DCLP

sign in

P.Herc. 1148 = Trismegistos 59752 = LDAB 856DCLP Transcription [xml]

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

column aP.Herc. 1148 col. A
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi

[ -ca.?- ]ται καὶ ἐν ταύτη[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει περιφερείας κε[νὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηκεναι· τὰ μὲν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λην ἢ ταχεῖαν εἰ[ς]
5[τὸ το]ῖς ἀπαντῶσιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πε]ριπλοκὴν κτᾶσθαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- στρο]γ̣γ̣ύλα εἶναι, τὰ [δὲ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σεις μ[ -ca.?- ]
column bP.Herc. 1148 col. b
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi

[ -ca.?- ]α δήποτε· ἐκεῖνα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]έγω τὰ ἐκκρείνο̣ν[τα -ca.?- ]
[ -ca.?- ὅμ]οιον εἰπεῖν ἐκ[  ̣]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣' εἶναι ἀλ[  ̣  ̣]τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν ἐξ ὧν δ' ἓν ἂ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- συ]σταίηι· τὰς δ' ἐξ ὧ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν φυτὴν [ -ca.?- ]
column 1
[  ̣  ̣τὸ] ὑφ' ἡμῶν λε[γόμενον]
[οὕτ]ω̣ πᾶν· ἡ γὰρ τ̣[οσαύτη δ' ἐμ]
[βρα]χ̣εῖ φωνὴ ἐξα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ἐφ' οὗ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αλ̣   ̣ [ -ca.?- ]
fragment 1
[ -ca.?- σ]υ̣γκ[ρισ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]λε[ -ca.?- ]
column 2
[  ̣  ̣  ̣τὸ θε]ω̣ρούμεν[ον  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὴ]ν αὐτὴν ἔχον
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣τίαν φαίνεται
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ α̣ὔξης παραλ̣-
5[λάγμα]τα μείζω τ[ῶν]
[σωμάτω]ν ταῖς αἰθή[σε-]
[σι -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]με[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ι ἐ̣πι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον[ -ca.?- ]
fragment 3
[ -ca.?- ἐξ] ὧν φάσκω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συ]ν̣ίστασθαι̣ τὰ [ἀθροίσματα -ca.?- ]
column 3
  ̣ θων, κ̣αθὸ τὰς μ[ε]τ̣αβά̣σ̣εις
ἐ̣ν α̣ὐταῖς ἂν νο[ή]σωμεν
διὰ λόγου· ἀλλὰ π̣αρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
νον̣ [  ̣  ̣]α̣ν τινα φύσιν̣[  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣]ε̣ιν· ἢ̣ [  ̣  ̣  ̣] τ̣ε̣ τ̣ὸ ὅμοιον ε[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]π̣ρ̣[  ̣  ̣]ημα πρ[ -ca.?- ]
fragment 4
[ -ca.?- ]μενω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
column 4
[ -ca.?- ]φή̣σει
[ -ca.?- ]κα   ̣  ̣  ̣ τα
[ -ca.?- ]καὶ   ̣  ̣ ο̣ὐκ ο̣   ̣
[ -ca.?- ] ὅμοιον
5[ -ca.?- ]ατο̣
[ -ca.?- ἐ]πινο
[ -ca.?- ]τ̣ων
[ -ca.?- ]δ̣ιο̣
[ -ca.?- ]ην α
10[ -ca.?- ]
column 5
σθ̣[αι] τὰς[ -ca.?- ]
νος τινο̣[ς -ca.?- ]
——
τ̣ηι τη[ -ca.?- πα-]
ρὰ τ̣ὸ̣ πλ[εῖον -ca.?- ]
5τα[ -ca.?- ]
τω̣[ -ca.?- ]
fragment 5
[ -ca.?- ]  ̣ σ   ̣ ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ης̣ γρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν   ̣  ̣ α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναις· σ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- δ]υναμε̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των[ -ca.?- ]
fragment 6
[ -ca.?- ]  ̣ ιεκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οιμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ   ̣ υς τα̣υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣οσ̣ιν[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- δι]άν̣οι̣α το[ -ca.?- ]
column 6
[διά]νοια· τὸ μὲν[  ̣  ̣  ̣]λ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ἐξ] ὧν [τ]ὰς συγκ̣ρ[ίσεις]
[συ]ν[ίστ]ασθ̣α[ι φάσκομεν]·
καὶ ο̣[ὐ]κ τ̣ισ̣[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣ σε   ̣  ̣ εκ̣φθ̣[ -ca.?- ]
  ̣ φορησ̣   ̣ σφ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων το̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] σ   ̣ υ[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ατ   ̣ π̣οσ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ σ   ̣  ̣ τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]σεων σ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ αὐτῶ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]κ̣   ̣ ι ν[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣]κατα̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[ -ca.?- ]
column 7
[ -ca.?- ]υ· οὐ μὴν̣
[ -ca.?- ]  ̣ θείηι·
[ -ca.?- ]  ̣ ον ἐφα
[ -ca.?- ]ψ̣ις η  ̣
5[ -ca.?- γὰ]ρ π[α]ρὰ
[ -ca.?- ]λ[α]μβα-
[ν -ca.?- ] να
[ -ca.?- ]λ̣αβε̣[ῖ]ν·
[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]εν
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣α ταυ
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ θ̣η̣
[ -ca.?- ] μετα
15[ -ca.?- ] αν
[ -ca.?- ] υ̣ε
[ -ca.?- ]
fragment 7
[ -ca.?- ]ναφ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- προσα]γ̣ορευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γινομε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ τ̣ικη̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ισ   ̣ τη[ -ca.?- ]
fragment 8
[ -ca.?- ]μεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀλ]λ̣ὰ κα̣[ὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣τα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οστα[ -ca.?- ]
fragment 9
[ -ca.?- ]προσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]παρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] γι[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ]  ̣ ια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασυ   ̣ α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωι ο[ -ca.?- ]
column 8
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σθα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]νενα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ην ἐλαχισ[τ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεταβασ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αὐτ̣ῶ[ -ca.?- ]
column 9
[ -ca.?- ]διατρ[  ̣]
[ -ca.?- ]ζευγνυσ̣
[ -ca.?- ]σεως καὶ̣
[ -ca.?- ]τα οὖν πε̣ρ̣ιλη-
5[φθέντα τ]ῆ̣ι διανοίαι   ̣
[ -ca.?- ]αντασ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φα[  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]τιν[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ν̣ κ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]του[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]υο[  ̣  ̣]
15[ -ca.?- ]
column 10
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὴν̣ αὐτὴν
5[ -ca.?- ἀ]λλὰ συμ
[ -ca.?- ]σι γε
[ -ca.?- ]
fragment 11
[ -ca.?- ]ι̣δο
[ -ca.?- λ]όγου
[ -ca.?- πρᾶ]ξις·
[ -ca.?- π]ρᾶξ̣ι   ̣
5[ -ca.?- ]
fragment 12
[ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σεπ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σι[ -ca.?- ]
column 11
[ -ca.?- ]μέν̣η̣ν ὑπ' αὐτῆς φα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ ἰσχυ̣ρ̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣ α[  ̣] μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν· οὐ πρὸς ἐπίδει̣ξιν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ως τοῦ [  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ν ἢ τῶ[ν -ca.?- ]
5[εἰ]δι̣κῶν̣ λόγ̣ων ἐκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ο· ἀλλὰ πρὸ̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ [τ]ῶνδ[ε -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τησιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων̣[ -ca.?- ]
column 12
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ητι οὐ πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣τῶ]ν̣ αὐτῶν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] η̣ς πρὸς ἑκάστ̣ας τῶ[ν]
[κενῶν] ἐπ̣ιφορῶν̣ καὶ τάρα-
5[χον παρα]σκευαζουςῶν·[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ητα̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ωι̣ ἔκθ̣εσ̣ιν
[ -ca.?- ]  ̣ ναν π̣ρα
[ -ca.?- ]ι̣α κα̣θ' ὧ[ν]
10[ -ca.?- ]ηρησ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ομένωι[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]
column 13
[ -ca.?- ]τ̣ι[νος] σχ[ήματος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ψε̣   ̣ α̣υτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]χημάτ[ω]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φ̣ά[σκομεν -ca.?- ]
5[ -ca.?- τὰς συγκ]ρίσεις ἀπ̣[οτελεῖσθαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καὶ παρὰ τοῦτ̣[ο -ca.?- ]
fragment 13
[ -ca.?- ]ατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξ̣ας[ -ca.?- ]
fragment 14
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ γα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μοι[ -ca.?- ]
column 14
ξει ὃς̣ σ̣φό[δρα -ca.?- ]
κειμε[ -ca.?- ]
——
δε[ -ca.?- ]
α̣[ -ca.?- ]
column 15
0[τῆς συγ-]
κ[ρ]ίσεως [ -ca.?- ]
——
τ   ̣ ημ   ̣ ἐλθ̣εῖν [ -ca.?- ]
ὰν κα[ὶ -ca.?- ]
  ̣  ̣ αι̣ γ[ί]γνε̣σθα̣ι[ -ca.?- ]
5οτη   ̣  ̣ ξ̣εα[ -ca.?- ]
fragment 15
[ -ca.?- ]ανο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ιμ̣[ -ca.?- ]
column 16
[ -ca.?- ]  ̣ ι̣σθαι· ὅλως̣ [δὲ πᾶ-]
[σα -ca.?- π]αραλλαγή̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μό̣νον δ̣ὲ α   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]α̣   ̣ μ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- δι]αθεσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ανο[ -ca.?- ]
fragment 16
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣] κ̣ε
[ -ca.?- ἐξ] ἀνάγκ̣ης τόδε
[ -ca.?- ]τ̣ὸ σχῆμα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ] τω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 17
[ -ca.?- ]κε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατ[α] ἐσ̣τ[ὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατα[ -ca.?- ]
fragment 18
[ -ca.?- ]η τῆς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ωτερον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- διαφ]ό̣ρους φύσεις [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐ̣ξεθέ̣μην[ -ca.?- ]
fragment 19
[ -ca.?- ]νε μᾶλλ[ον -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γων τι του[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣εριλή̣ψει γὰρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δ]ι̣άθεσιν [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- σ]χ̣ήματος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ῶν γ̣ινομ̣[ένων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η τῶν [ -ca.?- ]
column 17
[ -ca.?- ]α̣ς συν
[ -ca.?- ]θις
[ -ca.?- ] το   ̣
[ -ca.?- ]εισ   ̣ ο
5[ -ca.?- ]δε
[ -ca.?- ]
fragment 20
[ -ca.?- ]μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τημ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]η ἐχ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησφ̣[ -ca.?- ]
fragment 21
[ -ca.?- ]των κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣οῦ εἶν[αι -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὰς ἀναλύσε[ις -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αἱ α̣ὐτα[ὶ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]σεν̣ ὅτ̣ι ε[ -ca.?- ]
fragment 22
[ -ca.?- ]τω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατα[ -ca.?- ]
column 18
[ -ca.?- ]ομ̣ένη[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλ[λ]ὰ π[  ̣  ̣  ̣  ̣]α   ̣ ατον̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὸ]ν τρόπο[ν  ̣  ̣  ̣  ̣]με
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]ὐ φαινε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υνη
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σις [ο]ὐδὲ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σι
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φ̣υσι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επ̣[ -ca.?- ]
fragment 23
[ -ca.?- ]αρχ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣το̣[ -ca.?- ]
fragment 24
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- στοι]χεῖα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι λ̣έγω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γινομ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αλλο[ -ca.?- ]
fragment 25
[ -ca.?- ]υσκο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοις[ -ca.?- ]
fragment 26
[ -ca.?- ]
φιλ[ -ca.?- ]
ατ[ -ca.?- ]
fragment 27
ηστ[ -ca.?- ]
ταν̣[ -ca.?- ]
  ̣ ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]
κε[ -ca.?- ]
κα[ -ca.?- ]
fragment 28
[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τω[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
column 19
[ -ca.?- ἄ]λλος
[ -ca.?- ] ἐστρε
[ -ca.?- ] ἀρχὴν   ̣ νη
[ -ca.?- ]τελ̣   ̣ π[  ̣]ρειν
5[ -ca.?- ]δυ   ̣ α ἐξ
[ -ca.?- ]εν γε
[ -ca.?- ]επε̣ιρα τ̣ε
[ -ca.?- ]ων πα
[ -ca.?- ]  ̣ αρτ   ̣  ̣
10[ -ca.?- ]
column 20
ε[ -ca.?- ]
μο̣[ -ca.?- ]
τας ε[ -ca.?- ]
δεδ[ -ca.?- ]
5λειπ̣[ -ca.?- ]
δε[ -ca.?- ]
αἰεὶ̣[ -ca.?- ]
πωι [ -ca.?- ]
μον[ -ca.?- ]
10μα· δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
15ε̣σ̣α [ -ca.?- ]
μ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
τασ[ -ca.?- ]
με[ -ca.?- ]
δε[ -ca.?- ]
20ρω[ -ca.?- ]
π̣α [ -ca.?- ]
ν̣η[ -ca.?- ]
π̣α[ -ca.?- ]
column 21P.Herc. 1148 col. 21
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Salvatore Ventrella

[μ]έχρι δὲ πα[ -ca.?- τού-]
[τ]ων οὐ προσδ[εόμεθα τῶν πα-]
ρὰ τοῦ πέλας [δοξαζομένων·]
ἀ[λ]λὰ ταῦτα [σαφῶς εἴρηκα·]
——
5β̣αδισ̣τέον δ[ὲ νῦν εἰς τὸ]
ὅλως ἀπ[ο]φα[ίνεσθαι  ̣  ̣  ̣  ̣]
ε   ̣ ηκεν̣α̣[ -ca.?- ]
fragment 29
[ -ca.?- ]ορου
[ -ca.?- ]ντι̣
[ -ca.?- ]ν εἰς τ̣ὸ
[ -ca.?- ]
fragment 30
[ -ca.?- σχη]μάτω[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν ποτε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]με[ -ca.?- ]
column 22P.Herc. 1148 col. 22
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Salvatore Ventrella

[ -ca.?- ]  ̣  ̣ [ἄ]θλ̣ιον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- παρα]λ̣λ[α]γ̣ῶν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ὃ π̣οιήσα[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νε̣τη̣κ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]μενος φέρει̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣α· λέγειν α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το δή τι   ̣  ̣ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τι]νος σχήμ[ατος]
fragment 31
[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ἐ]μαυ-
[τ -ca.?- ]
fragment 32
[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
——
ω[ -ca.?- ]
fragment 33
[ -ca.?- ]ην εἰλη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φαν[ -ca.?- ]
fragment 34
[ -ca.?- ]καὶ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ τιθέσθω[ -ca.?- ]
fragment 35
[ -ca.?- ]
αἱ[ -ca.?- ]
——
κ[ -ca.?- ]
fragment 36
[ -ca.?- ]ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν ἀλ[ -ca.?- ]
fragment 37
[ -ca.?- ]ζ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔφλεγε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣αι· μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εντ   ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]γ̣εν[ -ca.?- ]
fragment 38
[ -ca.?- ]δια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]παρ[ -ca.?- ]
fragment 39
[ -ca.?- ]μενα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- δια]φόροις δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῆς] συγκρίσεω̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η εἰς τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]γωγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νουρ[ -ca.?- ]
fragment 40
[ -ca.?- ]αιδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αυτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ τ̣ου   ̣[ -ca.?- ]
fragment 41
[ -ca.?- ]π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ριζ̣ο[ -ca.?- ]
fragment 42
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εω   ̣ α   ̣ σε[  ̣]ς   ̣ πα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν   ̣ ος ἃ μὲν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] αν̣ σ̣υστα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ[ -ca.?- ]
fragment 43
[ -ca.?- ]τεγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ικ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν· ὅτ[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πᾶσα̣ν̣ σ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αν· ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀν]αλυσ̣[ -ca.?- ]
fragment 44
[ -ca.?- ]μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κρ̣ον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησομε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α   ̣ ρ̣[ -ca.?- ]
fragment 45
[ -ca.?- ]απ̣[  ̣]
[ -ca.?- ]συν
[ -ca.?- ]α̣φ[  ̣]
[ -ca.?- ]τ[  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]
fragment 46
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τὸν ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αιφα   ̣ ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αρτετ̣   ̣ μ[ -ca.?- ]
fragment 47
[ -ca.?- ]ν τι̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣φ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]μ̣ε[ -ca.?- ]
fragment 48
[ -ca.?- ]κι̣ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μὴ γ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ὥσθ' [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουσα̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
fragment 49
[ -ca.?- ]
πα[ -ca.?- ]
λον[ -ca.?- ]
τη[ -ca.?- ]
5τα[ -ca.?- ]
fragment 50
[ -ca.?- ]η̣σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ἐστὶ[ -ca.?- ]
fragment 51
[ -ca.?- ]ων
[ -ca.?- ]μὲγ
[γὰρ -ca.?- ]α̣ε
[ -ca.?- ]ς
5[ -ca.?- ]
fragment 52
[ -ca.?- ]ν· ἀλ̣λὰ του[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἄθ]ροισμα τ̣όδε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ώδης τις· κ[αὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το ἥπερ η[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ας οὔτε λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὅ]μοια τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εχητ[ -ca.?- ]
fragment 53
[ -ca.?- ]μηδ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ελ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οδειν̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ο̣ντας· [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣χ<η>ματ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οια[ -ca.?- ]
column 23P.Herc. 1148 col. 23
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Salvatore Ventrella

[ -ca.?- οἱ ἐπιφ]έ̣ροντες ὡς
[ -ca.?- ]ε̣ι ταύτης τῆς
[ -ca.?- ]  ̣ ἰατρε̣ίας τῆς
[ -ca.?- ἐπ]ι̣τεινούσης
5[ -ca.?- ]  ̣ ὥστ' οὐδὲ τοῖς
[ὅλοις  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεχει τὴν
[παντελῆ εὐ]ετηρ̣ία̣[ν]
[ -ca.?- ]τ̣ου γὰρ ο̣
[ -ca.?- ]α̣ν̣[  ̣]ω̣μ̣   ̣
10[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ο[ -ca.?- ]
column 24P.Herc. 1148 col. 24
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi

0[ἀ-]
γ̣απητ[ὸν] καὶ τοῦτ[ο], τὸ
δὴ πάντα τὸν συνε̣[χό]με-
νον̣ [ταῖς] τοιαύταις περι-
εργ[ε]ίαις ἔχειν οἱονὶ φάρ-
5μακ̣ον δι' οὗ κα̣τα̣στάσεις
ἁ̣πλ[ᾶς ἔστι]ν ἐν τῆι περὶ φύ-
σε[ως θεωρί]αι ἀπαλλαγή-
σε[σθαι τῆς σ]υμφύτου αυ-
τα̣[ῖς ταραχ]ῆς ἣ καὶ ὕσ̣τε-
10ρον̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η̣πο   ̣  ̣ σιτ   ̣  ̣
γε [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὥστε   ̣  ̣  ̣ υ̣   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοιού̣[τοι]ς   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ον̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]
column 25
[ -ca.?- ]ου[  ̣]αν̣
[ -ca.?- ]ν̣ότητα
[ -ca.?- ] ἀκ̣ολου
[ -ca.?- ]αις κο̣ι
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ασι
[ -ca.?- ]καὶ   ̣ οι
[ -ca.?- ]ρι   ̣ αμ   ̣
[ -ca.?- ]  ̣ π̣οι
[ -ca.?- ]
column 26P.Herc. 1148 col. 26
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Salvatore Ventrella

ἀπορίαν̣ σ̣υνε[χῶς οὐκ ἂν]
προφέροι, κ̣α[ὶ παρασκευά-]
ζοι κούφισιν ὁ [λόγος ἡμῶν],
ὡς ἔοικε̣[ν] ἀνθρ[ώποις  ̣  ̣  ̣]
5θηι [  ̣  ̣]ατα οὐκ ἂ̣[ν παρασκευ-]
άζο̣[ι  ̣]ε̣ιδ[  ̣] δ̣ὴ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ε[  ̣]φο[  ̣]εσ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τη̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]αρ̣αχ[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρας δ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[ -ca.?- ]
column 27P.Herc. 1148 col. 27
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Francesco Biondi

π̣ρὸς τ̣[ο]ὺ̣ς ἐ[κ τ]ῶν νεφῶν
[φ]άσκοντας πυκνουμέ-
[ν]ων τὴν τοῦ ὕδατος φύ-
σιν ἀποτελεῖσθαι, καὶ νομί-
5ζοντας καὶ τοῦτο σημεῖ-
[ον εἶ]ναι ὡς ἐκ̣ μιᾶς φύσε-
[ως ἅ]παντα̣ γίνεται π̣υ̣-
[κνώ]σ̣ει̣ καὶ ἀ̣[ρ]αιώσε̣ι παρ[ε-]
[ξαλλα]τ̣τούσ̣ης̣ τὸ̣ν̣ [ἀέ]ρα
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιθ̣[ -ca.?- ]ι
[  ̣  ̣  ̣]ο[ -ca.?- ]
column 28P.Herc. 1148 col. 28
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Francesco Biondi

κἂν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣ι το[ιού-]
τω[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὕδ]ωρ συνί[στα-]
ται· κ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ῆ̣ς σχημά-
των [  ̣  ̣  ̣]οτητος τῶν κα-
5ταλ̣α̣μβαν̣ο̣μένων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ερι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐξ ὧ[ν] ὕ-
δ[ω]ρ [τ]όδε   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ὕ-
δατο[ς  ̣]οτ [ -ca.?- ]
ἀποτ̣[ε]λ̣εῖσ[θαι -ca.?- ]
10ρω[  ̣  ̣  ̣]ὅθεν[ -ca.?- ]
με[ν α]ἰ̣σ̣θητὰ̣[ -ca.?- ]
νω[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ριτ[ -ca.?- ]
ελ̣[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
fragment 54
[ -ca.?- ]α̣μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δει]κνύε̣ιν β   ̣ ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῶν αὐτ[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υν[ -ca.?- ]
fragment 55
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ν[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ρο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρι[ -ca.?- ]
fragment 56
[ -ca.?- ]
μον[ -ca.?- ]
θ̣α· τ̣[ -ca.?- ]
——
το̣ιο[ -ca.?- ]
5το πα[ -ca.?- ]
ρο̣υς[ -ca.?- ]
column 29P.Herc. 1148 col. 29
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Salvatore Ventrella

  ̣  ̣ τ̣α   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [παρὰ]
τὰς ὁμοίας [φα]ντασ[ί]ας [αὑ-]
τοὺς πα̣ραλο̣[γίζ]ονται·
[  ̣  ̣  ̣]σδοτ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υ τοῦτ[ο]
5[  ̣  ̣] κ̣τη   ̣  ̣  ̣  ̣ ν τῶν [ -ca.?- ]
[ἡ α]ἴσθησ[ι]ς τουτ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]μαρτυρεῖ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] αιρει· αυτ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αινω [ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ομενα [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣γ]ὰ̣ρ πρὸς ο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μα̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]το ἐξ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]φος[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ειν το[ -ca.?- ]
[αἰσθ]ή̣σεις φ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νοιθ̣ε[ -ca.?- ]
fragment 57
[ -ca.?- ]ν̣ος̣ ἐξε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σχ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αιδι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]αμβα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]β̣λα
fragment 58
[ -ca.?- ]τ̣ῆς̣ προ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ρα̣σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣οις πι[ -ca.?- ]
column 30P.Herc. 1148 col. 30
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Salvatore Ventrella
Engraved by Salvatore Ventrella

0[βελτίο-]
νες ἄνδρες πράτ̣[τουσιν, ἀλ-]
λὰ καὶ τῶν προσ̣α̣[γ]ο̣ρ̣ε̣υ̣ομ[έ-]
νων φιλοσόφων, οὕς, ναὶ μὰ τό[ν], ἔ̣λπ[ο-]
——
μαι, εἰ δεῖ, καὶ Δημ̣ό̣κριτο̣[ν]
5ὣς ὀνομάσαι· ἆ̣ρ' ἂν ἐ[νι]στ̣αῖ-
μεν πρ̣[ὸ]ς πας   ̣  ̣ τ̣ [  ̣  ̣] ἐν τ̣ο[ῖς]
μετεώροις κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσ̣ιν
ἐπινοίαις; κα[ὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦ̣-
το [κ]ατα [  ̣] εξ [ -ca.?- ]
10αν ἀπολ[α]βεῖν[ -ca.?- ]
——
δὲ τῆς̣ [  ̣  ̣  ̣]να̣[ -ca.?- ]
μένου[  ̣  ̣]α̣ὐτῶ[ -ca.?- ]
ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
τω̣[ -ca.?- ]
νιτ̣[ -ca.?- ]
20σειμ[ -ca.?- ]
νο[ -ca.?- ]
ἀλλ̣[ὰ -ca.?- ]
column 31P.Herc. 1148 col. 31
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Carlo Orazi

0[κατὰ μι-]
κρὸν πολλοὺς ὄγκ̣[ους δε-]
ξομένης, καὶ ἄλλ[ων συγ-]
κ̣ρίσεων· εἰς τὸ̣[  ̣  ̣]αφα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν
τῶν τὸ καθό[λο]υ̣ α   ̣[  ̣συνι]σ̣
5τ̣αμένων· κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ]ρα-
νοῦ[  ̣  ̣]μ̣[  ̣]ωμε̣ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν-
τα π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι̣ πυ[  ̣  ̣  ̣]α̣μ̣ε̣ν
ἀραι̣[ώσ]ει̣ [  ̣]ε̣ μι̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣
[  ̣]ε ἀρχὴν πε̣   ̣[ -ca.?- ]
10ἐ̣πιφέροι το[ -ca.?- μετα-]
βολὰς δε̣χομεν̣[ -ca.?- ]
——
ρισε̣[ -ca.?- ]
ὁ γὰ̣[ρ  ̣  ̣]  ̣  ̣ ι̣κν̣[ -ca.?- ]
ν̣οι· το̣   ̣  ̣ ατ̣[ -ca.?- ]
15δυνασ̣θ̣[ -ca.?- ]
τὴν̣   ̣[ -ca.?- ]
καὶ σ̣   ̣ τ[ -ca.?- ]
οἷον τ [ -ca.?- ]
τοῦ ἀέ[ρος -ca.?- ]
fragment 59
[ -ca.?- ]ατ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πυκν]ώσεως γ̣[ -ca.?- ]
column 32
[ -ca.?- ]
ἐν τῆι φ[ύ]σ̣ει [ -ca.?- κα-]
τὰ τὴν ἐν τῶ[ι -ca.?- περιέ-]
χ[ο]υσάν π̣οτ[ε -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]ς ἀτμίζειν[ -ca.?- ὕ-]
δ̣ωρ γε   ̣ ο̣   ̣ σ̣[ -ca.?- ]
αὐτῶν ἀπαυ̣[ -ca.?- ]
τ̣ων   ̣  ̣ ν̣[ -ca.?- ]
δικε[ -ca.?- ]
10ε̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
σα̣[ -ca.?- ]
fragment 60
[ -ca.?- ]ν̣ κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ςίαις· καὶ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησει πυκ̣[νωσ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σει μο[ -ca.?- ]
column 33P.Herc. 1148 col. 33
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Carlo Orazi
Engraved by Carlo Orazi

0[οὐ γὰρ]
πα[ρὰ τούτου π]ύκνωσιν
ἢ̣ ἀρα̣[ί]ωσιν τὰ πράγματα
γεν[ν]ᾶται, ἀλλὰ παρὰ [σ]χη-
μάτ̣[ω]ν διαφορὰς τὸ ἰσχυ̣-
5ρὸ[ν τῶ]ν̣ παραλλαγῶν
[ἐκγί]νε̣ται· τὸ δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τουτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ α̣[  ̣  ̣]σ[ -ca.?- ]
ον̣ ὡς α̣[  ̣  ̣  ̣]αυ̣[τ]η[ -ca.?- ]
10σα πα[ρὰ τὴ]ν πύ̣κν̣[ωσιν -ca.?- ]
[ὅ]σον [  ̣  ̣] ε   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ π[ -ca.?- ]
[  ̣]αι̣ [οὐ]κ ἐστὶ[ν ἰσ]χυ[ρ -ca.?- ]
ο̣ὐ̣ τοῦ π   ̣ ρ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ στι   ̣  ̣ αρ[ -ca.?- ]
15δ̣[  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣]θαι   ̣ α[ -ca.?- ]
θη̣ι τ[ -ca.?- ]
[ὕδ]ωρ γε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]εμ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]μ[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣]οσ[ -ca.?- ]
column 34P.Herc. 1148 col. 34
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[πρὸς τοὺς]
ὁρίζοντας σχῆμα π̣[υρ]ὸς ἴ-
διο̣ν ἢ γῆς ἢ ὕδατος ἢ̣ [ἀ]έ̣ρος,
ὅτι γελοιότεροί εἰσι τῶν οὐχ ὁ-
ριζόντων μέν, κατὰ δὲ τὰς
5παραθέσεις ὁμολογησάν-
[τ]ων ἂν ἢ ἑκουσίως ἢ ἀκου-
[σί]ως γίνεσθαί τινα σχημά-
[τ]ων ἴδια εἴδη καθ' ἑκάστην
[οὐ]σιώδη ῥηθεῖσαν ἂν σύγ-
10[κρ]ισιν· ο̣ἱ μὲγ γὰρ τοῖς μὲν
[στ]οιχείο[ι]ς ἁμαρτάνουσιν,
[ἀ]κόλουθ̣ον δέ τι τούτοις
[μ]ᾶλλον, οὕτω λέγοντες,
[λέ]γ̣οιεν ἄ̣ν, καὶ ὅλως δὲ τὴν
15[τα]ῖς μείξ̣εσι[ν] παραλλαγήν·
[οἱ] δὲ πρὸς τὴ̣ν   ̣  ̣  ̣ σ   ̣[  ̣  ̣] δι-
[ὰ σχημ]άτων̣ π[ -ca.?- ]
column 35P.Herc. 1148 col. 35
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

πῶς ἄν τις ὕδωρ ἢ ἀέ[ρ]α δια-
νοηθείηι ἢ πῦρ, επεὶ οὐδ' ἂν
γῆν στερεὰν καὶ ἀδιάλυ-
τον διανοηθείηι τις, μὴ ὅτι
5ταῦτα ἀποφαινόμενοι τέ-
μνουσιν; εἰ γὰρ μὴ στερεὸν
——
ἕκαστον τούτων νοηθήσε-
τα̣ι, πολλὰς καὶ παντοίας κα-
τ[ὰ] τὰς τομὰς φαντασίας πα̣-
10ρασκευᾶι σχημάτων, καὶ ο[ὐ]
τ[ρ]ίγωνα [ο]ὐδὲ πυραμίδας
οὐδὲ κύβους οὐδ' ἀλλ' οὐθὲν
ὡ[ρ]ισμένον σχῆμα· ο[ὐ]θ̣ὲν
——
γ[ὰ]ρ πιθανὸν ἔχοιεν [ἂ]ν λέ-
15γειν ὡς μᾶλλον τι τ̣ὰ̣ ὁρώ-
μενα ταῦτα [τὰ] τ[έτ]ταρα
[εἴ]δη ἔ[σ]τι [νομίζειν κατὰ τὰς τομὰς λαμβάνειν ἢ παντοδαπά.]
column 36P.Herc. 1148 col. 36
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[συγχωρῶμεν δὲ τό γε νῦν τῶι πυρὶ τὴν πυραμίδα ὑπάρχειν καὶ ἄλλα τινὰ ἐκείνων τῶν]
[σ]χημάτ̣ω[ν] τοῖ[ς] λοιποῖς
στοιχείοις κατὰ τὰ φαινό-
μεν' αὐτῶν εἴδη ταυτεί· ἀλ-
λ' οὐχ[ὶ] μόνον, εἰ ἄρα, ἐπὶ τοῦ πυ-
5ρὸς ἂν τοιαύτη τις φαντα-
σία σχήματος οἵαν ἐκεῖνος
ἀποδίδωσίν ποτε δόξαι
γίνεσθαι, οὐδ' αὕ[τ]η αἰεί, οὐ
——
δὲ περὶ πᾶσαν φύσιν πυρός,
10ἀλλὰ περὶ τὴν αὐτῆς φλ[ο-]
γός, κα[ὶ] ταύτην ἐμ ποιᾶ[ι] τ[ι-]
νι τοῦ̣ [π]εριέ[χοντο]ς κατα-
στάσει· ἐπὶ [δ' ε]ἴδη ταυτ[ὶ]
φερόμενος [ἐν]ίοτε ἔοικε[ν]
15ἀποδ[ι]δ[οὺς τ]ῶι πυρὶ σχ[ῆ-]
μα [διάφορον κ]αί, ἢν̣ ἐγ̣[  ̣]
[ -ca.?- ] τ[ -ca.?- ]
column 37P.Herc. 1148 col. 37
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

ἐξέφευ̣[γε] τὴν ὑπὸ τοῦ ἀέ-
ρος στο[λ]ήν, λεπτομερὲσ πα[ν-]
τελῶς αὐτὸ ὂν καὶ οὐ δυ-
νάμενου ὑπὸ τοῦ ἀέρος ἐν
5ἀθροισμῶι λαμβάνεσθαι
συναγωγὴν ἐπιδεχομέ-
νωι· οὔτε γὰρ ἐμβρείθεια
——
ποσή τις στολὴν ἐπιδέχε-
ται οὔτ[ε] λεπτομέρεια, ἀλ-
10λὰ συμμετρία τις ποσὴ
καὶ τοῦ τοιούτου συντελεσ-
τικὴ γί[ν]εται· ἀλλὰ γὰρ
——
καὶ τοῦτ̣ο γελοίως ἐκ τῆς
φαντασίας ἀναλελόγισται
15καὶ οὐκ ἐπισταμένως τἀ-
φανὲς δι̣ὰ τοῦ φαινομένου
συλλογί[ζ]εσθαι· καὶ ἡ γῆ δὲ
——
π[ά]λιν̣ οὐ[κ] ἐ[κ τοῦ] αὐτ̣[οῦ τ]ρό-
που δ̣ύν[αται  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐξ οὗ
20δ[  ̣  ̣  ̣]νη[- ca.9 -]ειονου
μ [  ̣  ̣] απο [- ca.9 -]ην[  ̣]α -
——
σ[  ̣  ̣]κι[- ca.9 -]ειδ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ω[- ca.10 -]ι̣α[  ̣  ̣  ̣]
column 38P.Herc. 1148 col. 38
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[ -ca.?- ]
τα αὐτῶι τρίγωνα ἐξ ὧν
καὶ τὰ λοιπὰ συμπλέκει
σχήμα̣τα· εἰ μὲν ἄτομα
ὑφείληπτο εἶναι, τί οὐχὶ
5ἐποιήσατό τινα ἀπόδειξιν
ὡς ἔστιν ἄτομα [σ]ώματα;
——
εἰ δὲ μὴ ἄτομα, τ[ί] ἂν ἐκ τού-
των νομίζοι τις συνίστα-
σθαι τὰ λοιπὰ ἃ συμπηγνύ-
10ει ἐξ ἄλλων ὡνδήποτε;
ἀλλὰ γὰρ αὖθίς που ταῦτα μηκυν-
θήσεται· νῦν δὲ ἐ̣κεῖνο ἱ̣-
[κ]ανὸν εἰπεῖν, ὅτ[ι] συνέβαι-
[ν]ε γελοίως τὸν ἄνδρα τοῦ-
15[τον ἅμ]α μ̣ὲν ὅ̣μοιον ε̣[ἶ]π̣αί
πως τἄ[λλ]α καταζημ[ιοῦν  ̣  ̣  ̣]
τα τ[  ̣  ̣  ̣]ν̣α [τῶ]ν σχημ̣[ά]των̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α[  ̣  ̣]ε̣γεν[  ̣  ̣]στ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εων̣, ἅμα δὲ κατα-
20[λέγειν π]άθ[η] μη̣θὲν δυ̣[νη]σ̣ό-
[μενον λ]ογί[ζε]σθ̣αι̣ [κα]τὰ̣ τὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζητ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]ε   ̣  ̣[  ̣  ̣]
column 39P.Herc. 1148 col. 39
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[ὅμοι-]
ον τ[ο]ῖς πάθεσίν ἐστιν τοῖς
ὑπὸ τῶν τεττάρων τού-
των στοιχείων γινομέ-
νοις ὃ ἀποδίδωσιν σχῆμα,
5μάλ[ι]στα μὲν καὶ τὸ πρῶτον
ἑκάτερον, εἰ δὲ μή, τό γε ἤ-
δη τὴν ὁμοιομέρειαν τῶι
φαινομένωι κεκτημέ-
νον· ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν
10αὐτοῦ κατεστρέφθω·
——
πρὸς δὲ τοὺς οἰομένους
καταζηλοῦν, ὅταν οὐ-
σίαν τις ὀνομάζηι, τοὺς
ταύταις ταῖς φωναῖς χρω-
15μέ[ν]ους, [καὶ π]άλιν, ὅ[τ]αν λέ-
ξε̣ω̣ς ἀ̣ναγ[κ]αίαν τινὰ
δ[ι]ά̣[θ]εσ̣ιν̣ ποιήσηται, τοὺς
σοφιστεύοντας ἀπὸ τού-
των̣ τῶ[ν] μερῶν, μικρὰ
20βούλομ̣α̣[ι] δια̣λεχθῆναι·
φαςὶ γ[ὰ]ρ δὴ τοὺς μ[ε]τα-
[δ]ο̣ξά̣ζ̣οντ[ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῖς ο̣
[ -ca.?- ]
column 40P.Herc. 1148 col. 40
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[οἰκεῖον εἶ-]
ναι, τοῦ συνάψαντος τὸ
σύμφωνον αὑτῶι καὶ ἀκό-
λουθον, ἐκείνου δὲ ἀλλότρι-
ον, τοῦ κυκήσαντος μετὰ
5τῶν οὐκ ο̣ἰκείων δογμά-
των τόδε τι ὀρθὸ̣ν δόγμα,
κἂν πρότερος ἐπιπεσὼν
αὐτῶι τύχηι· συμπεφο -
——
ρημένος γάρ ἐστ[ι]ν οὐχ ὃς
10ἂν τὸ δι[ε]σπαρμένον δό-
γμα μεθ' ἑτέρω[ν] ἀλλοτρί-
ω̣ν ἑαυτοῦ δογμάτων εἰς
[τ]αὐτὸ συ̣ν̣άγηι, ἀλλ' ὃς ἂν
ἀ̣ν{ι}ομολ̣[ογ]ούμεν' ἀλ̣λ[ή-]
15λοις τινά, [εἴ]τε παρ' α[ὑτοῦ]
εἴτε π̣αρ' ἄ̣[λλ]ων σ̣υντιθ̣ῆι·
——
κἄν [τις] τό̣[δε] μὲν Ἐμπεδο-
[κ]λέ̣ους λέ[γη]ι πρ̣ὸ̣[ς] νοῦν, τό-
[δ]ε̣ δ' ἄν[ε]υ [νοῦ] τύχηι [  ̣  ̣  ̣]α   ̣
20τ̣ων [  ̣  ̣  ̣  ̣]ανον [  ̣] ναν̣
γη̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] υτου [  ̣] δι   ̣  ̣ αν̣
[  ̣]ο [  ̣  ̣]ρου[  ̣  ̣]με[  ̣  ̣  ̣]ην̣
[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ]
column 41P.Herc. 1148 col. 41
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[συντί-]
θ̣ησιν· οὔτε γὰρ ἐπαινεῖ
——
ἐξαπίνης τονδεί τινα, [ε]ἶ-
τα πάλιν τὸν ἀντιδοξά-
ζοντα τούτωι, οὔτε τοδί
5τι ἐγκωμιάζει ὃ ὅδε τις
λέγει, εἶτα πάλιν τὸ ἀντ[ι-]
κείμενον τούτωι ὃ ἄλλος
τις λέγει, ἀλλ' ὅταν ἐπαι-
νῆι τὸ τοῦδέ τινος ἐπιφο-
10ρᾶς ὀρθῆς εἶδος, εἶτα πάλιν
τὸ τοῦδε, οὐ τὸ ὑπεναν-
τίον τῶι τοῦδε ἐπαινεῖ,
ἀλλ' ὃ ἂν σύμφωνον ἦι, καὶ
οὕτως̣ [ἐ]π̣ὶ πάντων πράτ-
15τει· ἀρχὴν δέ, ὥσπερ ἔλε-
γον, οὐ̣δ' ἐκείνων οἴετα[ι]
δίκαιον̣ νομίζ̣ειν [τι]ν̣ά,
τούτων οὐθέν, ὥστ̣ε ο[ὐ]κ ἐ-
π̣άγε̣τ̣[αι ποιη]τὰς καὶ σο-
20φ[ι]στὰ̣[ς καὶ ῥήτο]ρας, οἵ γ[ε] πᾶν
[τὸ] τ̣ὴν ὀρθὴν ἔχον ἐπιφο-
[ρὰ]ν̣ ο̣ὐ[ -ca.?- ]
column 42P.Herc. 1148 col. 42
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[τῶν τοῖς προσέ-]
χουσι θορύβους ἐνθυμη-
ματικοὺς καὶ ἀποφθε{γ}-
γματικοὺς παρασκευα
ζόντων· σολοικίζει{ν} τ' ἐν
——
5δόξαις τὸ μὲν ὅλ̣ον ὁ̣ μη-
θ̣ὲν ἀκόλο̣[υ]θον συναρτῶν·
ο̣ὐ μὴν ἀλλὰ κα[ὶ] ὁ ἐπιβα-
λόμενος μὲν̣ κα̣τὰ του-
τον̣[ί] τινα βαδ[ίζει]ν, ἐξαπί-
10ν[η]ς̣ δ̣' ἀ[ρ]χόμε[νος καθ'] ἕτε-
ρον, ἕ̣να καθ' ἕ[ν', ἀλλ'] οὐχ ὃς
——
ἂν τῶι μὲν ὅλω̣[ι τρό]πωι
12bμὴ ἐ̣πι-
12cβάλληται
12dτῶ[ι λ]όγω[ι]
τῶι τούτου χρῆ[σθ]α̣ι, αὐ-
τ̣[ὸν δ]ὲ μόνον τ[ι παρ]αποι-
15ῆ̣[ι ἐ]π̣ι[τηδ]εύ[σας ἅμα]
καὶ [π]ρὸς τὸ̣ ο̣[ἰ]κεῖο[ν δόγμα]
ἀποκαταστήση[ι· -ca.?- ]
——
τυχόντα[  ̣  ̣] μαι̣ το̣[ -ca.?- ]
μικρόν τι̣ν̣α[ -ca.?- ]
20γ̣ο[ -ca.?- ]
μ̣ιζοντι̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ντ[ -ca.?- ]
column 43P.Herc. 1148 col. 43
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Bartolomeo Orazi

αὐτοὺς γὰρ δίκαιον φάσ-
κε[ι]ν σολ[ο]ικίζειν ἢ συμ-
πε̣φορῆσθαι, λελυμασ̣μέ-
νους καὶ τὸ ἀπὸ τύχης
5τ[ῆ]ς φύσ[ε]ως αὐτῶν ὀρθὸν
ἐπ̣[ι]φορᾶς εἶδος· οἱ δὲ δὴ
——
δι[ὰ] τινος ὀνόματος ἢ ὀ-
νο[μασ]ί̣ας ἀδια̣φό̣ρ[ο]υ κοι-
νότ̣ητα, τῶι τε λελογισ-
10μέ̣[ν]ωι κα̣ὶ τῶι τυχόν-
τι γ[ι]νομένην, τῆς δι-
αφο̣ρᾶς οὐκέτι ἐπαισθα-
νόμενο[ι], π̣αντελῶ[ς] ἡ-
συχίαν [ἐ]χέτωσαν.
title subscriptioP.Herc. 1148 Subscriptio
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

Ἐπικούρου
Περὶ φύσεως
ΙΔ
Χ̣ΧΧ̣ΓΗΗΗΗ
5ἐ̣πὶ Κλ̣[εάρ]χ̣ου

Editorial History; All History; (detailed)