DCLP

sign in

P.Herc. 873 = Trismegistos 62431 = LDAB 3604DCLP Transcription [xml]

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

column 1P.Herc. 873 col. 1
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

το[  ̣  ̣], ἀλλ' αἱ λελε[γμέν]αι τῆς
καχο[μι]λίας   ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣, [τ]αῦτα
κατ[ε]νμελετᾶται περὶ κλει-
ν[οῦ]   ̣  ̣  ̣ναιτας ἔνδ[ο]ν τόδε
5π  ̣  ̣ενιησαμεν [ὡ]ς ἐπιτυγ-
[χάν]η[ι]   ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣περεν
column 2P.Herc. 873 col. 2
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

κατο[ρ]θοῦσι. Καὶ σοφοί γε
——
[τ]αῖς ἀτυ[φί]αις ταύταις ἐγκυ-
[ρ]οῦντες, [διδ]ότωσαν ἑαυτῶι τὸν
ἀφεστη[κότ]α τοσούτ[ων ἀγν]ω-
5μονεῖν προκ̣αλέσαντα{ν}. Ἄλ -
——
λως δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τινον πα  ̣  ̣  ̣
κα̣ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ασιν κ  ̣  ̣  ̣σι  ̣ ηδον̣
μα[  ̣]ιν  ̣  ̣  ̣  ̣χιησα  ̣  ̣  ̣  ̣απτω
σε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀ]κολουθή[σα]σιν, προ-
10βα[ίνουσι]ν̣ δὲ πλεονάζου-
σιν αἱ κ[ατο]ρθώσ[ε]ις ὥστε δ[  ̣]υ
λα[  ̣]σδ  ̣  ̣  ̣  ̣καιε  ̣  ̣υωνκ  ̣  ̣
column 3P.Herc. 873 col. 3
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

ἡ συνκατάθε[σις τ]ὰς ὁμιλί-
α[ς] ἀκού[ει], καὶ δ[ιαπράτ]τομέν
ποτ', ἔφ[ην], πᾶν α  ̣  ̣  ̣  ̣λε [  ̣]ε
τιν  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣ματ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐκ
5ωφ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ονον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αιμυ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιοναγ  ̣  ̣  ̣  ̣περι
κα [  ̣]ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣υλ  ̣  ̣  ̣
κ[α]ὶ - ca.9 -νυ  ̣  ̣ δείκνυ-
μεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιλ  ̣  ̣καθοναν
10  ̣ωτε- ca.9 -ονε  ̣ και
  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φερε  ̣  ̣νασλ  ̣λ [  ̣]
[  ̣]ουσ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δυν [  ̣  ̣] ειπειν
  ̣λεπ- ca.16 -
column 4P.Herc. 873 col. 4
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

ὑπο τῶν πλησίων ὧν λαλεῖ [συ-]
κοφαντίας μ̣οι [μ]νηστέον, αὐ-
τὸν κοινὸ[ν]   ̣  ̣ν̣ται καὶ τὸ 'μὴ λ[ά]'-
'λει' συκοφαντοῦιν οἱ δε[σπό-]
5ται, τὸ διὰ παντὸς 'μὴ λά'-
'λει' οὐκ ἐγ̣[κρ]ίνο[με]ν. Ἐκεῖ-
νον [δ]ὲ καὶ πα  ̣ν [  ̣  ̣]δείκν[υ-]
μεν [ὄ]ψεως καὶ πᾶσαν διαν[ό-]
——
ησιν· ὥστε καὶ τούτων ἀπ[έ-]
10χεσ[θ]αι δεή[σ]ει τὸν τῆς ὁμι-
λίας ἀφιστάμενον. Καίτ[οι]
——
- ca.10 -π  ̣σαντα μᾶλ-
λον [  ̣] ε  ̣  ̣  ̣  ̣ [οὕ]τως [αὐτ]ῶν ἐ-
πιμ[έ]μφοντ[αι] ωλ  ̣  ̣  ̣  ̣ωσ  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ς νὺ σι[ωπᾶ]ν μη   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 5P.Herc. 873 col. 5
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

0(previous column:) [τοῦ-]
τ[ο τῆ]ς ὁμιλίας εἶναι τὸ πέ[ρας  ̣]
ευ[  ̣] δ̣ωμενως ἀρέσκιν ἡμεῖν
τὰ λεγόμενα καὶ [τοῖς] ἀγα-
θοῖς ἀνδράσιν [καὶ] τ̣υγχάνειν
5τῶν ἀποτελεσ[μά]τ̣ων, ἅπε-
ρ, [ὁπό]ταν γίγνητ[αι] μακρά, τοὺς
[ματαίους οἰ]μώζε[ιν] ἀ[φε-]
τέο̣ν. [Ὑ]ποπτεύ[σαντε]ς δ[ὲ καὶ ἅ-]
——
μ[α σ]σιωπῶντες [ἵνα] μὴ μ[άλα μα-]
10ταίως ὑπὸ τῶν [μ]α{ι}ταίω[ν]
συ[κ]οφαντώμεθ[α], δικα[ίω]ς
ὑ[πὸ] τῶν ἀγαθῶ[ν] ἀνθρώπων
[στερ]γό[μεθα·]   ̣  ̣  ̣λεων [ἐ]κεί
——
νων περιιστά[ναι] τὰς κ[ο]ι̣νο-
15λο[γί]ας τοῖς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κακίας
  ̣  ̣  ̣ ἀφε[στηκόσι- ca.14 -]
column 6P.Herc. 873 col. 6
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

οὐδὲν ἐκ [λαλιᾶς περ]ιγί[νε-]
ται· [σ]ιωπῆς [δὲ ἡ] δύναμίς
ἐστ[ι]ν κατασχετικὴ καὶ
γυναικὸς καὶ τέκνων
5καὶ [δ]ούλων καὶ γίτον' ἐπὶ
τού[τ]ο̣[ι]ς ἀντεκφέρειν. Δ[ύ]σ
——
ν[οια δ]ὲ μηδ[ὲν] τ- ca.9 -
[τῶ]ν [ἄ]λλων   ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣εν μᾶ[λ-]
λον ἐκ τῶν πραγμάτων ἢ
10τῶν λόγων τ[ὰ]ς λαβὰς ἰσχά-
νουσι. Προσῆκε δὴ μὴ πάν-
τας, ἀλλὰ τοὺς ὑπόπτους   ̣  ̣  ̣
column 7P.Herc. 873 col. 7
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

Τὶ [δ]ὴ τοιαῦται; καὶ ὁ νῦν κα-
λούμενος ἀποθεω[ρ]ητὴς οὐ-
κ εὐτυχής; τ[ί] δ' ἐλ[ει]ν̣ὸς οὕτως;
ἀποθεωρεῖν καὶ ἀσέβεια.
——
5Τὸ δὲ δεύτερόν ἐ[σ]τ[ι] πο̣[ν]εῖν
καὶ λαλοῦντα, καὶ π[ερ]αί[ν]εται
μᾶλλον. Ἢ διαπ[ρ]άξονμεν
——
ὅτι, κἂ[ν ἔ]ν̣ι̣[οι] ἀποσι[ωπῶ]σ̣ι̣ν
αὐτοῦ, πάντ[ε]ς ἀποθεωροῦ-
10σιν οὐκ οὖσαν ἐπαινετὴν
καὶ τὴν αἰτ[ί]αν, δι' ἣν κέκρι-
[μ]εν ἡσυχάζειν; οὐ γὰρ δὴ
πόνος ἄρυ<θ>μ[ό]ς ἐστι. Κἂν διὸ
——
[ἦ]ι, κἂν ἀγ[αθὸ]ν εἶναι δοθῆ⟦ν⟧ι,
15[το]ῦτ' οὐ μόνον ἀγαθ[ό]ν ἐστιν,
ἀλλ[ὰ μυρίω]ν πλε[ίον]α· καὶ
[γὰρ ἡ κ]ακία κ[ακ]ῆς ὁ[μιλίας  ̣  ̣]
column 8P.Herc. 873 col. 8
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

λει, μέλλοντα, τέως δὲ φάσ-
κοντα μελετᾶν, παρυπο-
μνήσομεν ὅτι μάλιστα με-
λ⟦η⟧ετή[σ]ει καλῶς λαλεῖν, πο-
5τὲ λαλῶν, οὐκ ἀε[ὶ σ]ιωπῶν.
——
Καὶ διότι πάρεστιν αὐτῶι
μεμα{με}γμένα λαβεῖν, ἃ
[π]ερὶ τ̣ῆ̣ς̣ σιωπῆς καὶ τῆς λα-
[λιᾶ]ς ἐτεχνολογοῦμεν, ἀλ-
10[λ]ὰ μὴ τὴν ἀμέθοδον καὶ
ἀμήρυτον δι' αὑτ[ο]ῦ μάθη-
σιν ἀναμένειν. Καὶ δι[ό-]
τι προσήκει μό[νον α]ὐτοῦ τῆς
[λαλή]σε̣ως πεῖρα[ν λαμβ]ά-
15νειν, σιωπῶν δ' οὐκ αὐ[τὸς]
[αὐτὴ]ν ἐπι[γ]νοίη. [Κα]ὶ δι[ό]τι
πολλὰ γείν[εται] καλῶς
ἃ χρὴ [λ]αλεῖν αὐτὸν· ὑπὲ[ρ] ὧν
[εἰ] ἀγν[ο]εῖ ταῦτα, μελετᾶ[ν].
20Καὶ δ[ιό]τι καθάπερ τι κα[τα-]
[π]ράττ[ων]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιπρ  ̣  ̣
column 9P.Herc. 873 col. 9
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

λεστεραν   ̣  ̣το  ̣  ̣  ̣μενου καὶ
πάντα γε[ί]γν[ετ]αι ταῦτα λ<α>-
λητοῖς. Ἀξιωθή[σ]εται δ' ἐ
——
νίοις μὲν προσώποις καὶ πε-
5ρί τινων πραγμάτων καὶ
λείαν ὀκνηρῶς ἔχειν ὁμι-
λεῖν, πάνθ' ὑπονοῶν, οὐ μέν-
τ[οι] πρὸς ἀπι[στότατ]α καὶ πε-
<ρὶ> πάντων, ἀλ[λ]ὰ [πρὸ]ς ἄπει-
10ρ' ἄξειν, εἰ φανήσε[τ]αι {εἰ} κα-
τὰ [σ]αφή[ν]ειαν ἀδόκιμα,
καίπ[ερ] καθ' ἕκαστον ἐκ
[τῶν] ἐκείνως κ[α]τ[α]κεκρι
——
μ[έν]ων. Μηδὲ τῶν ἀκου-
15[στ]ῶν τοὺς δηλ[οῦ]ν[τ]ας καὶ
[τοὺς σ]υκοφαντοῦντας α  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ν̣τοσαν̣τυγ̣  ̣η  ̣  ̣ντες
αυτανεφατουν  ̣  ̣  ̣σεθα
παραπλήσιον   ̣  ̣  ̣  ̣ρανδ.
——
20Καὶ διότι ταῦτα παρ' αὐ-
[τοῖ]ς ζη- ca.16 -
column 10P.Herc. 873 col. 10
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

ὀττεύεταί τι λαλεῖν ἢ τά γε
πλε̣ῖστα πολλοῦ δεθισιν ἐ-
ν[ίο]ις συνειέναι. Καὶ δ[ι]ότι
——
τὰ τοιαῦτα τῶν λαλημάτων
5εὐ[θ]ὺς ἐξαληλ[ί]πται ῥη-
[θέ]ντα τῶ  ̣δε, καθάπερ ἐν
Δελφοῖς ἀνατεθ[εὶ]ς ἔσται
  ̣  ̣  ̣δω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣
ἄξειν. Σιωπ[ῶ] γὰρ ὅτ[ι],
——
10π[ο]λλὰ καὶ κατὰ πλεῖστον
οὺκ ἐπιτεύξεσθαι νομ̣[ίζ]ον-
τες, οἱ φρόνιμοι λαλοῦσ[ι].
——
Κ[αὶ δι]ότι ματασε  ̣τυπ  ̣  ̣αυ
τ  ̣  ̣τα συνκαλῶσι τά[γμα]τα
——
15κ[αὶ] τὸ σ[υ]κοφαντ[εῖν] ἐνέ[σ]τω
μ  ̣  ̣ιμσ  ̣ διὰ τὸ μ[όνο]ν δι[αλα]λεῖν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπολαλεῖ   ̣  ̣ι  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣σι
α  ̣  ̣ περι[σ]τε[λλ  ̣  ̣  ̣ονο  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα  ̣τοσινγετοτ  ̣  ̣ενα  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣σιμουτο  ̣  ̣  ̣υθεν  ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)