̣ρ̣]ι[τ̣ί̣]α[ν]· τῆς
[δ'] αὐτῆς υ  ̣  ̣  ̣τ[  ̣  ̣ τῶν ῥη-]
τόρων ἔχ[εσθαι]
column 57P.Herc. 1004 col. 57
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

λ̣αις τὴ[ν]
ἀ[πά]ν̣τ[ησ̣]ι̣ν [π̣]αρεισ-
[ῆγ]εν, τοῖς δ' ὅπλοις οὐ-
[κ ἔο]ικεν. τὰ μὲ[ν] γὰρ οὐ-
5θὲν εὐφυὲς προσφέρε-
ται πρὸς ἀπάτην μεμη-
χανημένον, ἡ δ[ὲ] τῶν
ῥη[τόρ]ων εἰσαγωγ̣ὴ πάν-
τα [τ]ὰ θεωρήματα πρὸ[ς]
10τοῦτ' ἔχει τείνο[ντα̣] καὶ
κατὰ τὸν Ἡράκλειτον
κοπίδων ἐστὶν ἀρχη-
[γὸς] ῥᾶιστα αὐταῖς δο.
ημ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἣν ειχ[ε]ν ἐ[κ̣πε-]
15[π]ονημ[έν]ος πονη[ρ]ίαν   ̣  ̣
επαυ  ̣ον  ̣  ̣αυ  ̣ονει  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣εναο  ̣υκα  ̣  ̣οκα
[ -ca.?- ]ια  ̣  ̣  ̣  ̣ιον
[1 line missing]
column 58P.Herc. 1004 col. 58
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

αν̣σιλι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]σευ  ̣οιτειυ  ̣  ̣  ̣  ̣
|| [ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣ς  ̣  ̣τιονε  ̣κα
  ̣  ̣  ̣ πισ[τεύ]εσ[θ̣]αι πάν-
5[τας το]ὺς ῥήτ[ο]ρας [ἢ] καὶ τὸ
  ̣  ̣  ̣ινατ  ̣  ̣ν, ὃ προάγε-
[ται εἰς πολ]λούς, ἀλλὰ
[τὸ ἰδί]ως ἕκαστον τα-
ράττεσθ[α]ι καὶ [συμ]με-
10[τεω]ρίζεσθα[ι ἄλλ]οις· δ̣ι-
[ὸ κιν]α<ί>δοις Ἀριστοφά-
νης α[ὐ]τοὺς ε[ἰ]κά[ζ]ει   ̣  ̣
[καθό̣]σα [δ]ὲ δύνα[ντ]αι
  ̣  ̣  ̣  ̣τι  ̣ιουσι  ̣  ̣  ̣αο.
15  ̣  ̣  ̣  ̣ει  ̣αι  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φυε
[ -ca.?- ]ηδ  ̣κ
[1 line missing]
column 59P.Herc. 1004 col. 59
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2θε||  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιωιου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ως
  ̣  ̣  ̣σιτ  ̣ιλ  ̣  ̣αλ  ̣  ̣αι  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
5π[επι]στευμένω[ς δὲ̣] ἱστο-
ρία[ν γ]ράφειν [τὴν ἀγ]ενοῦς
τινος καὶ ἀ[ν̣]ε[πιγρ]άφου
παρ[α]τιθείς. [οὐ μ]όνον
δ' Ἀλ[έξ]αν[δρ]ον ἠρέθι-
10ζ[ε]ν ἀλλὰ καὶ τὸν [κ]ατάρ-
χ̣ον[τα ἁπ̣άντ]ων κωμω(*)-
δοποιὸν [τῆ]ς εἰς τοὺς
ῥήτορας [ὑπο]μνησθεὶς
[βλα]σφημίας, ὅθεν φη-
15[σὶν ο]ὐ κακῶς μο  ̣ο̣κ  ̣υ
  ̣νην ε  ̣  ̣ων πε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ρε  ̣  ̣ατο  ̣  ̣δοπ  ̣η  ̣υε.
column 60P.Herc. 1004 col. 60
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[ἐ]||πιφέρ[ων τῶι μηθὲν]
προσδο[κ̣]ῶντ[ι κἀν τῶι]
νῦ[ν] γε διαμ[αχόμενος]
φιλοσόφωι χ[αρακτῆρ]ι
5πιέ[ζ]ει πρὸς [τὸ ἄπ̣]ορ[ο]ν
τὸν φιλόσοφον. οὐ μὴν
ἀλλ' ἔτι [τ]αῦτα πάντ' ἐπ[ι-]
[με]λῶς ἐπικόψομεν,
εἰ κα[ὶ] δι' αὐτοὺς ἀναγκα-
10[ζ̣]όμεθα καὶ αὐτοὶ π[ρὸ]ς
τὰ παραπλήσια π[άντ]α
λέγειν. τίς γὰρ οὐκ ἂν δ[ι-]
ετ[ρ]άπ[η τὴ]ν Διογένους
πή[ραν], [οὗ] μὲν μὴ πιθα-
15νώ[τερο]ν̣ προσφέροντα
κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α ποιι̣  ̣  ̣ας εἰσ-
ῆκ[ται π]αρὰ Πλάτωνα
[ -ca.?- ]εν ἕτ[ε]ρον || [ -ca.?- ]ωσα
-- [ἀλ]ηθὲ[ς] ἤ [π]ρα-
20[γματῶδες]--
column 61P.Herc. 1004 col. 61
Sketched by Antonio Lentari

  ̣  ̣ινειω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εδει
[  ̣  ̣τ]ινος ἀπαντήσ[εω̣ς̣]
περιττοτέρας βραχε[ῖ-]
αν ταύτην ὑπογράφ[ειν].
5[τὸ δ'] αυ φῆσαι τὸ ῥηθὲν
ὅμοιον ει αι τῶι λέγειν,
[ὡς οὐ] κωλύει τὴν μέ-
θοδον εἰδέναι, καθ' ἣν
[ἄ]περγα ποιοῦσι καινὰ
10[φ]αίνεσθαι καὶ καθ' ἣν [ἀ-]
[π̣]οτέμνουσι βαλλάντι[α],
μὴ μέντοι χρῆσθαι κα[τ']
ἀνθρώπων, ἀλλ' ὅταν
χρεία γένηται, ταὐτόν
15[ἐ]στιν τῶι μηδὲν ε[ι]ναι
ἀντειπεῖν -- ει α[ι γὰ]ρ αὐ-
[τ]ῆι χρῆσθαι [π̣]ο[λὺ ἄμει-]
[νο]ν καὶ π  ̣ο  ̣σο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ισθαι κα
column 62P.Herc. 1004 col. 62
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

τ̣ὰ̣|| [μὲν γὰρ οὐθὲν ε]ὐφυ-
ὲς ἔχε[ι πρὸς ἀπάτ]ην
μεμηχα[νη]μέν[ον], ἡ
δὲ τῶν ῥητόρων [ε]ἰσ[α-]
5γωγὴ πάντα τὰ θεωρή-
ματα πρὸς τοῦτ' ἔχει τεί-
νοντα καὶ κατὰ τὸν Ἡ-
ράκλειτον κοπίδων ἀρ-
χηγός. πῶ[ς] γου ἔστ[ι]ν̣
10χωρὶς τοῦ πάντ' ἐπιδεῖ-
ξαι τὰ θεωρήματα πρὸς
ὃ λέγει τείνοντα τ[ούτων]
μηθὲν ἁπλῶς εἰπεῖν;
ἢ τίς ἂ[ν τ]ὸ π[ρ]ότερον τοῦ-
15τ' ἀν[έχοιτ'] ἀπὸ τοῦ ῥη-
[θ]ησομένου κα[ὶ λ]εγο-
[μέ]νου πρὸ[ς αὐ]τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
υο  ̣  ̣  ̣αντα[ -ca.?- ]
column 63P.Herc. 1004 col. 63
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

τάχα δι' ὧ[ν ἀ̣φ̣ορμήν]
τιν' [οὕ]τω δίδωσ[ι]ν
ἐν[ίο̣]ις πρὸς ἀπάτην
τῶν ἀκο[υό]ντων. ἀλλὰ
5νὴ Δία τοῦ[τ]ο τοῖς ὅπλοις,
ἐρεῖ τις, οὐ συμβέβη-
κεν [τ]ὸ δ[ιδ̣]όναι πρὸς ἀ-
πάτην ἀφορμάς. οὔκουν
τοῦτ' ἐχρῆν, ἐ[γὼ φ]ήσω,
10λέγειν συμβεβηκέναι
τοῖς τῆς ῥητορικῆς θε-
ωρήμασιν, μᾶλλον δὲ
τισίν, ἀλλ' οὐ τὸ 'πάντα,'
καὶ 'τὴν εἰσαγωγὴν' εἰς
15τοῦτο τεί[ν]ειν̣ θ  ̣  ̣  ̣ατα
το  ̣  ̣  ̣α- ca.10 -χη
column 64P.Herc. 1004 col. 64
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι τ[ὸν] ὀργι-
[ζόμεν]ον. [καὶ μὴν] περ[ι]ο[υ-]
σίαν καὶ σ̣ώ[μα]τος [ἰσ-]
5χὺν κα[ὶ κ]άλλο[ς] καὶ [μυ-]
ρί' ἄλλα προφέρειν [ει-]
χεν ἄ[ν] τις ἀφορμὴν μ[έν]
τισιν εἰς ἀδικίαν ἀ[ν-]
θρώπων διδόντα, τε-
10τιμημένα δὲ χάριν ὠ-
φελίας καὶ παρεχόμε-
να πολλ[ά], [εὔχ]ρηστα δὲ
λεγόμενα καὶ ὑπὸ Δι-
ογένους. εἰ δ' ὄντως ἁ-
15μιλ[λᾶ]σθαι δυνατός ἐσ-
τιν ὁ ῥήτωρ καὶ τὴν σιω-
π[ὴν  ̣  ̣]ε  ̣  ̣  ̣  ̣σο  ̣  ̣ια  ̣  ̣
εασαι  ̣  ̣  ̣  ̣ατα  ̣  ̣  ̣  ̣
η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πολλὰς α[ -ca.?- ]
column 65P.Herc. 1004 col. 65
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[πῶς] | μὲν δυ[νατόν ἐστιν καὶ]
[το]ὺς Στωικούς, [εἰ μὴ] κα[ὶ]
τοὺς φιλοσόφους ἅπαν-
τας λέγειν ὁρᾶσθαι τοι-
5ούτους καὶ ἐπιδεικνύ-
ειν τινὰς ῥήτορας οὐ
τοιούτουσ; εἰ καὶ παιδα-
[ρ]ιωδῶς οὗτ[ος πα̣ρα̣σ-]
τή[σ]ας ὑποπτευθ[ή̣]σε-
10σθα[ι ἢ] ἀπαντηθήσεσθαι
τοῦτο προσέθηκ[εν]· '[ἐὰ]ν
μή τις οἰκείας ἥτ[των] ηι
φύσε[ως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ὺς
ἀπολ[α̣ύ]οντας ἑαυ[τῶν]
15ἀν[θρωπ̣]ους καὶ λόγους   ̣
ξ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣εν  ̣ι καὶ δι.
[ -ca.?- ]ν  ̣οτε  ̣  ̣  ̣  ̣'
[1 line missing]
column 66P.Herc. 1004 col. 66
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

καθ[άπε]ρ ἐν Λα[κεδαίμο-]
νι φ̣α[νῆν̣]α[ι] τοὺς ῥήτο-
ρας ἠ(*)[τι]ᾶτο -- ἄλ[λ]αι δὲ
πολλαὶ συντυχίαι καὶ
5[π]ονηρίαι πάντη(*) διὰ
τῶν ἀνθρώπων. [ἐ]ῶ γάρ,
ὅτι κα[ὶ] ἀπὸ φιλοσοφί-
ας ὡρμ[η]μένου[ς ἔχ]οι
[ἂ]ν ἐπιδεικνύειν τι-
10νὰς αἰτίους κα[ὶ ἀ]ν̣αι-
τίους τῶν εἰρημένων.
εὐπορήσουσι δὲ καὶ
δημοκρατίας ἐκ τυραν-
νίδων παραφέρειν [καὶ]
15φυλακὰς ἐκ πολ[ε̣μίων]
[κ]αὶ σωτηρία[ς ἐκ τῶν με-]
[γίσ̣]των συμφ[ορῶν τοὺς]
ῥήτορα[ς ἐξευρηκότας]
παραστήσ[ουσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 67P.Herc. 1004 col. 67
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣ οὐδ' εἰ λέγε]ι, ὡς Ἀ[θή-]
νη[σί τι ἔρυμα ἐ]φύετ[ο]
τῶν τ̣υράννων, ὅπου
πλείονες ἐγένοντο ῥ[ή̣-]
5τορες ἢ συλλήβδην κα-
τὰ τὴν ἅπασαν οἰκου-
μένην, ἀληθὲς ει αι
δύναται τὸ μηδεμίαν
π[ολιτείαν] διὰ ῥήτο-
10ρας ἐκ δημοκρατίας
εἰς τυραννίδα περι-
στῆσαι. σιωπῶ γὰρ, ὅτι
καὶ τὰς [αἰ]τίας, ἃς φα[ύ-]
[λ]ας ὑπέγραψε, κοινὰς
15[μὲν] ει αι καὶ παντὸς ὄ-
χλου συμβ[ήσε]τα[ι   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δια̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αν  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣ν καὶ τι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χρι
[1 line missing]
column 68P.Herc. 1004 col. 68
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χεσι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λασεα  ̣ισαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
εἰ δ' ʼ α[ἰσχί]νης οὐκ ἂν
ἐπετ[ε̣ίμ̣]α τοῖς Ἀθηναί-
5οις, ὅ[τ̣ι] Δημοσθένην
οὐχ ὡς τοὺς περιτρέψαν-
τας τῶν πορθμέων ἐ-
κώ[λ̣]υ[ον ἀ]πευθύνειν
ἀνατε[τ̣ρ]αφότα τὴν Ἑλ-
10λάδα, κ[α]κῶς Διογένην
ἐροῦσιν λ̣έ[γει]ν οὐ χρῆ-
σθαι τοῖς αὐτοῖς ῥήτορσι
τοὺς Ἀθηναίους. οὐ μὴν
ἀλλὰ κἀκεῖνον κακῶς
15καὶ μαχόμεν[οι ο̣]ἷς̣ ἐ-
ψηφίσα[ντο] μετὰ τὴν
τε[λευτὴν οἱ Ἀθην]αῖοι
τὴ[ν Δη]μοσ[θένους] καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θομ  ̣επιρα
column 69P.Herc. 1004 col. 69
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

λαιι̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ Δημοσ[θέ]ν[ο]υς καὶ
Λυκούργου περὶ τῶν Ἁ<ρ>-
πα[λ]είων ψευδῆ πειρά-
5σονται δεικνύειν, [ἐκ] δὲ
τῶν μάλιστα πεπιστευ-
μένων ἱστορι[ο]γράφων
γράφειν, ἅ φησιν λέγειν,
καὶ π[ά]ντως ἀσημότατον
10ει αι δια[τε]νοῦνται
καὶ δυσμενῆ καὶ τὸ πέ-
ρας ἀ[ν]αι[δ̣]ε[ίας]. ἀπαρν[ή-]
σονται δ' εἰκότως καὶ Ἀ-
λέξανδρον αὐτοὺς ἠρε-
15θ[ικέ]να[ι κ̣]αὶ τὸν πατέρα
[πολ]ὺ πρότερον ἐπ[ηρε-]
θ[ίσ̣θαι]. [το]ὺς δὲ τὰ τ  ̣  ̣  ̣
να [ -ca.?- ]τας τ[ῶ]ν̣
λη[ -ca.?- ]
20ειν[ -ca.?- ]
column 70P.Herc. 1004 col. 70
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

[ῥήτ̣]ο-
[ρας δὲ ἐκβεβληκέ]ναι
καὶ τεθανατωκέναι
τὰς Ἀθήνας. εἰ δ' ἔνιαι
5καὶ ῥήτορας ἐκώλυσαν
προσιέναι, μὴ μόνον
συμβουλεύειν, ἀλλὰ
πολλὰς καὶ τὰς μεγίσ-
τας διατελεῖν αὐτοῖς
10χρωμένας· καὶ πάλιν
——
τοὺς ῥήτορας μὴ πάν-
τας αὐχοῦντας, ὡ[ς] ἔ-
φην. πῶς ε[ἴρη]τ' ἀδι[κ]ε[ῖν ἢ]
[συν]τελεῖν τόλμαν; καὶ
15[πῶς τ]ῶν ἄλλ[ω̣]ν [τ]οὺς
[μὲ]ν κακουργ[ίας], [τοὺς]
[δὲ] καὶ τἀγαθά; πῶς πεί-
[θει]ν εἰς παρα[σκ̣]ε[υ]ὰ[ς]   ̣
column 71P.Herc. 1004 col. 71
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νους[ -ca.?- ]
  ̣ην ἀπεφ[αι]ν[ -ca.?- ]
νης. ἀλλὰ [τ̣ῶν] π[ερὶ]
——
τούτου πλέον ἢ προσ[ῆ-]
5κον ἴσως η ἀπελαύ-
σαμεν, εἰ καὶ μεμήκυν-
τ[αι] τὸ βιβλίον τ̣ἀριστω-
νος. ἐ[πὶ] το[ίν]υν [τ]ούτ[ο̣ις],
καθόσον [δ̣ή̣ π]οτε συμ-
10φέροντα, τ[ὰ τῶν ἐξ]ετα-
σθέντων ἀποθεωρή-
σομεν-- πρότερον ἐπι-
σημαινό̣μενοι τ[ὸ] μ̣η-
δὲ τούτοις ἐνη[νέχθαι]
15τοῦ μὴ φιλορήτ[ορας γί-]
νεσθα[ι   ̣]αγαιπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τερον ατο- ca.10 -
φιλοσοφικὴν ητο  ̣  ̣  ̣  ̣
τοις- ca.10 - το[ῖς ῥή-]
20τορσ̣[ι]ν ο[ -ca.?- ]
column 72P.Herc. 1004 col. 72
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2τικ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ασα.
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νι̣νε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιτο. ||[ -ca.?- ]
καὶ σωθῆι [μάλι]στα, [ο̣ὐ]
5τὸ μὴ προτ[ρέψ]αι παν-
τελῶς ἀφι[στάν]ειν τῆς
ῥητορικῆς [φησι]ν ταῖς
ἐπιχει[ρ]ήσ[εσιν ἀπο]φαί-
νεσθαι, μόνον δὲ τῆς ἄ-
10γαν προσκαύσεως, τῆς
δὲ πολιτικῆς οὐδ' ὅ-
λως. φησὶ δὴ πρῶτον
——
ἀποτρέπων, ὅτι κελευ-
στοῦ καὶ οὐ κυβερνή-
15του δ[ό]ξαν ἔχων ὁ ῥή-
τωρ οὐκ ἄξιός ἐστι
προσποιεῖσθαι κυβερ-
νήτης [ει] αι. πολιτι-
κῆς γὰρ οὐκ ἔστιν [ἰδί-]
20[ω]ς λέγειν διασα  ̣  ̣
column 73P.Herc. 1004 col. 73
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

φησὶν ὅλην τὴν σύστα-
σιν ἔχειν ἐκ τοῦ ψεύδους,
ὥστε φαίνεσθαι τῶι φι-
λαληθεῖ φευκτέαν. ἐ -
——
5γὼ δὲ τὴν σοφιστεύ[ου-]
σ[α]ν ἀφείς, εἰ καὶ περὶ ταύ-
της ἐδυνάμην τι λέ-
γειν, καὶ τὰς τέχνα[ς τὰς]
Ἀριστοτέλους -- καίτο[ι ὅτι]
10[ἄ]λλ[ο]ι [τ̣]ῶν ἀ[π̣' αὐ]το[ῦ] συν-
έγραψαν ἐ[π̣'] αὐτοῦ πα-
νουργίαις τῶν ῥητόρων
σοφιστικῶν, ειχον ἐ[π̣ι-]
δεικνύειν-- τὴν Περι-
15κλέ[ους] καὶ Καλλισ[τρ]ά[του]
[καὶ Δη]μοσθένους [ῥ̣η-]
[τορείαν τί]να τρόπον ει  ̣  ̣
column 74P.Herc. 1004 col. 74
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

λ̣ισυ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]θει ψε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ημένους ὁρῶ καὶ
χ[ρ̣ω]μένους τοὺς οἵους
5ε[ιπον]. εἰ δὲ τὸ κατεστο-
χ[ασμ]ένον εἰκότως
[ἢ τἀληθ]εῖ [σ̣]υνεγγ[ί]ζον,
πιθανὸν ἔλεγεν ὥσπερ
ἀδυνατ[οῦ]ν ἀληθὲς ει-
10ναι καὶ ἀποβαίνειν· ἐ-
φ' ὧν, ὡς λέγουσιν οἱ ῥή-
τορες, αἰσχύνομαι πε-
ρὶ τοῦ μηδ' ὁποιανοῦν
ἀπόδειξιν εἰσεν[εγ-]
15κε[ῖ]ν. πρὸς δ' ἑστ[ῶτα λα-]
λήσαντες μετα  ̣ε  ̣  ̣  ̣
τα πονεῖν ει αι φ  ̣  ̣  ̣  ̣
κος- ca.15 -
  ̣  ̣θαι α[ -ca.?- ]
column 75P.Herc. 1004 col. 75
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σημα  ̣  ̣μα
τοτεν μεμφθῆναι
τιοντον τῶ[ν] αὐλη-
τρίδων παρ' α[ὐτῆ]ς ὑπο-
5λαβόν[τ̣]' ει αι πρὸς τὸν πυν-
θανόμενον, ὃ γίνεται
παρ' αὐτ[ῆ]ς τος  ̣οτε  ̣  ̣
μάλα δὲ τὴν αἰτίαν
φύσιν· τοῦτον δὲ πειθό-
10μενον [καὶ] τὸν θρασύνο[ν-]
τα καὶ τὴν ἀναίδ[ε̣]ιαν
ὑπὸ τῆς ῥητορικῆς γεν-
νᾶσθαι μὴ τὸ παραπλή-
σιον [ἀ]λλὰ τὸ ἀντίστρο-
15φον [ἐρω]τᾶν καὶ ἀπο[κρί-]
νασθ[αι· τ]ὸν ποιήσα[ντα]
τὴν μὲν ἐ[ρώ]τησιν [ὡς]
θρασύ[νον]τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 76P.Herc. 1004 col. 76
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3  ̣ω  ̣  ̣  ̣η̣δειαν, ὅτι [χ]ρή-
σιμον [ἕ]τερον, ἀλλ' [ε]ἴ [γ]ε
5[τ]οὐλάχιστον δύναται
συνεργεῖν, πλήθους δύ-
[ναμ]ίς ἐστιν καὶ ὀχλι-
[κ]ήν [τ]ινα διοικοῦσ[ιν ἱ-]
[στορί]αν ἐν ἐκκλησίαις
10καὶ δικαστηρίοις, [εἰ καὶ]
ἐν τοῖς μετα[ξ]ὺ [κ]α[ιρ]ο[ῖς]
οὐκ ἔ[σ]τιν̣ α[ὐτο]ῖς χρεία
[π̣]ε[ιθ]οῦ[ς· διὸ οὐ]δὲ τέχνη [ἐσ-]
τὶ[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει  ̣  ̣  ̣ιε  ̣ον ε.
15ει  ̣  ̣λλοι  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]οπε  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ], καθ' ἣν   ̣
[1 line missing]
column 77P.Herc. 1004 col. 77
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣π  ̣με[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣αρ  ̣  ̣  ̣απ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ην  ̣  ̣  ̣ ἐπαν[ο]ρθοῦν
  ̣  ̣  ̣ην ου  ̣  ̣  ̣νωι̣ετ̣ει ||[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣  ̣ χρῆσιν [μ̣]όνον τω
  ̣  ̣  ̣ ἑτέρων ὡς κ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ τα[ύ]της [π̣]ου π[ο]ρ[ί-]
[ζ]ειν τὰ πρὸ[ς τ]ὸν βίον
καὶ τῶν [ῥ̣ητό]ρων ἀμέ-
10λει τούτ[ων με]τὰ τῆς
ῥητορικῆς ἐνδόξω[ν]
καὶ μετ' ἄλλων μυρίων
γίνεσθαι με[λλόν]των
καὶ τὴν ῥητορικὴν φασ-
15κόντων  ̣αι  ̣  ̣  ̣  ̣ην
τσ̣ιανα  ̣ενι  ̣  ̣  ̣  ̣δη καὶ
προση- ca.11 -αι
κη[ -ca.?- ]
column 78P.Herc. 1004 col. 78
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

πολιτεύσε[σθαι τ]ὸν [σο-]
φὸν [ο]ἰομέ̣[νω]ν̣, κατ[ὰ] τ[ὸ]
[τὴν] π̣ολιτικὴν φιλο-
σοφίαν [ε]ι αι παρ[άγ]ει
5τὸ τὴ[ν] ῥητο[ρικ]ήν, διότι
πλη  ̣ον  ̣  ̣  ̣υπ  ̣ρετω.
τ̣αρα  ̣μὴ μόνον τοῦ
[πρά]τ[τ]ειν ἀλλὰ καὶ
ο[ἰκ]εῖν τινα καὶ διοικ[εῖ]ν
10ἢ τ[οι]οῦ[τ]ον ἔχοντα ν.
ου  ̣α  ̣ελ̣ενοι τὸ πα[ρα-]
πλ[ήσιο]ν ἐπιτηδεύε[ι]
απρ  ̣  ̣  ̣ντ  ̣  ̣ν̣α μ[έν-]
——
τοι π  ̣  ̣  ̣σεγ  ̣ρ  ̣  ̣  ̣σε.
15καθ' ἣν   ̣  ̣ου δια̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σης τη[ -ca.?- ]
column 79P.Herc. 1004 col. 79
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2ν̣  ̣οι  ̣  ̣
κ[α]λῶς μὲν ἐπέβαλλεν
ἀλλ' οὐ [συ]μφώνως οἷς ὑ-
5πὲρ [τοῦ πο]λιτεύεσθαι
δο[κ̣ιμάζ]ουσιν, ἃ κα-
[ταλ]ε[ίπ]οντες αὐτὸ τοῖς
λοιπ[οῖς κατ]ορ[θ̣ο̣ῦσι] φι-
λοσοφίας ἐνερ[γήμασι]·
10κἀκεῖνα τιμώντων
ει αι δι' αὐτὸ καθάπερ
καὶ τὴν θέαν τῶν [ἰδ̣ε̣ῶ]ν·
λέγει δὲ καὶ τ[ὸ̣] πλε[ῖ]στον
  ̣  ̣  ̣  ̣λιτ  ̣  ̣  ̣π[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣  ̣  ̣λε  ̣  ̣  ̣αν  ̣  ̣  ̣νο  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣  ̣το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ταν
[ -ca.?- ]δυνα  ̣  ̣
[1 line missing]
column 80P.Herc. 1004 col. 80
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τῶ[ν   ̣  ̣  ̣]ρισι̣  ̣
[μ]έν[ω̣]ν ἀλλὰ μυρί[ωι]
ταῦτα μᾶλλον, εἰ μὴ καὶ
5παρὰ πολλοῖς τῶν δια-
ατριβικῶν. ἄλλως δὲ
τοῦ μὲν σ[ώ]φρονος κρι-
τοῦ [σ̣π]αν[ί]ου τινὸς ὄν-
τος ἄφρονος τ' οὐ πλέο-
10νος καὶ τούτου παρατ[α-]
ξομένο[υ μ̣ᾶλ]λον ὑπὸ
τῆς κατασκευῆς, εἰ μὴ
καὶ τῆς λέ[ξεως   ̣]ας.
η̣σο̣  ̣  ̣ιτι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιω
15  ̣λυ  ̣  ̣  ̣τω
column 81P.Herc. 1004 col. 81
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[2 lines missing]
3ἐδωρο δόκησεν. τὸ μὲν [γὰ]ρ ὁ-
λοσχερὲς ει αι καὶ τῆς
5προθέσεως οὐ θιγγά-
νον, ἄλλως δὲ ῥάιδιον
ταύτηι [ἁπαν]ταχῆι συν-
άιδ[ον   ̣]ν̣ω  ̣ι  ̣[], [τ]ὸ δὲ τῶι
[κ]ριτεῖ [δ̣οκ]οῦν κα[ὶ] τῆ[ς κα-]
10τ' αὐτοῦ π̣ίστεως πειρ[ώ̣-]
μενον θ[ιγ]γάνειν, τὸν
ῥήτορα δὲ α  ̣ιω  ̣οντα
[κ]αὶ αδιαρινητον ὁμο[ί-]
[ω̣]ς εἰ ἐπὶ προτέρων κα-
15[τα]φέρεσθαι καὶ τὸ π[ρῶ-]
τον ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τωι τη  ̣  ̣  ̣  ̣
το τῶ[ν φ]ιλο[σό-]
[φων -ca.?- ]
column 82P.Herc. 1004 col. 82
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

κα  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σι [λ]αμβ[άνειν]
καθολικόν, ὥσ[περ ἔ]οι-
κεν, εἰ κα[ὶ] το[ῦτό] ποτε
5ἐνκρίνουσι πρόσκαι-
ρον οἱ πρακτικοὶ τῶν
ῥητόρων, [ἀλ]λ' ο[ὐ̣] κατα-
κόρως· ἀ[μέλει δὲ κ̣]αὶ
πρὸς τῶν [ε̣ἰδό]των πα-
10ραινεῖται [τὰ] πολλὰ φεύ-
γεσθαι τὸ τοιοῦτον ἁ[ν̣-]
[δ̣]ά[ν̣]ον διὰ [τ]ὴν ἀργίαν
καὶ τ[ὸ μὴ] κοπιᾶν, ὅ-
ταν [μὴ ἔχηι] τὸ μεθο-
15[δικόν τις- ca.9 -]νο
  ̣  ̣  ̣  ̣νλ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣παρα
  ̣  ̣  ̣  ̣ν
  ̣  ̣  ̣  ̣νχηι  ̣  ̣ατ[ -ca.?- ]
column 83P.Herc. 1004 col. 83
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

ο
  ̣τεν̣ [ -ca.?- ]α
λ̣ηνο̣του [ -ca.?- ]των
ἁ[π]τόμ[ε̣]ν[ο]ν̣ τό θ' ἁρμότ-
5τεσθαι κατὰ τοὺς ἐλέγ-
χους, ὑπὲρ ὧν φασιν ἐ[κ-]
θεῖν[αι] τὰ κατὰ μέρος, ε[ἰ]
πε[ύ]σεται, καὶ τὸ ἐγκω-
μιάσ[α]ι καὶ ψέξαι δυνα-
10τὸν ει αι τὸν ῥήτορα,
καὶ εἰ διὰ τὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους [ε]ὐ̣[φ]ωνῆ[σ]αι μό[ν]ον
ἐπαμ[ύνοντ]αι φο  ̣ε.
πε[ -ca.?- ]
column 84P.Herc. 1004 col. 84
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣ονι  ̣  ̣  ̣  ̣ατ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μασιν  ̣  ̣πονον ἔμπει-
ρον ἰδ[ίω]ν ει αι, καθὸ
ῥήτωρ. [π̣]ῶς μὴ θαυμά
——
5σωμεν; ἢ γ[ὰ]ρ οὐδὲ τὸν
πολιτικὸν ἐροῦσιν ἢ
τοῦτον ὁμο[λ]ογοῦντες
[π]ῶς οὐ δε[δ]εί[χ]ασιν ἕ-
τερον ὄντα τῆς τῶν ῥη-
10τόρων ἐμπειρίας εκα.
νον οὐκ ἐκ[β]ά[λλ]ουσ̣ιν;
ὥστ' οὐδ' ἐγκ[ωμιάζε]ιν
καὶ ψέγειν κ- ca.10 -
  ̣φωνες[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣  ̣  ̣ωνα[ -ca.?- ]
column 85P.Herc. 1004 col. 85
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Orsini

[1 line missing]
2  ̣  ̣σον̣  ̣  ̣ ὁμοίω[ς δ' οὐ-]
δὲ πε[ρὶ] ἄ[λ]λων δῆλον
[ὅ]τι, περὶ δὲ συμφερόν-
5των ποιῶν ἀκ[ούο]ν[τ]α[ς]
ἄλλου προεστηκέναι,
τὸν δὲ ῥήτορα μηδενός,
[εἰ] τοιοῦτος. συμφερόν-
των μὲν γὰρ πολιτῶν
10τοιούτων ἔμπειρός ἐσ-
τιν, οἵω[ν ὁ] νοούμενος
π[ο]λιτικός, καλῶν δὲ
καὶ δικαίων τῶν κατὰ
δόξας, καὶ διαλέγεται
15[π]ερὶ αὐτῶν, ὧ[ν] φαμεν,
οὐ[χὶ] τοῖς [π]ροεῖ[ν̣]αι [δυ]να-
[μένοις -ca.?- ]
column 86P.Herc. 1004 col. 86
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

σου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -ις. φ[υσι]κὸν
γὰρ τούτου γ' ει[να]ι τὸ π[λ̣εῖσ-]
τον, ὅσον δ' ἐξ ἐπιμελεί-
5ας καὶ παρανγελμάτων,
οὐκ 'ἐν ἡμέρ[α̣]ς βραχεῖ
μέρει' παραδοτόν. ὅμοι-
α δ' ει αι καὶ περὶ τοῦ
προσεκτικοῦ. καὶ μὴν
10τῆς γε διηγήσεως ἐπεὶ
τὸ κυριώτατον ἐν τῶι
σαφῶς, σαφέστατον ὑ-
πὲρ ἑκάστου διηγητὴν
ει αι [τ̣ὸν] μάλιστα πα-
15ρακο[λουθο]ῦντα, τὸν ῥή-
το[ρα δ' οὐκ] εὐθὺς ἡ ῥη-
[τορικὴ  ̣  ̣]λαλ  ̣  ̣ιδε
column 87P.Herc. 1004 col. 87
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

[2 lines missing]
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄξιον] δ' ἐπιστ[ά-]
σεω[ς] τὰς μὲν ἀτέχν[ους]
5κοινὰς ἁπάντων ὑπά[ρ-]
χε[ι]ν, τῶν δ' ἐντέχνων τ[ὸ]
εἰκὸς καὶ τὸ σημεῖον
καὶ τὸ τεκμήριον οὐ-
θὲν αὐτοῖς προσήκε[ι]ν, ἀλ-
10λὰ τὸ μὲν σημεῖον ει-
να[ι] τοῦ παρηκολουθη-
κότος ἴδιον, οἷον τὸ μὲν
ἐν νόσοις ἰατρ[ῶ̣ν], τὸ
δ' ἐν τοῖς περὶ τὸ πλεῖν
15χ[ειμῶ̣]σιν κυβερνή-
του, παραπλησίως [δ]ὲ καὶ
ἐπὶ τῶν ἄλλων· τὸ δ' εἰ-
κὸς [το]ῦ παραθεωρή-
[σαν]τος, πῶς τε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτοῦ προ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 88P.Herc. 1004 col. 88
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[συνεστηκέναι δὲ τῶν περὶ τὰ πά-]
θη κα[ὶ ἤθη], [οἷς δικαστή-]
ρια [κι]νεῖ, τ[ὸ] κυριώτα-
τον ἐν τῶι κατανοῆ-
5σαι, διὰ τίνων καὶ γεν-
νᾶται καὶ καταπραΰνε-
ται ταῦτα. τοῦτο δὲ μό-
νον ὡς οὐ προσῆκον ἑ-
αυτοῖς ο[ὐκ] ἐνχειρῆσαι
10τοὺς ῥήτορας ἐκ τῶν Ἀ-
ριστοτέλους μετενε[γ̣-]
κεῖν, τὰ λοιπὰ μετενη-
νοχ̣ότας. τοιούτων δή
τινων λεγομένων
15προχειρό[τατο]ν̣ ἂν δόξ[ει-]
εν ει αι [τὸ] τῶν το  ̣  ̣ν
μερῶν [εὐκ]αταφρόνη||[τον]
ιτονι  ̣  ̣
[ -ca.?- τεκμ]ήρια μ  ̣ι
[1 line missing]
column 89P.Herc. 1004 col. 89
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2αν  ̣  ̣ιατες[ -ca.?- ]
α  ̣ρς  ̣ησετ[ -ca.?- ]
ο[ὐ]δ[ὲ κ]αθ' ἕνα παραπλη-
5σίως τοῖς τοὺς νοσοῦντας
[ὑγ]ι̣άζουσι διὰ τῶν ἀλό-
γων παραιτ[η]σόμεθα
  ̣  ̣ισδιων τὸν ἀξιοῦντα
μηδ' ἀθρόου[ς πεί]θειν, ἐ-
10πειδ[ή]περ οὐδ' ἑ[αυ]τοὺς
οὐδ' ἐρώμενον καὶ φί-
λον προσεπ[ι]σημηνά-
μεν[ο̣ι], διότι καὶ [τούτους]
φασὶν εὔνους, οὐ λία[ν]
15θετι[κ]ῶς̣ ἀλ[λ]ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣κατου  ̣  ̣ τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
πα  ̣  ̣  ̣τυ[ -ca.?- ]
  ̣ρα  ̣ερ[ -ca.?- ]
column 90P.Herc. 1004 col. 90
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣ιτ  ̣  ̣  ̣αν[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ετ  ̣  ̣  ̣απ  ̣  ̣  ̣λα  ̣  ̣  ̣49[ -ca.?- ]
α  ̣  ̣υχη[  ̣ ἀ]λλ' ἐ[πὶ] τὴν
5καιρί[α̣ν̣] ο[υσ]αν, ἣ παρὰ τὴν
ἰδιότητα τοῦ χειρισμοῦ
τὸν λοι̣[πὸν] παραγινο-
μέν[η χρόνον οὐ]δ' 'ἐν ἡ-
μέρα[ς βραχεῖ] μέρ[ει]' [ἐγ-]
10γείνεσθαι [πέφυκεν]· τὸν
[δ̣ὲ νε]ικᾶ[ν̣ μὴ] δυνάμε-
νο[ν] καὶ γεινόμενον [ἕ-]
ω[λ̣ον] κα[ὶ τ]απε[ι]νὸν   ̣  ̣
προς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιαρα
15[ -ca.?- ]ω  ̣  ̣  ̣  ̣εταυ
[ -ca.?- ]υτου παρ'
ἡμῶν δὲ [ -ca.?- ]
τη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ερι[ -ca.?- ]
μηδὲν ἄτεχν[ον -ca.?- ]
column 91P.Herc. 1004 col. 91
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δυν]α[τὸν οὕ-]
τως ε[ἰ]πεῖν, ὡς μέ[λλει]
καὶ τὸ πλῆθος ἐν ὀ̣[λίγωι]
καιρῶι ποιῆσα[ι παρα-]
5κολουθεῖν. θαυμαζ[έ̣-]
σθω δὲ καὶ καθό[σον γ'] ,
εἰ ταῦτα [γ]ινώσκ̣[ει],
ὁμοίως οὐκ ἀπεῖ[δ]εν
διαφορὰ[ς] τοῖς πεπαι-
10δευμένοις καὶ φιλο-
σόφοις ἐν τῶι σαφέστε-
ρον ἐξενεγκεῖν πρὸς
τοὺς μὴ τ[οιού]τους [ὑ-]
[π̣αρχούσας], [μή τι δ]ή γε
15τς̣[  ̣  ̣ π]ᾶς ῥήτωρ ας  ̣  ̣
  ̣  ̣αδυς  ̣  ̣διονο  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣οτην[ -ca.?- ]
νηιτω[ -ca.?- ]
column 92P.Herc. 1004 col. 92
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[2 lines missing]
3υμ  ̣α  ̣  ̣
πολλῶν σοφιστῶν, ὥσ-
5τε καὶ περὶ τῶν ἄλλων
σχημάτων τῆς λέξεως
ἡμεῖς ὑπακούειν τὰ
παραπλήσια καταξιώ-
[σ]αντες, ὅταν τῶν πίστε-
10[ω̣]ν τὰς ἀτέχνους [φ̣]ῆι κοι-
νὰς ει αι πάντων οἷον
μαρτυρίαν, βα[σ]άνους
[κ]αὶ τὰ τοιαῦτα, λέγω-
μεν, ὅτ[ι] τούτων ἡ μὲν
15εἴδησίς ἐστι κοινὴ
[καὶ τῶ]ν̣ ἰδιω[τῶν], ἡ
[δὲ] χρῆ[σις ε]ὐκαιρίαι
[καὶ οὐκ ἐπιστή]μη[ι]
[συνέχεται]
column 93P.Herc. 1004 col. 93
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[ὅσπε]ρ [γ̣ὰρ]
[περὶ τῶν νοσ̣]ημ[άτων] τὸ
[εἰ]κὸς [ὁ] ἰατρὸς οιδε καὶ
τὸ [τ]ῶν χειμώνων κυ-
5βε[ρ]νήτης, οὕτω καὶ
ῥή[τω̣]ρ ἀποβησομέ-
νων τινῶν τῆι πόλει, καθάπερ
καὶ κατὰ τοῦτο τοὺ[ς πο-]
λιτικο[ὺς] και[ρ]οὺ[ς] πα[ρ]α-
10θεω[ρ]ή[σας], πῶς πάν[τα]
πράττουσιν, ἐξ ἧς ε[ἰ]δή-
σεως [ἔφ]η [πρ]ο[τ̣]ρέπεσθαι
[πλ]ήθ[η]· οὔτε   ̣  ̣  ̣τον
  ̣ο
15φ  ̣  ̣ον
  ̣ον  ̣  ̣ριενλωιμ  ̣  ̣λ̣ι
[ -ca.?- ]νι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κα [ -ca.?- ]νπαπε  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]μεν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣49α [ -ca.?- ]κουνε  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 94P.Herc. 1004 col. 94
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

τοῦ[τον μ]ὴ [γι]νώ[σκειν]
τὸ π[ολλο]ῖς ἄλυπο[ν] -- ὥσ-
περ [τ̣ῶν] σημείων καὶ
τῶν εἰκότων, ἂν καὶ
5μ[ετρι]άζη(*), [π̣]α[ρ̣]αλυπούν-
των. οὐ μὴν οὕτω γε
συντίθησι τὰς ἀπο-
δείξεις ὁ ῥήτωρ ὡς ὁ
διαλεκτικὸς καὶ φι-
10λόσοφος. ἴσως γὰρ ἂν
καὶ προσ[κόπτοιτ̣ο] πα-
ρὰ τῶι π[λήθει]. καθ' ὃν δὲ
τρό[π̣ο]ν   ̣  ̣  ̣η̣τοσας.
ω  ̣  ̣  ̣ιειν- ca.9 -νο
15λ  ̣  ̣φιλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νται συν-
ξει
[ -ca.?- ]εινον
τω [ -ca.?- ]τε
[1 line missing]
column 95P.Herc. 1004 col. 95
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

ια
θε  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣ π[α̣θ̣]ῶν καὶ
κα[κ̣ιῶν δύν]ατ' ἀπαλλά-
[ξ]α[ι πολλῶ]ν, τάχα συγχω-
5ρή[σουσι το]ῖς φιλοσό-
φοις [συ]ν[ομολ]ο[γ]οῦντες·
ἃ δὲ προβάλλοντες
αὐτοῖς οἱ βουλευόμε-
νοι καὶ δικά[ζο]ντες ἐν-
10εργητικῶς ἐ[λ]εοῦσ[ι]
καὶ [δι]οργί[ζον]ται καὶ
ταλλ[α], [ἃ προσποιοῦν]ται [θ̣ε̣-]
ωρεῖν α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα  ̣ιε
καὶ τοτεν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρους
15  ̣ολαι [ -ca.?- ]αυ
χ [ -ca.?- ]ονα.
[ἀ]ρεσ[κ -ca.?- ] σιν
δεον [ -ca.?- ]τοι.
[1 line missing]
column 96P.Herc. 1004 col. 96
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

πε[ -ca.?- ]
τος [ -ca.?- ]ε.
αν [ -ca.?- ]τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣49[ -ca.?- ]
των, οἷς οἱ πο[λ]λο[ὶ] βού-
5λονται συνεπιγράφε-
σθαι τὸν ῥήτορα διὰ τὴν
ἀρέσκειαν· ἐπεὶ πει-
θέ[τ̣]ω, φησίν, δικαίως
[καὶ] σωφρόνως, αὐ[τ̣]ὰς
10ἐπιθυμίας ἀποτρεπέ-
τ[ω], θυμοὺς πραϋνέτω
καὶ πειθέτω καθάπερ
[φίλ]ον οὕτω κα[ὶ κ]αθ' ἕ-
να, περὶ ὧν ἂν [βού]λη-
15[τ]αι καὶ πολὺ μ[ᾶλλον]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νκα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 97P.Herc. 1004 col. 97
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

[2 lines missing]
3  ̣  ̣το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ων. ο[ἱ] δὲ [ῥ]ή-
το[ρ̣]ες ἐ[ν] τῶ[ι] τῶ[ν] πο[λ̣]ι-
5τευμά[τ]ων ἀσυνετω-
τάτωι, τῆι δημοκρατί-
α(*) πό[δ̣α̣] ἵστασ[θ]αι [βούλ]ον-
τα[ι], κἄπειθ' ἧττον ἀν<ει>-
μέ[ν]α[ι̣ς̣] σ[υ̣]νόντε[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]
10τα  ̣οντιωστελ  ̣ε  ̣  ̣  ̣
τ  ̣  ̣ακρα  ̣  ̣ι  ̣αι  ̣  ̣  ̣  ̣
κρατίαις, ε[ἰ π]όλεις̣ τὸν
καταφρον[οῦν]τα [κ]αὶ
τῆς δημοκ[ρ]ατίας [καὶ]
15[τῶν] βουλευτηρί[ω̣ν   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ θ]αυμασ̣μὸ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ν  ̣τε  ̣  ̣ε  ̣δο  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νη[ -ca.?- ]
εδο
column 98P.Herc. 1004 col. 98
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[2 lines missing]
3π  ̣  ̣  ̣αλισου- ca.10 -
πλοίου, [τ]ῶ[ι] δὲ μ[ήτε π]οῦ
5μήτε πῶς μήτε [πότ]ε
πλευσ̣τέον εἰδέναι προσ-
βλαβὴς ἂν γένοιτο [μ]ᾶλ-
λον, οὐκ οιδ' , εἰ [κ]α[ὶ] ὁ ῥ[ήτ]ωρ.
περὶ γὰρ ὠφελίμ[ω̣ν τε]
10καὶ βλαβερῶ[ν] ὡς [τοι-]
ούτων οὐκ ἂ[ν̣ δύναιτο]
παρακολουθεῖν, [εἰ καί]
τις αὐτὸν ἐνάρκη[σε νο-]
εῖν παντάπασι δ[ιδ]α[κ-]
15[τ]ὴ̣ν τ[ὴν π]άντων [δύνα-]
[μι]ν· καὶ καθάπερ οὗ[τ̣ος]
[οὐ]κ ἂν [ἀ̣ξ]ι[ό̣]πιστος [εἴη]
ν  ̣ις  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣
μος  ̣  ̣ποι  ̣  ̣  ̣εν[ -ca.?- ]
column 99P.Herc. 1004 col. 99
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2οτ  ̣  ̣  ̣  ̣λω.
τέχν[η̣ν ει]ν[αι αὐτ]ὴν ἐ-
πὶ τοῦ ῥήτορα [π̣]οι[ὸ̣]ν
5κινεῖ[ν] ἔν[δ̣η]λός ἐστιν,
ει ' οὐκ ἔ[ν]δ[ο]ξος ἡ πα-
ραλλα[γή], καὶ διότι καὶ
ψεῦδος τὸν τὸ καθολι-
κόν, ὡς ἄρα πάντες οἱ
10χαυ[ν]ό[τ]εροι τεχνῖται
ἐνπλά[ζ̣]ονται μᾶλλον
χρῆ[σ̣θ̣αι συ]νετωτέροις
[κριτ]αῖς. [ειπ̣]εν γὰρ ὁμοί-
[ως Δη̣μ̣ο]σθέν[η]ν εἰσφέ-
15[ρειν] καὶ [τὸ π]ροστῆν[αι]
[μηδέ]να πόλ[ε]ως ανογ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νετ̣  ̣  ̣τοῖς συν.
column 100P.Herc. 1004 col. 100
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

ιων ς  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιχ  ̣τια  ̣  ̣  ̣
χ. φιλ[οσόφ]ου· π[ρὸς μὲν]
γὰρ ἀφρό[ν]ως [ἔχοντας]
5καὶ πρὸς ὠμῶ[ς ἧττον]. [εὐ-]
σχολεῖ δὲ [καὶ] σ̣υ[νετω̣]τέ-
ρους κρι[τ]ὰς ἐπ[άγ]ων,
οἷς ὑπηρετεῖν ὁ ῥή-
τωρ οὐκ ἐβουλήθη κα[ὶ]
10πρὸς οὓς οὐκ ἔστιν εὔ-
χρησ[το]ς ἡ δύνα[μις α̣]ὐ-
τοῦ. [κ]αὶ [γ]ὰρ [τοι]οῦτό [τ̣]ι
καὶ πρὸς [τ]ὸν [πολ̣ι̣]τ[ικ]ὸν
αὐτῶν [ἔ]νπ[ειρον] ἀντ[ι-]
15προσάξει τὴν τέ̣χ[ν̣ην] ἐ-
πιφ[έ]ρων, ἀ[φ' ἧ]ς κα[ὶ π̣ο-]
[ρευθῆναι Θε]μισ[τοκλέα]
καὶ Περικλέ[α καί τινας]
τῶν [ἀν]α[λόγων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20τοτε αλλο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣και
[ -ca.?- ]σοα
[1 line missing]
column 101P.Herc. 1004 col. 101
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[1 line missing]
2αι ὁ ῥ[ήτωρ]
[ -ca.?- ]ρο  ̣[καὶ διὰ]
τὰ[ς ὁμοίας ἀ]ρετὰς [χα-]
5[ρί]εντα[ς πολ]λ[ο]ὺ[ς δυνα-]
σταὶ καὶ συνανα[στ]ρεφο-
μένους ἐ[λ]εοῦσιν, οὐ μό-
νον θαυμάζουσι, καὶ
δήμων μᾶλλον, ὡς Πύ-
10θωνα Φίλιππος καὶ τὸν
Φαληρέα Δημήτριον
Πτολε̣μαῖος καὶ πολλοὶ
πλείονας [ἄ]λλους καὶ ἀ-
ριστοκρα[τί]αι καὶ συν-
15εδρίαι, πο[λ]λὰ παρεδέ-
[ξ]ατο τῶν [ῥ]ητόρων τι
- ca.12 -ρησαιο
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν μᾶλλον. εἰ δὲ
ε  ̣στερον α.
20[ -ca.?- ]τ̣ο̣ναν  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 102P.Herc. 1004 col. 102
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ους[ -ca.?- ]
[τού]του δ' ἀπο[τυχὼν φαί-]
[νο̣]ιτ' ἂν ὁ ῥήτω[ρ δεδ]έ-
χθαι τὸν δημ[αγωγό]ν.
——
5λεγέσθω δὲ καὶ πρὸς τὸ
δυναμικώτατον ει [αι]
λόγον τὸν ἀμεταπτω-
τοτάτας ποιοῦντ[α] πίσ-
τεις, οἷον οὔ [φ̣αμεν] τὸ[ν]
10[τ]οῦ ῥήτορος [ἀλλὰ] τὸν
τοῦ φιλοσόφου, διότι
[τ]ὸ δυναμικώτατον τοῦ
[λ]ό[γ̣]ου τῶν πρός τι [φαί]νε<τ'> <>
ει αι. πρὸς [μ̣]ὲν γὰρ ἕνα
15[κ]αὶ περὶ τῶν εἰς ἕ[να ἀν-]
[ηκόντων διαλεγόμ]ενο[ς] κ.
  ̣  ̣δη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιοτηνε  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ονπα[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐστιν δυνα[μικώτατον -ca.?- ]
column 103P.Herc. 1004 col. 103
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣ροι  ̣  ̣ν̣ει  ̣  ̣  ̣λε.
  ̣  ̣  ̣α τὴν   ̣  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ι καὶ τὴν   ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣η[τι-]
5κήν, ὥστ' ἐξ̣[ο̣ρίζειν]
ταύτας κατ[ὰ π]λείο[υς]
ἐξορίζειν [ἐστὶν ἤ]δη
τούτων πολιτικήν, καὶ
παραπλησίως τῆι ῥητο-
10ρικῆι [ὀ]λίγ' ἄ[τ]τα πρά-
[γμ]ατα καὶ τὰ κρίνοντα
ἔχει ταύτα[ς]. καὶ τὸν φι-
λόσοφον [μέ]ντοι λό-
γον ἐπὶ τῶν ἀναλό-
15[γω]ν οὐ [φ̣]ήσομεν πας
  ̣  ̣  ̣πο̣τε̣  ̣  ̣  ̣απα  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣αντος αἰτια  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣τοσωπ. καὶ τ[ὰς   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣σεις καὶ τὰς ι  ̣  ̣  ̣  ̣
column 104P.Herc. 1004 col. 104
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[1 line missing]
2νι  ̣  ̣  ̣ν.
  ̣τ̣ελεσ[ιουργοῦντα δυνα-]
[μ]ικωτέρα̣[ς] τα[ύτας π]ου
5ἀπεργάζεσθα[ί τι]να.
καὶ πρὸς τὸ [τ]ρί[τον] δὲ λε-
γέσθω τὸ κἂν πάνυ πει-
στικὸς ὁ λόγος [η(*)], [ὁ μ]ὴ [τὸ]
[π]ῶς καὶ τίνας δεῖ [πε̣ί-]
10θειν καὶ πότ[ε] κα[τέχων]
[π̣]άντω[ν] ἂν ἀχρηστότα-
τος εἴη καθάπερ καὶ πη-
δάλιον· ὃ συμβέβηκε
[κ]αὶ τῶι τοῦ [ῥ]ήτορος, ὅ-
15[τι] λόγος μέν, οὐ ῥ[ήτορος]
δ' ε[ι]ναι λέγοι[τ̣'] ἄν· ὥστ' οὐ-
[δὲ] τοῦ ῥήτορος, ἃ φήσ[ει]
[τι]ς, οὐδὲ τὸ πηδάλιον
  ̣  ̣  ̣  ̣εθη- ca.11 -
20[κυβερ]νήτης εἰδὼς   ̣  ̣  ̣
column 105P.Herc. 1004 col. 105
Sketched by Antonio Lentari

[2 lines missing]
3  ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣ε  ̣ς[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅταν]
ναρκώση(*) τι[νάς], [οὐχὶ δι]ὰ
5[τ]ῶν λόγων ψ[υ̣χαγωγ]εῖ-
τ[αι] τότ' αὐτός, ἐ[φ' οἷς δῆμον]
θαυμάζειν ἀ[ξιοῖ]. [καὶ]
γὰρ εἰ δ[ὴ] τὰ ν[όμιμα Πε-]
ρικλῆ[ς] ῥα[ιδίως ἔπειθεν],
10οὐκ ἂν ἄλλ[ο̣]ς ἑ[ξῆς δημο-]
κοποῖτο, τὸ δ' ἀπ[ὸ φιλοσ]ο-
φίας οὐδ' ἂν προσδ[έξ]αι-
το, μᾶλλον δ' οὐδ' ἀν[έ]χοι-
το δῆμος. ἀλλὰ [μ̣ὴν κ]αὶ
15τοῦ τετάρτου το[ύτου] καὶ
λόγον ἤ τιν' ἐχ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η.
  ̣  ̣ι καθ' [α̣]ὑτὸν κ[αὶ] γράμ-
[ματα συ]νάγω[ν]   ̣  ̣  ̣  ̣παις
λεγόμενον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νο
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τειν
column 106P.Herc. 1004 col. 106
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

φησὶν γ[ὰρ ει αι παρα-]
πλήσιον ὡσεὶ [τῆς νεὼ]ς
δ[ρ̣]απ[έ]τας ἐκβεβληκό-
τας τοὺς κυρίους εἰκ̣ῆι
5κατὰ ῥοῦ[ν πλέ]οντας̣   ̣ς
πε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εν κα  ̣  ̣ειτ̣ε
ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νηδο  ̣αετ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣δια πλήθ[ει] χρ  ̣  ̣υ
τῆς τοιαύτης κομιδ̣[ῆς],
10κυβερνῶντας δ' ἀεὶ το[ὺς]
θρασυ[τ]άτους εἰκῆ(*) [πλεῖν]
καὶ ὡς χαριοῦντα[ς τοῖς]
συμπλέ[ο]υσιν [ -ca.?- ] πρὸς   ̣  ̣  ̣
τ  ̣  ̣  ̣σε  ̣  ̣τις φαίη κυ||[βερν-]
15αλλην.
[ -ca.?- ] καὶ οὐχ ἡ  ̣  ̣
[ -ca.?- ]υσι ταυ  ̣  ̣
[1 line missing]
column 107P.Herc. 1004 col. 107
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2σοφίαν - ca.9 -ος.
ἀπο[κ]λα[ι]όμ[ε]νον δὲ ταῖς
ἐρημίαις τὴν ἀψυχίαν·
5ὅταν δὲ καὶ π[α]ραπλή-
σιος α[ὐ̣]τὸ[ς̣ η̣]ι τοῖς πλασ-
τῶς ὀδυρομένοις ὡς
μεγάλην ο[ὐσίαν] ἀφη(*)-
ρημένοις τὴν οὐχ ὑπάρ-
10ξασα[ν], οὐδὲ ἂν ἐ[λε]ήσει[έ]
τις α[ὐτ]όν. ἀλλὰ μὴν δεσ-
[πό]τας καὶ κυβερν[ή]τας
οἴ̣δαμέν ποτε [τ̣]ε[θανα-]
[τωμένους] οὐ μ[όνον] ἐ[κ-]
15βε[βλ]ημένους ὑπὸ [δ]ρα-
[πετῶν], τὸν δ' ὑπὸ τ[ῶν]
[πολιτ]ῶν αρυλο  ̣  ̣  ̣  ̣
column 108P.Herc. 1004 col. 108
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[1 line missing]
2φερ- ca.9 -
παρακλιγο  ̣  ̣  ̣  ̣οικλι
  ̣  ̣ασοιπο τούτω[ν] καὶ με-
5[γαλ]όνους οὐ το[ῖ]ς τῶν φι-
λο[σ]όφων ἀλλὰ τοῖς τῶν
ῥητόρων πολιτικοῖς νό-
μ[ο̣]ις. ἀλλὰ δὴ καὶ ποί-
ων λέγει φιλοσόφων; [εἰ̣]
10μὲν κἂν προσσ[η]μαίνε-
σθαι παρακελεύομε[ν ἕ-]
να [τῶ]ν πολι[τικῶ]ν, οὐ
δή[π]ου πολιτικοὺς αὐ-
[το]ὺ[ς] ει αι ν̣ο[μισ]τ[έ̣ο̣ν̣].
15τῶν δὲ λοιπῶ[ν λεγ̣]έ-
τω[ι] τοὺς ἀφ̣' ἑτε[ροί]ας ἀ[ρ-]
[χ]ῆς. οὐδ' ἕνα [παραστή-]
[σει]. [το]ὺς δὲ [α̣]ὐ[τ̣]ο[ὺς   ̣  ̣  ̣  ̣]
column 109P.Herc. 1004 col. 109
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Corazza

κο  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣υνα[  ̣ ἐσ]χηκότω[ν   ̣  ̣]
  ̣περ  ̣  ̣αμεν προς  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η ἐνδε[χό-]
5μενον, [π]όλεις ὀρθῶ[ς ἀ-]
[π̣]εύθ[υ̣ν]αν καὶ τού[τ]ων
[ο]ὐδὲ [ὁ] σοφὸς ἐπιστα[τεῖν]
[δ]ύναιτο   ̣  ̣τιον[  ̣  ̣  ̣ ἀλ-]
λ' οἱ σοφοὶ πάλιν, [οὓς]
10[π]ρώτους προϊστα[μέ-]
νους μενελ̣αι τοσον
  ̣ν̣ δήμους   ̣  ̣  ̣  ̣σιν οὔ-
τ' οἴδασιν ο[ὔ]τε μει  ̣  ̣
  ̣ον ἀνεπιδέκτο[υς]
15[ει]ναι νόμ[ων   ̣  ̣]ν  ̣  ̣
  ̣  ̣ασμενο  ̣  ̣  ̣και  ̣  ̣
[- ca.10 - τὰ̣]ς πόλ[εις]
column 110P.Herc. 1004 col. 110
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣καθεστώσ[η]ς, τ[ο]ὺς δὲ
[φιλοσ]όφους οὐδὲν δύ̣-
[νασθ]αι̣ τ̣αύτας [ὠ̣]φελεῖν,
5[οὐ]δὲ νόμον [π̣]οτ[ὲ γ̣εγρ]α-
[φ]ότας ἀπὸ καλο[κ]ἀι[γ̣]α-
[θίας], ἀλλὰ τῶν προσ[ενεχ-]
θέντων αὐτοῖς   ̣απο  ̣  ̣
τον [κ̣αὶ] πολιτ[ι]κὸ[ν] δη-
10λονότι καὶ με[γα]λοπρε-
[πῆ] κἀ[π̣ιτ]άτ̣τον[τ]α τοῖς
δημαγωγοῖς ο[ὐδὲ σ]υν-
καταβαίνειν [ἐν πλ]ή-
[θεσι]ν εἰς λοιδορ[ία]ν κα
15ὥσπ[ερ   ̣το]
[ -ca.?- ]ατα  ̣  ̣  ̣το
[ -ca.?- ]τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
column 111P.Herc. 1004 col. 111
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

[1 line missing]
2  ̣  ̣  ̣  ̣σητ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ κ]αὶ τἀ[λ]η[θ]ὲς οὕτω[ς]
[ἔχε]ιν, ὥ[σ]περ οὐ δ[υ]να-
5μένων ι̣ω  ̣εωρ  ̣σιν
[γε]λάσαι τινὰ προσερ[χό̣-]
[μ]ενον αι  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣ω
[τοῖς] φιλο[σό]φ[οις] το  ̣  ̣ κα-
τὰ τοιαῦ[τα] προφερ[ό]με-
10ν[ο]ν τῶν   ̣  ̣  ̣οπ  ̣ον ε  ̣α
  ̣  ̣  ̣  ̣ραλ  ̣  ̣υσι τινὲς   ̣  ̣
κα  ̣  ̣ημ  ̣  ̣ [δ]ιδοῦσαν.
φς  ̣λλαι  ̣  ̣  ̣μαλιον  ̣ν̣
α  ̣ις  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ους και  ̣ν
15κ- ca.11 -ει πρ  ̣  ̣
[1 line missing]
column 112P.Herc. 1004 col. 112
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

  ̣  ̣  ̣  ̣ιων  ̣  ̣αν  ̣λλ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ[ι]νας οὐχ  ̣ραομ  ̣  ̣τοις.
τι  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣ν καὶ δ  ̣  ̣α
  ̣α  ̣  ̣σαι  ̣λ̣αδηκα  ̣  ̣
5ατομ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιντ  ̣  ̣αις
πο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἠξ]ιωμένων
ἐπιπλήξε[ως], [ἢ̣] ὅταν [μ]ὴ
περι[ί]στασθ[αι] τὰς ἁμα[ρ-]
τίας αὐτῶν [ὄ]ντ[ω̣]ς η(*), [ἐν]
10ἄλλοις ἀντι[ρρ]ήσεως.
fragment post_112P.Herc. 1004 col. post 112
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

οὔτ' [ὠφέλιμον τὸ δύ-]
νασ[θαι πεί]θειν ἔ̣[οικέν]
ποτ' ει α[ι], κα̣ὶ α̣ὑτὸν [ἀν]α-
τρέπ̣ειν μέλλει μετὰ
5τῆς πόλεως· εἴτε γὰρ (οἰ
οὐ συνορᾶι καὶ ἀνευρίσ-
κει το[ὺς τοι]ούτους λό-
γους, κακὸν ει αι καὶ ἀν-
αίσθητον φιλόσοφον,
10εἴτε συνορῶν [μ]ὴ δύνα-
ται πείθειν, οὐ[κ] ει αι πει-
[σ]τικόν· καὶ ταλλ' ἤδη προς-
  ̣  ̣  ̣να  ̣τοι  ̣  ̣  ̣  ̣αναυδο
  ̣  ̣  ̣εσμα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εγειν
15  ̣  ̣  ̣ντελε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣μην
ου  ̣  ̣  ̣νου βί[ου]
[ -ca.?- ]παν  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ν̣δν  ̣  ̣ον
-- (οἰκείαν ἀποτελεσμάτων λέγειν ἢ συντελεῖν ἐπιστήμην’
20[Φιλοδήμου] περὶ ῥητορική

Apparatus


^ 3.8. l. ῆι
^ 19.2. l. ῆι
^ 19.4. l. ηι
^ 31.8. l. ᾶι
^ 36.10. l. ῶι
^ 36.11. l. ωι
^ 37.9. l. ῶι
^ 37.12. l. ωι
^ 37.13. l. ῶι
^ 41.5. l. ηι
^ 41.8. l. ωι
^ 42.16. l. ᾶι
^ 43.6. l. ᾶι
^ 48.2. l. ῶι
^ 59.11. l. ωι
^ 66.3. l. ἠι
^ 66.5. l. ηι
^ 94.5. l. ηι
^ 97.7. l. αι
^ 104.8. l. ηι
^ 105.4. l. ηι
^ 106.11. l. ῆι
^ 107.8. l. ηι
^ 112.9. l. ηι

Editorial History; All History; (detailed)