DCLP

sign in

P. Oxy. . 76 5094 = Trismegistos 130499 = LDAB 130499DCLP Transcription [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣η βαϲιλε[ -ca.?- ] 2.[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ηρανδρο[ -ca.?- ] 3.ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]φασι χρυσ[ -ca.?- ]
——
Δη[μήτ]ριος δ ὁ Σκή̣[ψιος]
5κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]χον φησι   ̣[ -ca.?- ]
τούτ[ω]ν φέρεσθα[ι -ca.?- ]
μη̣μ[  ̣  ̣]νη θυγατ̣[ -ca.?- ]
κλειτοῖο Δυμάν[τος -ca.?- ]
ὡς δ ὁ τὰ Κύπρια α[ -ca.?- ]
10  ̣  ̣  ̣ει̣  ̣[  ̣]  ̣―?  ̣[ -ca.?- ]
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ π̣ρ̣εσβυτερ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]οσω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ροσεναστ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τέ(*)  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η ((highpunctus)) α[ -ca.?- ]
fragment 4
Ἄ̣ρ̣αιθ̣ο̣ς δ’ ἀκ[- ca.8 -]
Φυλ̣ο̣νόμην [- ca.7 -]
  ̣ικ  ̣  ̣  ̣ Ἀλκιμ[εδ- ca.5 -]
[  ̣]  ̣  ̣ι̣ν̣αυπακ[- ca.7 -]
5[  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣λκιμεδ[- ca.7 -]
[ -3-4- ]θ̣’ ε̣ὐρὺ καθ[- ca.7 -]
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]αμα παιδ[- ca.6 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ποσα  ̣[- ca.7 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οφι  ̣[- ca.6 -]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μιος ϊ  ̣[- ca.5 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σιχορ [- ca.5 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αεπ  ̣[- ca.6 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ελφ[- ca.6 -]
15[- ca.9 -]ο[- ca.6 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣θ̣η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οπ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣κ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.4. δ’ papyrus
^ 1.9. δ’ papyrus
^ 3.2. έ  ̣[ -ca.?- ] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)