DCLP

sign in

Trismegistos 62383 = LDAB 3548DCLP Transcription [xml]

fragment 1Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

[τι]ν̣ας φοβερῶν ὄντων
5τ̣ῆ̣ς εὖ ἐκκαρ-
[πουμένης]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρόχειρον
[ἀ]λγηδόνας ὑπερ̣
fragment 2Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

- ca.10 - βοηθε̣ῖ̣ν ἴδια π̣ρὸς
- ca.10 - το τῶν παραμυθίων̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φόβον ἐκ τῆς περὶ τ̣ὸν
- ca.10 - α̣λ̣η̣ψίας ἤρτησθα̣ι̣
- ca.10 - ὑ̣πακουστέον οἵο̣υ
- ca.9 - π̣αραποδίδωσιν̣   ̣ τ̣   ̣
αξ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μάλιστα φόβον προ
10-αγομ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣• ὅσα δὲ κατὰ τὸ ἐ -
——
ξαιφνίδ[ιον] κ̣αὶ παράλογον θορύβων
εἴ[δη] κἀ[π' ἄλ]λ̣[ω]ν̣ τινῶν ὀχλεῖν̣ πε-
φ̣[λυάρηκε] παθ̣ῶν ουν  ̣  ̣ ⎣λέγ⎦[ε]ται π̣ως
α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ στα ὄχλοι Τ̣ ⎣εναυ⎦⎣  ̣⎦ηοισ
15ει - ca.10 - λέγοιμε⎣ν⎦ ⎣ἂν⎦   ̣  ̣  ̣ το
fragment 3Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ κ̣ἀνταῦθα δὲ φ̣α̣[νε]ρ̣ός ἐστιν
⎣ὁ⎦ ⎣Μ⎦[η]τ̣ρό̣δωρος ο̣ὐ πρὸς τ̣ὰ φοβερὰ
⎣κοι⎦[νω]ς τούτωι χρώμ[ε]νος. Ἡ γ̣ὰ̣ρ
⎣προσ⎦  ̣  ̣γησ ἀπόφασ[ις] ηνου(*)χυ
10[  ̣  ̣  ̣  ̣α]ὐ̣τῶν. Ἀλλὰ π̣[ῶς ἐ]κ̣δέξαι
[τ' ἄν τις τ]ὰ [δο]κοῦντα π̣αραδόξως̣
⎣ἀπο⎦[φαινομέ]ν[ω]ν; ὅσα γάρ, φ̣ησίν, κατὰ
⎣τὸ⎦ ⎣ἐ⎦[ξαιφνί]διον κα̣ὶ παράδοξον
⎣θορύ̣⎦[β]ων εἴδη, πρότε̣ρον εἰπών•
15⎣πῶ⎦ς δ' ἄ̣ν τις ἐν ἑκάστωι [τῶ]ν φο-
[β]⎣ερῶν⎦; ἐπισημαντέον δὲ καὶ
[ὅσην ἔδειξαν ἀπε]ιροκ[α]λίαν οἱ φά-
[σκοντες -ca.?- ]
fragment 4Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]έ̣φυκεν ὥστ[ε]  ̣  ̣ ⎣ιΣ̣ν⎦ ἄγεσθαι
- ca.9 - ἐπιζητοῦ[μεν αἰ]⎣τίαν⎦
τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὴ]ν εὐθ̣⎣αρσ⎦[ίαν πε]ρὶ
τὰς τῶ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣ ιτων ἡδον̣[ῶν] ἐπι
βο̣λ̣[ὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασα   ̣ αΣ̣⎣ο⎦τ⎣ι⎦λον λέ-
15γοιμ̣[ε]ν ἂν ὅτι̣ ο̣ὐδε̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ωσειμ
Λ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ το ὅτι̣ ο̣ὐδεμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣ου⎦   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ονωνεσΤ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατ[α]
γιν̣ο̣μ̣ένην• ὁ λόγ[ος]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰς [τὴν]
ἀφορ[μὴ]ν̣ ὡς πρὸς αὐτ   ̣  ̣  ̣  ̣ νεσθα[ι]
20καθισ[τ]
fragment 5Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

μ̣εγάλοις προη̣[γ  ̣  ̣  ̣]
τελεῖν̣ ἡμ  ̣  ̣
ουν τοιούτω̣ν ορ   ̣  ̣  ̣
5πως ἐστὶ εἰς αδ̣⎣ο⎦
⎣εἰ⎦ ⎣δ'⎦ ⎣ἐ⎦ -
——
πιζητοί[η]  ̣  ̣ ὅπως αντ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣ηση⎦
πρὸς μα[νίαν], ἐ̣πειδὴ κ[αὶ] ⎣τ̣ούτου⎦ ⎣τ⎦[οῦ]
πά[θους] δοκτησ ἡ̣ π̣ᾶσα ⎣φύσισ•⎦ ⎣λέγοιμεν⎦
10ἂν πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἀγ̣⎣ν̣οώη⎦ ⎣διότι⎦
μα̣ν̣ία πα̣ροῦσα μὲν ο̣⎣ὐ̣δέν⎦ ⎣ἐστιν⎦ ⎣πρὸς⎦
  ̣  ̣  ̣ εξ   ̣ νΤ̣   ̣  ̣ την   ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣υγεΝ̣(*)⎦   ̣  ̣ ⎣η⎦   ̣  ̣
  ̣  ̣ εστωτ⎣οσ⎦   ̣  ̣ πόλ̣ει Τ̣   ̣  ̣  ̣ ⎣αδ⎦   ̣ ⎣ο̣ὐκ⎦ ⎣ἐ⎦-
ν̣οχλεῖ τὸν τοῦτ' ἐπ⎣ιλογίσμεν[ο]ν̣•⎦
15τοὺς γὰρ λοιπο̣ὺ̣ς ησ   ̣  ̣ ⎣τ̣οῖς⎦ ⎣γεγονό⎦-
σιν ὧν ο̣ὔ̣τε ἂν θειΝ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣λαμβανον̣⎦
ἔ̣στε ἂν [χρ]ῆσιν ἔχουσι⎣ν̣⎦ ⎣λυπεῖ⎦ ⎣ἀναι⎦-
ρεῖ ὅταν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γίνω̣[ν]⎣ται⎦ ⎣καὶ⎦ ⎣τὸ⎦
με̣μνῆ̣[σ]θαι διότι   ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀ]⎣ναγκαίω⎦[ν]
20μὴ αυτ̣ .- ca.11 - ⎣κυριοιουλΑ̣⎦
fragment 6Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

⎣ἀνέσεσι⎦ν̣ ὀχληροῖς ἐπι  ̣  ̣  ̣ ν θ̣αυμ̣[ά-]
⎣ζουσι⎦ ⎣τ⎦  ̣ ν̣ εἴ πως ⎣νη⎦   ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ μέ̣ρ̣⎣οσ⎦ ἀ-
⎣παραμ⎦[ύ]θ̣ητον  ̣  ̣  ̣
10⎣καὶ⎦ ⎣τὴν⎦   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐσίαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣πεν⎦   ̣
⎣πολλῶ̣⎦[ν] ⎣ὡς⎦ ⎣τοῖ⎦ς πε[νί]α̣ν ⎣ἐλθεῖν̣⎦
⎣δε⎦ -ca.?-
15⎣ἅτε⎦ ⎣δὲ⎦ [προσ]⎣ῆκε⎦ν̣ α[ὐ]τοῖς πρὸς
⎣ἂν⎦ ⎣ἡδο̣⎦ν̣ὰς φόβοις, [εἰ] μὴ καθ' ἕκα-
[στο]⎣ν⎦  ̣  ̣  ̣
⎣παρα⎦μυθῆσθαι χρῆναι τ   ̣
π̣οικίλως
fragment 7Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

καὶ δ̣ιὰ τὸ μ̣η   ̣  ̣
5π̣ως ἂν ἐλάχιστα
ἀναγκ[αῖ]ον τῶι μη
α̣ὐ̣τὰ πάσχε[ιν] ἐπι
10[τ]ῶν συνπ̣τω̣μά̣των
[ἐλα]χιστ̣ά̣κις ἐ̣πιβ̣ά̣λλοι
τ̣ῆ̣ς ψυ̣χ̣ῆς κα̣[ὶ] τὰς
ἐ̣ν̣ αὐτῶ[ι] δὲ κα̣τ̣απαυ
fragment 8Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

⎣ἀναγκαίου⎦
5μᾶλλον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣εἴπε⎦[ρ] ⎣ἐστὶν⎦ ⎣αἰω⎦-
νω̣ν οὐ⎣κ⎦ ⎣εν⎦   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⎣μεν⎦ ⎣εἰς⎦ ⎣τὴν⎦
αὐτὴν ἀ[λογί]⎣αν⎦ ⎣ἐπὶ⎦ ⎣προυποκειμέ⎦-
ν̣ωι κείνωι καὶ τ[ο]⎣ύτου⎦ ⎣παρυπομι⎦-
[μ]ν̣ή̣σκοντες τοῦ   ̣  ̣ ⎣τοσ⎦   ̣ ⎣ὡσπερεὶ⎦ ⎣⎦
10ιναμεν   ̣  ̣ φευ   ̣  ̣  ̣ ⎣ημαι⎦ ⎣πλεῖστα⎦
τ̣ῆς νου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αν   ̣  ̣  ̣  ̣ [δε]⎣ύτερον⎦
  ̣  ̣ νει κατὰ τ̣ὸν ⎣αγοκ⎦ κ[αὶ] ⎣ἐλέησον⎦
τῶν αὐτοῦ̣ ἥ̣κ̣ιστα̣ [μὲ]⎣ν⎦ ⎣μὴ⎦ ⎣διαρ⎦-
θρῶμεν αὐ̣τ̣ῶν τὸ [ἐπι]⎣εικὲς⎦ ⎣μὲν⎦
15τῶν ἠθῶν, ἀ̣σθεν̣ὲς δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νωσ
ο̣ὐ̣ τελέως ἂ̣ν̣ ε   ̣  ̣  ̣  ̣ η τ̣[ῶν] π̣αραινε-
[σεω]ν[ -ca.?- ]
fragment 9Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

5πάλι συ̣νερπ̣   ̣
  ̣  ̣ το πρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρότερον νυ-
χ̣θῆνα̣ι εἰ μὴ ⎣στη⎦   ̣  ̣ ερον ἐστιν αὐ-
τοῖς ἐν̣ ὀδ̣υρμο̣ῖς εἶναι καὶ θ̣ρήν̣οις
γυναι̣κώδεσιν τοὺς εὐνοοῦντας.
——
10Ὅτι δὴ̣ τοῦ μὴ̣ ταῦτα πά̣σχειν
ἔξ̣ω̣ κ[α]τ̣α̣στάντ̣α τῆς ἀφρο̣σύνης
  ̣  ̣ τι   ̣ π̣άθεσιν̣ ἐπιφέρε̣ιν οἵα τε
  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ο̣υ̣φισμ̣ὸν εὔδηλό̣[ν ἐ]στιν.
fragment 10Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi

Φ̣ιλοδ̣ήμ̣ου
Πε̣[ρι] μ̣α[νίας]

Apparatus


^ 3.9. ηνουχυυ corr. ex ω
^ 5.12. υγεΝ̣εν̣ corr. ex ον