DCLP

sign in

Trismegistos 62435 = LDAB 3608DCLP Transcription [xml]

title 1Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

φιλοδημου
  ̣εΡ̣[  ̣  ̣]ωνΞ̣[  ̣  ̣  ̣]νωΙ̣[  ̣  ̣]
fragment 2Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ἀ̣μεταδ̣ό̣ξαστο[ς κ]α̣[ὶ ἀμετάλη-]
πτος χρόνου τῶν εἰς τὸ ζῆν ἀτα-
ράκτως συντεινόντων, κατὰ
δὲ τὴν δευτέραν τὸ 'τῶν εἰς
5τὸ ζῆν ἀταράκτως συντεινόν-
των' [ἀ]μφιβολος τοΥ̣λ.Ν̣ ἐσ-
τιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λομΣ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[2 lines missing]
10τι   ̣  ̣  ̣  ̣[τ]ῶ̣ν [εἰ]ς τὸ ζ[ῆν]
[10 lines missing]
21  ̣  ̣[ τ]ῶ[ν εἰς] τὸ ζῆ̣[ν]
fragment 3Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[3 lines missing]
4[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣λοι ἔχουσιν[  ̣  ̣]μ[  ̣]
5[  ̣]ηι τί [α]ἴσθης[ίς ἐ]στιν [τοῦ] τῶν
πραγμάτων ἀλόγου. καὶ
οὐκ εὐόδως μὲν οὐδ̣[ὲ γ]ι-
νώσκειν ο̣[ἷό]ν̣[τε  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ονταν ταῦτα̣ ω[  ̣]Σ̣[  ̣  ̣διαν]οητικὰς
10τΟ̣ταισ[  ̣  ̣  ̣]υ
fragment 4Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[ἀμετάπεισ-]
τον κα̣ὶ ἀμεταδόξαστον ἔχε[ι]
ἀναλογισ[τι]κ̣ὸν πεῖσμα τῶ̣ν
πρὸς τὸ ζῆν ἀταράχως συντε[ι-]
5νόντων, καὶ πάντα γινώσκει
τὰ τοιαῦτα ἀναλοιστικῶς. ἀνα-
λογιστικὴν δὲ γνῶσιν ἄλλως
ἄλλοι τῶν ἡμ[ετέρω]ν ἐξεδέ-
ξαντο λέγεσθα[ι]. [τινὲ]ς μὲν γὰρ [αὐ-]
10τ̣ὴν ἐκλογισ[τικὴν] ἔ̣φ̣ασαν, τι-
νὲς δὲ τὴν δ̣[ιὰ τῶν] κ̣οινῶν̣
γινομένην [γνῶσι]ν̣ μετὰ πε-
ριωδευμένω̣[ν ἀναλο]γιστικῶς
κ[αὶ] ἐ̣πιλογιστικ[ῶς], [τινὲς] δὲ τὴν
15[κ]α̣τὰ λόγου [- ca.13 -]
fragment 5Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[2 lines missing]
3ωναλιγ[  ̣  ̣]δειαΣ̣ [ἡ]μεῖ[ν συν-]
οίδαμεν τὰ μὲν ἐπιλο[γισμοῦ]
5δεόμενα ἐπ[ι]λελογισ[μένοι],
τὰ δὲ σ[υ]λ̣λ[ογι]σμοῦ σ[υλλε-]
λογισμένοι, κα̣ὶ τὰ ἀντ[ιλήψε-]
ω̣ς̣ δὲ ε[ἰρ]ημένοι, εἰ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 6Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[1 line missing]
2ουσΘ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασ[  ̣]ειν [ἀντιλή-]
ψεις τῶν ἄ[λλων] ἐσ[τὶ]ν λα[μ]βά-
νειν, ὃ ν[ῦν γ]ε φα̣ν̣ερὸν ἐκ τοῦ
5γράφειν 'οὐκ εὐόδως,' οὔτ̣[ε] γι-
νώσκ̣ε̣ι[ν αὐ]τοὺς τὰ [τοια]ῦ̣τα, οἳ
τὰς ἐπιλογιστικὰς αἰσθήσει[ς ἔ-]
χουσιν, οὔτε τὰς τῆς [  ̣]αμ[  ̣  ̣]μ
νοήσεις ἁπάσας, ἀλλὰ τὰς τ̣ῶν
10αἰσθ[η]τηρίων ἀντιλήψε[ις κ]α[ὶ]
τὰς φανταστικὰς τῆ[ς ψυχῆς]
διανοήσεις α[  ̣  ̣]Π̣υσ  ̣Σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[4 lines missing]
17[κα]ὶ βεβαί[ως καὶ ἱ]κανῶ[ς]  ̣  ̣
fragment 7Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[2 lines missing]
3τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εἰσιν. vac. ? ἐκείνας δ'ὁ Πατα-
ρεὺς ἐπ̣ῆγε̣ν̣ μόνος οὔτε τὸν
5ἀναλογιστικὸν τρόπον τίνα
λέγει μνήμης κατηξίωσεν
ποικίλως 'ὑπὶ τῶν ἐκ τῆς ἀπὸ
τῆς κα[τὰ τ]ῶν' [σὺν] ἀλλήλαις
ἐκδεδυασ[μέν]ω̣ν [οὔτε] τὸ ἀμε-
10ταπείστω̣[ς καὶ ἀμετ]αδοξάσ-
τως καὶ [τὸ κοινὸν τ]οῦ χρόνου
τοῖς ἀνα̣[- ca.9 -]ιωσ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 8Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

τεχοκ[  ̣]νΓ̣ια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Η̣σεν[  ̣  ̣]ο
τ. μὴ ἔ̣χων [τρόπον τ]οῦτον, ἀλλὰ με-
τ[α]μῖπτον [καὶ ἐκ τ]ῆς ἀκροτάτη[ς]
ἀκινησίας [εὐθέω]ς κατὰ τοὐλά̣-
5χιστον νυγμ[ῶ]ν̣ μεταπεςόν
ποτε, ἕως ἂν αὐτοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣Ι̣[  ̣  ̣]
το καὶ πρὸς αὐτὸν ηκω πά-
θος οὗτος οὐδὲ πα[  ̣]ρ[  ̣] παρανέ-
χοι ἀμε̣τάπειστα̣ κα[ὶ γίν]ετα[ι]
10πρῶτα πάντ̣[α κ]αὶ πά[ν]τως
μετὰ τῆς ἐλαχίστης νύξε-
ως ι[- ca.12 -]μ[  ̣]εν
[12 lines missing]
25[  ̣]ος ἀπέδω[κεν]   ̣  ̣  ̣παλη ἀ-
μεταπείσ[τως]. [ἐ]χ̣ρῆν οὖν
fragment 9Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

μ[ετα]πε[ίστως καὶ ἀ]μεταδο̣[ξάσ-]
τως τὸν ἀνα̣λογιστικ̣[ὸ]ν τρ̣ό-
πον ἔχοντα [  ̣  ̣] οὐχ ἱκανῶς [  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
οὔτ'ἂν κοινῶς τὴν ἀναλογισ-
5τικ[ὴν] δεχόμεθα οὔτ' ἂν τὴν
ἀμετ̣α̣[π]είστως ἐξέ[θ]η̣κε,
[γρ]άφων τὸ ἀναλογιστικῶς.
[κα]ὶ γνῶναι δεκτέον τὸ σὺν
τούτω [γ]ινώσκειν σὺν τῶι
10τ̣ὴν αἰ[τ]ίαν κατειληφέναι
[δ]ι̣' ἧς γινώσκεται καὶ δι' ἣν
[ἠνάγ]κ[α]σται ἐν[γεγ]ο̣νέ̣ναι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α τὸν ἐπι[λογισ]τικοῦ Μ̣
[13 lines missing]
27λ ἀνα[λ]ογιστ[ικῶς γ]ινώσκ̣ε̣ι̣[ν]
fragment 10Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[  ̣]υν[  ̣  ̣]συ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νοι νοῦν̣ [ἐ]χ̣ον-
των [πρ]όσκειται. ταῦτα γάρ ἐ-
στιν τὰ ἀ̣π̣ὸ κοινῶν στοιχείων
θεωρούμενα καὶ διὰ τοῦτ' ἀλ-
5[λ]ή̣λοις [σ]υνηρτημένην ἔχον-
τα τὴ[ν] γ̣νῶσιν καὶ ἐφ' ἑνὸς
λ̣όγου [συ]νκλειόμενα, τὰ δὲ
[κ]οινὰ οὐ τοιαῦτα δόξει τὴν
[ἐ]ξήγη̣σ̣ιν ἀντιστρέφ[ει]ν̣. ὁ-
10μ̣οί̣ω̣[ς δὲ]Ἐπ̣ίκουρος καὶ [π]άν-
[τα γι]νώσκ̣εσθαί φησιν̣ ο̣ὐ προσ-
[θ]εὶς τ̣ὰ̣ ποῖα πάντα ὅλ̣ως προσ-
[- ca.11 -]στ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ην
[3 lines missing]
17[ἐξ]ηγούμενο[ς .]σιν[  ̣  ̣]με[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
19τὸ γρ[άφε] ι[  ̣  ̣  ̣]ατα[  ̣  ̣  ̣]ιΣ̣
fragment 11Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ὡρμημέν[ον π]αραλείπ̣ε̣ι̣ν̣ τἀς
ἰδίας αὐτῆς φαντασίας, καὶ
ἀδήλο̣υ καθεστῶτος εἰ καὶ
τὰς μ[εταπορ]ευτικὰς καὶ τὰς
5δοξασ[τικὰς π]εριλαμβάνει,
προσαγορεύων αὐτὰς ἀλόγ̣ως
κατὰ τὶ μὴ μετ' ἐπ̣ιλογισμοῦ
γείνεσθαι καλῶς. δεῖ τε καὶ
κατὰ̣ [το]ῦ̣ συμφύτου τῆς ε
10δαι[  ̣]ο φῆ̣σαι. τὸ δὲ μὴ εὐόδ̣[ως]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τεσ   ̣  ̣  ̣  ̣[ οὐ]κ εὐόδω[ς ταῦ-]
τα ὑπ̣[ακ]ούε̣ι̣ν ὤφειλεν. πο-
[  ̣  ̣  ̣]ιαμν[  ̣]παρασημω[  ̣]τος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣]β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]συσι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γνῶ[σ]  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται κατ' ἀ[να-]
φο[ράν τινα] τεθε[ι]κ̣ότος τοῦ
Ἐπι[κούρ]ου. καὶ πως φησιν
διὰ τῶν υ[  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣  ̣]ν δηλούντω[ν]