DCLP

sign in

P.Herc. 1038 = Trismegistos 59446 = LDAB 545DCLP Transcription [xml]

Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

column 1P.Herc. 1038 col. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

ὅ̣μ̣οια τὸ̣ν οι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λ̣  ̣γ̣ο̣ν̣  ̣κ̣ατ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
γοντι vac. 1 τ̣- ca.9 -
ἐν τῶι̣  ̣ο̣σ̣- ca.9 -
5κ̣α̣τ̣' ἐπακ̣ολ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣-
μ̣α̣ι γίνεσθαι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μ̣είζονα ὄντ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ασ̣θ̣ιο̣τε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ο̣νλογο- ca.9 -
10  ̣  ̣  ̣  ̣οικαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣κ  ̣  ̣  ̣ρα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣των  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ε̣ια̣  ̣κα̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣τον  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣ιοδ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ιν̣οι  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣
column 2P.Herc. 1038 col. 2
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

χθεν- ca.9 -
καὶ τ̣ῶι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ωνδ- ca.11 -
κ̣α  ̣τοπ̣[ -ca.?- ]
5ρια̣σι[ -ca.?- ]
[2 lines missing -ca.?- ]
τ̣ων[ -ca.?- ]
π̣α̣σ̣ι̣ν̣η̣[ -ca.?- ]
10σ̣θα̣ιδ̣ει̣[ -ca.?- ]
  ̣λ̣λα̣δ̣η̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ι̣ν̣τ̣[ -ca.?- ]
  ̣ο̣νι  ̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
column 3P.Herc. 1038 col. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

ἡμῖν κα̣ὶ τὰς ι[ -ca.?- ]
θιας̣ ταύτας̣ π[ -ca.?- ]
π̣ιτηδεστ  ̣ρ̣[ -ca.?- ]
  ̣ω̣ντ̣η̣σ̣[ -ca.?- ]
5φ̣η̣  ̣ιν.ο̣π̣[ -ca.?- ]
κ̣α̣ι̣ρ̣[ -ca.?- ]
ν̣α̣ι̣  ̣  ̣τι  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣μ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ριη[ -ca.?- ]
10  ̣  ̣  ̣τη̣νδ̣[ -ca.?- ]
αιρη̣ιδη̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣νεισ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ιτο̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣η̣ν[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣  ̣σ̣ο̣[ -ca.?- ]
column 4P.Herc. 1038 col. 4
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

ων τὴ̣ν δι' αὐτοῦ γενε-
σ̣  ̣  ̣αυ̣  ̣  ̣ν̣ ἀπο̣σημαι-
ν̣ον̣τ̣  ̣  ̣  ̣ενκαταλ
  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣ν̣ωσ̣α̣νε  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ατα̣σωρ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 -η̣ν̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -ηραε̣ινα  ̣
- ca.9 -κ̣αιξεν  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣π̣ολ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ ἄλλως̣
- ca.13 -σ̣θ̣η̣  ̣  ̣  ̣
- ca.13 -υ̣θωσ̣
- ca.11 -τ̣οι  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο  ̣οι  ̣  ̣  ̣
column 5P.Herc. 1038 col. 5
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

τ' αὐτοῦ κατ̣α̣παύω̣ν τὸν
λόγ̣ον vac. 1 δε  ̣ γ̣ὰ̣ρ διειλη - ((diple)) -
——
φέναι πρῶ̣τον μ̣ὲ̣ν ει
  ̣υκ̣ε̣νδ̣εχ  ̣τ̣α̣ι φ̣ύ̣σ̣ι̣ν α̣λ
5  ̣  ̣  ̣ει  ̣  ̣ι κ̣αὶ ἄλ̣λο̣υ̣   ̣
  ̣  ̣σ̣μ̣ο̣υσ̣  ̣  ̣  ̣ ὅ̣τι οὗτ̣ο̣ς̣
column 6P.Herc. 1038 col. 6
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

μὲν καθ' ὅλου̣ δ̣ε̣κ̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣  ̣
ὄντων ἀρε̣τῆς̣, οὐ κα-
κίας, τ̣ῶν δ' ε̣ὐαναλ  ̣
π̣τω̣σ̣π̣  ̣  ̣  ̣α̣υ̣τ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5των  ̣  ̣  ̣μ̣η̣τ̣υχ  ̣  ̣  ̣  ̣
η̣δ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣τε̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σεων̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ τ̣α̣ῦτα̣ δ̣ιειληφ̣ε̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣η̣κε̣  ̣ vac. 1 οτ̣ιτ  ̣τ̣ω̣ν
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τα  ̣  ̣  ̣ω̣νεπα̣ ((filler))
  ̣  ̣  ̣  ̣απ̣  ̣τ̣ε̣λ̣ε̣σ̣τικαι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣κα  ̣  ̣
column 7P.Herc. 1038 col. 7
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

  ̣  ̣  ̣ν̣εαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ια  ̣  ̣  ̣
γ̣έ̣νηται π̣  ̣ο̣  ̣  ̣ια  ̣  ̣  ̣
δ  ̣  ̣σπρ  ̣νο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣
  ̣  ̣ω̣κ̣ε̣ι̣σ̣θα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5θει̣ν̣ ἀρχομένου̣ς̣ α̣  ̣ο̣
τω̣ν̣ ψ̣υ̣χῶν κα̣  ̣  ̣  ̣  ̣
φύ̣σε̣ω̣ν κ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α̣ρ-
χόμ̣ε̣νος ε̣ἶ̣πα ῥηθήσ̣ε̣-
τα  ̣δ̣  ̣τ̣ι π̣ε̣ρὶ τούτ̣ων̣
10καὶ ἐν̣ τοῖς̣ ἐ̣χομε̣ν  ̣  ̣  ̣
τ̣όπον̣ δ' αὐ̣το̣ῦ̣ κατα̣
column 8P.Herc. 1038 col. 8
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Casanova

Χρ̣υ̣σίπ̣π̣ο̣υ
π̣[ -ca.?- ]ν̣ο̣ιας

Editorial History; All History; (detailed)