DCLP

sign in

P.Herc. 1020 = Trismegistos 59452 = LDAB 551DCLP Transcription [xml]

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Konstantin Heil and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

column 104P.Herc. 1020 fr. 1 n – Oxf. La
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Francesco Biondi

πρό[τερον] τοὺ[ς τ]οιού{α}-
τους̣ [οὐ]δέν [ἐ]στι πρὸς
[τὸ] μὴ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ιτους(*) εἶνα[ι]
α[  ̣  ̣]ς(*) [ἐναρέ]τους, άδυνά{δ}-
5του [μή, ὡς] οιμ[  ̣]τ(*), ὄ[ν-]
τος̣ ατ[  ̣  ̣]υ(*), δυσκαταπο-
νήτου α(*) [ἄκρ]ως καθάπερ
κα[ὶ] ε̣[ὐαπο]σείστου. οὕ-
τως [δ'   ̣  ̣  ̣  ̣]ωι(*) ὅτι ' τῆς ⎣δ' ἀ⎦
10⎣ρετῆς ἱδρῶ⎦τ⎣α θ⎦ε⎣οὶ⎦
πρ⎣οπά⎦ρο⎣ιθ⎦εν ⎣ἔθ⎦ηκαν '.
τ̣ῶ̣[ι] δὲ μὴ [  ̣]οξαζ  ̣[  ̣]ι(*)
το̣[  ̣](*) [  ̣  ̣]φοι(*) [πλείω] ακο-
λο[  ̣  ̣  ̣]υν(*) [  ̣  ̣  ̣]σον(*) τ̣οι-
15αῦτ̣[α· πρ]ῶ[το]ν μὲν τὸ
μὴ δοκεῖ[ν] αὐ[τ]ῷ μη-
δέν· ἡ γὰρ δόκη[σί]ς ἐσ-
[τιν   ̣  ̣]ξ  ̣(*) [  ̣]κατάλα-
τι[  ̣  ̣  ̣](*)· τεν̣[  ̣]ληδ(*) οἴεσ-
20θαι α̣ι̣τον(*) μηδέν· καὶ
γὰ[ρ ἡ] ωιποις(*) ἐστιν αιτη(*)
[δ]όξα ἀδία[  ̣]  ̣τος(*), μαλ-
κον(*) [δ]όκησις μι[  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣]ος(*)·
λέγεται δέ τ[οι   ̣]κα[ -3-4- ]-
25αι[  ̣  ̣]  ̣(*) καὶ [  ̣  ̣]ιο[ -1-2- ]μαδ(*) [  ̣]-
ν̣δισ[  ̣]ν[  ̣]ιδ(*) ο[ -7-8- ]
τον[- ca.15 - ca.10 lines missing]
column 105P.Herc. 1020 fr. 2 n – Oxf. Lb
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Orsini

[ἐ]ξ[ε]λ̣έγχεσθα[ι μήτε]
δια̣[φ]ωνεῖν α̣[ὑτῶι μή-]
τε μ̣εταπε[ισθῆναι. καὶ]
κατὰ̣ ταῦτα δι  ̣(*) τ[ὸ μὴ]
5ἐ̣[ξ]α[λ]λάττειν α[ὐ]τ[ὸ]ν
ουδεκ(*) οὔτε   ̣ια  ̣ακουσε-
ται(*) οὔτε παρανο[ήσει]· δε[ῖ]
[  ̣]α̣ι(*) μὴ παραδ[έχεσθαι αὐ-]
[τὸ]ν ψευδῆ [φ]α̣ν[τασίαν]
10[ἢ] τα[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ν(*). ἔτ[ι δὲ καὶ ἀ-]
11κολούθως τουτε[  ̣  ̣](*) [  ̣  ̣]π̣λυτος(*) παρα[ -2-3- ]θη̣[  ̣  ̣  ̣](*)
13ο  ̣[  ̣](*) ὑπ' ἄλλ[ω]ν̣ παρ[  ̣]ηιθμειται(*) καὶ πρὸ̣ς τοντοις(*) οὔτε παρορᾶι οὔτε̣
[πα]ρακούει οὔτ̣ε [κατ' ἄλ-]
λο   ̣ον  ̣σ  ̣[  ̣]τηρ[  ̣  ̣  ̣](*)
[  ̣]ε  ̣ατ[  ̣  ̣  ̣]υσ[  ̣]τα[  ̣](*) [τινος·]
19δ<ε>ῖ ταρ(*) τὸν τιαρορο  ̣[  ̣]τα(*) [κα]τὰ τὴν ὄψιν [λαμ] 21.-β[άν]οντα φα̣ντα[σίαν]
22  ̣ευδ̣η(*) ταύτην πα[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣]εσυ[ -1-2- ](*)· κ[αὶ ὁ σ]ο[φὸς]
σι[  ̣  ̣  ̣]α̣ικαρε  ̣ατ(*), [ὤν ἀνε-]
25ξαπάτητο[ς] οὐδενὸς
ὄ̣ν[το]ς [ -4-5- ]ον κ[  ̣  ̣  ̣ ca.11 lines missing]
column 106P.Herc. 1020 fr. 3 n – Oxf. Lc
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Orsini

1τα[ξ]ιν [μηδὲ   ̣]αι[  ̣]ινεσιν(*) [παραδέχοντα]ι· δ̣εῖ
γὰρ [μὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θει(*)
4αὐτοῖς κατὰ τὰ πλσσ(*) [  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]εις(*). κα[ὶ] πολλὰς [τῶ]ν
τεχνῶ̣ν συχ(*) ἕξουσιν
καὶ εἰσαχθήσονται εἰς
ταύτας· παρορᾶν δι(*) αὐ-
τοὺς ἢ ἀ̣τέχνους εἶναι
10οὐ [ῥ]ητέον α[  ̣  ̣](*) τὰς εἰ-
ρη[μέ]νας οιτασσ[ -1-2- ](*) τὸ
τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ̣ειν̣ [  ̣  ̣]
οὐ[  ̣  ̣]ν[ -4-5- α]λλαιν[  ̣  ̣  ̣]
να[ -2-3- ]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηο  ̣ο[  ̣  ̣]αι
15προσυσι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουη[ -1-2- ]τ[ -0-1- 2 lines missing]
18[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νι[ -10-11- ]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουσ[  ̣  ̣  ̣]δι[  ̣]σ[  ̣]
20ν[ -1-2- ]ους αυτ[ -2-3- ]τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
μὲ̣ν γὰ̣ρ μ̣[ -7-8- ἐσ-]
τιν δό̣ξ[α -9-10- ]
τικαι[ -2-3- ]ο[- ca.9 -]
αδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουδε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25  ̣υ[ -6-7- ]δοσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣τ[ -14-15- ]
[  ̣  ̣]ψ[ -13-14- ca.10 lines missing]
column 107P.Herc. 1020 Oxf. Ld
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

δὲ [πάλι]ν̣ [ἀ]κολο̣[υθ]ε̣ῖ μη-
δὲν ἀγνο̣εῖν τὸ̣ν σο-
φόν, ασ(*) ὧ̣ν καὶ [  ̣]  ̣ω̣τα(*)
παραπα  ̣[  ̣]ια̣(*) ἔσται· με-
5τὰ δὲ τη̣[  ̣](*) [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣η̣  ̣μι(*)νων τὰ μ̣έ̣[ν], ὄντα φαῦ-
λα, οὐκ ἔ[σ]τα[ι] περὶ τὸν φρό̣-
νιμον, τὰ̣ δὲ ἀναμέσον,
διὰ τὸ μὴ γίνε[σ]θαι ταῦ-
10τα έν τοῖς λογικοῖς ἄ-
νευ α̣μ  ̣οτ̣η̣μ̣α̣τω̣ν(*), <ἴσως>.
ἡ μ[ὲ]ν γὰρ ὑπ̣όνοια̣ καὶ
ηκαιει[  ̣  ̣](*) καὶ ἀ̣π̣ισ̣τία
καὶ τὰ παραπ̣[λ]ή̣σ̣ια φαῦ-
15[λ]ά ιστι[  ̣](*), [ἡ] δ' [ἀ]τ̣ε̣χ̣νία
16[καὶ ἡ] παρθ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(*) καὶ παγαριθ̣[ -2-3- ]σι[  ̣](*) [τ]ῶ̣[ν] ἀνα-
[μέσον·   ̣  ̣]α[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -1-2- ]αι
[ -2-3- ]εια παραρειθμε̣[ῖ] καὶ
20[ -2-3- ]εχ[ -1-2- ]αιτ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -0-1- ] παρ̣ο-
[ρᾶι -1-2- ]ε[  ̣  ̣]ι[ -2-3- ]σ[  ̣]  ̣α  ̣[ -0-1- ]  ̣
[ -1-2- ]α[  ̣]  ̣ωσθ[  ̣  ̣]α  ̣ το̣ῦ ψευ-
[δοῦς   ̣  ̣  ̣]α[  ̣]σιο  ̣[  ̣  ̣]αι
κα̣[ὶ πα]ντὸς φ[αύ]λου, διὰ
25τὸ καὶ   ̣ε[ -1-2- ]πα  ̣  ̣  ̣ατοις
τε  ̣ου τ̣[ο]ῖς σ[οφ]ω̣τάτοις
[ -6-7- ]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις  ̣[ -0-1- ]
[ -4-5- τοι]αῦ[ται] διαφοραί [ca.9 lines missing]
column 108P.Herc. 1020 col. 1 n – Oxf. Ma
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Raffaele Biondi
Engraved by Raffaele Biondi

να. τούτοις δὲ πά̣λιν
ἀκολ[ο]υθεῖ καὶ τὸ τοὺς
ω  ̣φο̣[  ̣]ς̣(*) ἀνεξαπατή-
τους εἶναι καὶ ἀναμαρ-
5τήτο̣υς καιδιξ[  ̣](*) τε ζῆν
καὶ πάντα πράτ̣τειν
7εὖ· διὸ καὶ περὶ [τὰς]   ̣υν̣[  ̣  ̣]τα̣θ̣ε̣σ̣ε̣ι̣ς̣(*), ὅπ̣ως γίν{ο}<ω>ν-
ται μὴ ἄλλως, ἀλ{α}<λ>ὰ με-
10τὰ καταλήψεως, πλεί-
ω<ν> γέγονεν ἐ[π]ιστ̣ρο-
φή. πρῶτον μὲν γάρ ἐσ-
τιν ἡ φιλοσ̣οφία εἴτ' ἐπ̣ι̣-
τήδε̣υσις λόγου ὀρ[θ]ό-
15τητο̣ς̣   ̣[ -0-1- ]τ(*) ἐπιστήμ̣η
ἡ ἐ̣ν̣ ἰ̣δίᾳ περὶ λόγον
π[ρ]α̣γμ̣ατείαι· κα[ὶ δὴ]
ἐντὸς {ε}<ὄ>ντες τ̣ῶν̣ τ̣ο[ῦ]
λόγου μορίων καὶ τῆς
20συν[τ]ά̣ξε[ως] α̣[ὐ]τῶν χρη̣-
σόμ̣εθα ἐμπ[ε]ίρως̣ αὐ̣-
τῶι· λόγο̣ν δὲ λ̣έ̣γω τὸν
κα[τὰ] φύ̣σ̣ιν π̣[ᾶσ]ι̣ τ̣[οῖς]
λογικοῖς ὑπάρχοντα.
25εἰ̣ [δ'] ἡ δ̣ια̣λεκ̣τι̣κ̣[ή] ἐσ[τιν]
ἐπιστή̣μ[η] τοῦ ὀρ̣θῶ[ς]
[δι]αλέγεσ[θ]αι, καθ' η̣υ(*) [ -1-2- ]κα[ -0-1- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -1-2- ]ω  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -1-2- ]  ̣[ -0-1- ]
[ -8-9- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ca.8 lines missing]
column 109P.Herc. 1020 col. 2 n – Oxf. Mb
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ἀποκρίσει [πι]θα̣νὸ̣ν
τοῦτον δεινὸν εἶναι
καὶ τὸν ἐν ἐρωτ[ή]σει
καὶ ἀποκρίσει δεινὸν
5μήτε {προ} <περι>γίνεσθαι
δυνατὸν εἶναι μήτε
διαφεύγειν. τὸν δ' ο̣ἷον
ὄντα ἐξαπατᾶσθαι
καὶ περιγενέσθαι [ἔ]σται
10καὶ διαφεύγειν· δ̣ι̣[ὸ] ἱκα-
νὸν μὲν δεῖ αὐτὸν
εἶναι ἐν τῶι διαλέ-
γεσθαι. τὸν δ' ἱκανὸν
ἐν τῷ διαλέγεσθαι
15ἐπ' ἄκρ̣ο̣ν εἶναι [κ]α̣ὶ
εὐερωτητικὸν καὶ [εὐ-]
αποκρ̣[ι]τικόν, οὐδὲ
τούτων ἐσομένων
κατὰ τὸν ε  ̣[  ̣]  ̣ατο-
20μον̣ο̣ν(*) οὐ[δὲ] τ̣ο̣[ῦ] σ̣[οφ]οῦ
ψευδ{ο}<έ>σι καὶ προ[πε-]
[τέσι] λ̣ό̣γ[οις ἀποκρι-]
νομένου, εἴ τινα τρι-
βὴν μὲν ἐν λόγωι <ἔχειν>
25προσῆκεν αὐτῶ̣ι̣, ε̣ἰ̣
μ̣ὴ ἕως τῶν ἐλαχίσ-
των θεωρητικῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω [ca.9 lines missing]
column 110P.Herc. 1020 col. 3 n – Oxf. Mc
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Sketched by Carlo Orazi
Engraved by Raffaele Biondi

κατὰ τὸν ἐξαπ̣[α-]
τώμενον, οὔτ' ε  ̣λου(*)
ἂν τόνδε, ἱκανὸν [ὄντα]
ἐν τῶι διαλογοσοα̣[  ̣](*), [ἀν-]
5τιλέγοντος δυ[ν]ατοῦ
ὄντος περιγει[ -2-3- ]θαι(*)
οὔτε τη̣ρῆσαι α̣  ̣  ̣ον(*)
ἀπεριγένητον· καὶ
γὰρ ἀληθὲς λεγ<όντ>ων
10αὐτῶν ἀντερεῖ καὶ
ψευδὲς̣ λέγουσιν αὑ-
τοῖς επιτ̣ε̣σιησ̣ονται(*).
[τ]υγχάνουσι δὲ καὶ
ἀνεξέ[λ]ε<γ>κτοι ὄντες
15οἱ ἀγαθοὶ καὶ καταλη-
πτικοὶ ὄντες ἀξ[ι]ω-
μάτων αὐτά[ρκ]ως,
προσελέγχο̣[ντες] τὸν
ἀφαιρούμενον λό-
20γον καὶ ἰσχύον[τε]ς
π̣[ρ]ὸς τοὺς [ἐ]ν[αντί]ους·
δεῖ γὰρ αὐτοὺς καὶ ἀ-
23κινήτους εἶναι [ὑ]π' ελενγχε[  ̣](*) καὶ συνκ  ̣ι(*)
25συνκα̣τατίθεσθαι
πεφραγμένως πρὸς
τοὺς ἐ[ναντί]ους [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ca.9 lines missing]
column 112P.Herc. 1020 col. 4 n – Oxf. Nd
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ὅ[τ]ι τὴν <ἀ>προπτωσί[α]ν̣
τιμῶμ[ε]ν̣ καὶ τὴν <ἀν>ε̣[ι-]
καιότη̣τα, πρὸς δὲ
τὰς ἐναντία̣ς δια̣βε-
5βλήμεθα ὀρθῶ[ς]. ἐσ-
τὶ δ' ἡ μὲν ἀπροπτω-
σία διάθε<σ>ις ἀσυνκα-
τάθετος πρὸ καταλή-
ψεως, συνκαταθετι-
10κὴ {ν} <δὲ> κατ' ἄνειρξε̣ιν̣
φαντασίαι καταλή-
πτωι ἰσχυούσαι ἐν
φαντασίαις κα̣ὶ ἄνει-
κτον παρεχομ̣έν[η]
15ταῖς μὴ καταλη-
πτικαῖς· δεῖ γὰρ
τὸν ἀπρόπτωτον
ἀ[ν]έλκυστόν τε εἶ-
ναι ὑπὸ φαντασίας
20ἀκαταλήπτου καὶ
ἰσχύειν ἐν ταῖς φαν-
τασίαις, ὥστε μὴ ἕλ-
κεσθαι ἀπὸ φαντα-
σιῶ̣ν̣ ἀκαταλήπτων
25καὶ κρατεῖν τῶν
συνκαταθέσεων, ὥσ-
τε μὴ ἕλκεσθα̣ι ἢ μὴ
ἀ[κ]ο̣λ̣ουθε̣[ῖν] φαντα̣-
[σίαις μὴ κατα]λ̣η̣π̣[τι-]
30[καῖς - ca.11 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 104.3. l. [ὑπαρ]κτοὺς
^ 104.4. l. τ[οὺ]ς
^ 104.5. l. οἶμ[α]ι
^ 104.6. l. αὐ[το]ῦ
^ 104.7. l. δ'
^ 104.9. l. [εἴρη]ται
^ 104.12. l. [δ]οξάζ[ει]ν
^ 104.13. l. τὸ[ν]
^ 104.13. l. [σο]φὸν
^ 104.13-14. l. ἀκολο[υθε]ῖν
^ 104.14. l. [φαμ]εν
^ 104.18. l. [δό]ξα
^ 104.18-19. l. [ἀ]κατάληπ[τος]
^ 104.19. l. τό τ[ε] μηδ'
^ 104.20. l. αὐτὸν
^ 104.21. l. οἴησίς
^ 104.21. l. αὐτὴ
^ 104.22. l. ἀδίδ[α]κ̣τος
^ 104.22-23. l. μᾶλλον
^ 104.23. l. ἀπ[α]ί[ευτ]ος
^ 104.24-25. l. [ἀ]πα[ιδευ]σί[α τ]ε
^ 104.25. l. [ἄγ]νο[ια] καὶ
^ 104.25-26. l. [ἀ]ναισ[θ]η[σ]ία
^ 105.4. l. διὰ
^ 105.6. l. οὐδὲν
^ 105.6-7. l. παρ̣ακούσεται
^ 105.8. l. [γ]ὰρ
^ 105.10. l. ὑπ[ό]λ̣η̣[ψ]ιν
^ 105.11. l. τούτο[ις]
^ 105.11-12. l. [οὔ]|τ' αὐτὸς
^ 105.12. l. παρα[ρει]θμ[εῖ]
^ 105.13. l. οὔ[θ]'
^ 105.13-14. l. παρ[α]ρει|θμεῖται
^ 105.14-15. l. τού|τοις
^ 105.17. l. τ̣ῶν αἰσθ̣[η]τηρ[ίων]
^ 105.18. l. [π]αραι[σθά]νε{[  ̣]}τα[ί]
^ 105.19. l. γὰρ
^ 105.19-20. l. παρορῶ[ν]|τα
^ 105.22. l. ψευδῆ
^ 105.22-23. l. πα[ρεκ]|δ[έχ]εσθ[αι]
^ 105.24. l. οὐ[κ ἐξ]απατᾶτ̣αι
^ 106.1-2. l. [π]αρ[α]ίνε|σιν
^ 106.3. l. [ἐγγίνεσ]θαι
^ 106.4. l. πάθη
^ 106.4-5. l. [κ]ι|[νήσ]εις
^ 106.6. l. οὐχ
^ 106.8. l. δὲ
^ 106.10. l. δ[ιὰ]
^ 106.11. l. αἰτ<ί>ας· κ[αὶ]
^ 107.3. l. ἀφ'
^ 107.3. l. [τ]ο̣[ι]αῦτα
^ 107.4. l. παραπλή̣[σ]ια
^ 107.5. l. τῶ[ν]
^ 107.5-6. l. [προ]ε̣ι̣ρημέ|νων
^ 107.11. l. ἁμαρτημάτων
^ 107.13. l. εἰκαιότ[ης]
^ 107.15. l. ἐστι[ν]
^ 107.16. l. παρό[ρα]σ̣ι̣ς̣
^ 107.16-17. l. πα|ραρίθ[μη]σι[ς]
^ 108.3. l. σο̣φο[ὺ]ς
^ 108.5. l. καλῶ[ς]
^ 108.7-8. l. συγ|[κα]ταθέσεις
^ 108.15. l. ε[ἴ]τ'
^ 108.27. l. ἥν
^ 109.19-20. l. ἐξ̣[α]π̣ατώμενον
^ 110.2. l. ἄλλου
^ 110.4. l. διαλέγεσθα[ι]
^ 110.6. l. περιγεν[έσ]θαι
^ 110.7. l. αὑτ̣ὸν
^ 110.12. l. ἐπιτεθήσονται
^ 110.23-24. l. ἐ|λέγχο[υ]
^ 110.24. l. {συνκα̣τ}

Editorial History; All History; (detailed)